မသိျခင္း မရွိျခင္းမညီၫြတ္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္တန္းက် ေနာက္တန္းက်ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံ

ခင္ႏွင္းဦး

၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔က ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား (တစ္နည္း ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား) စာရင္းတြင္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ အတူတကြပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၇ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ဆယ္စု ႏွစ္ငါးခုေက်ာ္၍ ယခုလက္ရွိ ကုန္လုကုန္ခင္၂ဝ၁၇ သို႔ေရာက္ေသာ္ ျမန္မာသည္၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ထက္မ်ားစြာဆုတ္ ယုတ္ခဲ့ေလၿပီ တစ္ဖက္တြင္ကား တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔သည္ ယခင္အျခအေနထက္မ်ားစြာတိုးတက္ခဲ့ၾကေလၿပီ။
ျမန္မာတို႔သည္ လူညံ့မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားၾကရေသာအခါ အမ်ားႏွင့္ရင္ေပါင္တန္း သင္ယူ ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ရာစုႏွစ္ ငါးစုအတြင္း ျမန္မာသည္ ေနာက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူႏွင့္တူခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းတို႔သာမက တျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရွ႕သို႔စိုက္လိုက္မတ္တတ္ လမ္းထြင္ေလွ်ာက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာ၏အေနအထားမွာ ယခင္က အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ စီးပြားေရးအလားအလာ အေကာင္းဆုံးဆိုေသာ အေနအထားမွ အဆိုးဆုံးဟုသတ္မွတ္ခံရေတာ့ မေယာင္ အေနအထားသို႔ ေျပာင္းခဲ့ေလၿပီ။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။
ဗုဒၶတရားေတာ္အရအေၾကာင္းမဲ့ အက်ဳိးဟူ၍ ေလာကတြင္မရွိေပ။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္က အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အလားအလာအရွိဆုံး ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ယေန႔ဟိုႏိုင္ငံသို႔လက္ျဖန္႔ရ၊ ဒီႏိုင္ငံသို႔ေပးပါ ကမ္းပါေျပာဆိုရသည့္ ျမန္မာ့ အျဖစ္သည္ ကုေဋရွစ္ဆယ္သူေဌးသားအျဖစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းေသာ္ ႐ုိင္းအံ့မထင္ေပ။ ကုေဋရွစ္ဆယ္ သူေဌးသား ကုန္းေကာက္ စရာမရွိျဖစ္ခဲ့ရျခင္း၏ အဓိကတရားခံသည္ ပညာမဲ့မႈျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၂ တြင္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္သည္ စနစ္ဆိုးမဟုတ္။ စနစ္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္စနစ္က တျခား စနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သူတို႔ ဒဏ္တိမ္႐ုံသာမက အတၱႀကီးမားၾကလွေပရာ ျမန္မာလူထုသည္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္တြင္ လက္ေတြ႕ ၌ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ေနထိုင္ရွင္သန္ခဲ့ၾကရျခင္းက ျမန္မာျပည္ တစ္စတစ္စနိမ့္ပါးက်ဆင္းေရး၏ နိဒါန္းျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။
အလယ္စာကိုယ္ကား ပညာေရးစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ား က်င့္သုံးေနသည့္ မဟာဌာနမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းလ်က္ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (ဆီးနိတ္)ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာပညာ သင္ယူႏိုင္ ျခင္း စနစ္ကိုဖ်က္လ်က္၁၉၆၄ စနစ္သစ္ပညာေရး ထူေထာင္ကာပညာေရးကို စစ္အာဏာရွင္မ်ား လက္ေအာက္သို႔ သြတ္ သြင္းလိုက္သည္ တကၠသိုလ္မ်ားကိုခြဲထုတ္ၿပီး အသက္ေမြးပညာသင္တကၠသိုလ္မ်ားက သတ္သတ္၊ ဝိဇၨာ-သိပၸံပညာ သင္တကၠသိုလ္မ်ားက သတ္သတ္ခြဲထုတ္လ်က္ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပုံရိပ္ကို ေသး သိမ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးရလဒ္သည္ ၁၉၆၄ တြင္စတင္တည္ေထာင္ သည့္ ထိုင္းႏိုင္ ငံမွဇင္းမယ္တကၠသိုလ္သည္ ၁၉၉၇ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သုံးသည့္ အီး ‘စာၾကည့္တိုက္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခ်ိန္ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းထဲရွိ တကၠ သိုလ္မ်ား ဗဟုိစာၾကည့္တိုက္သည္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သုံးစာ ၾကည့္တိုက္အျဖစ္ ေျပာင္း ရန္ေဝးစြ။ စာၾကည့္ တိုက္တစ္ခုလုံးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေလး ႏွစ္လုံး၊ သုံးလုံးျဖင့္အလုပ္ လုပ္ေနရသည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။
