ဗ်ဴ႐ိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး

ခင္ေမာင္၀င္း
ယေန႔ေခတ္ မဂၢဇင္း ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ထုတ္မွ . . .

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (democratization, democratic reforms) လုပ္ ေနခ်ိန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးၿပီးမျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တစ္ရပ္ ကေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး…

(bureaucracy reform) ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံေတြအားလံုးမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကသာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနဲ႔ ေပၚလစီအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနတာကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းဖို႔အတြက္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအားေကာင္းဖို႔လိုုတယ္ဆိုတာ အလြယ္တကူ သိႏိုင္ပါတယ္။
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆိုတာ
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ (Bureaucracy) ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ၁၈ ရာစု အတြင္း ပထမဆံုး အသံုုးျပဳခဲ့တယ္။ Bureaucracy ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရအတိုင္း အဂၤလိပ္မႈျပဳလိုက္ တာကေတာ့ ၁၈၁၈ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Dictionary of Politics မွာ ေဖာ္ျပပါ တယ္။ ျပင္သစ္ဘာသာစကား bureau နဲ႔ ဂရိဘာသာစကား krato (ထိုမွတစ္ဆင့္ cracy ျဖစ္လာ) တို႔ေပါင္းစပ္ၿပီး bureaucracy ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ျဖစ္လာတယ္။ ဗ်ဴ႐ို (bureau) ဆိုတာက ႐ံုးလို႔ အဓိပၸာယ္ရၿပီး၊ ကေရစီ(cracy) ဆိုတာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ bureaucracy ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆိုတာ ႐ံုးယႏၲရားေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။
ဒီကေန႔ လူသိမ်ားတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအေၾကာင္းကို စနစ္တက် ေလ့လာတင္ျပခဲ့သူေတြ ထဲက ထင္ရွားတဲ့ပညာရွင္ကေတာ့ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး မာ့စ္ဝက္ဘာ (Max Weber, 1864-1920) ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ံုး၊ ဌာနေတြ တည္ေထာင္ၿပီး အလုပ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူေတြကို ခန္႔အပ္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းဟာ နီးစပ္ရာလူေတြကို ခန္႔အပ္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းထက္ အလုပ္ ေအာင္ျမင္မႈကို ပိုျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ဝက္ဘာက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဝက္ဘာ ေရးသားခဲ့ၿပီး သူကြယ္လြန္ၿပီးမွ က်န္ရစ္သူ ဇနီးသည္ မာရီယားနား ဝက္ဘာ (Marianne Weber, 1870- 1954) က ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝတဲ့ Economy and Society စာအုပ္နဲ႔ The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism စာအုပ္ေတြဟာ ထင္ရွားတဲ့ စာအုပ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြမွာပါ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ ယခုအခါမွာ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း (public administration) လိုု႔လည္း ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကိုရည္ၫႊန္း ေလ့ရွိတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ တိုုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း ကို အစိုးရက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးေတြ ပါဝင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းနဲ႔ အာဏာရလာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ (cabinet) ကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ အစိုးရက တာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကိုလုပ္ေပးေနတဲ့ ယႏၲရားဟာ ဗ်ဳ႐ိုကေရစီယႏၲရားပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားရဲ႕ ဝိေသသလကၡဏာေတြထဲမွာ ဒါေတြပါဝင္တယ္။
၁။ ခန္႔အပ္ခံဗ်ဴ႐ိုကရက္ (Bureaucrats)-
ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းအရ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခံထားရတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား။ထို ဝန္ထမ္းေတြဟာ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ရာထူးအလုိက္ သတ္မွတ္လစာေငြ ရရွိသူေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကို ဗ်ဴ႐ိုကရက္လို႔လည္းေခၚတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြ ျဖစ္ၿပီး ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြက ခန္႔အပ္ခံရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
၂။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈနဲ႔ထိေရာက္မႈ (professionalism and efficiency) –
