တရားမွ်တေသာ ေျပလည္ေက်ေအးမႈျဖစ္မွသာၿငိမ္းခ်မ္းရး

ေနာင္ေက်ာ္
ယေန႔ေခတ္ ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇ ထုတ္မွ
(၁)
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္

၂ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကခ်ိန္တုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ ၂ ဦး၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အပါအဝင္ အစိုးရဘက္မွ ၉ ဦးပါၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိသက္ေသမ်ားစာရင္းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါဝင္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (Joint Monitoring Committee- JMC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee- UPDJC) မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
အစိုးရသစ္NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ကို ဆက္ခံအေကာင္အထည္ ေဖာ္လွ်က္ရွိၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးကိုပင္ ၂ဝ၁၇ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ဤကာလမ်ားအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုစိတ္ဝင္စားသူေတြ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေန သူေတြ အေနျဖင့္ ထင္မွန္ထားေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ မထင္မွတ္ထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္လာ၊ ေပၚလာသည္ကိုေတြ႕ရၾကားရသည္။ ဤအခါမ်ဳိးတြင္ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုး က ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားၿပီး ရလိုရွိလိုခ်င္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီးက အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ပါ့မလားဟူေသာ အေတြးေတြ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြက ေပၚထြက္လာပါေတာ့သည္။
(၂)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တရားမွ်တ ေသာ ေျပလည္ေက်ေအးမႈကို ရလာေအာင္ လုပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြျဖစ္လာခဲ့ရျခင္းကိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိတ္ဝင္စားသူေတြအေနျဖင့္ သိနားလည္ထားၿပီး သားျဖစ္၍ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာစရာမလိုအပ္ေတာ့ပါ။ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရေတာင္းဆိုၿပီး ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းဖို႔ လမ္းစရွာမရသည့္အဆံုးတြင္ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ားကို တရားမွ်တစြာမေျဖရွင္း သည့္အျပင္ အာဏာလက္နက္ျဖင့္ ထပ္မံ ဖိႏွိပ္လာ သည့္အဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရခုခံသည့္အေနျဖင့္ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ သည္။
ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတိုင္းတြင္ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ားက ေပၚ ေပၚထင္ထင္ ရွိေနတတ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားျဖစ္ လာရသည့္အေၾကာင္းရင္းခံကို ရွာၾကည့္ေသာအခါ တိုင္းတြင္ (မ်ားေသာအားျဖင့္) နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုးမထားေသာအစိုးရတို႔ က တရားခံေနရာတြင္ရွိေနတတ္ေလ့ရွိသည္ ကိုပါ ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မည္။ တန္းတူမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ မရွိေသာ၊ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္ မႈႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ မင္းမူေသာ၊ မတရားမႈကို ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ယူ ကာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးစ႐ိုက္လကၡဏာတို႔ က ေပၚထြက္လာေလ့ရွိသည္။ လတ္တ ေလာတြင္ မေပၚလာေသးဟု ဆိုလွ်င္ေတာင္ မွ သိပ္မၾကာေသာကာလ အဆင့္တစ္ခုတြင္ ေတာ္လွန္ေရးစ႐ိုက္လကၡဏာတို႔ ေပၚ ေပါက္လာတတ္သည္မွာ ေသခ်ာေသာ လူ သားဆန္သည့္ တံု႔ျပန္မႈပင္ျဖစ္သည္မဟုတ္ ပါေလာ။
(၃)
ဤတိုင္းျပည္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ သည္မွာ (၁၉၄၈၊ မတ္လမွစတြက္လွ်င္) ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေစခဲ့မႈတြင္ တာဝန္ရွိခဲ့ သည့္ ဖဆပလအစိုးရသည္ပင္လွ်င္ စစ္၏ ဝါးမ်ဳိခံရမႈအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ အာဏာ သိမ္းခံလိုက္ရသည့္ သမိုင္းရွိသည္။ ဆိုလို သည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာလာေသာ အခါ အစိုးရက စစ္တပ္ကိုအားကိုးလာရ သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္လာၿပီး စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္က အစိုးရလည္မ်ဳိကို ညႇစ္လာ ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္အဆင့္တြင္ တိုင္းျပည္ အာဏာကို သိမ္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စစ္မီးကိုေမႊးခဲ့သည့္၊ စစ္မီးကိုအဆံုး မသတ္ ႏိုင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရတိုင္းအတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာ၊ ဆင္ျခင္စရာ သမိုင္း လည္းျဖစ္သည္။
ဗမာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္အစပိုင္းတြင္ စစ္တပ္က အရပ္သားအစိုးရ၏ လက္ ေအာက္ခံေနရာမွာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅၈ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ အစိုးရက ေနာက္ဆုတ္ ေသာေျခလွမ္းျဖင့္ စစ္တပ္က အစိုးရကို ပခံုးခ်င္းယွဥ္ျပလိုက္သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ သည္ ျပည္တြင္းစစ္ ၁ဝႏွစ္ သက္တမ္း ကာလတြင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ေသာအခါ ဗမာ့ သမိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာအေပၚ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးထားေရး အစဥ္အလာကို ပႏၷက္႐ိုက္လိုက္ေတာ့သည္။ ၁၉၆၂ စစ္ အာဏာသိမ္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာ ေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ တကယ့္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ စစ္တပ္ကလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ ကိုင္ထားခြင့္ကို ရယူထားခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု သာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကို သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသျပခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္ခြင့္ကိုရယူထား ေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သည္ အာဏာသိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနဝင္း၏ စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ မ်ားအတြက္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ရွိေအာင္ ေထာက္ခံျပ႒ာန္းေပးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု သာျဖစ္ခဲ့သည္။
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာခဲ့ သည့္ မွတ္တမ္းတခ်ဳိ႕ကို ျပန္ဖတ္မိေသာ အခ်ိန္တြင္ မဆလ စစ္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးဖက္မ်ားကို ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံု ေအာက္သို႔ ေခါင္းလွ်ဳိဝင္ခိုင္းခဲ့သျဖင့္ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္သြားခဲ့ရေၾကာင္းကို ေတြ႕ရ ျပန္သည္။
ဗမာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ၁၉၆၂မွစ၍ စစ္တပ္ ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ သည္ ကာလ၏ေခတ္စားေသာ ႏိုင္ငံေရး တိမ္းၫြတ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး သူတို႔အလိုက် ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မရ,ရေအာင္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္းကိုပါ သတိျပဳမိ သည္။ ၁၉၆၂ ဝန္းက်င္က ျပည္သူလူထုစိတ္ တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ တိမ္းၫြတ္မႈအား ေကာင္းေသာအခါ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ မဆလ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ေဒါက္တိုင္ျပဳခဲ့ သည္။ ၁၉၈၈ လြန္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးတိမ္းၫြတ္မႈက ျပည္သူလူထု စိတ္ခံစားမႈျဖစ္လာေသာအခါ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုသည္ ‘စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝ ေသာပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္’ကို ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားလိုက္သည္။ ၁၉၇၄ ေရာ၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ဥပေဒ၂ခုစလံုး သည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထား ေရးသာျဖစ္သည္။ သမိုင္းအေတြ႕အႀကံဳရွိ သူတိုင္းက ဤမွတ္ခ်က္ကို ျငင္းၾကမည္ မဟုတ္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က စီစဥ္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းကိုျပန္သတိရစရာ ျဖစ္သည္။ အဲဒီ ၁၉၆၃ ကာလတုန္းက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ ယခုေခတ္ လို ႏိုင္ငံတကာ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈက သိပ္မႀကီး ခဲ့ဟုထင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအရွိန္တက္လာ ၿပီး အေျခအေနေကာင္းေတြျဖစ္လာေတာ့ မည့္ အေျခအေနတြင္ အစိုးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့သည္။ လက္ ရွိကာလ၏ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံ တကာ၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈေတြ၊ တြန္းအားေပး မႈေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း မႈေတြရွိခဲ့ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းေတြကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးအေျခအေနတြင္ ‘တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း)’ကိုရရွိခဲ့သည္။ ဤစာခ်ဳပ္သည္ အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ သမိုင္းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားဆံုးရခဲ့ေသာ စာ ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ‘သေဘာ တူညီခ်က္ အမ်ားဆံုးရခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္’ သံုး ႏႈန္းထားျခင္းသည္ ‘အေကာင္းဆံုးေသာ စာခ်ဳပ္’ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကိုပါ သတိျပဳႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားဆံုးရခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ ပါ့မလားဟု ေတြးမိခဲ့ဖူးသည္။ ေတြးမိသည့္ အတိုင္း စိုးရိမ္ပူပန္စရာအေျခအေနက တရားဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ညိႇႏႈိင္းခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အားလံုးပါဝင္ေရး (All Inclusive) ကိစၥတြင္ အထစ္အေငါ့ စျဖစ္လာၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကေသာ လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္တြင္ ပါဝင္မလာႏိုင္ သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ ၈ဖြဲ႕ႏွင့္သာ အစိုးရ (သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕)တို႔ လက္ မွတ္ ေရးထိုးရေတာ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္ သြားေတာ့သည္။ စာခ်ဳပ္နာမည္က ‘တစ္ ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္’ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္မသြား ခဲ့။ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲေတြက ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲတြင္ အေတာ မသတ္ႏိုင္ဘဲ တရစပ္ဆက္ျဖစ္လာခဲ့ သည္။
တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္လာရျခင္းမွာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးျခင္းေၾကာင့္ လား။ လက္မွတ္ထိုးထားလွ်င္ေရာ ဤသို႔ ပဲဆက္ျဖစ္ေနမွာလား။ စစ္ဆက္ျဖစ္ေနဖို႔ အတြက္ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေအာင္ ကန္႔ သတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္လား။ ထိုးစစ္ေတြ ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေတြတရစပ္ျဖစ္ေနရျခင္းကို ၾကည့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္သူေတြက အေပၚစီးမွာ ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ရေတာ့မည္လား။ စစ္ပြဲႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားေတြ၏ အဆက္အစပ္က တိုက္ပြဲေတြကို တရစပ္ျဖစ္လာေစခဲ့သည္ လား။ စိုးရိမ္စရာ၊ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ား ႀကီးေပၚလာေစသည့္ လက္ရွိအခင္းအက်င္း က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခင္းထဲမွာ ေသြးေခ်ာင္း စီးျခင္းေလပဲလား။
(၄)
လတ္တေလာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွ ႀကီးမားေသာ အဖုအထစ္တခ်ဳိ႕ကို ေျပာ ၾကည့္ခ်င္သည္။ သိပ္မေဝးလွေသာ ကာလ (တစ္နည္းအားျဖင့္) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအစည္း အေဝးၿပီးသြားခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းကာလႏွင့္ ဒုတိယအစည္းအေဝးကာလထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့ သည့္အျဖစ္အပ်က္ ၂ခုအေၾကာင္းသာျဖစ္ သည္။ ပထမတစ္ခုက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
အန္စီေအ စာခ်ဳပ္၏ အခန္း၅၊ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမ ပံုခ်မွတ္ျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ငယ္ (အပိုဒ္ -၂ဝ)ပါရွိသည္။ ထိုအပိုဒ္ ၂ဝ(ဂ) တြင္
”ထိုမူေဘာင္ကို အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာႀကိဳ တင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ျခင္း။”
ဟူ၍ေဖာ္ျပထားသည္။ အန္စီေအစာ ခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္း အေဝးနီးကပ္လာသည့္ အခ်ိန္အထိတိုင္ ေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (CNF, ALP, RCSS) တို႔တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။ ထိုအေျခအေနတြင္ (CNF) ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေကာ္မတီတို႔က သတင္းစာရွင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္စာမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈျဖစ္ လာၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ALP)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (RCSS) တို႔ကေတာ့ ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးက်င္းပသည့္အခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ က်င္းပခြင့္ မရခဲ့ ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို ဒုတိယအစည္း အေဝး တြင္ တင္ျပခြင့္မရခဲ့ၾကေတာ့ပါ။
ဤသည္မွာ အန္စီေအစာခ်ဳပ္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရေသာ အဖုအထစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္သာမက သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခံလိုက္ရ ေသာ ျဖစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ေရွ႕ဆက္၍လည္း မည္သည့္အဆင့္တြင္ မည္သို႔ေသာ ေသြဖည္မႈမ်ား၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားကို ဆက္ႀကံဳရဦးမည္လဲဟု ေတြးစရာ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ၂၁ရာစု ပင္လံု၊ ဒုတိယအစည္းအေဝးကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူး တြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ထဲမွာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း၍ မရသျဖင့္ ေရႊ႕ဆိုင္း လိုက္ရေသာ အေၾကာင္းအရာလည္း ျဖစ္ သည္။
ဤအစည္းအေဝး မတိုင္ခင္ကာလက သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားတာကိုဖတ္ ရသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ လြတ္ လပ္စြာေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးသည္ အေရး ႀကီးေသာအခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ အန္စီ ေအ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး က႑ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပ ေသာ စာတမ္းထဲတြင္လည္း ပါဝင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ (ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံု သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုရည္ၫႊန္းျခင္း မဟုတ္ပါ။)
ဤအခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူ ညီခ်က္ရလိုက္ၿပီဟု သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ဖတ္ရေသာအခါ ျပႆနာတစ္ခုကိုေက်ာ္ လႊားႏိုင္လိုက္ၿပီဟု ထင္ထားလိုက္မိသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ေဆြးေႏြးပြဲ(UPDJC) တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ် သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမ ထြက္ရ’ဟူေသာ ကတိတဝတ္ကိုေပးရမည္ ဟူ၍ ထပ္မံၿပီးတင္လာေသာအခါ တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းအခံုျဖစ္ လာရေတာ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ဤ သေဘာမ်ဳိးသည္ အန္စီေအ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ပါခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလို အစည္း အေဝးထဲတြင္ ခြဲမထြက္ရႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕ စည္းပံုျပ႒ာန္းေရးကို တြဲၿပီး ကန္႔သတ္ ခ်ည္ေႏွာင္လိုက္ေသာအခါ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၍ မေျပလည္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္လာေတာ့သည္။ အန္စီေအစာခ်ဳပ္ ၏ အခန္း(၁)၊ အေျခခံမႈမ်ား၊ အပိုဒ္ (၁-က)တြင္
”ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္း ရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္ အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အဝရွိ ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ သြားရန္။”
ဟူ၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ဘက္မွ တစ္ ေလွ်ာက္လံုးကိုင္စြဲထားသည့္ တို႔တာဝန္ အေရး (၃)ပါးလည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤအထဲတြင္ ခြဲမထြက္ရဟူေသာ သေဘာ ကလည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ဤ သေဘာထားသည္ အန္စီေအစာခ်ဳပ္မူ ၾကမ္းမွ အေခ်ာအထိေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးတို႔က လက္ခံထားၿပီးေသာ အခ်က္လည္း ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီထား ခ်က္ကို ဥေပကၡာျပဳ၍ အစည္းအေဝးတြင္ အက်ပ္ကိုင္လာသည့္သေဘာျဖစ္လာေသာ အခါ၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကိစၥႏွင့္ တြဲဖက္ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာအခါ လက္မခံႏိုင္သည့္အ ဆင့္သို႔ေရာက္လာၿပီး အဖုအထစ္၊ အက်ိတ္ အခဲဘဝတြင္ ေနာက္အစည္းအေဝးမွာ ထပ္ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ရေတာ့သည္။ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ေျပလည္မႈရယူဖို႔ ႀကိဳး စားေနၾကခ်ိန္တြင္ မေျပလည္ႏိုင္စရာ ျပႆနာကိုေဖာ္ထုတ္လာသူေတြမွာ တာဝန္ ရွိသည္။ ဤျဖစ္ရပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္း ခရီးအတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ႀကီးျဖစ္လာ ေစမည္ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ဆက္ၿပီး ရင္ေလးေနရေပဦးမည္။
(၅)
ေမလကုန္ခါနီးတြင္ ၿပီးသြားခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးေနာက္ ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း၌ တိုက္ပြဲေတြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္သည္ဟု ဖတ္ရသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ RCSS ႏွင့္ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္သည္ဟု ဖတ္ရသည္။ UNFC ႏွင့္ ေျပလည္ေရးအတြက္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ညိႇႏႈိင္းေနေသာ သတင္း၊ UNFC မွ ေကအိုင္အို ႏုတ္ထြက္ သြားေသာသတင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ညိႇႏႈိင္းမည္ဆိုေသာ သတင္းေတြဖတ္ရသည္။
အန္စီေအ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုးေတြ၏ အဆင္မေျပမႈ၊ စိန္ ေခၚမႈ အခက္အခဲေတြ၊ ဖိအားေပးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းျဖင့္ အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္တခ်ဳိ႕၏ ေျပာစကားကို ဖတ္ရ သည္။
အန္စီေအ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္မထိုး ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ UNFC အဖြဲ႕၏ေတာင္းဆို ခ်က္ေတြကို ဖတ္ရေသာအခါ အန္စီေအစာ ခ်ဳပ္အတြက္ အာမခံခ်က္ပိုမိုခိုင္မာမႈရွိေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္မိ သည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုးသေဘာထားမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမလိုခ်င္တာမဟုတ္ဘဲ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥတြင္ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ စနစ္တက်အာမခံ ခ်က္ရွိေရးဘက္၌ အေလးကဲထားသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္၏ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ”ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ခဏခဏအလိမ္ခံခဲ့ရတာ”ဟူ ၍ ေျပာခဲ့တာကိုလည္း သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဆင္ ျခင္သံုးသပ္ၿပီး အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ ရာတိက်ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားအတြက္ ဘယ္လိုမူခ်မွတ္မလဲ ဆိုသည္ကိုပါ စဥ္း စားဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ထင္သည္။
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ေအာင္လုပ္ျခင္းကို တရားမွ်တေသာ ေျပ လည္ေက်ေအးမႈရလာ၊ ရွိလာ၊ ျဖစ္လာ ေအာင္လုပ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္လာေအာင္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္အႏွစ္ ၇ဝ ကာလကို ခါးသီးနာၾကည္းစရာအတိတ္ ဆိုးအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး အနာဂတ္ ေကာင္းရေအာင္လုပ္မည္ဟူေသာ ပိုင္း ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရ သည္ထက္ရေအာင္ အားထုတ္ရင္း တရား မွ်တေသာ ေျပလည္ေက်ေအးမႈရွိလာ ေအာင္ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာေအာင္ လုပ္ ႏိုင္မွျဖစ္မည္။
အႏွစ္ ၇ဝျပည္တြင္းစစ္ကို အတိတ္ဆိုး ဟုသေဘာမထားႏိုင္သူေတြက အားေကာင္း ေနလွ်င္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပႆ နာရွိမွာေသခ်ာသည္။

ေနာင္ေက်ာ္