ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီ

ခင္ေမာင္ဝင္း

ယခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လူ႔အဖြဲ႔စည္းမွာမဆို လူမ်ဳိး (ethnicity)၊ ဘာသာစကား (language)၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ (religion) စတဲ့ လူမ်ဳိးေရး ဝိေသသလကၡဏာေတြမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးေတြစုေပါင္း ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြက ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (plural Society) လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီလိုႏိုင္ငံ ေတြကို လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ႏိုင္ငံ (Multination State) လို႔လည္းေခၚတယ္။
ေရာေႏွာတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ လူဦးေရအရြယ္အစားေတြ မတိမ္းမယိမ္းရွိတဲ့ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ လည္းရွိပါတယ္။ လူမ်ဳိးေလးမ်ဳိးစုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႔ တစ္မ်ဳိးအရြယ္အစားဟာ မတိမ္း မယိမ္းပါ။ အခ်ဳိ႕လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံေတြက်ေတာ့ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကလူမ်ားစု (majority)ျဖစ္ေနၿပီး၊ က်န္တာေတြက လူ နည္းစု (majority) ျဖစ္ေနတဲ့ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္းရွိပါတယ္။ ယခင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာ ႐ုုရွား က လူမ်ား စုျဖစ္ၿပီး၊ က်န္လူမ်ဳိးေတြက လူနည္းစုေတြျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားမွာလည္း ဆာ့ဗ္(Serb) လူမ်ဳိးက အမ်ား စုျဖစ္ၿပီး က်န္တာေတြက လူနည္းစုေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံေတြဟာလည္း လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက လူမ်ားစုျဖစ္ ေနၿပီး၊ က်န္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြက လူနည္းစုျဖစ္ေနပါတယ္။
ဗဟုဝုဒ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ သင့္ျမတ္ေအာင္ေနႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးဟာ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အရွည္သျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာဝေျပာေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး (peaceful coexistence) အတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။
ဗဟုဝုဒ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီ (consociation democracy)ဆိုတာပါ။ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီဟာ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးေတြအခ်င္းခ်င္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးကာကြယ္ၿပီး၊ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု မခြဲျခားဘဲ ႏိုင္ငံ ေရးကိစၥေတြမွာ မွ်မွ်တတပါဝင္ခြင့္ရေအာင္ အထူးစီမံထားတဲ့ စနစ္တစ္မ်ဳိးပါ။ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီကို ဥေရာပႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕မွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င့္သံုုးေနတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီလို႔ ေခၚခ်င္မွ ေခၚမယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္သာရကေတာ့ ေအာက္မွာဆက္လက္ေဖာ္ျပမဲ့ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသေတြနဲ႔ ထပ္တူေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အနီးစပ္ဆံုးေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနတာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီ ဆရာႀကီး
ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီသီအိုရီကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူလို႔ အမ်ားအသိအမွတ္ ျပဳခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ကေတာ့ ဒတ္(ခ်္) လူမ်ဳိး အာရန္းလစ္ဖာ့ Arend Lijphart (၁၉၃၆-) ျဖစ္ပါတယ္။ အာရန္းလိုက္ဖာ့ေရးသားၿပီး Yale University က ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝတဲ့ Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration စာအုုပ္ဟာ ဒတ္ခ်္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုအေျခခံၿပီး ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ပညာရွင္ေတြက သူနဲ႔အနည္းငယ္ျခားနားတဲ့ သေဘာထားတခ်ဳိ႕ကိုတင္ျပခဲ့တာရွိ္ေပမဲ့ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီလို႔ေျပာ ရင္ ဘာလဲဟလို႔သိခ်င္သူေတြက အာရန္းလစ္ဖာ့ရဲ႕သီအိုရီကိုပဲ ရည္ၫြန္းတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးမွာ အာရန္းလစ္ဖာ့ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားတဲ့ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသေတြကို အေျခခံၿပီးတင္ျပပါမယ္။ အဲဒီ ဝိေသသေတြဟာ ဗဟုဝုဒ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းက မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးေတြအခ်င္းခ်င္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကိုအတတ္ ႏိုင္ဆံုးကာကြယ္ၿပီး လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု မခြဲျခားဘဲ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥေတြမွာ မွ်မွ်တတပါဝင္ခြင့္ရေအာင္ အထူးစီမံ ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ထားတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသမ်ား
ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီမွာ အဓိကဝိေသသႀကီး ေလးရပ္ပါဝင္တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ မဟာၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (Grand Coalition)၊ တန္းတူရည္တူဗီတုုိ (Mutual Veto)၊ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (Proportional Representation PR)၊ လူမ်ဳိးစု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Segmental Autonomy) ဆိုတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဝိေသသေလးခုဟာ တစ္ခုကိုတစ္ခု အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳၿပီး၊ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳပါေနပါတယ္။ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေလးေခ်ာင္း ေထာက္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကို အတိုခ်ဳပ္ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါ့မယ္။
မဟာၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ- ဒီေနရာမွာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဆိုတာကို အရင္ရွင္းဖို႔လို႔ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက လႊတ္ ေတာ္မွာ အမတ္ေနရာထက္ဝက္ေက်ာ္အႏိုင္မရလို႔ အျခားပါတီ တစ္ခုသို႔မဟုတ္တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ပါတီေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ လုပ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႔တာကို ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (coalition government) လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရမွာ အမတ္ေနရာ အမ်ားဆံုးရထားတဲ့ ပါတီက ပါတီငယ္ေတြကိုဖိတ္ေခၚရာမွာ လႊတ္ေတာ္မွာအမတ္ေနရာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အမတ္အေရအတြက္ေလာက္ပဲ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ သေဘာက အမတ္အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရထားတဲ့ ပါတီကအစိုးရေနရာ အမ်ားစုကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ ၫြန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္ပါတီ(ေတြ)ကိုေတာ့ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ေနရာေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီနည္းနဲ႔ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔မွာ ပါတီႀကီးတစ္ခုက အစိုးရကိုလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္ မယ္။ ဒါက သာမန္ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြမွာေတြ႔ရတဲ့ ပါတီႀကီး-ပါတီငယ္ဆက္ဆံမႈအေျခအေနပါ။
မဟာၫြန္႔ေပါင္းဆိုတာက ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက အဓိကက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြထဲက ဘယ္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ လက္ဝါးႀကီးအုုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အင္အားသူမသာကိုယ္မသာ အေနအထား မ်ဳိးနဲ႔ပါဝင္တဲ့ အစိုးရဖြဲ႔စည္းမႈပါ။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတစ္စုက အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္တာမ်ဳိးမျဖစ္ ေအာင္ တားျမစ္ဖို႔လိုအပ္လို႔ မဟာၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဆိုတာကိုကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုုးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
တန္းတူရည္တူဗီတိုု- ဒီေနရာမွာ ဗီတိုု (veto)ရဲ႕သေဘာကို အရင္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုလို႔ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အမ်ားစုဆႏၵအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (majority rule) ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုဆိုရာမွာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရည္ၫႊန္းပါတယ္။ သေဘာ က ၄၉ ရာႏႈန္းရဲ႕သေဘာထားကို ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအႏိုင္ရတားတဲ့ အုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြဘက္က လိုက္နာစရာမလိုတဲ့သေဘာပါ။ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသေဘာထားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘာမွတားဆီးလို႔မရတဲ့သေဘာပါ။ ဒါေပမဲ့ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေတာင္နည္းေသးတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုကို သူ႔ထက္အမ်ားႀကီးမ်ားတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာေတြကို လုပ္ ေဆာင္ခြင့္မရေအာင္ တားျမစ္ခြင့္ေပးလိုက္ရင္ အဲဒါဟာ အမ်ားစုဆႏၵကို အနည္းစုက ေခ်ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ အာဏာ၊ တစ္နည္း ဗီတို အာဏာျဖစ္လာပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးဥပမာကေတာ့ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာရွိတဲ့ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ ငါးဦးရဲ႕ အာဏာပါ။ ေလးဦး (၈ဝ %)က သေဘာတူေပမဲ့ တစ္ဦးတည္း (၂ဝ%)က သေဘာမတူပယ္ခ်႐ံုနဲ႔ က်န္ေလးဦးရဲ႕ သေဘာ ထားေတြကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္တာပါ။ တစ္နည္းေလးဦးရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔တစ္ဦးရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို တန္းတူရည္ တူအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တာပါ။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ေတြ က်င့္သံုးခြင့္ရေနတဲ့ ဗီတိုအာဏာဟာ တန္းတူရည္တူဗီတို (mutual veto) ျဖစ္ပါတယ္။
