စာၾကည့္တိုက္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအကာအကြယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စာၾကည့္တိုက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ခဲြျခားလွ်င္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားစာၾကည့္တိုက္၊ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္၊ အထူးစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ နယ္လွည့္စာၾကည့္ တိုက္ဟူ၍ ေတြ႔ရိွႏိုင္သည္။ ယင္းစာၾကည့္တိုက္အမ်ဳိးအစားမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၊ ျပည္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ နယ္လွည့္စာၾကည္႔တိုက္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး စာၾကည့္တိုက္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား  ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ယေန႔အခ်ိန္ထိလံုေလာက္စြာ မရိွေသး ေပ။ တည္ဆဲဥပေဒမွာ ၁၉၆၄ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ”စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပပဲြမ်ားႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒမွာ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ျပတိုက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို ဦးတည္ေရးဆဲြထား ျခင္းျဖစ္ရာ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ကာလအေနအထားႏွင့္ ေလွ်ာ္ကန္မႈ မရိွေတာ့ေပ။

အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္၏ မူလအစမွာ အထက္ျမန္မာျပည္ကို  အဂၤလိပ္တို႔ မသိမ္းပိုက္မီ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ဘားနဒ္ (sir charles bernard) တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ” ဘားနဒ္စာၾကည့္ တိုက္”ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ”ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိဋကတ္တိုက္”ဟု နာမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ခုႏွစ္ တြင္ အစိုးရထံလဲႊေျပာင္းကာ ဂ်ဴဗလီေဟာသို႔ ေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ မဆလေခတ္၊ နဝတေခတ္၊ နအဖေခတ္အဆက္ ဆက္တြင္လည္း အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္သည္ ေနရာေပါင္းစံုသို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ရ သည့္အတြက္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈအခ်ဳိ႕ရိွခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ကို ေနျပည္ေတာ္၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ နည္းပါးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ယခင္သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန႐ုံး အေဆာက္အဦေဟာင္း၌ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ခဲြတြင္လည္း လာေရာက္ဖတ္ရႈေလ့လာသူ မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။

အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ဟူသည္  တစ္မ်ဳိးသားလံုးအတြက္ အျမင့္မားဆံုး စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ား မ်ားတြင္လည္း ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးေလ့ရိွသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေျမေပၚ,ေျမေအာက္ သဘာဝသယံဇာတထြက္ရိွမႈ မရိွသည့္အျပင္ ေသာက္သံုးေရကိုပင္  မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ေန႔စဥ္ဝယ္သံုးေနရသည့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသည္ စာသင္ေက်ာင္းတိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ေခတ္မွီ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ စာအုပ္ေရ သန္းႏွင့္ခ်ီ စုေဆာင္းထားရိွသည့္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ကိုလည္း ခန္႔ျငားထယ္ဝါစြာ တည္ေထာင္ထားသည္။ က်န္ရိွသည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ေခတ္မီစာၾကည့္တိုက္မ်ား တည္ေထာင္ကာ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ကို ျမွင့္ တင္ေပးမည့္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္အား ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မရိွ႐ံုမွ်မက အမ်ားျပည္သူတို႔ လြယ္လင့္တကူ လာေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ေနရာမ်ဳိးတြင္ ရိွမေနျခင္းက ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္သည္။  ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္  အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ ခုျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ စာၾကည့္တိုက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေရးဆြဲတင္ ျပခဲ့သည္။ လက္ရိွသက္တမ္းတြင္လည္း”အမ်ဳိး သားစာ ၾကည့္တုိက္ဥပေဒ” ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္း သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ဥပေဒေရး ရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္က တင္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဥပေဒမွာ ယေန႔ထိ တိုင္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း မရိွေသးေပ။ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ဟူသည္ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေၾကာင္း မည္သူမွအျငင္းမပြားႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ေမ႔ေလွ်ာ့ခံေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွ ရာ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္ၫႊန္းစာၾကည့္တိုက္အျဖစ္ ဂုဏ္သေရရိွစြာျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္တင့္တယ္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စာေပဗဟုသုတ ရွာမီွးသူမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ ေရးႏွင့္ ေခတ္မီစာၾကည့္ တိုက္အျဖစ္ ခန္႔ျငားထယ္ဝါစြာ ရပ္တည္ေရးတို႔အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ အား ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္