ဗ်ဳ႐ိုကေရစီဟာ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ကြၽမ္းက်င္သူ ေတြနဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရတာမို႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမွာ ထိေရာက္မႈရွိရမွာျဖစ္ပါ တယ္။
၃။ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းမ်ား (laws, rules, regulations)-
ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ ႐ံုးလုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ရာမွာ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္း ကမ္းမ်ား အတိအက် ရွိရပါ့မယ္။ ဘယ္ဝန္ ထမ္းကမွ အဲဒီဥပေဒေတြ၊ စည္းကမ္းေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္စြဲအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႐ံုးလုပ္ ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိပါ။
၄။ အနိမ့္အျမင့္အဆင့္လိုက္ရွိျခင္း (hierarchy) –
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဟာ အဆင့္ဆင့္ လမ္းၫႊန္ မႈေပးျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္တင္ျပရျခင္း၊ အဆင့္ ဆင့္ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူရတဲ့ ႐ံုးယႏၲရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ံုးဌာနတစ္ခုက အျမင့္ဆံုးတာဝန္ရွိသူကေန ေအာက္ဆံုး အဆင့္တာဝန္ရွိသူအထိ အားလံုးဟာ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီယႏၲရားရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ပါ တယ္။
၅။ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္မႈ (continuity) –
အစိုးရအဖြဲ႔ (cabinet) ဟာ ကာလ အပိုင္းအျခားလိုက္ ေျပာင္းလဲသြားေပမယ့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကေတာ့ စဥ္ဆက္ မျပတ္တည္ရွိေနရပါတယ္။ အစိုးရေျပာင္း လို႔ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲျဖစ္လာရင္ လည္း ေျပာင္းလာတဲ့ ေပၚလစီကို အသက္ သြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာဟာ တည္ရွိေနဆဲ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အစိုးရပဲေျပာင္းေျပာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ပဲ ေျပာင္းေျပာင္း ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကေတာ့ မေျပာင္းမလဲ တည္ၿမဲေနပါတယ္။
ႀကိဳးနီးစနစ္ျဖစ္သြားတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီမွာ တာဝန္ထမ္းေနသူေတြ ဟာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ က်င့္သံုးတာ၊ ပညာျပတာ၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ ေနတာေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ႀကိဳးနီ စနစ္ (red tape) လိုု႔ေခၚပါတယ္။ ႀကိဳးနီ စနစ္လိုု႔ အႏိႈင္းခံရျခင္းဟာ ဗ်ဳ႐ိုကေရစီ အပ်က္သေဘာ အျမင္ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ႀကိဳးနီ (red tape) ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ ျဖစ္ေပၚ လာတာကေတာ့ ၁၆ ရာစုေလာက္ ကတည္း က လို႔ဆိုတယ္။ စပိန္ဘုရင္ ပၪၥမေျမာက္ ကာလို (Charles V, 1500-1558) လက္ ထက္အေရးႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကိစၥေတြထည့္ ထားတဲ့ စာတြဲကို ႀကိဳးနီနဲ႔ ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ သေဘာက ႀကိဳးနီအပတ္ခံရတဲ့ ကိစၥဆိုရင္ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ရွိသူ အမ်ားအျပား အေလးအနက္ထားေဆြးေႏြးရမယ္၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာမယ္ဆိုတာပါ။ ေခတ္သစ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီမွာလည္း ျမန္ျမန္ ထက္ထက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ရင္ အဆိုးျမင္နဲ႔ ႀကိဳးနီ စနစ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရေတာ့တယ္။ လုပ္ငန္း သြက္လက္မႈကို အစဥ္ေတာင္းဆိုတဲ့ ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ေဝဖန္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ ေက်ာ္ျဖတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (cutting the red tape) ဆိုတာေတြေတာင္ ေပၚလာတယ္။
ႏိုင္ငံေရးနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ဆက္စပ္မႈ
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဟာ ပုုဂၢလိက စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြအတြင္းမွာလည္း တည္ရွိက်င့္ သံုးေနေၾကာင္း အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြဟာ အက်ဳိး အျမတ္ရရွိေရး၊ အသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့နည္းေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားေရး စတဲ့ မူေတြကို အေျခခံတဲ့အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူ ေတြကိုသာ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးေရး(professionalism) နဲ႔ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ထိေရာက္မႈရွိေရး (efficiency) ေတြဟာ ပုုဂၢလိက စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြက ဗ်ဴ႐ိုကေရစီေတြရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္တယ္။