အလားတူပဲ မဟာၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြထဲမွာ အမ်ားကသေဘာတူထားတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အင္အားစုတစ္ခုက သေဘာမတူရင္ ဆက္လုုပ္ခြင့္မရွိ အမ်ားသေဘာနဲ႔ တစ္ေယာက္အာဏာကို တန္းတူရည္တူျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ဒါဟာ အမ်ားစုဆႏၵအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီမူနဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ အမ်ားစုဆႏၵအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီမူဟာ အၿမဲတမ္းအမွန္တရားနဲ႔ တြဲေနတယ္ လို႔ ေသခ်ာေပါက္ အာမခံလို႔မရပါ။ အမ်ားညီ ‘ဤ’ကြၽဲဖတ္ဆိုတာ မ်ားတိုင္းမွန္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိေပးေနတဲ့ စကားပံုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ အမ်ားစုဆႏၵဆိုၿပီး အနည္းစုက အၿမဲတမ္းအ႐ံႈးေပးေနရတာမ်ဳိးမျဖစ္ ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္လို႔ တန္းတူရည္တူ ဗီတိုုကိုကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ က်င့္သံုးတာပါ။
အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္- ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္အတြက္က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲမ်ားသူႏိုင္စတမ္း winner takes all စနစ္ဟာ ႏွာတဖ်ားအသာရသူက ကိုယ္စားျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ အကုန္ယူခြင့္ရသြားတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရသူက က်န္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြကို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္တဲ့ စနစ္ပါ။ အဲဒီစနစ္မွာ ႐ံႈးနိမ္တဲ့ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဘက္က သေဘာထားေတြ နစ္နာမႈျဖစ္ရပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္စားျပဳခြင့္ အလံုးစံုဆံုး႐ံႈးရပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိး ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္လာရင္ ႏွာတဖ်ားနဲ႔ အ႐ံႈးေပးရ သူေတြအတြက္ ေရရွည္မွာ နစ္နာမႈေတြပိုျဖစ္ ေစတယ္။ အဲဒါကိုကုစားဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (proportional representation, PR) တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို က်င့္သံုုးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆႏၵမဲေထာက္ခံမႈ အခ်ဳိးအစားအရ လူမ်ဳိးစုအားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရတဲ့အတြက္ နစ္နာမႈမရွိေတာ့ပါဘူး။
လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြအရ မဲမ်ားသူႏိုင္စတမ္းစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာေနသူေတြက အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို ပယ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ မဲမ်ားသူႏိုင္စတမ္းစနစ္လား၊ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္လား ျငင္းခုံပြဲႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က အျပင္းအထန္ျဖစ္ခဲ့တာ အားလံုုးအသိပါ။ လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔၊ NLD အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရဖို႔အတြက္ မဲမ်ားသူႏိုင္စတမ္းစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ အမ်ားကသေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္က အေရးႀကီးသလို ေရရွည္မွာလူမ်ားစု- လူနည္းစု ျပႆနာ သိသိသာသာႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက လူမ်ဳိးစုေတြသဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေန ႏိုင္ေရးကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္ပါ။ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဟာ မတူတဲ့လူမ်ဳိးစုေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာမွ်တစြာ ကိုယ္စား ျပဳခြင့္ရေအာင္ စီမံထားတဲ့ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေရးႀကီးဝိေသသတစ္ခုပါ။
လူမ်ဳိးစု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး- မိမိအုပ္စုနဲ႔သာဆိုင္တဲ့ အရာကိစၥေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဗဟိုုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ (centralization)ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ မွာေတြ႔ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတစ္ခ်ဳိ႕ဟာ ဗဟိုအစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလို႔ ျဖစ္လာရတာေတြပါ။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ဟာ အာဏာရွင္ပံုုစံ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုဦးတည္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံသေဘာတရားတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ေအာက္ေျခအထိ ျဖန္႔ၾကက္ထားေရးျဖစ္တယ္။ အုပ္စုလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားအတိုင္း အာဏာ ျဖန္႔က်က္ျခင္းအားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလို႔ျဖစ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေရွာင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ လူမ်ဳိးစုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အမ်ားဆံုးေပးႏိုင္တဲ့စနစ္ဟာ ဘာလဲေမးရင္၊ အဲဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (federalism) ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ (ျပည္နယ္ (State)၊ ကန္တြန္ (canton)၊ ခ႐ိုုင္ (Province) စတာေတြ)အၾကားမွာ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ေတြ က်င့္သံုး