မထိေရာက္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားမွသည္……

ေမာင္ထြန္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္မွ

The Voice Daily သတင္းစာတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနၿဖင္႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ၄ ႏွစ္အတြင္း

ေခ်းယူထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားအနက္မွ အစိုးရအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္႔ လယ္သမားမ်ားအေနၿဖင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ဘ႑ာေငြကို ၿပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေၾကၿငာခ်က္ထုတ္ၿပန္ထားၿပီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႔နယ္မွ လယ္သမားတဦးအားလည္း ေခ်းေငြၿပန္မဆပ္ႏုိင္သည္႔အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ လယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ၿပန္လည္ မေပးဆပ္ႏုိင္ၾကရသနည္း။ လယ္သမားမ်ားသည္ အသုံးအၿဖဳန္းၾကီးၾကသည္႔အတြက္လား၊ ဒါမွ မဟုတ္ ကာလတို စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ားသည္ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္မႈ အားနည္းသည္႔အတြက္ေၾကာင္႔လား ဆိုသည္ကို အေၿဖရွာဖို႔ လိုလာပါသည္။ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွ ၿပန္လည္အသက္၀င္လာသည္႔ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လယ္သမားမ်ားအား မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကူညီေထာက္ပံ႔ေရး ေဆးၿမီးတိုကုထုံးသည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တိုင္ အသက္၀င္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည္႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေတာင္သူလယ္မားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ေသာ္လည္း လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည္႔ ေထာက္ပံ႔မႈ တခု ၿဖစ္မလာေၾကာင္းကို အထက္ပါ ၿဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသၿပလ်က္ရွိပါသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေၿခခံေသာ ၿမန္မာနိုင္ငံအေနၿဖင္႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၿဖစ္စဥ္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑သည္ အထူးအေရးပါသည္႔ က႑တရပ္ၿဖစ္ၿပီး တိုင္းၿပည္လူဦးေရ၏ ၆၅ % ေသာေက်းလက္ေန ၿပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ား သာယာ၀ေၿပာေရးသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအေရးပါေပသည္။ စီးပြားေရး ပညာရွင္အခ်ိဳ႔က လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ပိုလ်ွံေနသည္႔ လုပ္သားဦးေရမ်ားကို စက္မႈက႑တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္း (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံၿခင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူၿဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပၾကေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သည္သာ တိုင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါသည္႔ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားစြာ ရွိခဲ႔ပါသည္။ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ (၁၉၄၈-၆၂) တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ ရွစ္ႏွစ္စီမံကိန္း (၁၉၄၈-၅၆) မေအာင္ၿမင္ၿဖစ္ရသည္မွာ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနၿဖင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံရမည္႔အစား စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံခဲ႔ၿခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသေန ၿပည္သူမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္လာပါက ၿပည္တြင္း ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာကာ တိုင္းၿပည္၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ေၾကာင္းကို ထည္႔သြင္းမစဥ္စားမိေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာၿမတ္သိန္းက သူ၏ ၿမန္မာ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေလ႔လာဆန္းစစ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ ထည္႔သြင္းေဖာ္ၿပထားခဲ႔ပါသည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမႈ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သည္ တိုင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားကိုးရေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိသည္႔အၿပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္ ၿမန္မာလုပ္သားတို႔ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ေရေၿမအေနအထားၿဖင္႔လည္း သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ လုပ္ငန္းၿဖစ္သည္႔အတြက္ လယ္ယာက႑ကို အစိုးရအေနၿဖင္႔ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသည္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနၿဖင္႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔စြာႏွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနၿဖင္႔ လိုအပ္သည္႔ ပံ႔ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးရန္၊ လယ္သမားမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အထူးတာ၀န္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာထဲမွ လုပ္ငန္းတခုၿဖစ္သည္႔ လယ္သမားအေနၿဖင္႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ား ( မ်ဳိးေစ႔၊ ဓာတုဓါတ္ေၿမၾသဇာ၊ လုပ္သား) ၀ယ္ယူငွားရမ္းရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးအေနၿဖင္႔ ကာလတို ေခ်းေငြကို ပံ႔ပိုးကူညီရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြႏွင္႔ ပါတ္သတ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြသည္ ၿမန္မာ႔ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေန ၿပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ား သာယာ၀ေၿပာေရး အတြက္ အေၿဖၿဖစ္ မၿဖစ္ ေလ႔လာဆန္းစစ္ၾကည္႔ဖို႔ လုိပါသည္။
စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြဆိုတာ
ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီက ၿမန္မာ႔လယ္ယာစီးပြားေရးသည္ မိသားစု၀မ္းစာဖူလုံေရး၊ တနိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရး အဆင္႔သာ ရွိသည္႔အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ အရင္းအႏွီးမလုံေလာက္မႈမ်ား အနည္းငယ္သာ ၾကဳံဆုံခဲ႔ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ စူးအက္တူးေၿမာင္း ဖြင္႔လွစ္လိုက္သည္႔ေနာက္ပိုင္း ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင္႔အညီ ဆန္စပါး ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာသည္႔အတြက္ တႏိုင္တပိုင္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ၀မ္းစာဖူလုံေရး စနစ္မွသည္ ဆန္စပါးမ်ားကို ႏိုင္ငံၿခားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး စနစ္သို႔ ေၿပာင္းလဲလာခဲ႔ပါသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို တို႔ခ်ဲ႔လုပ္ကိုင္လာသည္႔ႏွင္႔အမွ် လယ္ယာေၿမအတြက္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံရန္ အရင္းအႏွီး လိုအပ္လာပါသည္။ ထိုလိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီးမ်ားကို အဂၤလိပ္အစိုးရထံမွလည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသည္႔ ေငြတိုးေခ်းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္႔ ခ်စ္တီးမ်ား ထံမွလည္းေကာင္း ေခ်းယူခဲ႔ၾကပါသည္။
အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ အစိုးရသည္ ၄င္းတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လယ္ယာေၿမလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဥပေဒမ်ားထုတ္ၿပန္ေပးခဲ႔သည္။ ၄င္းဥပေဒမ်ားအနက္ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္ တြင္ လယ္ယာေၿမေကာင္းမြန္ေရး အက္ဥပေဒ၊ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာ ေငြေခ်းအက္ဥပေဒတို႔ကို ၿပဌာန္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ လယ္ယာေၿမ ေကာင္းမြန္ေရး အက္ဥပေဒသည္ လက္ေတြ႔တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ႔ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ အက္ဥပေဒသည္ အၿခားေနရာမွ ေငြေခ်းလို႔ မရသည္႔ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ႔ ၿဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။ အစိုးရယူေသာ အတိုးႏွဳန္းမွာ အၿခားေနရာမ်ားထက္ နည္းေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာသူၾကီး၏ အာမခံခ်က္ ပါမွသာ ထုတ္ေခ်းေပးသၿဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာ သူၾကီးတို႔အား ေကာ္မရွင္ခ အာမခံေၾကးအနည္းငယ္၊ စာေရးစာခ်ီတို႔အား ရာခိုင္ႏွဳန္းအနည္းငယ္ ႏွင္႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးေသာ အရာရွိမ်ားမွ ေခ်းေငြ၏ ၅ % မွ ၂၅%-၃၀% အထိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ေပးေခ်ၾကရသည္။ ၁၉၁၉ မွ ၁၉၂၉ အထိ အဂၤလိပ္အစိုးရမွ ေပါင္ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔အား ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ႔ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ား ၾကဳံေတြ႔ေနရသည္႔ ၿပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကို ေၿဖရွင္းႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ႔ပါ။
ထိုေခ်းေငြႏွင္႔ ပါတ္သတ္ၿပီး ၿပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္႔အခါ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားမွ ေခတ္ကာလ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင္႔ အညီ လယ္သမားမိသားစုအတြင္း ေခတ္သစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူသုံးစြဲလာၾကသည္႔အတြက္ လယ္သမားမ်ားသည္ မဆင္မၿခင္ သုံးၿဖဳန္းၾကီးသူမ်ား၊ အေၿမာ္အၿမင္ မရွိသူမ်ား၊ စည္းစိမ္ခံလိုၾကသူမ်ားဟု အေထာက္အထားမရွိပဲ စြပ္စြဲ ၿပစ္တင္ၿခင္းမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ( ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ထိုကဲ႔သုိ႔ စြပ္စြဲ ၿပစ္တင္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိခံစားေနၾကရသည္။) သို႔ေသာ္ စနစ္တက် ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္သည္႔အခါတြင္ အမ်ားစု စြပ္စြဲၿပစ္တင္ၾကသည္႔ အတိုင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ႔ၾကရသည္။ ေငြေၾကးမ်ားကို ေခၽြတာစုေဆာင္းတတ္သည္႔ အေလ႔အထသည္ ၿမန္မာ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ သိပ္မစိမ္းလွသည္႔ အေလ႔အထတခုၿဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ကူလီ ဘ၀မွ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၿပီး စုေဆာင္းရေငြမ်ားၿဖင္႔ လယ္ယာ၊ ကၽြဲႏြားမ်ား ၀ယ္ယူၿပီး ေၿမရိုင္း ဧကေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္႔ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ႔ၾကရသည္။ ထို႔သို႔ ေၾကြးမွီထူေၿပာလာၿခင္းမွာ အရင္းရွင္မ်ားမွ လယ္ယာ စီးပြားေရးတခုလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္႔ စနစ္ေၾကာင္႔ပင္ ၿဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားၿဖင္႔ ေတြ႔ရွိခဲ႔ရသည္။ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတခုလုံးကို ဓနရွင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေမာင္ပိုင္စီးထားၿပီး လယ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ေလ၊ အေၾကြးထူေလၿဖစ္လာကာ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ မတတ္ႏိုင္ ၿဖစ္ေနခဲ႔ၾကရသည္။ (ယေန႔အခါတြင္လည္း လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတခုလုံးကို ခရိုနီအရင္းရွင္စနစ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားသည္ လယ္ယာေၿမမွ လယ္သမားလုပ္အင္အားစုကို ေမာင္းထုတ္ၿပီး ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ပညာရွင္အခ်ိဳ႔မွ ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပလ်က္ရွိေနပါသည္။)
ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္(၁၉၄၈-၆၂)တြင္လည္း လယ္သမားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀သာယာ၀ေၿပာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔မႈမ်ား ရွိခဲ႔ပါသည္။ အထူးသၿဖင္႔ ေၿမပိုင္ရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လယ္ယာေၿမႏို္င္ငံေတာ္ပိုင္ ၿပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပါလီမန္မွ လယ္ယာေၿမႏိုင္ငံပုိင္ ၿပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ၿပဌာန္းခဲ႔ပါသည္။ လယ္ယာေၿမ ႏိုင္ငံပိုင္ၿပဳလုပ္ေရး ဥပေဒသည္ ေၿမရွင္ၾကီးစနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ရုံသာမက ေခတ္မွီစိုက္ပ်ိဳးၿခင္းစနစ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား လုုပ္ေဆာင္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင္႔အတန္းမ်ား တိုးတက္ၿမွင္႔မားလာေအာင္ ၿပဳလုပ္ရန္ အထူးရည္ရြယ္ခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၅၂ မွ ၁၉၆၀ အတြင္း အစိုးရအေနၿဖင္႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သို႔ ပ်မ္းမွ်အားၿဖင္႔ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းထည္႔၀င္ခဲ႔သည္။ ၄င္းပမာဏသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွရွိ အၿခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀ မွ ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ အသုံးၿပဳမႈမ်ားႏွင္႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက နည္းလြန္းလွပါသည္။ အစိုးရသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ စတင္ၿပီး လယ္ယာက႑အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲကာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး လယ္သမားမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးေရးႏွင္႔ လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ တည္ေထာင္ေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီလက္ထက္(၁၉၆၂-၇၄) တြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင္႔ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿမွင္႔တင္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင္႔ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ၿပဌာန္းခဲ႔သည္႔ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင္႔အေရး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒသည္ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင္႔ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည္႔ ဥပေဒတခုၿဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရသည္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို တိုးၿမွင္႔ေပးခဲ႔ၿပီး ၁၉၆၂-၆၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၈ သန္းမွ ၁၉၇၃-၇၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၆၇ သန္းအထိ တိုးၿမွင္႔ေခ်းေပးခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္က အစိုးရသည္ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ ၁၂ က်ပ္မွ ၁၅ က်ပ္အထိ တိုးၿမွင္႔ေပးခဲ႔ၿပီး အတိုးႏွဳနး္ကိုလည္း ၁၂ ရာႏွဳန္းမွ ၉ ရာႏွဳန္းသို႔ ေလ်ာ႔ခ်ေပးခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ႔ပါ။
ၿမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္(၁၉၇၄-၈၈) တြင္ လယ္ယာေၿမ စီးပြားေရး တခုလုံးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ႔ၿပီး ဆန္စပါးတန္ဖိုးကို ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းထက္ ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူခဲ႔ၿခင္း၊ ဆန္စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိခဲ႔သည္႔ အၿမတ္ေငြမ်ားကို အၿခား လိုအပ္သည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ အသုံးၿပဳခဲ႔ၿခင္း စသည္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚ အၿမတ္ထုတ္ယူၿခင္း မူ၀ါဒကို က်င္႔သုံးခဲ႔သည္။ ထိုေခတ္အခါက စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ လိုအပ္သည္႔ သြင္းအားစုမ်ား ၀ယ္ယူရန္ အမေတာ္ေၾကးေငြ ( စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ) ကို ထုတ္ေခ်းေပးခဲ႔ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ လိုအပ္သည္႔ ဓာတုဓါတ္ေၿမၾသဇာေစ်းႏွဳန္းၾကီးမားၿခင္း၊ ဆန္စပါးကို ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းထက္ နိမ္႔က်ေနၿခင္း စသည္႔တို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရထံမွ ထုတ္ယူထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို ၿပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေတြ႔ခဲ႔ရပါသည္။
အသစ္ၿပန္လည္ ဦးေမာ႔လာသည္႔ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ
နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိၿပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (၁၉၈၉-၉၄) လက္ထက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားတြက္ ၿမန္မာ႔စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ဥပေဒ ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမႈကို ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿဖင္႔ ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူၿပဳရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး စတင္ၿပဌာန္းခဲ႔ပါသည္။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၿမန္မာ႔စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ – ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားကို က်င္႔သုံးၿပီး စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႔ ၿမန္မာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင္႔ အခြန္၀န္ၾကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွ ၿမန္မာ႔စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဟု အမည္ေၿပာင္းလဲကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႔ ဆည္ေၿမာင္း၀န္ၾကီးဌာနေအာက္သို႔ လႊဲေၿပာင္းခဲ႔ပါသည္။ ထိုနည္းဥပေဒအရ လယ္သမားမ်ား လိုအပ္သည္႔ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးခဲ႔ပါသည္။