အရင္းရွင္စနစ္(capitalism) အေျခခံ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ (market economy)မွာက ပုဂၢလိကအခန္းက႑ (private sector) က ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတစ္ခု လံုးထဲမွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့က႑မွာရွိသလိုု တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားထဲက အရြယ္အစား ႀကီးႀကီးမားမားကိုလည္း ပုဂၢလိကက႑က ယူထားတယ္။ အစိုးရဗ်ဴ႐ို ကေရစီယႏၲရားဆိုတာ အစိုးရက မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (services) အပိုင္းနဲ႔ ဥပေဒအသက္သြင္းေရး (law enforcement) အပိုင္းေတြမွာသာ ရွိေတာ့ တာမို႔ က်စ္လ်စ္ၿပီး ေသးငယ္တဲ့ အရြယ္အ စားမွာသာရွိတယ္။
မူရင္း ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ (တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုုနဲ႔ အေရွ႔ဥေရာပႏိုင္ငံေတြကိုၫႊန္း) မွာက ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီး ေတြကို ျပည္သူပိုင္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြက ျပည္သူပိုင္ (အစိုးရပိုင္) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံေတြမွာ အစိုးရဟာ အႀကီးဆံုးအလုပ္ရွင္ေနရာကို ေရာက္သြားၿပီး အစိုးရဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား ႀကီးဟာလည္း တိုုင္းျပည္ထဲမွာ ထုထည္ႀကီး ႀကီးမားမားနဲ႔ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
ပထမ ကမၻာစစ္နဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကား ကာလမွာ အေရွ႕ဥေရာပတစ္ခြင္မွာ ဆိုရွယ္ လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္အယူဝါဒ ျပန္႔ပြားလာခ်ိန္မွာ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈနဲ႔ စီးပြားေရးက်ဆင္းရပံုေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ တဲ့ အထင္ရွားဆံုးပညာရွင္ကေတာ့ ၾသစ ႀတီးယန္ လူမႈစီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး အေတြး အေခၚပညာရွင္ လူဝင္ဖန္မစ္ဆဲ (Ludwig von Mises, 1881-1973) ျဖစ္ပါတယ္။ Yale University Press က ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ မွာ ထုတ္ေဝတဲ့ Bureaucracy ဆိုတဲ့ စာ အုပ္ဟာ မစ္ဆဲရဲ႕ အထင္ရွားဆံုးစာအုပ္ပါ။ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွာ ဗ်ဴ႐ိုကေရ စီယႏၲရား အလြန္ႀကီးမားတာဟာ ႏိုင္ငံ သားေတြရဲ႕လြတ္လပ္မႈကိုု ထိပါးလာ႐ံုုမက၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ လိုအပ္တာထက္ အေရအတြက္ပိုမို တာဝန္ ေပးျခင္း၊ ကုုန္ထုုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑မွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားဟာ ေစ်း ကြက္ရဲ႕ ဝယ္လိုအား (damand) နဲ႔ ထုတ္ လုပ္မႈ (supply) သေဘာကို ပုဂၢလိကစီးပြား ေရးက႑က ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားမွာလို ထိန္းညႇိႏိုင္စြမ္းမရွိတာေတြကို မစ္ဆဲက သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက လူထုရဲ႕လူေနမႈ အဆင့္အတန္းနဲ႔ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ အရင္းရွင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုး တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုက အေျခအေနထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနတာကို ဗ်ဴ႐ို ကေရစီယႏၲရား ႐ႈေထာင့္ဘက္မွ မစ္ဆဲက သံုးသပ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ မစ္ဆဲရဲ႕ အယူအဆကုိ ေထာက္ခံသူေတြထဲမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ က စီးပြားေရး ႏိုဗယ္ဆုရသြားတဲ့ ၾသစႀတီး ယားႏိုင္ငံေမြး ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး ဖရက္ဒရစ္ ေဟးယက္ (Friedrich August Hayek, 1899-1992) လည္းပါဝင္တယ္။
တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြက ႏိုင္ငံေရးကိုထိန္းခ်ဳပ္ ထားေပမယ့္ စီးပြားေရးပိုင္းမွာ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ကို လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ကုုန္ထုုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို အစိုးရလက္ေအာက္ကေန ပုဂၢလိက လက္ေအာက္ ေျပာင္းလိုက္တာကို ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေတြမွာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ က်စ္လ်စ္ၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီျဖစ္ ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လိုက္တာ ပါပဲ။ မစ္ဆဲ သံုးသပ္တင္ျပထားတဲ့ မလိုအပ္ ဘဲ အစိုးရ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကီးမားၿပီး အရည္အ ခ်င္းက်ဆင္းမႈကို ကာကြယ္ရာေရာက္သလို စီးပြားေရးပိုင္းမွာ ေစ်းကြက္ရဲ႕ ဝယ္လိုအားနဲ႔ ထုုတ္လုပ္မႈကို ထိန္းေပးလိုက္တဲ့သေဘာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ အာဏာ ရွင္တစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုုးေနတဲ့ စင္ကာပူလို ႏိုင္ငံမွာလည္း က်စ္လ်စ္ၿပီးအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကိုေတြ႔ႏိုင္ပါ တယ္။
ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးကို က်ားကန္ေပးရတဲ့ ျမန္မာ့ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး ခ်ိန္ကစလို႔ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုလံုး ျပည္ သူပိုင္လုပ္ျခင္း၊ ေနာက္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးျခင္း လုပ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြ ကတည္းက ျမန္မာ့ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို ဆိုရွယ္ လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကို က်ားကန္ေပးရတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ ေထာင္ခဲ့တယ္။ အႏွစ္ ၅ဝ လံုးလံုး ပုဂၢလိက စီးပြားေရးအခန္းက႑ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ ခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာ အစိုးရက အႀကီးဆံုး အလုပ္ရွင္ေနရာကို ရယူထား တယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာသာဆိုရင္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑က တာဝန္ယူမယ့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကိုပါ အစိုးရဗ်ဴ႐ိုကေရစီမွာ ထည့္ေပါင္းထားေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား ဟာ အင္မတန္ ႀကီးမားေနတယ္။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးစနစ္မွာ လို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိတဲ့အတြက္ဆိုရွယ္လစ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဟာ အရည္အေသြးည့ံဖ်င္းမႈ၊ ႀကိဳးနီစနစ္က်င့္သံုုးမႈ၊ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီျဖစ္လာတယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို လမ္း ဖြင့္ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္၊ အကန္႔အသတ္ မ်ဳိးစံု၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ဳိးစံုရွိခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္မွာ က်င့္သံုးတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္မွာလုိ မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း အစိုးရဗ်ဴ႐ိုကေရစီဟာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ကတည္းကရွိခဲ့တဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကိုပဲ အေျပာင္းအလဲမရွိ အေမြဆက္ခံထား တယ္။ ဒါကို ဘာက သက္ေသျပလဲဆိုေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေခတ္မွာေတာင္ ဝန္ႀကီးဌာန လိုအပ္တာထက္ ပိုရွိေနၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန ေပါင္းစံုုေအာက္မွာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ သိန္း၊ သန္းခ်ီ ရွိေနတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒီမိုကေရ စီေခတ္ကို ေျပာင္းေနပါၿပီဆိုတဲ့ ဒီေန႔အထိ ျမန္မာ့ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဟာ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္ စား၊ အရည္အေသြးညံ့၊ ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီလိုုျဖစ္ေနတုန္းပါ ပဲ။
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး မျဖစ္မေန လိုုအပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ အတူ မျဖစ္မေနဗ်ဴ႐ိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရပါေတာ့မယ္။ ဘယ္လိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိ ကြၽမ္းနားလည္သူေတြ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတဲ့ အသိသာဆံုး အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို စဥ္းစားစရာအျဖစ္ တင္ျပ လိုုပါတယ္။
၁။ ပုဂၢလိကက႑ဘက္လႊဲေျပာင္းေရး- တိုင္းျပည္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္လိုု႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္သူပိုင္လုပ္ခဲ့ၿပီး အခုလည္း အစိုးရလက္ထဲမွာရွိေနေသးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑ဘက္ကို လႊဲရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီက႑ေတြ မွာ တာဝန္ယူေနတဲ့ အစိုးရဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရား ပဲ့ထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ပဲ့ထြက္ သြားမယ့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကို ပုဂၢလိ ကဘက္က လက္ေျပာင္းယူႏိုင္မလားဆိုတာ ကေတာ့ ေနာက္ျပႆနာပါ။ ဒီအေျပာင္း အလဲမွာ ဝန္ႀကီးဌာနတခ်ဳိ႕ေပ်ာက္သြားႏိုင္ တယ္။ အခ်ဳိ႕ဝန္ႀကီးဌာနေတြေသးသြားႏိုင္ ပါတယ္။
၂။ က်စ္လ်စ္ၿပီး အရည္အခ်င္း တက္လာေအာင္လုပ္ေရး- အစိုးရလက္ေအာက္မွာ က်န္ကို က်န္ေနရမယ့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကလည္း ရွိဦး မွာပါ။ ဒါကိုက်စ္လ်စ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုုပါ တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္း အေရ အတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်စ္လ်စ္သြားတဲ့ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီကို အရည္အေသြးတင္ေပးဖို႔
