နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေတာင္ေပၚက ဘိန္းခင္းမ်ားဖ်က္ေပးပါ

ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုအေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါးပိတ္ပင္တားဆီးေရး အဖြဲ႔တို႔သည္ ဆဒံုးေဒသ၊ ကန္ပိုက္တီး၊ ပန္၀ါ၊ ခ်ီေဖြ ေဒသ႐ွိ ဘိန္းခင္းမ်ားကို သြားေရာက္ဖ်က္ ဆီးဖို႔ ေတာင္ေပၚသုိ႔ တက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔တက္လာေသာ ဘိန္းခင္း ဖ်က္အဖြဲ႔ကို ေသနတ္မ်ားျဖင့္၊ ဗံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မ်ားရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ ထို အရပ္ေဒသမ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေခါင္းေဆာင္ဦးဇခုန္ တိန္႔ယိန္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ဘိန္း ခင္းမ်ားကိုမဖ်က္ဆီးေအာင္ ကာကြယ္သူမ်ားမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘိန္းခင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ အဓိက ႀကိဳးကိုင္ေနသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ထိုအရပ္ေဒသတြင္ အလုပ္အကိုင္႐ွားပါးသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ပိုမိုၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾက သည္ျမင္ရသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာမ်ား နယ္စပ္ေဒသ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္မ်ား မေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ လည္းပါ၀င္ေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေလာပန္မ်ားလည္း ေဒသခံ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခိုင္းၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဆဒံုးေတာင္ေပၚေဒသမွာ အျခားအလုပ္အကိုင္လည္း မ႐ွိတာေၾကာင့္ ဒီဘိန္းခင္းလုပ္တာက ၀င္ေငြ ေတာ္တာ္ေကာင္းတယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားဆံုးက ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးၾကတယ္။ တ႐ုတ္ေလာပန္ေတြက ေငြေၾကးမ႐ွိတဲ့ သူေတြကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးတယ္၊ ဘိန္းစိုက္ခိုင္းတယ္ ထြက္လာတဲ့ ဘိန္းေတြကို ၀ယ္ေပးတယ္”ဟု ေဒသခံလူငယ္ ေဘာမ္ယိန္း က ေျပာျပသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ အမ်ားဆံုးနယ္ေျမမ်ားမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဘိန္းခင္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးမႈမ႐ွိေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ အခ်ဳိ႕ ေတာင္ေပၚမ်ားတြင္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖစ္သည့္ ေခ်ာက္ေကာ္၊ ပါးေကာ္ဟြားေၾကာင္အပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားၾကသည္ ဟု သိရသည္။

“ဆဒံုး၊ ကန္ပိုက္တီး၊ ပန္၀ါ၊ ေဒသမွထြက္႐ွိလာေသာ ဘိန္းစိမ္းမ်ားမွ ဘိန္းကိုခ်က္ၿပီး လည္းေ၀့ေမာ္ေစ်းတြင္ လာေရာက္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကသည္”ဟု ေဘာမ္ယိန္းကေျပာသည္။ ဆဒံုးၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဘိန္းကိုခ်က္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူသူမ်ားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဘိန္းပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ လူငယ္မ်ားမွာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ မူတစ္ခုခ်မွတ္ၿပီး ထိုအရပ္ေဒသကို၀ိုင္း၀န္းၿပီး ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ဖို႔ စီမံကိန္း မ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤျပသာနာသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးမွ လူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ပါ ဖ်က္ဆီးပစ္လာႏိုင္ သည္ကို သတိထားသင့္သည္။ အေလးအနက္ စဥ္းစားရမည္။ ထိုအရပ္ေဒသကို အျခားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုး စီမံကိန္းမ်ားခ်ေပးသင့္သည္။

ယခုအခါ ထိုျပႆနာႀကီးကို ဘယ္အစိုးရလက္ထက္ကမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မ႐ွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကေန ဘိန္းခင္းမ်ားကို လိုက္လံဖ်က္ဆီးပစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့ သို႔ျပဳလုပ္ရန္ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ မေတြ႔ဘူး ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔ကပင္ အားေပးၿပီး ဘိန္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေနသည္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ထိုသို႔ ဘိန္းစိမ္း ဘိန္းျဖဴမ်ား လြယ္ကူစြာ ရ႐ွိေသာေၾကာင့္ ခ်ီေဖြ၊ ကန္ပိုက္တီး၊ ခ်န္မူးခံုး၊ ဆဒံုးေဒသတြင္႐ွိေသာ လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေက်းကၽြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားခဲ့သျဖင့္ သံုးစားမရျဖစ္ကာ မိန္းကေလးမ်ားလည္း တစ္ဖက္က ႏုိင္ငံ သို႔သြားေရာက္ လက္ထပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မိန္းကေလးမ်ားမွာ လူကုန္ကူးခံရေလသည္။

အျခားေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက မိန္းကေလးငယ္က သေဘာမတူဘဲ အသက္မျပည့္ခင္ ေပးစားေန ၾကသည္။ ဘိန္းခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖင့္ခ်မ္းသာလာ သူမ်ားကိုလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရေပေတာ့မည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္မႈအေပၚ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံေပးပါရန္ႏွင့္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အျပင္ ထိေရာက္ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ဤလႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ၀ိုင္းေမာ္ မဲဆႏၵနယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ဦးလဂန္ဇယ္ဂ်ဳံးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ရာ အဆိုပါ အဆိုကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုကိိုအတည္ျပဳခဲ့ေပမယ့္ ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ မေတြ႔ရေသးကိုေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကေန လက္ေတြ႕ ႏွစ္စဥ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးလွ်င္ ဘိန္းခင္းမ်ား ပေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ လာမည့္လျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထိုအရပ္ေဒသ၌ ဘိန္းခင္းမ်ား စတင္စိုက္ပ်ဳိးလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ကာကြယ္မတားဆီးႏိုင္လွ်င္ ၂၀၂၀တြင္ စီးပြားျဖစ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ လာမည္ျဖစ္သည္။

 

ဆိုင္းဗ်ဴ