၁၉၆၄ တြင္စနစ္သစ္ပညာေရး စတင္က်င့္သုံးသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ပိုမိုပုံရိပ္က်ဆင္းခဲ့ သည္မွာ ယေန႔တကၠသိုလ္ပညာေရးသည္ အလြတ္က်က္ေျဖ ပညာေရးအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးသိၾကပါသည္။ ဇင္းမယ္ တကၠသိုလ္ကား ကမၻာ့အဆင့္မီတကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၂ဝတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဆင့္အတန္း တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်မႈကို ယခုထိမကုစားႏိုင္ေသးပါ။
ထို႔အတူ မၾကာခဏေျပာင္းလဲသည့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားေျပာင္းသည့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူျပည္ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ထြန္းလာေစေရး ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္လ်က္ အႏုစာေပကိုခံစားနားလည္သည့္ ပညာ တတ္မ်ားေမြးထုတ္ေရးမဟုတ္ဘဲ၊ ျပင္ဆင္ထားသည့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔နီတိျဖဳတ္ထားသည့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသင္စာ တစ္ခုတည္းကြက္ကြက္ကိုသာသိသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုေမြးထုတ္သည့္ပညာေရးျဖစ္လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျပႆနာအဝဝကို ဖန္တီးေပးေပေတာ့ သည္။
တစ္ဘက္တြင္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးက ျပည္သူအတြက္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ဆက္ စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ မက်ဆင္းေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ နီးစပ္ရာ လူတန္းစားသူေဌး သူၾကြယ္မ်ားျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားတြင္လုံးလုံး ေက်ာင္းမေနရသူမ်ား၊ မူလတန္းပညာပင္ မၿပီးဆုံးဘဲ ေက်ာင္းထြက္အလုပ္ လုပ္ရ သူမ်ားမ်ားျပားလာေတာ့သည္။ မသိျခင္း (ပညာမသင္ၾကားရျခင္း၊ သင္ၾကားရေသာ ပညာသည္ မက်ယ္ျပန္႔ျခင္း)ႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ လူလတ္တန္းစားမ်ား ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမမွ် ျဖစ္လာျခင္းသည္ လူငယ္အမ်ားအျပား ႏိုင္ငံကိုစြန္႔ခြာ လ်က္ရရာအလုပ္လုပ္ရန္ ထိုင္းႏွင့္မေလးသို႔ ဦးစြာထြက္ၾကသည္။ ယေန႔ေသာ္ကမၻာ့ႏိုင္ငံအႏ႔ွံတြင္ျမန္မာမရွိေသာႏိုင္ငံ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္အထိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ျပည္ပသို႔ေရာက္ကုန္ပါသည္။
ပညာမသင္ရျခင္း၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပညာေရးကို သင္ခြင့္မရျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံဆင္းရဲမြဲေတျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာ အခါ ျမန္မာတို႔၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရည္(Capacity နိမ့္ပါးလာၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္တင္း ျပည့္က်ပ္ျပည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား နည္းပါးလာသည္။ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားနည္းပါးလာသည္။ ထို႔ျပင္ အေၾကာက္တရားေအာက္တြင္ ႏွစ္ ကာလရွည္စြာေနခဲ့ရ သူတို႔၏ပုံရိပ္ကို ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ေတြ႕ရေတာ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၫႊန္ၾကားမႈကိုလုိက္ နာတတ္ေသာ္လည္း လြဲမွားေသာၫႊန္ၾကားမႈကို မျငင္းဆန္တတ္ေပ။ ျပန္ေျပာရန္ကားေဝးစြ။ ထိုးထြင္းတီထြင္လုပ္ေဆာင္ ေရးဟူသည္ေဝးစြ။
