ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲအား မည္သူစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေနသလဲ

 

၂၀၀၈ ေျခဥကို အျမန္ဆံုးျပင္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ မည္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမူမ်ဳိးကိုမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး  ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားသူ တိုင္းေထာက္ခံၾကမည္သာျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား႐ွိေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေျခအေန မ်ားအရ ၂၀၂၀မတိုင္မီ ျပင္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းေတာ့လည္း မျမင္ပါ။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပင္ႏိုင္မည္ဟုလည္း မွန္းဆမရပါ။

အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ရသေလာက္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳးပမ္းရန္ရည္သန္သည္ဟု ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္သျဖင့္  NLD ပါတီကို တစ္ခဲနက္မဲ ေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္႐ွိအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူထားႏိုင္ေသာ NLD ပါတီသည္ လက္က်န္သက္တမ္း အခ်ိန္အတြင္း မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္မွပင္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ခြင့္မ်ား ႐ွိသေလာက္႐ွိေနသည္ကို အသံုးျပဳၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ က်င့္သံုးခြင့္အတြင္းတြင္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအတြင္းတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာအာဏာကို တပ္မေတာ္က အေျခခံဥပေဒအရ အတိအက် ရယူထား ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအတြင္းတြင္မူ ထိုသို႔အတိအက်ရယူထားျခင္းမ်ဳိး မေတြ႔ရပါ။ လက္ရွိေျခဥပုဒ္မ ၂၀၂ အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမ္ၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို လိုသလို သတ္မွတ္ႏိုင္သလို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၂၇အရ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သလိုဖြဲ႕စည္းႏိုင္သလို လုပ္ ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ လိုအပ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ ထိုအခြင့္အာဏာ မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ဳိးကို မလုပ္ႏိုင္စရာမရွိ ဟု ျမင္ပါသည္။

အျခားလိုအပ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေနပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္မည္ဟုဆိုထားေသာ တပ္မေတာ္မွလည္း ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာကန္႔ကြက္ ဟန္႔တား ျခင္းျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ ေနရာကို ရရွိထားေသာ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားေသာ အခြင့္ အာဏာမ်ားအရ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္၊ ၫႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၃၂(ခ) (၂)အရ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးခန္႔ထားႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးၿပီး ပါက ထိုသူတို႔သည္သမၼတ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ မလြဲမေသြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္းေပးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုပုဂ္ၢိဳလ္တို႕သည္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူရန္မလိုဟု ၂၃၂ (ည) (၂) အရျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အမိန္႕ကိုလည္း နာခံေနရႏိုင္သည္ဟု အျငင္းပြားစရာ အေျခအေနရွိေနေသာ္ လည္း (ထိုအခ်က္သည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔နာခံမႈသည္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမည္သို႕ရွိေနသည္ကို မသိႏိုင္သျဖင့္ ေျခဥ၏ မရွင္းလင္းဆံုးအခ်က္ထဲတြင္ေတာ့ ပါေနေသာ္လည္း) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားကိုသာ တစ္သေ၀မတိမ္းနာခံလ်က္ သမၼတကို တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ေျခဥအရ ရွင္းလင္းစြာသေဘာ ေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ အေျခခံဥပ ေဒအရ သမ္ၼတကိုသာ တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ရာ အျခားေသာေနရာမ်ား၊ လူပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ရွိမေနႏိုင္ဟု ယူဆပါသည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနမည္ဆိုပါကလည္း အေျခခံဥပေဒအရ လံုး၀တရားမ၀င္သလို ထိုကိစ္ၥမ်ားကို သမၼတ၏ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေန ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လာေရာက္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား လံုး၀လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိမေနပါ။

ပုဒ္မ ၂၃၅ (ဂ) (၁) အရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သလို ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း လိုက္နာျခင္းမျပဳပါက တာ၀န္မွရပ္စဲႏိုင္သည္။ ရွင္းရွင္းဆို ရလွ်င္ သမၼတၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း မလုပ္ပါက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ဦးဦးကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲပစ္ႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၂၃၅ (ဂ) (၂)အရ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ မွရပ္စဲခံရမည့္ တပ္မေတာ္သားျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ လွ်င္ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္အရ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္မွာ မူလ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူႏွင့္ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈမ်ားမရွိသျဖင့္ တာ၀န္မွရပ္စဲရ ေၾကာင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းရန္သာ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္သည္။ အေထာက္အထား ခိုင္လံု စြာျဖင့္ သမၼတ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းျပသႏိုင္ပါက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္လည္း ျငင္းခြင့္ ရွိမည္ဟုမယူဆပါ။ လူအစားထိုးအမည္စာ ရင္းထပ္ေပးရန္သာ ရွိသည္ဟု နားလည္ပါသည္။

ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအရ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားကို သမၼတက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား အားလံုးတြင္ အေျခခံဥပေဒပါလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလို ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္လည္း လက္ေတြ႔ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လိမၼာပါးနပ္စြာသံုးၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲၫႊန္ ၾကားကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစႏိုင္ေနပါသည္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ခဲ့ျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျပာင္း အလဲကို စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ေတာ့ အားမရလွပါ။ တစ္ထီးတစ္နန္း ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဉာဥ္ျဖင့္ အုပ္လိုက္မည္၊ ခ်ဳပ္လိုက္မည္ဆိုသည့္ Mindset မ်ားေလ်ာ့နည္းသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ လိုအပ္သည့္အေျပာင္းအလဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကို တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေထြ/အုပ္ဌာနကိုယ္ပိုင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ဒီမိုကေရစီမႈျပဳၿပီး ေထြ/အုပ္၀န္ထမ္း မ်ား အပါအ၀င္မည္သည့္ ၀န္ထမ္းမဆို ျပည္သူကို၀န္ေဆာင္မႈေပးေနရသည့္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အမွန္ အတိုင္းနားလည္ရန္ သင္႐ိုးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထုကိုနိစၥဓူ၀ ထိေတြ႕ ၀န္ေဆာင္ မႈေပးေနရေသာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမ်ား စသည္တို႔တြင္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ပရင္စီပယ္မ်ားကို ဌာနတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြင္း အခိုင္အမာထည့္သြင္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မ်ား ရွိေနပါသည္။

ဒီမုိကေရစီနည္းမက်စြာ ရယူထားေသာ စစ္ဘက္အာဏာေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္မ်ား ရွိေသာ္လည္းမိမိတို႔ ႀကိဳးစားထိုးေဖာက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိလွ်င္ရွိသလို စစ္ဘက္ အာဏာမွလည္း စြက္ဖက္ခြင့္မရွိေသာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမ်ား ကို ပ်ဳိးေထာင္ခြင့္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာပိုင္နက္တြင္ေတာ့ အတိအက်ရယူထားေသာ စစ္ဘက္ အာဏာ ရွိေနသျဖင့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္ အမွန္တကယ္ပင္ အခက္အခဲရွိေန ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားတြင္မူ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ထိုးေဖာက္ႀကဳိး စားလွ်င္ ႀကိဳးစားႏုိင္သေလာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေနပါသည္။ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲ ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ျဖစ္သလို ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲခြင့္ရလာ ခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္သူျပည္ သားတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ရင့္က်က္ၿပီး ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ရာ ခိုင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အေျခခံမွသည္ အာဏာခြဲေ၀က်င့္သံုးေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေခ်ာေမြ႕စြာကူးေျပာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

မိုးသန္