ဘီအာအိုင္ကို ထပ္မံသံုးသပ္ျခင္း

ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဘယ္လုိသုံးသပ္မည္နည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာ (အထူးသျဖင့္ အေနာက္မီဒီယာမ်ား)၏ ဘီအာအုိင္စီမံကိန္း မ်ားအားလုံးလုိသည္ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္တြင္း က်ဆင္းႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားအေပၚ တန္ျပန္သုံးသပ္မႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္း၌လည္း တ႐ုတ္အစုိးရဦးေဆာင္သည့္ ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အဓိကအုပ္စုႀကီး၂ခုရွိသည္ဟုယူဆမိသည္။ ပထမအုပ္စုကေတာ့ ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ လုံး၀အယုံ အၾကည္မရွိသည့္ (သုိ႔) ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္သာ အက်ဳိးရွိၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားသာရရွိႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္က်သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ ဘီအာအိုင္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေန၌ အေကာင္းဆုံးအေျဖသာျဖစ္သည္။ ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ျဖစ္သလုိ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကုိလည္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ လူမႈ စီးပြားဘ၀ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ယုံၾကည္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထုိအုပ္စု၂စုၾကားတြင္ အခ်က္အလက္ ေပၚအေျခခံ၍ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား သင့္သနည္းဆုိသည္ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ (သုိ႔) ပညာရွင္ ကၽြမ္းက်င္သူဟု အမည္တတ္ထားသူမ်ား အားလုံး ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားရေတာ့မည္အခ်ိန္ေရာက္လာေနၿပီဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္မိသည္။ မိမိတုိ႔၏ေ၀ဖန္မႈ မ်ား၊ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံမွသာ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ဳိးရွိမည္ဟု ထင္ျမင္မိ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ဘီအာအုိင္ႏုိင္ငံမ်ား ၏ အခက္အခဲ

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ အာရွတုိက္၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ အထူးအစီ ရင္ခံစာအရ အာရွတုိက္ရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုိအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၆မွ ၂၀၃၀ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ထီြလီယံျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇ထီြလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိပမာဏသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ပမာဏျဖစ္ေပသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း  Global Infras- tructure Hub ၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ သည့္ အစီရင္ခံစာအရ လက္ရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၌ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ဆြတ္ခူးရရွိႏုိင္ရန္ ၂၀၄၀အထိ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ လုိအပ္သည့္ပမာဏ ကြာဟခ်က္သည္ ႏွစ္စဥ္ဂ်ီဒီပီ၏ ၅.၁၁ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ မွတ္စု၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ႏွစ္စဥ္ဂ်ီဒီပီ၏ ၃-၄ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္လုိအပ္သည္။ လက္ရွိႏႈန္းထား၏ ၂ဆ၃ဆခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လုိအပ္ၿပီး ၁၅ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံခန္႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တဘက္တြင္လည္း အေျခခံအေဆာက္ အအုံဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အတြက္ ခြဲေ၀ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအရအသုံး စနစ္ တက် စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ လုိေငြျပမႈေလ်ာ့ခ်ေရး မူ၀ါဒတုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆-၁၇ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၃၁.၀၇ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-၁၈၌ ၂၇.၉၁ရာခုိင္ ႏႈန္းသုိ႔ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီ အုိဒီေအ (Offiicial Development Assistance-ODA)တြင္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိကပံ့ပုိးသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)တုိ႔သည္လည္း ကတိက ၀တ္ျပဳထားသည့္ပမာဏထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းၿပီး ေပးအပ္ေန သျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္မီျပည့္စီးရန္စိန္ေခၚ မႈမ်ားရွိေနသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတုိ႔၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဆုိင္ရာ အကူအညီသည္ ေပးအပ္ရန္ကတိက၀တ္ျပဳ ထားသည့္ ပမာဏထက္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ ေနသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္သည္ ႀကီးမားလြန္းၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ားအရည္အတြက္ႏွင့္ လမ္းမုိင္၊ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ားတုိ႔ ျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ရွိေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ ဘီအာအုိင္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာလုိ အပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ အက်ဳိး လည္းျဖစ္ ထြန္းႏုိင္သည္။

ဘီအာအုိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေန

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ပင္၏ ၂၁ရာစု၏မဟာစီမံကိန္းႀကီး project of the century ဟုအမည္ေပး ထားသည့္ ဘီအာအုိင္စီမံ ကိန္းႀကီးသည္ ေငြေၾကးပမာဏအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄-၈ထြီလီယံခန္႔ကုန္ က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၈ႏုိင္ငံ (ယခုအခါ ႏုိင္ငံေပါင္း၁၂၃ ႏုိင္ငံသည္ ဘီအာအုိင္အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထားသည္ဟု China Dailyတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္)ႏွင့္ စႀကၤန္၆ခုပါ၀င္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ပမာဏႀကီးမားလွသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ (ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္မ်ား၊ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္း မ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းမ်ား)ကုိ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ား စြာ၌ တၿပိဳင္တည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားသည္ အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံမ်ားထက္ အဆမတန္ ႀကီးထြားျခင္းေၾကာင့္လား သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းေျပလည္ေစရန္ ဤစီမံကိန္းႀကီးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရျခင္းလားဆုိသည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္လုိ အပ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ) အျမင့္မားဆုံးႏုိင္ငံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ထြီလီယံေက်ာ္ ဂ်ီဒီပီ) ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြအရ ၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြ (per capita income)၏ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ သာရွိသည္။ ယခင္ေဆာင္းပါးတြင္ စာေရး သူတင္ျပခဲ့သလုိပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္၃ခု ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္း ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၉၈၀မွ၂၀၁၀ခုႏွစ္ထိ မရပ္မနား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီးသည့္အခါမွာေတာ့ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ၏ အေျခမခုိင္မႈမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳလာရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေငြေၾကးျပႆနာႏွင့္ ဥေရာပသမဂ္ၢ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ား၊ ေခ်းေငြျပႆနာမ်ား ေတြ႔ႀကံဳလာရၿပီး ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးသည္ ယခင္ပုံစံ ပုိ႔ကုန္အဓိကထား ျပည္ပခ်မ္းသာ သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၀ယ္လုိအားကုိ မွီခုိေန၍မျဖစ္ေတာ့ေခ်။ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္းက်ားေပါင္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားေနခ်ိန္ Lehman Brothers ဘဏ္ႀကီးၿပိဳလဲသြားေၾကာင္း သတင္း၀င္လာခဲ့သည္။ သူ သည္ခ်က္ျခင္း ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလည္း အေမရိကန္ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းမွ ထိခုိက္မႈသက္သာေစရန္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေလသည္။ ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈႏႈန္း ႐ုတ္တရက္ ထုိးမက်သြားရန္ stimulus အစီအစဥ္ျပဳ လုပ္ရန္ျဖစ္ သည္။ ယင္း stimulus အစီအစဥ္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ပုိင္ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ကုိေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားအား အေျမာက္အျမားထုတ္ေပးၿပီး ျပည္တြင္း၌ ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတည္ ေဆာက္ျခင္း အစရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံစီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ပ၀ယ္လုိအား က်ဆင္းသြားမႈကုိ ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ားကန္ေပးသလုိ၊ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ ဂ်ီဒီပီကုိလည္း ႐ုတ္တရက္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္ ထုိးမက်သြားေစရန္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားအျပားတုိးပြားၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတည္ျငိမ္မႈ ပ်က္ျပားမသြား ေအာင္ထိန္း ေက်ာင္းခဲ့ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ နဂုိမူလကတည္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မႈသည္ ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ေန သည္ကုိ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ေျပာင္းလဲထုိးက် မသြားေစရန္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္နည္း လမ္း ေခ်းေငြကုိအဓိကသုံးၿပီး က်ားကန္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။  debt-fueled economy ဟုလည္း ေခၚဆုိႏုိင္သည္။ ေခ်းေငြျဖင့္ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္မႈကုိ ထိန္းထားရသလုိျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ရလာဒ္မ်ားကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ debt to GDP ratio ဟုေခၚ ဆုိသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တင္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီ ပမာဏသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၌ ၁၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ထုိးတက္သြားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအေပၚ တင္ရွိေနသည့္ေႂကြးၿမီသည္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (သုိ႔) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ျပန္လည္ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ (return on invest ments)သည္လည္း ပုဂ္ၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာျဖစ္သည္ဟု သုံးသတ္ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ၁၀ႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ထုိးတက္သြားသည့္ ေငြအေျမာက္ အျမားသည္ မထိေရာက္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသုိ႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္လည္း စေတာ့ရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ား ပုံမွန္ထက္ အဆမတန္ျမင့္ တက္သြားျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင့္တက္ သြားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သြားသည္။ တဘက္၌လည္း မလုိအပ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ တည္ေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းစြာ လည္ပတ္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ excess capacity ဟုေခၚသည့္ စက္႐ုံအမ်ားအျပားရွိေနသလုိ၊ လူသူမေနသည့္ သရဲၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ghost cities မ်ားလည္း အမ်ားအျပားေပၚထြန္းခဲ့သည္။ သံမဏိတန္ခ်ိန္ ႏွစ္စဥ္ တန္သန္း၃၅၀ခန္႔ ပုိလ်ံေနသျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢမွလည္း ထုိပုိလ်ံေနသည့္ သံမဏိမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအလြန္သက္သာစြာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ သံမဏိစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ သံမဏိႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ရထားလုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားထိခုိက္မည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ပုိလ်ံေနသည့္ သံမဏိ တန္သန္းေပါင္း၃၅၀ကုိ အျမန္ေလ်ာ့ခ်ရန္ တ႐ုတ္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေနသည္။

