ဒီမိုကရေစီဟု ဆိုၾကသော္လည္း

ယေန႔ကာလ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာလူႀကိဳက္မ်ား လွတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏိုင္ငံသား ျပည္သူအမ်ားကလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားက ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ လုပ္ဖို႔မလြယ္ကူသလို ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားကို မဲဆႏ္ၵနဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ အမ်ားကအၾကမ္းအားျဖင့္ နားလည္ထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခံႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ လိုလားၾကတယ္၊ ဒီလို လိုလားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားစုဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအာမခံတဲ့ အေျပာအေဟာေတြနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံ ေရးသမားအျဖစ္ မဲဆႏ္ၵရွင္ေတြကို မဲဆြယ္ ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံသားျပည္သူအမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ဒီမိုကေရစီနဲ႔အတူ အရယူ ၾကတယ္။
ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ႔အတူ လူထုေထာက္ခံမႈကိုရယူထားၾကသူ ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကတစ္ဆင့္ အာဏာရလာတဲ့အခါ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိ လာတဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈေတြ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရ မယ့္ ကိစ္ၥရပ္ေတြကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ ၾကဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရဲ႕လား။
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟာ အဓိကအေရးပါတဲ့ ကိစ္ၥရပ္ႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက အေရးပါသလိုပဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ခြဲေ၀ ျဖန္႔ခ်ထားမႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား မ်ားကိုစီမံခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြ ျပန္လည္ အပ္ႏွင္းေပးျခင္းဆိုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္က လည္း အေရးပါလွပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ တ့ဲ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏိုင္ငံ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္သမွ် ပါ၀င္ႏိုင္ေရးဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ ေတြးေခၚမႈပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္လက္ခံၾကတဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဟာ ဒီအေျခခံအခ်က္ အတိုင္း ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္ သက္ႏိုင္မႈနဲ႔ တာ၀န္ရယူမႈကို ဗဟိုအစိုးရ အဆင့္ကစတင္ၿပီး ေအာက္ေျခေဒသႏ္ၲရ အစိုးရအဆင့္ထိ ေပးအပ္ႏိုင္သမွ်ေပးအပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ၾကတာကို ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား အား လုံးမွာ ေတြ႔ျမင္ရႏိုင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကိုကူးေျပာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား မွာ ဒီမိုကေရစီဘက္သား ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားရဲ႕ တာ၀န္ကလည္းဒီလို ႏိုင္ငံသားမ်ား ရဲ႕ အာဏာကို ႏိုင္ငံသားမ်ားထံ စနစ္တက် နဲ႔ ဥပေဒျပဳထားၿပီး တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရျခင္းဟာလည္း အဓိကတာ၀န္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ေျပာ ေဟာၿပီး ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လႈပ္ရွား တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး အာဏာရလာတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ဒီကိစ္ၥဟာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစ္ၥျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ဆိုရပါမယ္။
ဒီလိုႏိုင္ငံသားမ်ားကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မ်ားမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားခ်က္ မ်ား ရွိေနရင္လည္း ခြင့္ျပဳထားသမွ် သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သမွ် လုပ္ထုံး လုပ္နည္း စည္းေဘာင္အတြင္းကေန အေကာင္းဆုံး အေပးႏိုင္ဆုံး ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားထံ ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္စူးၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေပးရမယ္။ ဒီ့အျပင္မွာ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီကို ယုံၾကည္ လက္ခံ တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစဥ္ အၿမဲအားထုတ္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ တည့္တည့္ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ အထူးအားျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုစနစ္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဗဟိုအစိုးရ တစ္ရပ္ကိုပဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထား ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြ အတြက္ ေဒသႏ္ၲရအစိုးရေတြကို ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ေပးအပ္မထားရင္ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီ မမည္ပါဘူး။ ယုတ္စြအဆုံး ေဒသဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႔) ေတြကို လြတ္လပ္မွ်တစြာေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခြင့္ ရၾကဖို႔လိုပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ အျခားေသာ ျမင္သာတဲ့ အခ်က္ကလည္း ဗဟိုအစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို လုပ္ပိုင္ ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ေဒသႏ္ၲရအာဏာ ပိုင္မ်ားဟာ ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားနဲ႔ နီးစပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာနဲ႔ ပိုမိုနီးကပ္စြာရွိေနေစတဲ့ “ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း”ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ျပယုဂ္တစ္ခုပါ။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားကို စီမံပိုင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို နည္း လမ္းတက် ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး တာ၀န္လႊဲအပ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ဗဟို အစိုးရရဲ႕ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေလ်ာ့က်ေစသလို ေဒသႏ္ၲရအဆင့္မွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေဒသ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပစရာမလိုဘဲ လ်င္ျမန္စြာေျဖ ရွင္းေပးႏိုင္ေျခလည္းမ်ားပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ အေလ့အထ မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ပိုမိုအေလ့အက်င့္ ရေစ၊ ထြန္းကားေစ၊ ခုိင္မာေစဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားကတစ္ဆင့္ ျပည္သူမွ ျပည္သူသို႔ ျပန္ လည္းတာ၀န္ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားေပးမႈ ေၾကာင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိတဲ့ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ားဟာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ေဆာင္ရြက္ရ တဲ့ လုပ္ကိုင္မႈကတစ္ဆင့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာ ႏိုင္သလို၊ ႏိုင္ငံ ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အေလ့အက်င့္မ်ား တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္လာဖို႔ကိုလည္း ပိုမိုေမွ်ာ္ လင့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။
ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေစ ရမယ္လို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေျပာခဲ့တဲ့ စည္း ႐ုံးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ပါတီအတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အဓိက ကိစ္ၥလည္းျဖစ္ ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒရွိေသာ္လည္း ရႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားေပး မယ္လို႔ လူထုလႈံ႔ေဆာ္ပြဲေတြ၊ ေဟာေျပာပြဲ ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ုံးေရးေဟာေျပာမႈေတြမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမခံရတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြအတြင္းကေန ဒီမိုကေရစီအေျခခံ စနစ္မ်ားကို ဘယ္လိုဘယ္ပုံမ်ား ႀကိဳးစား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနၿပီလဲ ဆိုတာကို ဒီမိုက ေရစီကို လိုလားျမတ္ႏိုးတဲ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ ၾကည့္စရာအခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးလိုပါ တယ္။
အကန္႔အသတ္ အတားအဆီးမ်ားပါ တယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခခံ ဥပေဒမွာေတာင္ ေဒသႏ္ၲရ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းလို႔လည္းေျပာႏိုင္သလို ေဒသ ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္တား ဆီးထားျခင္းမ်ား မရွိပါဘူး။ ဒီ့အျပင္မွာ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒအရကိုပဲ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္ မ်ားကပင္လွ်င္ ျပဳႏိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္ မွာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒမ်ားကို လူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးမထားတာ၊ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားကို အစိုးရကသာ ခန္႔ အပ္တာ၀န္ေပးတာေတြ ဆက္လက္ ျပဳမူ လုပ္ကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ထို႔အတူပဲ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ေရး ဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအတြက္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကို ဗဟိုအစိုးရ မွ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီမ်ား၊ ေဒသႏ္ၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳ ရလို႔ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ အခ်က္ကို လည္း ျပ႒ာန္းမထားပါဘူး။ ဆိုလိုတာက လက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကို ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီအျဖစ္ ထားရွိၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း ေဒသခံကိုယ္စား လွယ္မ်ားနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီပုံစံ ပိုမိုနီးစပ္ စြာ စီမံလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားကို ပိတ္ ဆို႔ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ဆန္တဲ့ ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အျပစ္တင္လႊဲခ်ျခင္းခံရတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ကလည္း ကန္႔သတ္ထားခ်က္က ေက်ာ္လႊား လို႔ မရေလာက္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း မရွိပါဘူး။
ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေထာက္ အကူျပဳဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ေဒသခံလူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ ျခင္း၊ စီမံေပးေစျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားကို စီမံလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္နဲ႔အတူ တာ၀န္ျပန္လည္ ေပးအပ္ထားျခင္းဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အရသာကို ခံစားရေစဖို႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႀကိဳးစားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးႀကီးရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း လက္ရွိအစိုးရဟာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကိုသာ စစ္တပ္က ၀န္ႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ယူတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနကေနၿပီး အရပ္သားအစိုးရ တာ၀န္ယူရတဲ့ ၀န္ႀကီး ဌာနေအာက္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းတာ အျပင္မွာ အစိုးရသက္တမ္း တစ္၀က္ေက်ာ္တဲ့အထိ ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို မေတြ႔ျမင္ရေသးပါဘူး။


အေပၚကေျပာခဲ့တဲ့ စည္ပင္သာယာ ေရးနဲ႔ ေဒသႏ္ၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို ဥပေဒျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးသင့္တဲ့ ကိစ္ၥရပ္မ်ားအျပင္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳဖို႔ မလိုအပ္ဘဲ အစိုးရယႏ္ၲရားဆိုင္ ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္တဲ့ စီမံေဆာင္ရြက္ မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္တဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခု ထက္ထိ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ အစိုးရသက္ တမ္းအတြင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို ပိုမိုပီျပင္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ တြန္းအား တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားထံ သို႔ အစီရင္ခံခ်က္ေတြမွာမွ မေတြ႔ရ မျမင္ရ ပါဘူး။ ဒီလို စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ ကိစ္ၥရပ္မ်ားမွာေတာင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပိုမိုနီးစပ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ကို တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ မႀကိဳးစားရျခင္းအတြက္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ အေလ့အထမ်ားကို အေလးထားေမွ်ာ္လင့္သူ ႏိုင္ငံသားျပည္သူ မ်ားအၾကား ေသခ်ာေရရာတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုလည္း ရွာေဖြ႔မေတြ႔ႏိုင္ၾကပါဘူး။
လက္ရွိအေျခအေနအရ သုံးသပ္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးရမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ အေျခအေနေပး ထားသေလာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အလြန္ပင္ နည္းပါးေနတာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔တားဆီးမထားတဲ့ အခ်က္ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေျခအေနေပးသေလာက္ စည္းေဘာင္ အတြင္းမွာေတာင္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြက္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား၊ အေျခခံစံႏႈန္း မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မေပးႏိုင္ ေသးတာကို စိစစ္သုံးသပ္မိပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ကိုပင္ ျဖစ္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ ကန္႔ သတ္ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားတဲ့ အေျခအေန ေတြကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မလားဆိုတာက ေမးခြန္း ထုတ္စရာမလိုတဲ့ ေမးခြန္းႀကီးတစ္ခုလို ျဖစ္လာေနပါတယ္။


ဆိုလိုရင္းကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ထုတ္ႏုတ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ကို ငံ့လင့္တဲ့ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားကို ဒီမိုကေရစီအရသာနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းကို ရပါေစမယ္လို႔ စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္ၿပီး ေထာက္ခံမႈရယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဒီမိုက ေရစီစံႏႈန္း၊ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကို သိရွိနားလည္စြာနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ သိရွိနားလည္း စြာ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို နက္ နက္နဲနဲအေလးထား ယုံၾကည္ေတာင့္တသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဆႏ္ၵမြန္ျဖင့္၊ တိုင္း ျပည္တိုးတက္သာယာ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလို ေသာ စိတ္ေစတနာျဖင့္ ပြင့္လင္းမွန္ကန္စြာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။
““မသိျခင္းအေမွာင္ခြင္းလို႔ သိနားလည္ ျခင္း အလင္းမ်ားျဖင့္ ထြန္းလင္းပါရေစ””

ရန္ေအာင္ေက်ာ္