ဒီမိုကေရစီေခါင္းစည္းေအာက္က အာဏာရွင္အက်င့္စရိုက္မ်ား

ေမာင္ထြန္း
ယေန႔ေခတ္ မဂၢဇင္း ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇ ထုတ္မွ

ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား၊ အႏွစ္သာရကို အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင္႔ဆိုၾကေပမယ့္လည္း ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုမူ အဓိကအားျဖင္႔ အေျခခံအခ်က္ေလးခ်က္ကို

အေျခခံၿပီး ဒီမို ကေရစီစနစ္ ခိုင္မာျခင္း မခိုင္မာျခင္းကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေလ႔ရွိၾကပါသည္။ ထိုအေျခခံ အခ်က္ေလးခ်က္မွာ (၁) လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုံမွန္က်င္းပျခင္း အားျဖင္႔ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္၊ အစားထိုးႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ရွိျခင္း၊ (၂) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာလူမႈကိစၥမ်ားတြင္ တက္ၾြကစြာ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ (၃) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပး ႏိုင္ျခင္း (သို႔) ျမႇင္႔တင္ေပးျခင္းႏွင့္ (၄) တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိျခင္းစသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ ကို အဓိကၾကင္အင္အျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားရွိပါမွသာ ဒီမိုကေရ စီစနစ္ ခိုင္မာစြာတည္ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူၾကပါ သည္။
အကယ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုံမွန္က်င္းပႏိုင္မႈမရွိလွ်င္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္သူ႔ ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မႈမရွိလွ်င္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈကင္းမဲ့ေနလွ်င္ (သို႔) တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိလွ်င္ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေထာင္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာဖို႔ လိုအပ္သလို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ သည္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖစ္ဖို႔ အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ ဟုအမ်ားမွေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔တြင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဓေလ့ (အဖြဲ႔တြင္းယဥ္ေက်းမႈ)ကို သုံးသပ္ၾကည့္သည့္အခါ တြင္ အာဏာရွင္ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား အျမစ္တြယ္ေနဆဲပဲဆိုသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါသည္။ ထိုဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားသည္ မေန႔တစ္ေန႔ကေပါက္ဖြားလာသည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားေတာ့ မဟုတ္ ေပ။ ဒီမိုကေရစီေရခံေျမခံ မေကာင္းခဲ့သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အ႐ိုးစြဲလာသည့္ဓေလ့မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားကိုအေျခခံလာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ျပဳျပင္ေျပာင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစု ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာဘာသာတရားျဖစ္သည့္ ဗုဒၵဘာသာ၏ အလိုအရ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတြင္ မင္း (တစ္နည္း) အစိုးရသည္လည္း တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ သက္ရွိရန္သူထဲတြင္ ထိပ္ဆုံးမွလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ စိတ္တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ မင္းအေစအပါး၊ မင္းႏွင့္ အေန နီးကပ္သည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လူထု၏ရန္သူစာရင္းတြင္ အၿမဲပါေနၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ခပ္ခြာခြာ ခပ္ကင္းကင္း ေနထိုင္လိုၾကပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မင္းအေစအပါး၊ မင္းမႈထမ္းျဖစ္လိုသည့္ စိတ္အခံ၊ မင္းႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ရလာမည့္ ရွင္ဘုရင္တို႔တြင္ရွိသည့္ အာဏာ၊ ဂုဏ္အရွိန္အဝါကိုလည္း လိုခ်င္တပ္မက္ၾကပါသည္။ မင္းမႈထမ္းျဖစ္လာသည့္အခါ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ရွင္ဘုရင္လို ေနထိုင္ျပဳမူတတ္ၾကသည္မွာ၊ ႐ုံးတစ္႐ံုး ဓား တစ္စင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္တတ္ၾကသည္မွာ ထိုစိတ္အခံေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏၊၊ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာလူထုသည္ မင္းအစိုးရ၊ မင္းမႈထမ္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစြန္း ႏွစ္ဖက္၊ စိတ္အေျခအေန ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ရွိေနတတ္ၿပီး မင္းအစိုးရ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ရွိရန္သူစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါေနတတ္သည္၊၊ ထိုယုံၾကည္ယူဆခ်က္ မွန္ကန္ ေၾကာင္းလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား ကလည္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္၊၊ ရလဒ္အေနႏွင့္ကား ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳ သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားဆက္ဆံေရး တစ္နည္း ွအေအန ွသခငနအပ ြၽနူေအငသည အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ခဲ့ရသည္၊၊
