စည္းေႏွာင္အားေကာင္းဖို႔လိုတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ

ေမာင္ဒိုး(ကံေပါက္)

အေျခခံပညာေရးက႑ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒဟာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ကတည္းကျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒပါ။ ဒီဥပေဒဟာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ေရးဆဲြထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္လြန္ကဲကဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ အထူးေျပာစရာေတာင္မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ ငံမွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္စနစ္နဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ ပညာေရးစနစ္လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ အစိုးရကလည္း သက္ ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ပညာေရးဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ဆက္တဲြဥပေဒေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပ ေဒ၊ ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒ၊ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကိုလည္း အမ်ားျပည္သူေတြ ေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

ပညာေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲ

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပညာေရးက႑မွာ မူဝါဒေတြကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာကိုေတာ့ အားလံုးက လက္ခံရမယ့္ကိစၥပါ။ အထူးသျဖင့္အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပဲြကတိအတိုင္း မူလတန္းအရြယ္ကေလးတုုိင္း ေက်ာင္းတြင္းမူလတန္းပညာေရးကို ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေစေရး၊ ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးမွ်တေစေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းတဲ့ေဒသေတြနဲ႔ေက်ာင္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚ ဦးစားေပးတိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေရးေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလည္းေတာ္၊ သင့္၊ ည့ံအလိုက္ A အဆင့္၊ B အဆင့္၊ C အဆင့္၊ D အဆင့္ေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ေကဂ်ီ အတန္းကို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာစၿပီး က်င့္သံုးခဲ႔တယ္။ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တစ္ႏွစ္ကိုေလးႀကိမ္သာ စစ္ ေဆးဖို႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြကိုလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တိုးျမႇင့္သံုးေနၿပီး စာသင္ေက်ာင္းအသစ္ေတြဖြင့္လွစ္တာ၊ ဥပဓိ႐ုပ္မေကာင္းတဲ့ေက်ာင္းေတြကို အသစ္ ျပန္ေဆာက္တာေတြလည္းရိွပါတယ္။ ဒါေတြက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ မႈလို႔ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး အႏွစ္သာရပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲကေတာ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွတဲ့ ပညာ ေရးဥပေဒေတြ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေရးပါ။

တကယ္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ပညာေရးမူဝါဒဆိုတာ လက္ရိွက်င့္သံုးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔လိုက္ ေလ်ာညီ ေထြရိွေစမယ့္မူဝါဒျဖစ္ၿပီး  ဒီမိုကေရစီနည္းက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားတဲ့ ပညာေရး၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္အေျဖရွာတဲ့ပညာေရး၊ မတူကြဲျပားမႈေတြကိုလက္ခံၿပီး အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာ ေရး၊ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းထက္ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈကို အေလးထားတဲ့ ပညာေရး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းကို အေျခ ခံတဲ့ပညာေရးမူဝါဒ၊ ေက်ာင္းဗဟိုျပဳပညာေရး၊ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာသင္ယူမႈကို အေျချပဳတဲ့ပညာေရး၊ ေရတိုအက်ိဳးရလဒ္ထက္ေရရွည္အက်ဳိးရလဒ္ကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ပညာေရးစတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြ ပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္။

လက္ရိွအေျခခံပညာေရးမွာ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ခုက ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္ေနတဲ့ ကိစၥပါ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အခမဲ့အေျခခံပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေပမဲ့ မူလတန္းမွ အလယ္တန္း၊ အလယ္တန္းမွ အထက္တန္းသို႔ အကူးအေျပာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္ ေနပါေသးတယ္။ ၂ဝ၁၆ အတြက္ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ ေက်ာင္းထြက္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ပူးတဲြရပ္တည္ေနတယ္လို႔ဆိုထားတဲ့အတြက္ ကေလး ေတြေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္ေနေသးတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးမူဝါဒအေျပာင္း အလဲမွာ အေျခခံပညာေရးအတြက္ စနစ္က်ၿပီး စည္းေႏွာင္အားေကာင္းတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္လာပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒက ‘အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ’ပါ။

 