အတန္းစာသာသင္ခဲ့ရၿပီး ညႇိႏႈိင္းေနထုိင္တတ္မႈ၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ အေလ့အက်င့္မေပးခဲ့ေသာ ပညာေရး ေအာက္မွထြက္လာေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညႇိႏႈိင္းအလုပ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲလွေသာ္လည္း ကြဲရန္ၿပဲရန္ မညီၫြတ္ရန္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္မေရွး မေႏွာင္း အဂၤလိပ္ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မေရွးမေႏွာင္း လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ အိႏၵိယသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွ ယေန႔ထိ ႏုိင္ငံေတာ္အလံတစ္ႀကိမ္မွ် မေျပာင္းလဲေသး။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းသာရွိသည္။ တစ္ႀကိမ္မွ်အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္မေရးခဲ့ေသး။ ၂၆ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၄၉ တြင္ေရးဆြဲ၍ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းသာရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရအသစ္က အေဟာင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုၿဖိဳမခ်ခဲ့ေပ။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ အိႏၵိယ၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒသည္ ၆၇ႏွစ္ရွိခဲ့ေပၿပီ။
ဤသို႔ဆိုသျဖင့္ အိႏၵိယတြင္ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအကြဲအၿပဲမ်ား မရွိေပဘူးလားရွိၾကပါသည္။ သံမဏိသက္ရွည္ ကြန္ဂရက္ပါတီသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ကြဲၿပဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းလ်က္ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းရသည့္ အေျခသို႔ အဆုိက္မခံခဲ့ၾကပါ။ တ႐ုတ္သည္လည္း တစ္ပါတီစနစ္ျဖစ္ေစကာမူ ေမာ္စီတုန္းအလြန္ကာလ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျမန္မာအားလုံး အသိျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္းေကာင္း အိႏၵိယကြန္ဂရက္ပါတီသည္လည္းေကာင္း မေပ်ာက္ ပ်က္သြားၾကပါ။ ျမန္မာကား ၁၉၇ဝ ျပည့္ဝန္းက်င္တြင္ေပၚလာသည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၊ ဖဆပလ ပါတီ၊ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ ခဲ့ၾကပါၿပီ။
ျမန္မာတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကိုယ္က်ဳိးထက္ တိုင္းျပည္အက်ိဳး လူမ်ဳိးအက်ဳိးကို မ်က္ႏွာမူအလုပ္လုပ္ရန္ အလုပ္ခက္ခဲသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထိမရႏိုင္သည့္ အၾကြင္းမဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယေန႔ထိမရပ္စဲႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္း စစ္မီးမ်ားက ျပသေနပါသည္။ အတန္းပညာသင္ယူခဲ့သူမ်ားလ်က္အမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ျပည္သူျပည္သား အျဖစ္ေလ့က်င့္ေပးမႈမရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာတို႔သည္ ညီၫြတ္ရန္ခဲယဥ္းလွေပသည္။ ဂ်ပန္တြင္စက္ေလွကားစီးသူမ်ားသည္ ဘယ္ဘက္တစ္ဖက္တည္းသို႔ စည္းစနစ္တက်ရပ္လ်က္စီးၾကျခင္းသည္ ဤစက္ေလွကားကို အေရးေပၚသုံးရန္တစ္ေယာက္ ေယာက္က လိုအပ္လာပါက လႊတ္ေပးထားသည့္ဘက္မွ ေျပးတက္ေျပးဆင္းႏိုင္ေစရန္ ေနရာေပးထား ျခင္းျဖစ္ပါသတဲ့။
ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ကိုသြားၾကည့္ပါ။ ေရႊတိဂုံဘုရားသို႔သြားၾကည့္ပါ။ ကုန္တိုက္ႀကီး မ်ားသို႔သြားၾကည့္ပါ။ စက္ေလွကားမ်ားေပၚတြင္ ရပ္ခ်င္သလိုေနရာစုံ ပုံစံစုံရပ္လ်က္စီးနင္းေနၾကေသာ ေရႊျမန္မာမ်ားကိုသာ ေတြ႕ရပါမည္။ မည္သည့္ျမန္မာမွ်အေရးေပၚအေျခအေနႀကဳံႏိုင္သည့္ သူတစ္ဦးဦးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။
ျမန္မာသည္ အတန္းပညာသာ တတ္သူမ်ားျခင္း၊ မညီၫြတ္ျခင္းႏွင့္ အတၱပရမွ်တစဥ္းစားမႈမရွိသေလာက္ နည္းပါး ျခင္းတို႔ျဖင့္ တည္ဖြဲ႕လိုက္သည့္အခါ တိုင္းျပည္စီးပြားနာလန္မထူႏိုင္ျခင္း တည္ၿမဲေနေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ အာဏာရွင္တုန္းက လည္း အာဏာရွင္ျဖစ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တုန္းကလည္း အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရျဖစ္၍ လက္ရွိ အင္န္အယ္လ္ဒီ အရပ္ သားအစိုးရတက္ေတာ့လည္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မေကာင္း၍ စသည့္ရသည့္ရလဒ္ကိုသာ ဘာသိဘာသာေနေကာင္းေနမည္။ အဆိုး ကိုသည္းမခံႏိုင္မႈ လြန္ကဲလာၾကပါသည္။
ေရႊျမန္မာတို႔ ပညာနည္းရင့္က်က္မႈနည္း မညီၫြတ္ႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လုံး သိၾကားမင္းဆင္းအုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ပင္ လက္ရွိ မသိျခင္း မရွိျခင္း၊ မြဲေတျခင္းႏွင့္ေအာက္တန္း ေနာက္တန္းက်ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။
ခင္ႏွင္းဦး