ခြင့္ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အာဏာေတြကို ဗဟို(ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ)ရဲ႕ စြက္ဖက္မႈကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတယ္။ အဲဒါကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ေတြ က်င့္သံုးခြင့္ရတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (autonomy) လို႔ေခၚတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ေတြ က်င့္သံုးခြင့္ရွိမယ့္ အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ (self-determination)လို႔ သတ္မွတ္သူေတြရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကမၻာ့ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို႔ပဲ သတ္မွတ္တယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္လို႔ မသတ္မွတ္ ဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ဥပေဒေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္အဖံုဖံုက အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ၾကၿပီး အျငင္းပြား ဖြယ္ရာေတြလည္းပါေနတာကို ေထာက္ျပၾကတယ္။ အထင္ရွားဆံုး အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ တြဲေန တဲ့ ခြဲထြက္ခြင့္ (the right to session)ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဟာ ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ပါလို႔ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိသလို အေျခခံဥပေဒမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပတာမ်ဳိးလည္းမရွိပါ။ ခြဲထြက္ ခြင့္အထိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုကေတာ့ ၿပိဳကြဲသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံပဲျဖစ္တယ္။
လူမ်ဳိးစု ကိုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ ဖက္ဒရယ္လို႔ ေဝါဟာရအရ မရည္ၫႊန္းေပမဲ့ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးေရးရွိတဲ့ စနစ္ကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ အဆင့္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးသတ္မွတ္ၿပီး၊ မိမိတို႔နဲ႔သာသက္ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ စြက္ဖက္မႈကင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေရးျဖစ္ပါတယ္။
အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသႀကီးေလးရပ္ဟာ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳ၊ ကိုင္းကြၽန္းမွီ ကြၽန္းကိုင္းမွီ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မစဥ္းစားသင့္ဘူးလား
နယ္သာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဆြစ္ဇာ လန္ အပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ကြန္ဆိုဆီေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီကို ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င့္သံုုးေနၾကပါတယ္။
လတ္တေလာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို ဦးစားေပးစဥ္းစားရာမွာ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ NLD အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရေရးဆိုတာေတြအျပင္၊ နက္႐ိႈင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြရွိေနလစ္လ်ဳ႐ႈလို႔မရပါ။ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အတူေမြးဖြားလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ ျမန္မာ့ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ လူနည္းစု- လူမ်ားစု သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္မယ့္ စနစ္မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လို႔ျဖစ္ရတဲ့ စစ္ပြဲႀကီးပါ။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံႀကီးဆိုတာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီးကို အဆံုး သတ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္၊ အနာဂတ္မွာ ျမန္မာ့ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက လူမ်ဳိးစုေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲေနႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္အတြက္ အေျဖရွာေနတဲ့ မဟာလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲခဲ့တာ အရင္ကလည္း ေတြ႔ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္ခံတဲ့ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္လာခဲ့ပါဘူး။ အရင္က ႀကံဳခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြက တဖက္ဖက္က လူလည္က်လိုတဲ့ အစီအမံေတြ ပါေနလို႔ ျပန္ပ်က္ခဲ့ရတာပါ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကစတင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လက္ရွိ NLD အစိုးရ က ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခရီးေရာက္ေနၿပီလို႔ ယံုၾကည္သူေတြ ရွိပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ အလွမ္းေဝးပါေသးတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ မခက္ပါဘူး။ အားလံုးလည္း ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေနၾကပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရရွည္ခံမလားဆိုတာက ျမန္မာ့ ဗဟုဝုဒ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို အမ်ားသေဘာတူ consensus နည္းနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္မလား ဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ဗဟုဝုဒ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုစဥ္းစားရာမွာ ကြန္ဆိုဆီးေရးရွင္း ဒီမိုကေရစီ ဟာလည္း စဥ္းစားသင့္တဲ့ စနစ္ပါ။
ခင္ေမာင္ဝင္း