တ႐ုတ္အစုိးရရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာႀကီးမားလြန္းလွသည္။ ေႂကြးပိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ား၊ ေဒ၀ါလီခံၿပီး ဖ်က္သိမ္းသင့္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔) zombie firms မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ယြမ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ စေတာ့ရွယ္ရာ ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္ေရး၊ အရန္ေငြေႀကး ကန္ေဒၚလာ၄ထြီလီယံခန္႔ အခ်ိန္တုိအတြင္း ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာသြားျခင္း (capital flight)ႏွင့္အတူ ယြမ္ေငြတန္ဖုိးထုိး က်သြား ႏုိင္ျခင္းတုိ႔သည္ စုိးရိမ္စရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ ၃၀လုိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ပုိ႔ကုန္ဗဟုိျပဳ ထုတ္လုပ္ သူပုံစံ (producer model)သည္ ၂၀၀၈ ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ စားသုံးသူဗဟုိျပဳ (consumer-led society)လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈဗဟုိျပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အစုိးရႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရမ်ား၏ အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာဏာတရား၀င္မႈသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လုိအပ္သည့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (structural reforms)လုပ္ လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်ီဒီပီသည္ အလြန္အမင္းထုိးက်သြားလွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္သြားႏုိင္သည္။ လက္ရွိစက္႐ုံေပါင္း ေျမာက္ ျမားစြာတြင္လုပ္ကုိင္ေနႀကသည့္ အလုပ္သမားသန္းရာခ်ီမွ သန္းဆယ္ဂဏန္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားလွ်င္ပင္ တည္ၿငိမ္မႈ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္သြားႏုိင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္လည္း ၁၉၇၈ခုႏွစ္ ကစတင္ခဲ့သည့္ ကေလး၁ေယာက္သာယူရမည္ (one-child policy)ေၾကာင့္ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး အုိမင္းသူမ်ားလည္း တုိးပြား လ်က္ရွိသည္။

ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ စီးပြားေရးပုံစံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ခ်က္ျခင္း ပုိေနသည့္စက္႐ုံမ်ားပိတ္ ပစ္ျခင္း၊ ေႂကြးပိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ ကုိလုပ္ေဆာင္၍မရျဖစ္ေနသည္။ ဆင္ျခင္ႏုိင္သည္မွာ ထုိေရတုိႏွင့္ကာလလတ္ စိန္ ေခၚမႈမ်ား၊ တည္ၿငိမ္မႈမထိခုိက္ေရးတုိ႔ အတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျဖမွာ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း ပုိလ်ံေနသည့္ စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္ လုပ္လုိက္သည့္ သံမဏိကဲ့သုိ႔ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္း မ်ားကုိ လုိအပ္ေနသည့္ ဘီအာအုိင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ဘီအာအုိင္ စီမံကိန္းႀကီးသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးထြားလာျခင္းထက္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိ စီးပြားေရးပကတိအေျခ အေနမ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ ႏုိင္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဘီအာအုိင္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ပုိမုိစစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာႏုိင္သလုိ ဘီအာအုိင္ေၾကာင့္ လည္း ႏုိင္ငံ မ်ားစြာတြင္မွားယြင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္မိျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အင္အားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ နည္းပညာဆုိင္ရာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈတြင္ တ႐ုတ္သာသြား မည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ တ႐ုတ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ကုမၸဏီမ်ားမွ ယင္းတုိ႔၏ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္မူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးကုိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ အေမရိကန္အစုိးရႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားက လည္းျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ဘီအာအုိင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ သည့္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၊ ေႂကြးၿမီေထာင္ ေခ်က္အတြင္းက် ဆင္းႏုိင္သည္ဟုသုံးသပ္ခ်က္မ်ား (ယင္းအခ်က္သည္ မမွန္ေသာ္ လည္း အမ်ားကထုိသုိ႔ယူဆေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ေႂကြးျပႆနာ တက္ေနသည့္ ပါကစ္ၥတန္ႏုိင္ငံသည္ ယခင္ ကလည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၏ အကူအညီကုိ ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ထုိသုိ႔နဂိုကတည္းက ေႂကြးပိေနသည့္ ဂရိကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံ မ်ဳိးကုိ ေခ်းေငြမ်ား ထပ္မံထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္)ကလည္းျပင္းထန္ လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းမွ ေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ား မစတင္ခင္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း (အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္)တြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာသည္ကုိေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ပထမပုိင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သတ္ၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည္ ကုိေတြ႔ရသည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစရွိသျဖင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း ယင္း၏စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစ္ၥည္း မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ရန္စြမ္းအင္လုိအပ္ ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္း ဘီအာအုိင္ စီမံကိန္းစတင္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ သည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ သတိျပဳရန္လုိသည္မွာ တ႐ုတ္ကုမ္ၸဏီမ်ားမွ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ဆုိေသာ္လည္း စီမံကိန္း အားလုံးသည္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြသက္သက္ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္မဟုတ္။ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ၃မ်ဳိးခြဲျခား ၾကည့္သင့္သည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ တ႐ုတ္ အစုိးရပုိင္ဘဏ္မ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားသုိ႔ ေငြထုတ္ေခ်းၿပီး ယင္းတုိ႔ပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကြန္ထရက္တာအျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား (Engineering Procure ment Contract-EPC) ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြယူၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ (aid)ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- သန္လ်င္တံတား ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ တတိယအမ်ဳိးအစားကသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သက္သက္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တတိယအမ်ဳိးအစားတြင္လည္း သတိျပဳရမည္မွာ ယင္းတုိ႔၏ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတ႐ုတ္ေပၚလစီဘဏ္မ်ား ထံမွ ေခ်းေငြယူရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အိမ္ရွင္အစုိးရမွ မည္သုိ႔ေသာ အာမခံခ်က္ေပးရသည္ ဆုိသည္ကုိျဖစ္သည္။ Guarantees (or) contingent liabilities မ်ား မည္မွ်ေပးရသည္ကုိ သုံးသပ္ေလ့လာရန္ လုိအပ္သည္။