စာဖတ္ျခင္း၏အရသာ စဲြထင္က်န္ရစ္ ေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ရာ ကေလးမ်ား၏ ဘဝအစတြင္ အသိဥာဏ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စာဖတ္လိုစိတ္ျမႇင့္တင္ေပးေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ယဥ္ပါးမႈရိွေရးျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလံုး၏ ဥာဏ္အလုပ္ ႐ံုျဖစ္သည္။  ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အေျခခံပညာ ေက်ာင္း ၄၇ဝဝဝေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း စာ ၾကည့္တိုက္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ၂၆ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ သာရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းစာၾကည့္တိုက္ အမ်ားစုပင္လွ်င္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လြယ္လင့္တကူသြား ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိး မရိွေသးေပ။

အေျခခံပညာေရးတြင္ အလြတ္က်က္ ေျဖဆိုရသည့္စနစ္ က်င့္သံုးေနျခင္းက ေက်ာင္းသားမ်ား ျပင္ပစာေပ ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာအားထုတ္ရန္ အတားအဆီး သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ သာမက ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္တြင္ လည္း က်ဴရွင္ႏွင့္ စာက်က္ဝိုင္းမ်ား၌ က်င္လည္ေနရသည့္ ေက်ာင္းသူ,ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ျပင္ပဗဟုသုတႏွင့္ ဆက္စပ္ေပး မည့္ စာဖတ္ခ်ိန္နည္းပါးလာၿပီး စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာလာသည္ျဖစ္ရာ  စာဖတ္ဝါသနာ ဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေရးျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုသည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုအတြင္း၌ တည္ရိွေနေသာ္လည္း ဆရာမ်ားႏွင့္  ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မွသာ ေက်ာင္းစာၾကည္႔တိုက္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား အေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစံုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ရံပံုေငြ အခက္အခဲရိွျခင္း၊ ရိွၿပီးစာအုပ္စာတမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္အေထာက္အကူျပဳသည့္ စာအုပ္မ်ား နည္းပါးျခင္း၊ အသက္အရြယ္အလိုက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား မရိွျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းသျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊  စာၾကည့္တိုက္သြားရန္ သီးသန္႔အခ်ိန္မသတ္မွတ္ထားျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္၏ အခင္းအက်င္းသည္ ကေလး မ်ားအားဆဲြေဆာင္ႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မရိွျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္မွဴးသီးသန္႔ မရိွျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ရိွစာအုပ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႔အသံုးခ် လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ အေလ့အက်င့္မရိွျခင္းမ်ားက ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား မရွင္သန္ႏိုင္ ျခင္း၏ အဓိကခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္ စာအုပ္၊ အေဆာက္အဦ၊ ရံပံုေငြ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ဟူ ေသာအဂၤါရပ္မ်ားျပည့္စံု၍ စာဖတ္ ပရိသတ္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရိွသည့္ေနရာ၊ ဌာနျဖစ္ရာ ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈမရိွပါက ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုကလည္း ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈရိွရန္လိုအပ္သည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္း တိုင္း၌ စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္လည္ထြန္းကားလာရန္မွာ သင္ယူမႈရလာဒ္ကိုဦးတည္ေသာ စာၾကည့္တိုက္မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ ထုတ္ျခင္း၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာေရးေကာ္လိပ္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္ပညာကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးျခင္း၊ စာသင္ခ်ိန္ဇယား၌ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ သီးသန္႔အခ်ိန္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆဲြေပးျခင္း၊ အရည္အခ်င္း ရိွသည့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးျခားရံပံုေငြတစ္ ရပ္ရရိွေစရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္၌ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းေပးျခင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါမွ  ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ မ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာၾကည့္တိုက္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနေသာ္လည္း ျပည္သူ႔စာၾကည့္ တိုက္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည္႔တိုက္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး စာၾကည့္တိုက္မ်ားျဖစ္ရာ ေက်းလက္လူေနမႈဘဝ တြင္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လ်က္ရိွသည္။  ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာအဖဲြ႕ အစည္း၊ ေဒသႏၱရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ျပည္သူလူထုထံမွာ ေကာက္ခံသည့္အခြန္မ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ၿမိဳ႕ရြာ အတြင္းရိွ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ ေထာက္ပ့ံၾကသည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနႏွင့္လည္း အယုတ္အလတ္အျမတ္မေရြး စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ ခမဲ့ဖတ္႐ႈငွားရမ္းခြင့္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္စာၾကည့္ တိုက္မ်ားေနရာအႏွံ႔အျပား တည္ေထာင္ထားရိွေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာမွ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား မရိွသေလာက္ နည္းပါးသျဖင့္ ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား  ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရိွေသာ္ လက္ရိွတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒမ်ားမွာ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ ဆန္းဆိုသလိုျဖစ္ေနသည္။ ကိုယ္႔အားကုိယ္ကိုး ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ စာေပႏွင့္နီးစပ္သည့္ သူမ်ားႏွင့္သာ အနစ္နာခံလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခ အေနမ်ဳိးျဖစ္ရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တြင္ စာေပဝါသနာရွင္မ်ားကိုသာ ဦးစား ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးသင့္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း၏ ပါဝင္မႈတတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ အကန္႔အသတ္ အတား အဆီးမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္သာ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္စာၾကည့္ တိုက္တည္ေထာင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္ေျမမရိွျခင္း၊ ရိွေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ား ဖြင့္ထားျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေျမေနရာကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အထူး ဂရမ္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ား လည္းရိွခဲ႔သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေခတ္မွီ ျပည္သူ႕စာၾကည့္ တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းသည့္ ျပည္သူ႕စာၾကည္႔တိုက္ဥပေဒမ်ားတြင္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ပ့ံပိုးမႈအျပင္ သတင္း အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ပ့ံ ပိုးေပးျခင္း၊  ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေရရွည္တ့ံေရးအတြက္ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ဝင္ေငြမွ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုကို သီးျခားဘတ္ ဂ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆဲြရန္လိုအပ္သည္။ ျပည္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ တည္ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြရိွေစ မည့္ ျပည္ သူ႕စာၾကည့္တိုက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။