ၿမန္မာ႔စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ရာသီအလိုက္ေခ်းေငြမ်ား၊ သတ္မွတ္ကာလအလိုက္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ေဒသအလိုက္ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းခဲ႔ပါသည္။ ရာသီအလိုက္ေခ်းေငြကို အဓိကသီးႏွံ ရွစ္မ်ဳိးအတြက္သာ ထုတ္ေခ်းခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဧကေခ်းေငြမွာ ၁၉၉၅-၉၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာခဲ႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းပင္ ၿပည္႔မီၿခင္း မရွိခဲ႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေငြအရင္းအႏွီးနည္းပါးေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ၿပင္ပေငြရွင္မ်ားထံမွ အတိုးႏွဳန္း ၿမင္႔မားစြာႏွင္႔ ေခ်းယူခဲ႔ၾကရပါသည္။
ထို႔အၿပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ား၊ မ်ဳိးစပါးမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားအတြက္ ကုန္ေစ်ႏွဳန္းသည္ ေစ်းအလြန္ၾကီးမားလာသည္႔အတြက္ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည္႔ သြင္းအားစုမ်ား တိုးတက္ၿမင္႔မားေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဆန္စပါး အထူးၿပဳ ကုမၸဏီမ်ားကို တည္ေထာင္ၿခင္းကို အစိုးရမွ ခြင္႔ၿပဳေပးခဲ႔ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနၿဖင္႔ ဆန္စပါး ထုတ္ကုန္လိုင္စင္အတြက္ အလြယ္တကူ လက္ခံရရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လယ္သမားမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္႔ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို အစိုးရကိုယ္စား ထုတ္ေခ်းေပးခဲ႔ပါသည္။
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ( ၂၀၁၁-၁၅) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြကို ေပးေခ်ရန္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ၿပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံထံမွ အကူအညီ ရယူခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္အစိုးရထံမွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကို သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနမွ တႏွစ္လ်ွင္ ၈က်ပ္ အတိုးၿဖင္႔ ေခ်းယူခဲ႔ရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေခ်းယူရန္အတြက္ ပထမအၾကိမ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႔ ေခ်းယူခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအရ ေႏြ၊မိုး၊ေဆာင္း စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားအနက္ သီးႏွံေပၚမည္႔ ကာလႏွင္႔ ခ်င္႔ခ်ိန္ၿပီး ေၿခာက္လတၾကိမ္ ၿပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္သည္႔ စနစ္ကို အနီးစပ္ဆုံး ခန္႔မွန္းကာ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းကို ၿပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူမွ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ၿပဳလုပ္ေသာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ ထိုေငြေၾကးၿဖင္႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရး မူ၀ါဒကို အေထာက္အကူၿပဳေစရန္ ရည္သန္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို လယ္တဧကလွ်င္ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းႏွဳန္းၿဖင္႔ ေခ်းငွားခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ ေခ်းငွားရာတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႔ ဆည္ေၿမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ၊ ေၾကးတိုင္ႏွင္႔ ေၿမစာရင္းဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေငြေၾကးႏွင္႔ ပါတ္သတ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားလုံးမွာ သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အသင္းအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ၿဖစ္သည္။
ေခ်းေငြအေလ်ာ္အစား
ထိုအခ်ိန္က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ႏွင္႔ ညီမွ်သည္႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၿမန္မာအစိုးရမွ လက္ခံခဲ႔ရသည္ဟုလည္း အခ်ိဳ႔က ယူဆခဲ႔ၾကသည္။ အထူးသၿဖင္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ အရည္အေသြးညံ႔ဖ်င္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ကို အလြန္အမင္း တင္သြင္းခြင္႔ ၿပဳခဲ႔ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုတင္သြင္းမႈကို အာဏာရွိသူမ်ားႏွင္႔ နီးစပ္သည္႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၿပဳလုပ္ခဲ႔ၿခင္း ၿဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးညံ႔ ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းႏွဳန္းၾကီးၿမင္႔စြာၿဖင္႔ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ် ခဲ႔ၾကပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေခ်းေငြမွ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ထိုအရည္အေသြးညံ႔သြင္းအားစုမ်ား ၀ယ္ယူရန္ အသုံးၿပဳၾကရသည္႔အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားၿဖင္႔အေနၿဖင္႔ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ႔ရပါသည္။