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ၂၀၀၈ေနာက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ား ေခ်းေငြအလြယ္တကူရရွိိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား တြင္ တုိးတက္မ်ားျပားလာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ထိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ မေျပာပေလာက္ ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ေနာက္ပုိင္းမွစတင္မ်ားျပားလာခဲ့ရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားေငြ ၂၄၂ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနသည့္ ဂ်ဟိုးျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ Forest City စီမံကိန္း သည္ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၁၀၅ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ အဓိက ကြန္ထရက္တာအျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မေလးရွား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ အတြက္ ေယဘူယ်ၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာမႈေႀကာင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျဖစ္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားရွိလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တ႐ုတ္ ကုမၸဏီငယ္ ေလးမ်ားကုိသာ ကြန္ထရက္တာခြဲမ်ားအျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ေပးသည္ကမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္လည္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားထက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ တ႐ုတ္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ပုိမုိ မ်ားျပား ေနသလုိျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာျမင့္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ား မွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္နည္းပညာမရွိျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာမတူညီမႈမ်ား၊ ဘာသာစကား အခက္အခဲ၊ ျပည္တြင္း ကုမ္ၸဏီမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ေပးသြင္းႏုိင္သည့္စြမ္း ေဆာင္ရည္နည္းပါးမႈႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမ္ၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးေခ်းေငြ အလြယ္တကူရရွိႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း တ႐ုတ္ အစုိးရ၏ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စြတ္စြဲၾက သည္။

အျခား ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား မလုိအပ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းမ်ား တြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကသာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးၿပီး၊ နည္းပညာျမင့္ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကုိင္ရ ရွိမႈကနည္းပါးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈ (technology transfer)ကနည္းပါး ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္လည္း တ႐ုတ္အလုပ္သမား ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္မည္ ဟုဆုိျခင္းက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ထပ္မံေလ့လာေတြ႔ ရွိရသည္မွာ အရည္အေသြးပုိင္းႏွင့္ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ မုိးပ်ံရထားလမ္းစီမံ ကိန္းကုိ၂ခုကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ (Exim Bank) ေခ်းေငြ၊ တ႐ုတ္အစုိးရ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီႏွင့္ ဗီယက္နမ္အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တုိ႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဟႏြိဳင္းမက္ထ႐ုိ စီမံကိန္းသည္ မူလခန္႔မွန္း တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၅၀၀ေက်ာ္ထက္ ၃၁၅ သန္းေက်ာ္ပုိကုန္က်သည္ကုိေတြ႔ရသလုိ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးကာလ ၅ႏွစ္ ထက္ပုိမုိ ၾကာျမင့္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပုိမိုၾကာ ျမင့္သည္ကုိေတြ႔ရၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပုိမုိၾကာျမင့္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္သူ ကြန္ထရက္တာ မွမလုိက္နာမႈမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္တည္ေဆာက္သည့္ ဟုိခ်င္းမင္း ၿမိဳ႕မွ မက္ထရုိ မုိးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္းတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ ရာရမႈမ်ားမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဘီအာအုိင္စီ မံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေတြ႔ရွိရသည့္အခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ (governance)ဆုိင္ရာျဖစ္သည္။ ဥပမာ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ လက္ထက္ခ်ဳပ္ ဆုိခဲ့သည့္ ယခုလတ္တေလာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနသည့္ East Coast Rail Linkကဲ့သုိ႔စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အလြန္ႀကီးမားေနျခင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ား၌ အဂတိ လုိက္စား မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ရွိရသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ ေၾကာင့္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက တ႐ုတ္ေခ်းေငြက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အဓိက ျပႆနာမဟုတ္။ အဓိက ျပႆနာမွာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအစုိးရတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ရွိိမရွိ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိ မရွိတုိ႔ျဖင့္ သက္ဆုိင္ ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမစ္ဆုံအပါအ၀င္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ အဓိကျပႆနာမွာလည္း ထုိအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