ေခတ္အဆက္ဆက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ မင္းမႈထမ္းမ်ား (အစိုးရဝန္ ထမ္း မ်ား)၏ စိတ္တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအက်ဳိးသာအဓိက ထမ္းရြက္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္မႈမရွိသ ေလာက္ပင္၊၊ ထို႔အတူ လူထုသည္လည္း မင္းမႈထမ္းဆိုသည္မွာ မင္းအမႈ၊ မင္းအုပ္စိုး သူအေရးသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အျဖစ္သာ ယုံၾကည္လက္ခံလာၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၉ဝဝ ပင္ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္၊၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သုံးခဲ့သည့္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ သူၾကားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေရးမူ၊ လူမႈပဋိဉာဥ္ (Social Contract) ဆိုသည့္ အယူအဆဆိုသည္မွာ လည္း ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မည္ သည့္အခါမွ မရွိခဲ့ပါ၊၊ ထိုအစား ဘုရင္၊ အစိုးရဆိုသည္မွာ ဘုန္းရွင္ကံ့ရွင္ ပါရမီ့ရွင္ ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚ၊ ဘုရားဆုပန္ျဖစ္ သည့္အတြက္ မင္း-ရွင္ဘုရင္ လုပ္သမွ် မွန္ သည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚကို ဘာသာ တရား အကူအညီႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ လႊမ္းမိုးလာ သည္သာမ်ားသည္၊၊ ထိုအေတြးအေခၚ အယူအဆကို အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ စိတ္ထဲစြဲၿမဲကာ လက္ခံယုံၾကည္ လာၿပီး လူထု၏ အေတြးအေခၚအႀကံ အစည္ႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံအားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူ တန္းစားမ်ား (မင္းအစိုးရမ်ား)သည္ ဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အကူအညီကိုရ ယူကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တြင္ အာဏာရွင္ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား၊ အေငြ႔အ သက္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားစိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ မင္းႏွင့္ မင္းအေစအပါး တစ္နည္း မင္းမႈထမ္းတို႔သည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး အတြက္ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူဖို႔လို သည္ဟူ သည့္ အယူအဆေပၚထြန္းလာျခင္းမရွိဘဲ ဘုန္းသမၻာႀကီးမားေသာရွင္ဘုရင္၏ ေစတ နာေၾကာင့္သာ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ျပည္ သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ကို ရရွိခံစားေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆလာၾကသည္၊၊ ရွင္ဘုရင္ အဆက္ဆက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ သည့္ ဆည္ေျမာင္းကန္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပ ဖို႔ထက္ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာတည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထုသည္လည္း မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ား ကိုေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမရွိ၊ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား၏ စိတ္ေစတနာရွိသေလာက္သာခံစားခြင့္ရွိမည္၊ က်န္တာကို မိမိဘာသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆာင္ရြက္ရ မည္ စသည့္ အယူအဆမ်ားကို ျပည္သူလူ ထုအတြင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္လည္း နည္းလမ္းမ်ဳိး စုံျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မင္းႏွင့္ မင္းမႈ ထမ္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းျခင္း၊ သိခြင့္ ရရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမူ၊ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္သည့္ ရာဇဝတ္မႈႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနျပန္ သည္၊၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ၊ မင္းေရးမင္းရာကိစၥ မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ား နားမလည္ႏိုင္သည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကၿပီး သိရွိနားလည္ေအာင္လည္း မည္သည့္အခါမွ မႀကိဳးစားေပးခဲ့ၾကပါ၊၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္သူလူထုသည္လည္း မိမိတို႔သည္ အစိုးရမ်ားထံမွ မိမိတို႔၏ ဘဝ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုရမည္၊ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည္ ဟူသည့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆို တတ္သည့္၊ ေတာင္းဆိုရဲသည့္ အေလ့အထ မ်ားအားနည္းလာခဲ့ၾကရသည္၊၊ ထိုထိုေသာ စိတ္အခံ၊ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းေနၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အရည္အေသြးညံ့ မလုံေလာက္ရျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ ရွိမေနျခင္း၊ ေလလြင္႔ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ အက်င္႔ပ်က္ျခစား မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း ျဖစ္သည္၊၊ ထို႔ အျပင္ လူထုကို တာဝန္ခံစရာမလိုေသာ၊ လူထုလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မ်က္ႏွာမူစရာမလိုေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား (တစ္နည္း) မင္းမႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခင္ပုံစံေဟာင္းကို ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးသုတ္ ကာ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တိုင္ေအာင္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ၊ လိုဆဲပင္ျဖစ္ ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အကူးအေျပာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအကူး အေျပာင္းကာလလတြင္ ထိုသို႔ေသာစိတ္ အခံရွိသူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပေတာ့၊၊ ယခင္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေအာက္၊ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကင္းမဲ့ေနသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနသားက်လာသူမ်ားသည္ ယခင္ စနစ္ေဟာင္း၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားသာ အမွန္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾကၿမဲျဖစ္သည္၊၊ အမွားၾကာလာေတာ့ အမွန္ျဖစ္ဟု ထင္ေန ၾကသည္၊၊ ျပည္သူလူထု၏ ႏိုင္ငံေရး အသိ ေရခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာ ၾကသည္ကို ထည့္မစဥ္းစားႏိုင္ၾက။ ယေန႔ ေခတ္တြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အား ေကာင္း လာသည္ႏွင္႔အမွ် သတင္းအခ်က္ အလက္ရရွိမႈ လ်င္ျမန္လာျခင္းႏွင့္အတူ လူထု၏ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ႏိုးၾကားမႈသည္ အတန္အသင့္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထု၏ ႏိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ေဝဖန္ ေစာေၾကာ ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပ မႈမ်ားသည္ ယခင္ပုံစံေဟာင္းတြင္ ေနသား က်ေနသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရာရွိႀကီး မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ကေတာ့ နားမခံခ်င္စရာ၊ လက္မခံခ်င္စရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အကူးအေျပာင္း အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္က အဆင္သင့္ျဖစ္ မေနေသးသည့္ သေဘာပင္။ ထိုသို႔ လူထုမွ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္၊ ဆႏၵႏွင့္ လိုလားခ်က္ မ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆိုတတ္လာျခင္း၊ ေတာင္းဆိုရဲလာျခင္း(တစ္နည္း)အေၾကာက္ တရားမ်ားမွ ကင္းေဝးလာျခင္းကို ဒီမို ကေရစီအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုဖို႔ လိုပါသည္။ လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုရဲဖို႔ လိုပါသည္။ ထုိသို႔လက္ကမ္းႀကိဳဆိုျခင္းမရွိ ဘဲ ဖိႏွိပ္ပိတ္ပင္ေနမည္ဆိုပါက ေပါက္ကာ စ ဒီမိုကေရစီအပင္ကို သင္းသတ္လိုက္ သလို ျဖစ္သြားမည္ကို သတိထားဖို႔လိုပါ သည္။
ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းေပးရန္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားသည္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔လိုပါ သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္မေနပါက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ လူထု၏ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးသြားတတ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကဒါဖီ လက္ထက္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္ကဲၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဏာ လႊမ္းမိုးမႈ အမ်ားဆုံးပုံစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ personal bureaucracy mechanism
ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ စနစ္က်ၿပီးထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အလြန္ႀကီး မားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာဖူးပါသည္။
ထိုသို႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္ကဲၿပီး ႏိုင္ငံ ေရး၊ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ မည္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ ပါသည္။ လူထုေတာင္းဆိုတင္ျပသည့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုစနစ္တက်လြဲေျပာင္းေပးထားမႈ အားနည္းျခင္း၊ လူ၊ နည္းပညာေငြေၾကးမလုံေလာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးတတ္ၾကသည္လည္း ရွိ သည္၊၊ သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား နည္းသည့္အတြက္ ရလာသည့္ အက်ဳိး အျမတ္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲခ်င္ၾကတာ လည္း ျဖစ္နိင္သည္၊၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္း၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈအား နည္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္တြင္ ေကာင္းမြန္ၿပီးထိေရာက္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုမည္သုိ႔မွ် ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကိုအေလးထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါသည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဒီမိုကေရစီနည္းက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ထြန္းကားလာေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခင္ ဓေလ့ေဟာင္းမ်ား၊ အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ပယ္ခြာခ်ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အေလ့အက်င့္ေဟာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ဒီမုိ ကေရစီနည္းက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားျဖစ္ ေပၚလာေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမို ကေရစီ ေခါင္းစည္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဓေလ့ စ႐ိုက္မ်ား ကိုက္ညီေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဒီမိုကေရစီေခါင္းစည္းေအာက္က အာဏာရွင္ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား ျဖင့္သာ ေရွ႕ဆက္သြားေနၿပီး အမည္ခံ ဒီမိုကေရစီဘဝႏွင့္သာ အဆုံးသတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေမာင္ထြန္း
ကိုးကား ။ ။
1.Burmese Political Values
by Maung MaungGyi, 1983.
2.Democratization briefing paper, G.Bingham Powell, University of Rochester & Eleaner N.Powell, Harvard University
3.Local Governance, UNDP, 2010