ထိုအရည္အေသြးညံ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသုံး သြင္းအားစုမ်ားကို အသုံးၿပဳၿခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မွာ လယ္ယာပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးလာၿပီး အက်ဳိးၿပဳ ပိုးမႊားမ်ား၊ အက်ိဳးၿပဳ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား မ်ဳိးၿပဳန္းသြားၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ အထူးသၿဖင္႔ ၾကႊက္မ်ားကို အဓိက ႏွိမ္ႏွင္းသည္႔ ေရေၿမြႏွင္႔ အၿခား ေၿမြမ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္႔ ဖ်က္အားၿပင္း ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင္႔ လယ္ယာပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရအရင္းအၿမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းကာ ေသဆုံးသြားၾကၿပီး လယ္ယာေၿမမ်ားတြင္ ေၿမၾကြက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ေပးမႈ ၊ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ၾကဳံဆုံလာရၿပန္သည္။ ယခုအခါတြင္ စပါးအပင္ေပါက္ကာလႏွင္႔ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနၿဖင္႔ ၾကြက္အႏၱရာယ္ကို အလြန္ပင္ စိုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကေနၾကရပါသည္။ၾကြက္အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေၿမာက္လာသည္႔ စပါးပင္မ်ားသည္လည္း ပ်က္စီးေနသည္႔ ေဂဟစနစ္တြင္ ေအာင္ၿမင္ၿဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ အခြင္႔အလမ္း အလြန္ပင္ နည္းပါးလွပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး အသိအားနည္းသည္႔အတြက္ ဓါတုဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ား မမွန္မကန္၊ အလြန္အက်ြံသုံးစြဲၿခင္းေၾကာင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေၿမမ်ား၏ ေအာက္ခံေၿမဆီလႊာ ပ်က္စီးလာၿခင္း၊ ဖ်က္အားၿပင္း ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေၿမ ၀န္းက်င္ရွိ အက်ဳိးၿပဳ ပိုးမႊားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားရၿခင္းတို႔ေၾကာင္႔ စပါးပင္မ်ား ႏို႔ရည္ခဲကာလတြင္ က်ေရာက္တတ္သည္႔ ဖ်က္ပိုးမ်ားအား တားဆီးရန္ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏိုင္ပဲ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးခဲ႔ၾကရပါသည္။
ထိုအေၿခအေနကို ေသခ်ာ မသိရွိၾကေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းလာသည္႔ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အလြန္အကၽြံထပ္မံ သုံးစြဲလာၾကသၿဖင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေၿမမ်ားရွိ ေဂဟစနစ္သည္ ပိုမိုပ်က္စီးသထက္ ပ်က္စီးလာရသည္။ သဘာ၀ဖ်က္ပိုးေၾကာင္႔ သီးႏွံမ်ား ဆုံးရႈံးခဲ႔ရေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ အစိုးရဆီမွ ေခ်းယူထားေသာ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ားအား အခ်ိန္မွီ ၿပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ားထံ အလြန္မ်ားၿပားေသာ အတိုးႏွဳန္းၿဖင္႔ ထပ္မံ ေခ်းငွားၾကရၿပန္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ ထိခိုက္ခံစားခဲ႔ရသည္႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးမႈမ်ားေပးေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္မႈ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ပံ႔ပိုးကူညီၿခင္း ဗ်ဴဟာသည္ ေပးကား ေပး၏ မရ ဟူသည္႔ မူ၀ါဒအၿဖစ္သာ တည္ရွိေနပါသည္။
ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစဥ္၏ အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႔
ေခ်းေငြ မူ၀ါဒတြင္ ၿမန္မာ႔လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (စိုက္ဘဏ္) သည္ အေၾကြးဆုံးမ်ားအတြက္ အဓိက တာ၀န္ခံရသူၿဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈႏွင္႔ ပါတ္သတ္ၿပီး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္႔ ၿဖစ္စဥ္တြင္ စိုက္ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑သည္ ေမွးမိန္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔အၿပင္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းလိုသူ လယ္သမားမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပရာတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အဆုိၿပဳလႊာ စိစစ္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ မရွိပဲ ေက်းရြာအတြင္းရွိ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားကသာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ရွိေနခဲ႔ပါသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာ ေၿမတိုင္းစာေရးႏွင္႔ တာ၀န္က် စာေရးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္႔ နီးစပ္ရာ လူၾကီးမ်ားသာ ပါ၀င္ခြင္႔ ရရွိခဲ႔ၾကၿပီး အၿငင္းပြားမႈမ်ား၊ အက်င္႔ပ်က္ ခ်စားမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ႔ပါသည္။
ထိုကဲ႔သုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိ ခ်စားမႈမ်ားသည္ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တိုင္ေအာင္ ၿဖစ္ပြားေနဆဲပင္ ၿဖစ္သည္။ ေခ်းေငြသည္ လယ္ဧက ၁၀ ေအာက္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုသာ အက်ဳံး၀င္သည္႔အတြက္ ၁၀ ဧက အထက္ရွိ လယ္သမားမ်ားမွလည္း တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔ ေခ်းယူေနေၾကာင္းကိုလည္း အုတ္တြင္းၿမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိမွ ဒုတိယအၾကိမ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔တာကိုလည္း ၾကားသိခဲ႔ရပါသည္။ စိုက္စရိတ္ေခ်းရန္အတြက္ ပုံစံ (၇) ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ပုံစံ (၇) မရွိသည္႔ လယ္သမားအေနၿဖင္႔ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေနရေၾကာင္းကိုလည္း တန္႔ဆည္ၿမိဳ႔နယ္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿမင္႔ထြန္းက ေမလ (၂၃) ရက္ ေထာက္ၿပေၿပာဆိုခဲ႔ပါသည္။