စတုတၳအခ်က္အျဖင့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္မွာေတာ့ အိမ္းနီးခ်င္းႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ပမာဏသည္ ႀကီးမားလြန္းေနျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကုမၸဏီႏွင့္ စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ေရးကုိေဆာင္ရြက္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကြန္ထရက္တာသည္ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ tied-supply chain ဟုလည္းေခၚဆိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ စီမံကိန္း တစ္ခုလုံးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေပးသြင္းမႈလုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုလုံးကုိ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။   Whole supply chain ကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ တင္ဒါယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ အျခားႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားထက္ ေစ်းေလ်ာ့နည္း၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သလုိ၊ တင္ဒါ ယွဥ္ၿပိဳင္စရာမလုိသည့္ ေနရာမ်ား၌လည္း စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္ (project capital cost) ကုိလည္း ျမႇင့္တင္ထားႏုိင္သည္။ ဥပမာ- မူဆယ္-မႏၲေလးရထားလမ္းတည္ ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းကုမ္ၸဏီႏွင့္ ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ေပးမည့္ ကြန္ထရက္တာသည္ အတူတူျဖစ္ၿပီး မိခင္ကြန္ထ ရက္တာ ကုမၸဏီ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားမွ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းအားလုံးကုိ တင္သြင္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခ အေန တြင္ နဂိုမူလထဲက စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ကုိလုိအပ္သည့္ ပစၥည္းစရိတ္မ်ားကုိျမႇင့္ ထားျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ထုိက္ သည္ထက္ ပုိမ်ားေအာင္ျပဳ လုပ္ထားႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းမ စတင္ခင္ကပင္ စီမံကိန္းကုမၸဏီသည္ အျမတ္ရေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ အျမတ္မရ လွ်င္ေတာင္ အရင္းအႏွီးကုိပုိျပထားျခင္းျဖင့္ ဘီအိုတီစာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုိ အရင္း ေၾကကာလၾကာျမင့္မည္ အေၾကာင္းျပ၍ တုိးေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပီပီပီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဘီအာအုိင္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အဆုိျပဳလႊာမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ဘ႑ာေရးအပုိင္းကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာစိစစ္ႏုိင္ သည့္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစုိးရဘက္တြင္ရွိရန္ အထူးလုိအပ္သည္။

 

ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သတိျပဳသင့္သိမ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ မ်ားေပၚအေျခခံ၍ အဆုံးသတ္ သတိျပဳရန္ အႀကံေပးလုိ႔သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(၁) ေရတုိတြင္ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိျပည္နယ္/တုိင္း အေနျဖင့္ မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ႏွင့္မည္သည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္သနည္း။ ျပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း အေရအတြက္မည္မွ် ဖန္တီးေပး မည္နည္း (သုိ႔) ယင္းတုိ႔ဘက္မွ တ႐ုတ္လုပ္သား အရည္အတြက္ မည္မွ်ကုိေခၚယူလာမည္နည္း။ မိမိျပည္တြင္း ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ အေသးစား/အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွ မည္သည့္ပစ္ၥည္းမ်ား ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စီမံကိန္းမွ ၀ယ္ယူျခင္း၊ အသုံးခ်ျခင္းျပဳလုပ္မည္နည္း။

(၂) ေရရွည္အေနျဖင့္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စီမံကိန္းမွ မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံအတြက္ ဖန္တီးေပးမည္ နည္း။ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရလည္း စီမံကိန္းသည္ အမွန္တကယ္ တည္တံ့ခုိင္မာႏုိင္သည့္ အေျခအေနရွိသလား (economic and financial viability)။ ဥပမာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုံမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေရးၿပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိ ၀င္ေငြရရွိမည္လားဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေသခ်ာဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္။

(၃) အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားကုိ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုိမုိမ်ားျပားလာႏုိင္သလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိလည္း ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းအစုိးရမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မည္မွ်ရွိသည္ဆုိသည္ကုိ လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္။

(၄) အထူးအႀကံျပဳလုိသည္မွာ ဘ႑ာ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ား (ပီပီပီ စီမံကိန္းမ်ား အားလုံး)အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္/တုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပီပီပီ ဗဟုိ႒ာနတုိ႔တြင္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး၍ ဘီအာအုိင္ႏွင့္ ပီပီပီ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ သင့္သည္။

(၅) လတ္တေလာက်င့္သုံးေနသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈပတ္ ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လုိအပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားျပန္လည္ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသင့္သည္။

တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလွသည့္ ႏုိင္ငံထက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ပုိမုိျပည့္စုံသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကပင္ လက္ခံရန္ျပင္ဆင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားပင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအတြက္ ေၾကာင့္ ဘီအာအုိင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲျခင္းထက္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရ မ်ားျပင္ဆင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါသည္။

ခိုင္၀င္း