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို လက္ရိွက်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးေတြမွာ စတင္ေဆြး ေႏြးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကထုတ္ျပန္ခဲ႔ဖူးေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္ထိ ေရာက္မလာဘဲ လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္မွာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။ အခန္း ၁၂ ခန္းနဲ႔ပုဒ္မ ၅၆ ခုပါတဲ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ အရင္မူၾကမ္းနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ သိသိသာသာ ကဲြျပားျခားနားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံပညာက႑မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လႊမ္းမိုးေနတဲ့ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔သာလုပ္ေဆာင္တဲ့ အေလ့အထကို ဥပေဒတစ္ရပ္နဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္ တည္အစားထိုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေတာ့မယ့္ အေျခ အေနတစ္ခုကိုေရာက္လာမွာျဖစ္လို႔  ႀကိဳဆိုရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းမွာအေျခခံပညာအဆင့္မ်ား၊ အတန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ အေျခခံပညာေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ အေျခခံပညာဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ မိဘႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အ ေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားစတဲ့အခန္းေတြပါရိွပါတယ္။  ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ေမြးရာပါ အ ခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ ပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္အညီ အေျခခံပညာကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသင္ယူတတ္ေျမာက္ေရး၊ အခမဲ့မ သင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကုိ ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပညာ ေလ့လာသင္ယူရာမွာသင္ယူသူရဲ႕ လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ မသန္စြမ္းမႈ အပါအဝင္ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမွ် မရွိေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်တဲ့ အေျခခံပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေရး စတာေတြကိုလည္း အေျခခံပညာေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံမူေတြအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ အထူးျခားဆံုးလို႔ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ အေျခခံပညာေရးကို သူငယ္တန္းပညာေရး ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပညာသင္ႏွစ္စုစုေပါင္း ကာလ ၁၂ ႏွစ္ကုိ ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ပထမတန္းမွ ပၪၥမတန္းအထိ မူလတန္း အဆင့္ပညာေရး၊ ဆ႒မတန္းမွ နဝမတန္းအထိ အလယ္တန္း အဆင့္ပညာေရး၊ ဒသမတန္း၊ ဧကာဒသမတန္း၊ ဒြါဒသမတန္း တုိ႔ပါဝင္တဲ့ အထက္တန္းအဆင့္ပညာေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနသလား

ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို အေျခခံပညာေရးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ကြၽမ္းက်င္ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီးေရးဆဲြထားတာျဖစ္ တယ္ လို႔ဆိုေပမဲ့ မူၾကမ္းတစ္လံုးကိုၿခံဳေျပာရရင္ အနာဂတ္မွာတည္ေဆာက္မည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေရးဆဲြထားတဲ့ဥပေဒလို႔မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရးစနစ္ ကို အေျခခံတဲ့ေဒသအလိုက္၊ ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္တဲ့ ပညာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈကိုခြင့္မျပဳထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ခြန္းတည္းနဲ႔ ေျပာပါဆိုရင္ေတာ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေတြမ်ားေနေသးတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာပညာေရးအရည္အေသြးကိုျမႇင့္တင္ရာမွာ ေက်းလက္နဲ႔ၿမိဳ႕ျပကြာဟမႈ ေလ်ာ့ က်မသြားေစေရးအတြက္ အြန္လိုင္းပညာေရးအသံုးျပဳႏိုင္ေရးန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ အေျခခံ ပညာေရး က႑ရိွ ဆရာ၊ ဆရာမသံုးသိန္းေက်ာ္ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဆရာမ်ားကိုယ္စားလွယ္ဖဲြ႕စည္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြကို စည္းမ်ဥ္းခံေက်ာင္းေတြသဖြယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈရိွေန မႈအေပၚ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားျခင္း မရိွတာေတြက ဒီဥပေဒ မူၾကမ္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

 

နိဂံုး

ပညာေရးဟာလူတိုင္းအသက္ ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကက်တဲ့လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာ ရည္ျမင့္မားေလစြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဗဟုသုတနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးပြားလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကိုလည္း ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ် ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြျမင့္ မားလာၿပီး လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ကိုလည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္မွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဓိကစိန္ေခၚမႈ နယ္ပယ္ကိုးခုထဲမွာ မူႀကိဳနဲ႔သူငယ္တန္းပညာေရး၊ အေျခခံပညာေရး၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ စာေမး ပြဲက်င္းပတဲ့ နယ္ပယ္ေတြလည္းပါေနတယ္လို႔ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁ စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးက႑အတြက္ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ညီၫြတ္ဖုိ႔လိုသလို ကာလံေဒသံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပေဒတစ္ရပ္ဟာ တစ္ႀကိမ္ေရးဆဲြ႐ံုနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုၿပီလို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဥပေဒမူၾကမ္းအဆင့္ကတည္းက သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးက ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အသံကိုနားေထာင္ဖို႔နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ညိႇ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာေရာက္ေနတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းဟာ အားနည္း ခ်က္ေတြရိွေနဦးမွာျဖစ္ေပမဲ့ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စည္းေႏွာင္အားေကာင္းတဲ့ အေျခခံ ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။