(professionalization, capacity building) လုပ္ဖို႔ လိုုပါလိမ့္မယ္။
၃။ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈရွိေရး-
ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း တက္ လာေအာင္လုပ္ၿပီးရင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ရာမွာ ထိေရာက္မႈ (efficiency) ရွိ ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေခတ္မီ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး နည္း ပညာပိုင္းအရ အားျဖည့္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ လူအမ်ားလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ကို ေခတ္မီ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာနဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း တိက်မွန္ကန္မႈ အျပည့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ တယ္။ လူလုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို နည္း ပညာနဲ႔ အစားထိုးေရးဟာ ၂၁ ရာစုေခတ္ ဗ်ဳ႐ိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္လာတာမို႔ ဒါကို အမွီလိုက္ ႏိုင္ဖို႔ လိုုပါတယ္။ E -Government လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုအခ်ိန္အထိ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို e:mail နဲ႔ ႐ံုးစာတင္လို႔ မရဘဲ ေခ်ာစာပို႔စနစ္နဲ႔ လုပ္ေနရေသးတာ ဟာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီျဖစ္ ေနတယ္ဆိုတာကိုမီးေမာင္းထိုးျပေနတယ္။
၄။ မက္ေလာက္တဲ့လစာရရွိေရး- က်စ္လ်စ္လာၿပီျဖစ္တဲ့ အစိုးရဗ်ဴ႐ို ကေရစီမွာ က်န္ေနသူေတြကို ပုဂၢလိက က႑မွာ တာဝန္ထမ္းေနသူေတြနဲ႔ တန္းတူ မက္ေလာက္တဲ့ လစာနဲ႔ ခံစားခြင့္ေပးဖို႔ လို ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူ ေတြကို ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္မွာပါ။
၅။ လာဘ္စားမႈကင္းစင္ေရး- အစိုးရဗ်ဴ႐ိုကေရစီက ဝန္ထမ္း ေတြ မက္ေလာက္တဲ့ လစာနဲ႔ ခံစားခြင့္ေတြ ရထားမွ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအတြင္း အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ ေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အတြင္းက အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေတြဟာ ဝန္ထမ္းေတြ (ဗ်ဴ႐ို ကရက္ေတြ) ဝမ္းေရးမေျပလည္လို႔ ျဖစ္ေပၚ လာရတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ႏိုင္တယ္။ ၁၉၆၂ ကေန တျဖည္းျဖည္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ စနစ္အရ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈကို တစ္ဖက္က အားေပးသလိုျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဝမ္းေရးအာမခံခ်က္ရွိတဲ့ လစာနဲ႔ ခံစား ခြင့္ေပးေရးဟာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အဆင့္ဆင့္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး အတြက္အေရးပါလွတယ္။
စိန္ေခၚမႈေတြ
အစိုးရ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွန္းဆႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈ ေတြထဲက အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အရြယ္အစားေလွ်ာ့ခ်ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာကို အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္း ေတြကို အေရအတြက္ သိသိသာသာႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ဆိုတာ အစိုးရအတြက္ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈပါ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ မွာေတာင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေလွ်ာ့ခ်လိုု႔ အစိုးရဝန္ထမ္း ရာႏႈန္းအနည္းငယ္ေလွ်ာ့ ခ်တာ၊ ပင္စင္ရေအာင္အလုပ္လုပ္ရမယ့္ သက္တမ္းတိုးတာ၊ ပင္စင္လစာ ေလွ်ာ့ခ်တာ ေလးေတြ လုပ္တာေတာင္ တကယ့္စိန္ေခၚမႈ ႀကီးျဖစ္ေလေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ ဗ်ဴ႐ိုကေရ စီထဲက ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ သိသိသာ သာႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္ မလြယ္တဲ့ကိစၥပါ။
စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ဘယ္လိုုပဲ ရင္ဆိုင္ရ ပါေစ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ရမယ့္ ကိစၥပါ။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိယူႏိုင္တယ္။ အၾကာႀကီးအခ်ိန္ယူလို႔ေတာ့မရပါ၊ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ‘အရင္အတိုင္းပဲ၊ ဘာမွ မေျပာင္းဘူး’လို႔ အေျပာခံေနရတာဟာ အစိုးရ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီမွာ သိသာတဲ့ ေျပာင္းလဲ မႈေတြ မျပႏိုင္လိုု႔ပါ။
သိသာတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမလုပ္ဘဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဟာ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ဳိးရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ခင္ေမာင္ဝင္း