ထို႔အၿပင္ ယခု စိုက္ပ်ဳိးႏွစ္အတြက္ ထုတ္ေခ်းမည္႔ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၅၀၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿခင္း နည္းလမ္းၿဖင္႔ ၿဖည္႔ဆည္းရမည္ ၿဖစ္သည္႔အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ကို ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠဌ ေဒၚခင္ေစာဦးက ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနၿဖင္႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးမ်ား ၂ ရက္အတြင္း ေမလ ၂၃ ရက္က ၁ ေဒၚလာ ၁၁၇၇ က်ပ္မွ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၂၀၂ က်ပ္တို႔ ၿပန္လည္ၿမွင္႔တက္လာခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ကဲ႔သို႔ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏွဳန္း လ်င္ၿမန္စြာ အတက္အက် ၿဖစ္ၿခင္းသည္ အၿခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၾကီးမားသည္႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုလည္း ၿဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ယခင္က အစိုးရ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အၿခားေထာက္ပံ႔မႈမ်ား (ဓာတုဓါတ္ေၿမၾသဇာႏွင္႔ ဒီဇယ္ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား)
လယ္ယာေၿမ က႑တြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ အားေကာင္းလာသည္ႏွင္႔ အတူ လယ္ယာေၿမမ်ားတြင္ ဓါတ္ေၿမၾသဇာအသုံးၿပဳၿပဳမႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ႔သည္႔ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုအတြင္း သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္မ်ားၿပားလာခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၉၃/၉၄ ကာလအဆုံး လြန္ခဲ႔သည္႔ ၂၇ ႏွစ္အတြင္း ဓါတ္ေၿမၾသဇာေစ်းႏွဳန္းမ်ားလည္း တိုးတက္မ်ားၿပားလာခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တုန္းက တဧကလွ်င္ ၁ ကီလိုဂရမ္ ( ႏိုက္ထရိုဂ်င္၊ေဖာ႔စဖရိတ္နွင္႔ပိုတက္စီယမ္ပါ ဓါတ္ေၿမၾသဇာ) အသုံးၿပဳခဲ႔ၿပီး ၁၉၉၃/၉၄ ခုႏွစ္ေရာက္သည္႔အခါ တစ္ဧကလွ်င္ ၅၇ ကီလိုဂရမ္အထိ အသုံးၿပဳလာၾကပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ၿမန္မာ႔စီးပြားေရး လီမီတက္မွ ထုတ္လုပ္သည္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမွ အပ အၿခား ဓါတ္ေၿမၾသဇာအသုံးၿပဳမႈမ်ားသုံးစြဲၿခင္း၊ တင္သြင္းၿခင္းကို ကန္႔သတ္ခဲ႔ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ ရရွိသည္႔ ယူရီယာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈသည္ အကန္႔အသတ္သာရွိသည္႔အတြက္ ၿပင္ပမႈ ဓါတ္ေၿမၾသဇာတင္သြင္းၿခင္းကိုမ်ားကို ၿပန္လည္ခြင္႔ၿပဳေပးခဲ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပင္ပမွ တင္သြင္းလာသည္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ၿမွင္႔တက္လာသည္႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံဆုံခဲ႔ရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ မိုးစပါးအတြက္ ၃ ပုံ ၂ ပုံမွ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ားကို အသုံးၿပဳေနၾကၿပီး ေႏြစပါးအတြက္မႈ ၉၀% မွ အသုံးၿပဳေနၾကၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ ( LIFT 2012)

စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနၿဖင္႔ ၿပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းၿခင္း၊ ၿပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ၿခင္း စသည္႔နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔ ၿဖည္႔ဆည္းေပးခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဓါတ္ေၿမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမလုံေလာက္ၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္သည္႔ စက္ရုံမ်ား နည္းပါးၿခင္းေၾကာင္႔ ၿပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း က်ဆင္းလာခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၿပည္ပသြင္းကုန္မ်ားေပၚတြင္သာ ပိုမိုမီွခိုလာခဲ႔ၾကရပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ဓါတ္ေၿမၾသဇာလိုအပ္ခ်က္ ၿမင္႔မားလာၿခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ဓါတ္ေၿမၾသဇာေစ်းႏွဳန္းမ်ား ၿမွင္႔မားလာၿခင္းသည္ ဓါတ္ေၿမၾသဇာေစ်းႏွဳန္းမ်ားကို ပိုမိုၿမင္႔မာလာၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ား လုံေလာက္စြာ ၀ယ္ယူအသုံးၿပဳရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိလာပါသည္။ ၿပည္တြင္းရွိ ဓါတ္ေၿမၾသဇာစက္ရုံ (၄) ရုံရွိၿပီး တလုံးမွ တည္ေဆာက္ဆဲၿဖစ္ကာ တေန႔လွ်င္ ပ်ွမ္းမွ်တန္ခ်ိန္ ၁၇၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အတြက္ လုံေလာက္ေအာင္ ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ႔ပါ။

ဒီဇယ္ဆီေစ်းႏွဳန္း ေၿပာင္းလဲၿခင္းမ်ားသည္လည္း ၿမန္မာ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ လြမ္းမိုးလ်က္ရွိပါသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသုံးၿပဳေနသည္႔ ဒီဇယ္ဆီမ်ားကို ႏိုင္ငံၿခားမွ မွာယူတင္သြင္းရၿပီး ဒီဇယ္ဆီ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္လည္း တိုးတက္ၿမွင္႔မားလာလ်က္ရွိေနပါသည္။ အစိုးရသည္ လယ္သမားမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိေနေသာ ဒီဇယ္ဆီမ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းထက္ ေစ်းေလ်ာ႔ေရာင္းေပးခဲ႔ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ေပးသည္႔ ပမာဏမွာ လယ္သမားမ်ား လိုအပ္သေလာက္ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ႔သို႔ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ဳိးကို ယခုအခါတြင္ ေထာက္ပံ႔ေပးၿခင္း မရွိေတာ႔ပါ။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ေအာင္ၿမင္စြာ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကဳံကို ေလ႔လာၾကသည္႔အခါတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ အစိုးရအေနၿဖင္႔ အဓိက သြင္းအားစုၾကီး ႏွစ္ခုကို စီမံထည္႔သြင္းခဲ႔သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေရသြင္းလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ နည္းပညာႏွင္႔ ပါတ္သတ္သည္႔ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာ အသုံးၿပဳေရး တို႔ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ အားၿဖင္႔ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၅ မွ ၁၉၆၅ အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္ေလးဆ ၿဖစ္လာသည္မွာ အစိုးရအေနၿဖင္႔ ေရသြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၇.၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ၿမဳပ္ႏွံခဲ႔ၿခင္း၊ အရည္အေသြးၿပည္႔၀သည္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ားကို စနစ္တက် အသုံးၿပဳတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးၿခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရသစ္အေနၿဖင္႔ လယ္သမားလိုအပ္ေနသည္႔ အရည္အေသြးၿပည္႔၀သည္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစုမ်ားကို ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင္႔ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။

အရင္းအနွီးကို ဘယ္လိုရွာ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ တိုင္းၿပည္အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးစုေဆာင္းမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေၿမယာအခြန္မ်ားကိုလည္း တိုးၿမင္႔ေကာက္ခံၿခင္း လုပ္ငန္းကို အစိုးရသစ္အေနၿဖင္႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔သို႔ ေၿမခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံၿခင္းလုပ္ငန္းကို ေရွးၿမန္မာမင္းက လက္ထက္ကပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေၿမခြန္ေတာ္ႏွင္႔ အၿမတ္ေတာ္ခြန္ဆိုၿပီး ေကာက္ခံခဲ႔ရာ ေၿမခြန္ေတာ္မွာ စုစုေပါင္း အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ ရွိခဲ႔သည္။ ေၿမခြန္ေတာ္ကို ေၿမယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ ေၿမခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံရာတြင္ အဓိက အားၿဖင္႔ လုပ္ငန္းၾကီး (၃) ရပ္ရွိၿပီး ပထမလုပ္ငန္းၿဖစ္သည္႔ အခြန္ေတာ္ႏွဳန္းတား သတ္မွတ္ၿခင္းကို ေၾကးတိုင္စိုက္သည္႔ ဌာနက လုပ္ေဆာင္ရသည္။ အခြန္ႏွဳန္းတာ စီးၾကပ္သတ္မွတ္ၿခင္းကို ေၿမစာရင္းဌာနက ေဆာင္ရြက္ရၿပီး အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံၿခင္းကို ခရိုင္၀န္ႏွင္႔ ၄င္း၏ လက္ေထာက္မ်ား၏ ၾကီးၾကပ္ကြက္ကဲမႈေအာက္တြင္ ေက်းရြာသူၾကီးမ်ားက ၿပဳလုပ္ၾကေလသည္။
ေၾကးတိုင္ဌာနမွ ၿပဳစုထားေသာ ေၿမပုံမ်ား၊ စာရင္းမ်ားကို ခရိုင္ရုံးရွိ ေၿမစာရင္းဌာနတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ၄င္းစာရင္းမ်ားေပၚ အေၿခခံကာ ေၿမခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံမႈ စာရင္းကိုၿပဳလုပ္ရသည္။ အခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ခ်ိန္တြင္ ေၿမစာရင္းဌာနက ၿပဳစုထားေသာ အခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ေရးစာရင္းကို ခရိုင္ရုံးသို႔ ပို႔ေပးရၿပီး အခြန္ေတာ္လက္မွတ္မ်ားကို ခရိုင္၀န္ (အေရးပိုင္) ၏ လက္ေထာက္ၿဖစ္ေသာ အခြန္၀န္က ၾကီးၾကပ္ေရးသားရသည္။ ထို႔ေနာက္ အခြန္လက္မွတ္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရန္ သူၾကီးထံ ပို႔ေပးရေလသည္။ သက္ဆိုင္ရာ သူၾကီးမ်ားမွ ေၿမခြန္ေပးေဆာင္ရမည္႔ လယ္သမားမ်ားထံ ႏွိဳးေဆာ္စာ ေပးပို႔ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံကာ ၿမိဳ႔ေငြတိုက္သို႔ စာရင္းႏွင္႔ တကြအပ္ႏွံရသည္။ တခါတရံ ရာသီဥတုအေၿခအေန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္ရရွိမႈ အေၿခအေနေပၚ ေၿမခြန္ေတာ္ ကင္းလြတ္ခြင္႔၊ ေၿမခြန္ေတာ္ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး ကိစၥမ်ားကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေပးခဲ႔ၾကပါသည္။
ေကာက္ခံရရွိေသာ ေၿမယာခြန္မ်ားသည္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးတခု ၿဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္က ႏွစ္စဥ္ရရွိေသာ ေၿမခြန္ေတာ္သည္ တိုင္းၿပည္၏ ဘ႑ာေရး စနစ္တြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိေၿမခြန္စနစ္သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ အႏွစ္ ၆၀ ခန္႔က ေၾကးတိုင္ ေကာက္ယူၿခင္းအေပၚ အေၿခခံ ထားခဲ႔ၿခင္း ၿဖစ္သည္႔အတြက္ လက္ရွိ ကုန္ထြက္ႏွဳန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးမႈ ပုံသ႑ာန္ႏွင္႔ ေစ်းႏွဳန္းတို႔ႏွင္႔ လုံး၀မကိုက္ညီေတာ႔ေပ။ လက္ရွိ အေၿခအေနအရ ေၿမခြန္ကို ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆမတန္ၾကီးမားသည္႔ႏွဳန္း မဟုတ္ပါက ေတာင္သူမ်ားအေနၿဖင္႔ ေၿမခြန္ေပးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိမည္မဟုတ္သလို လုပ္ကြက္ၾကီးသူမ်ား ( ဥပမာ ဧက ၃၀ ႏွင္႔အထက္) ထံမွ ေၿမခြန္ကို ပိုမိုၾကီးၿမင္႔သည္႔ ႏွဳန္းတားၿဖင္႔ ေကာက္ယူမည္ဆို ပါကလည္း မွ်တမႈ ပိုရွိၿပီး ေၿမယာလက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈ တနည္း ေခတ္သစ္ေၿမရွင္စနစ္ၿဖစ္ေပၚလာမႈကိုလည္း ၾကိဳတင္ တားဆီးႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။
ေရႊဘိုခရိုင္ ၀က္လက္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ တခ်ဳိ႔ လယ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္က ၄င္းတုိ႔အေနၿဖင္႔ အစိုးရသည္ ေၿမယာခြန္မ်ားကို လယ္ယာက႑အတြက္ ၿပန္လည္အသုံးၿပဳမည္ဆိုပါက လယ္တဧကလွ်င္ ေၿမယာခြန္ က်ပ္ ၂၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ က်ပ္အတြင္း ေပးသြင္းရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေၿပာဆိုခဲ႔ၾကပါသည္။ ဆန္စပါးကို ေစ်းေကာင္းရေအာင္ အစိုးရအေနၿဖင္႔ ထိန္းညွိေပးနိုင္မည္ဆိုပါက လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေၿမယာခြန္ေပးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရအေနၿဖင္႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ ေၿမယာခြန္ တိုးၿမွင္႔ ေကာက္ခံၿခင္းကို မူ၀ါဒခ်မွတ္ကာ စတင္လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။ ၂၀၁၄-၁၅ တြင္ ထုတ္ၿပန္ထားသည္႔ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း စိုက္ပ်ဳိးသည္႔ ေၿမဧကမွာ ၄၅၀၆၂၀၀၀ ဧက ( ၄ သန္းခြဲ ) ခန္႔ ရွိသည္႔အတြက္ တဧကလွ်င္ ပ်ွမ္းမွ် ၅၀၀၀ က်ပ္ ေၿမယာအခြန္ ေကာက္ယူမည္ဆိုပါက က်ပ္ေငြ ၂၂.