နိဂံုး

စာၾကည့္တုိက္ဟူသည္ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ အစဥ္ရွင္သန္ေနေသာ အင္အားႀကီး တစ္ခုျဖစ္သကဲ႔သို႔ထိုလူသား၊ ေယာက်ၤား,မိန္းမတို႔၏ စိတ္ဓာတ္အတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တိုးတက္ ေရးတို႔ ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္လည္း ပဓနအေၾကာင္းတရား တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယူနက္စကိုအဖဲြ႕ ႀကီးက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ထားရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား သည္ ေဒသအတြင္းရိွ အသိပညာတံခါး ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုက ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ၅၅၇၅၅ ခုရွိေသာ္လည္း ၄၈၆၈ခုသာ အသံုးျပဳႏိုင္ကာ ျပည္သူ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား အက်ဳိးရွိပံုကို သိေသာ္လည္း အသံုးျပဳမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ စာၾကည့္တိုက္ အေတာ္မ်ားမ်ား တံခါးပိတ္ထားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စာဖတ္သူနည္းပါးျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ ပံုမွန္လည္ပတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ရိွျခင္း၊  စာဖတ္လိုစိတ္ရိွလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္မရိွျခင္းဟူသည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရိွႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသာမက ေဒသအသီးသီးရိွ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ား ရွင္သန္ေရးအတြက္  စိန္ေခၚမႈမ်ား စြာရိွေနေသးရာ  Budject၊ Building၊ Brain၊ Book ဟူသည့္ “B” ေလးလံုးႏွင့္ ျပည္႔စံုေရးကအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အစိုးရတစ္ခုတည္း၏ အင္အားျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရက စာၾကည့္တိုက္မ်ားအား ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊  စာၾကည့္ တိုက္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီပ့ံပိုးျခင္း မ်ားျဖင့္သာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ဒိုး(ကံေပါက္)