ဆံုမွတ္ေပ်ာက္ေနဆဲအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံသံတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသာမက၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း ဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္လ်က္ရွိသည္။ အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားဆံုမွတ္ေပ်ာက္ ေနသေရြ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျခလွမ္းတိုင္းသည္ အားယုတ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္ႏွင့္စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူႏိုင္ၿပီး၊ ဆံုမွတ္ကိုပံုေဖာ္ႏိုင္မွသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ စပ္ကူးမတ္ကူး အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးသည္ ပို၍ခရီးေပါက္မည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆံုမွတ္ ေပ်ာက္ေနဦးမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရႊျပည္ႀကီးကလည္း ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးခရီးရွည္ႀကီးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအ က်ပ္အတည္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ပ္အတည္း၊ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးအက်ပ္အတည္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအက်ပ္အ တည္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအက်ပ္အတည္းတို႔သည္ ေသာ့ခ်က္က်ၿပီး၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီကၽြန္းကိုင္းမွီေနသည့္အ ေလ်ာက္ ၿပိဳင္တူတြန္းမွေရြ႕ႏိုင္မည့္သေဘာဟုသံုးသပ္မိသည္။ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္တည္းကို သီးျခားခြဲသံုးသပ္၊ ခ်ဥ္း ကပ္သည္ထက္ ေသာ့ခ်က္အက်ပ္အတည္းမ်ားအားလံုးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆန္းစစ္၊ အေျဖရွာႏိုင္ေရး ဦးတည္သည့္ ဗ်ဴဟာ၊ နည္းနာကသာ အနာႏွင့္ေဆးေတြ႕ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုရာနတၳိေဆးမရွိျဖစ္ေနဆဲအခင္းအက်င္းက လြန္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္လတ္တေလာေျခလွမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အမ်ားစု ႏွင့္ အနည္းစုအၾကား အျမင္သေဘာထားကြဲလြဲမႈက နက္သထက္နက္လာေနသည္။ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အနည္းစု ျဖစ္ေသာ ခန္႔အပ္ခံတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားက ျမင့္မားသထက္၊ ျမင့္မားလာေနသည္။ အရပ္ဖက္ ႏွင့္ စစ္ဖက္အၾကားအားၿပိဳင္မႈ စိပ္သထက္စိပ္ လာမည္ဆိုလွ်င္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို အက်ပ္႐ိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကလည္း အခက္ၾကံဳရ ဖြယ္ရွိသည္။ အရပ္ဖက္ႏွင့္စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ဖို႔သည္ အာဏာရွင္မွဒီမိုကေရစီသို႔စပ္ကူးမတ္ကူးတြင္ ေသာ့ ခ်က္က်ၿပီး၊ ထိလြယ္ရွလြယ္လြန္းသည္ကို မ်က္ေျခမျပတ္သင့္ေပ။ ေရရွည္အျမင္ႏွင့္အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ပရိယာယ္၊ ဗ်ဴဟာ ႂကြယ္ႂကြယ္ တည့္မတ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ဖို႔ ပဓာနက်မည္ျဖစ္သည္။

အာဏာရအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္ မတီကတင္သြင္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၌ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ တပ္မေတာ္၏ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္မႈကိုေလ်ာ့ ခ်ႏိုင္ေရးဦးတည္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ကတင္သြင္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကို ပိုမိုအားေကာင္းေရး ဦးတည္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ႏွင့္ ခန္႔အပ္ခံတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ လာၿပီး၊ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔ခဲယဥ္းလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ လတ္တေလာအခင္းအ က်င္းကိုၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အရပ္ဖက္ႏွင့္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဆံုမွတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး၊ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ေနသည္မွာ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသကဲ့သို႔ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၅၁)ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ရပ္တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အ ရ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ပုဒ္မ ၃၀ရပ္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)အရ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ပုဒ္မ ၁၃ ရပ္၊ စုစုေပါင္း ပုဒ္မ ၄၃ ရပ္ကို ျပင္ဆင္၊ အစားထိုး၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ အဆိုျပဳထား သည္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံမွသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို ျပင္ဆင္၊ အစားထိုး၊ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရး ခရီးဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သူ၏အခန္းက႑ကိုေလ်ာ့ခ် မည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံပါ့မလား၊ ေထာက္ခံသေဘာတူလာဖို႔ မည္သို႔မည္ပံုေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ကိစၥမွာစိတ္ ၀င္စားဖြယ္ရာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကနဦးတင္သြင္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ကိုဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း(၅)ရပ္အနက္ ဥပေဒၾကမ္း(၂)ရပ္ကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ မွတ္ေရးထိုးတင္သြင္းထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကိုထင္ဟပ္ သည့္အခ်က္မ်ားဟုဆိုႏိုင္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို မူလအတိုင္းဖြဲ႕ စည္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းသင့္၊ မသင့္အႀကံေပးရန္ အပါအ၀င္ ေကာင္စီ၏တာ၀န္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ပါျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ၏အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ရန္ အဆိုျပဳထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္းအားလံုးကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အရပ္ဖက္ ႏွင့္ စစ္ဖက္အၾကား ကြာဟမႈျမင့္မားၿပီး၊ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းျဖစ္ေနသည္မွာ သိသာျမင္သာသည္။

အဓိကျပႆနာမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)အက်ပ္အတည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုမွတ္ေပ်ာက္ေနေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဆံုမွတ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အလားအလာမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းျဖစ္ေနမည္၊ ငါ့ေလွငါထိုး ပဲခူးေရာက္ေရာက္ျဖစ္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္လယ္ခန္႔ ထြက္ေပၚလာမည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးရလဒ္သည္ သုညတျဖစ္ သြားႏိုင္ေျခကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဆံုမွတ္ကိုရရွိႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မ်က္ႏွာစံုညီ အႀကိတ္အ နယ္ညႇိႏႈိင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ပဓာနက်မည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးသည္ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးမွထြက္ခြာ၍ စစ္တန္းလ်ားသို႔ျပန္ၿပီး၊ ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးတာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ေစလိုသည့္ဆႏၵသေဘာထားရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးကင္းစင္သည့္ ပေရာ္ ဖက္ရွင္နယ္အင္စတီက်ဴးရွင္းအျဖစ္ အေစာတလ်င္ေျပာင္းလဲေစလိုၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳသည္က ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို ပိုမိုေလးနက္ေစလိမ့္မည္ဟုသံုးသပ္ၾကသည္။ တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွထြက္ခြာ၍စစ္တန္းလ်ားျပန္ဖို႔ ေသခ်ာသည့္ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို လွမ္းျပလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးက အူလိႈက္သည္းလႈိက္လက္ကမ္းႀကိဳဆိုၾကမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ႏိုင္ငံေရးမွထြက္ခြာ၍ စစ္တန္းလ်ားျပန္ဖို႔ စဥ္းစားသည္ထက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ႏိုင္ငံေရးမွတစ္ဆင့္ခ်င္းထြက္ခြာမည့္အစီအစဥ္ကို ညႇိႏႈိင္းလက္ခံႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုအဓိပၸါယ္ရွိမည္ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ဗေလာင္းဗလဲမျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဆံုမွတ္မ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္၊ အသက္သြင္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအၾကားဆံုမွတ္မ်ားက အေရးႀကီးဆံုးပင္ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ဆံုမွတ္မ်ားေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္လာခဲ့ သည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ ေ၀ဝါးေထြျပားေသာဆံုမွတ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာလမ္းကိုျပႏိုင္မည္မ ဟုတ္ေပ။ ဆံုမွတ္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးေန၊ ေ၀ဝါးေထြျပားေနသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးလမ္း ေၾကာင္းသည္ ညီညာေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ေျခနည္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ဆံုမွတ္မ်ား အသက္၀င္ဖို႔ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္ႏွင့္စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၊ ယံုၾကည္မႈရယူ၊ ေပါင္းစပ္ခ်ဥ္း ကပ္အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္ ဆံုမွတ္ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ၊ ဆံုမွတ္မ်ားကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ရွာေဖြဖို႔ ပ်က္ကြက္ ေနဆဲ၊ ဆံုမွတ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈအားနည္းေနဆဲ စသည့္အခင္းအက်င္းမ်ားအၾကား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)အက်ပ္အတည္းမွေဖာက္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ အားစိုက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ႏြံအိုင္ထဲတြင္ လွည္းဘီးကၽြံေန ဆဲ ဒီမိုကေရစီလွည္းႀကီးကို မသူကမ၊ တြန္းသူကတြန္းႏွင့္ ပ်ားပန္းခပ္ အလုပ္မ်ားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္တူတြန္းၾကရမည္ ဟု အားလံုးကနားလည္ၾကလင့္ကစား ဟန္ခ်က္ညီညီ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ အႏွစ္ သာရျပည့္၀ၿပီး၊ အဓိပၸါယ္ေလးနက္သည့္အခင္းအက်င္းကို ႐ုပ္လံုးေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ငါ့ႏိုင္ငံသားတို႔အက်ဳိးကိုေရွး႐ႈလ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲဆံုမွတ္မ်ားကို စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အသက္သြင္းႏိုင္ၿပီး၊ ဒီမို ကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား အေျပာသက္သက္မဟုတ္၊ စကားလံုးသက္သက္မဟုတ္၊ ဟန္ျပသက္သက္မဟုတ္၊ ပ ရိယာယ္သက္သက္မဟုတ္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ဝိုင္းၾက၊ ၀န္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

 

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း