၅၃ သန္းခန္႔ ( ၂၂,၅၃,၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္) ႏိုင္ငံေတာ္အေနၿဖင္႔ ႏွစ္စဥ္ ရရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ေၿမယာခြန္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ တိုင္းၿပည္၀င္ေငြမ်ားကို လယ္ယာက႑အတြက္ လိုအပ္သည္႔ အရည္အေသြးၿပည္႔၀ၿပီး ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းညွိေပးႏုိင္သည္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ား/ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ႔ေပးၿခင္း၊ တိုင္းၿပည္မွ ထြက္ရွိသည္႔ ယူရီယာမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ၿခင္း မလုပ္ပဲ ဓါတ္ေၿမၾသဇာစက္ရုံမ်ား တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ၿပီး ၿပန္လည္အသုံးခ်ၿခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္ရုံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ၿဖဴးသည္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင္႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္လွမ္းမီစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲေပးၿခင္းမ်ား စသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေရာက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးပါက အခ်ိန္မီပံ႔ပိုးကူညီေပးႏုိင္အတြက္ အထူးရန္ပုံေငြအတြက္ မတည္ေငြမ်ား အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်ဆင္းပါက ထိခိုက္လာႏိုင္သည္႔ ၿပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ထိန္းညွိရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၿပဳလုပ္ေပးသင္႔ပါသည္။ အထူးသၿဖင္႔ ၿမိဳ႔နယ္ သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ေရာင္းခ်ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးသင္႔ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးအေနၿဖင္႔ ၿပည္ပပို႔ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈမွ ရရွိသည္႔ ၀င္ေငြမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ ၿပန္လည္သုံးစြဲဖို႔လိုၿပီး အၿခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲၿခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားသင္႔ပါသည္။

မူ၀ါဒအတြက္ အေၿဖရွာ
နိဂုံးအခ်ဳပ္အေနၿဖင္႔ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြႏွင္႔ ပါတ္သတ္ၿပီး မူ၀ါပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုံးၿဖတ္ေနသူမ်ားအေနၿဖင္႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ အဓိက ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ၿပန္လည္ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။
(က) စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြဗ်ဴဟာသည္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရတိုလုပ္ငန္းစဥ္သာ ၿဖစ္သင္႔ပါသည္။ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္လည္း ေခ်းေငြအတြက္ အဆိုၿပဳလႊာကို စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင္႔ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးၿခင္းၿဖင္႔ ပြင္႔လင္းၿမင္သာမႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ကာလတို ေခ်းေငြအၿပင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ၿပဳၿပင္မြမ္းမံရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ဗ်ဴဟာကိုလည္း ထည္႔သြင္းစဥ္းစားဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါသည္။
(ခ) စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြစကၠဴသစ္မ်ား ထပ္မံရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿခင္းသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏွဳန္းကို ၿဖစ္ေစၿပီး စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္တိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္႔အတြက္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အၿခားနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။
(ဂ) လယ္သမားလိုအပ္သည္႔ သြင္းအားစုမ်ားထဲမွာ အရည္အေသြးၿပည္႔၀ၿပီး ေဂဟစနစ္ကို ထိခိုက္မႈနည္းသည္႔ ဓါတ္ေၿမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေစ်းႏွဳန္းခ်ဳိသာစြာၿဖင္႔ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း ႏွင္႔ အၿခားႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည္႔ အရည္အေသြးညံ႔ဖ်င္းသည္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားၿဖန္႔ၿဖဴး ေရာင္းခ်ေနၿခင္း၊ အထိန္းအကြပ္မဲ႔ ေၾကၿငာေရာင္းခ်ေနၿခင္းမ်ားကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။
(ဃ)စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ ေခတ္ႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီကာ မွ်တၿပီး သင္႔ေတာ္မႈရွိသည္႔ ေၿမယာအခြန္ေကာက္ခံၿခင္း (သို႔) သီးႏွံအာမခံစနစ္ တည္ေထာင္ထားရွိၿခင္းလုပ္ငန္းကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။

ကိုးကား။
၁။ ၿမန္မာ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင္႔ လယ္ယာက႑၊ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ ၁၉၇၄ ။
၂။ ကိုလိုနီလမ္းစဥ္ႏွင္႔ ၿမန္မာနိုင္ငံ၊ ေဂ်အက္စ္ဖာနီဗလ္ ၊ ၁၉၇၂ ။
၃။ ဗမာ႔ စီးပြားေရး စစ္တမ္း၊ ေမာင္စူးစမ္း ၊ ၁၉၆၈ ၊ ၾသဂုတ္လ ။
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ၿမတ္သိန္း ၊ ၂၀၁၄ ။
၅။ ၿမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ မိတ္ဆက္၊ ေဂ်အက္ဖ္ဖာနီဗယ္၊ ၁၉၃၁ ။
၆။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး – အသိပညာအေၿခခံဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံဆီသို႔၊ ေဒါက္တာတင္ၿမင္႔ဦး၊ ဧၿပီလ၊၂၀၁၃ ။