မာနယ္ပေလာဗဟိုျပဳဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ေပၚေပါက္လာၾကတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဒီမိုေရစီအင္အားစုေတြဟာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔ မဟာမိတ္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းဖို႔ အေျခအေန ဖန္တီးလာခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕-အေနာက္၊ ေတာင္-ေျမာက္ တစ္နံတစ္လ်ား နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခစိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက သြားေရာက္ေပါင္းစည္းၾကတာပါ။ ဖက္ဒရယ္အုပ္စုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုေပါင္း စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ ဘံုတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔အေပၚအေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း တပ္ေပါင္းစုမ်ား

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ မဟာမိတ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (National Democratic Front- NDF)ဆိုတာကို ၁၉၇၆ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ဝရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (Karen National Union- KNU)ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာမွာ ႐ံုးစိုက္ထားပါတယ္။ NDf မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၂ဖြဲ႔ပါဝင္ၿပီး အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက ခြဲထြက္ခြင့္ပါတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္အထိ ေတာင္းဆိုၾကတယ္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ၿဖိဳခြင္းခံရ ၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေဇာင္းေပးေတာင္းဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အေျခစိုက္တဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ ကလည္း ျပည္ပအေျခစိုက္ အဖြဲ႔ေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အဓိကႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အ ေရးျဖစ္တယ္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ (Democratic Alliance of Burma-DAB) တပ္ေပါင္းစုကို KNU နယ္ေျမထဲ ၁၉၈၈ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ ၂၁ ဖြဲ႔နဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕တစ္ဝမ္းကြဲ အစ္ကိုေတာ္သူ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းဦးေဆာင္ၿပီး ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အမတ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (National Coalition Government of Union of Burma- NCGUB) ကို ၁၉၉ဝ ဒီဇင္ဘာလမွာပဲ မာနယ္ပေလာမွာဖြဲ႔စည္းတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္- လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (National League for Democracy- NLD-LA) လည္း မာနယ္ပေလာမွာ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ NDF, NCUB, NLD-LA နဲ႔ NCGUB ေလးေခ်ာင္းေထာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ယ္ျပန္႔အႀကီးမားဆံုုး ေတာ္ လွန္ေရးတပ္ေပါင္းစုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (National Council of Union of Burma- NCUB) ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႔ စည္းခဲ့တယ္။

မာနယ္ပေလာ သေဘာတူညီခ်က္ (သိုု႔မဟုုတ္) NCUB ရဲ႕ပင္လံုုစာခ်ဳပ္

NDF, DAB, NCGUB နဲ႔ NLD-LA တို႔အၾကား ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အျပန္ အလွန္သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔ (NCUB တရားဝင္မဖြဲ႔စည္းမီ လအနည္းငယ္ အလို)မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကို မာနယ္ပေလာသေဘာတူညီခ်က္လို႔ အမည္ေပးထားတယ္။ မာနယ္ပေလာ သေဘာတူညီခ်က္ဟာ NCUB ရဲ႕ ပင္လံု စာခ်ဳပ္လို႔လည္း တင္စားၾကတယ္။ (မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲအေန နဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္တယ္။) ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းရာမွာ မျဖစ္မေနပါရမယ့္မူ principle ၆ ခ်က္ကို မာနယ္ပေလာ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားတယ္။

DAB/ NCUB ရဲ႕ ဖက္ဒရယ္အေျခခံ ဥပေဒလႈပ္ရွားမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲဖို႔ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လက KNU ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာမွာ က်င္းပတဲ့ DAB ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီဥကၠ႒ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independent Organization- KIO))ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ DAB ရဲ႕ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္သူ (ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ- Kachin State Democracy Party ဥကၠ႒) ေဒါက္တာတူးဂ်ာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ (ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္ ေနသူ)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ေဖသိန္းဇာ (ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ၂ဝ၁၈ ဇူလိုင္လကကြယ္လြန္)၊ ရခိုင္ျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံုုလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (National United Front of Arakan- NUFA) ေခါင္းေဆာင္ ခိုုင္ေစာထြန္း (ကြယ္လြန္)၊ လက္ရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာေဒးဗစ္တာကေပါ၊ အဲဒီအခ်ိန္က ABSDF ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ထူး (ယခု Legal Aid Network ကို ဦးေဆာင္ေနသူ)နဲ႔ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း (စာေရး သူ)တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ KIO က တပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဖြဲ႔ေခါင္း ေဆာင္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာေနရာကို KNU ႏိုင္ငံျခားေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာမာတာနဲ႔ အစားထိုုးခဲ့တယ္။

DAB အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲ ေရးေကာ္မတီဟာ မာနယ္ပေလာမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံထားတဲ့ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) တစ္ရပ္ကိုလအနည္းငယ္အတြင္း ေရးသားခဲ့တယ္။ DAB ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးၿပီး ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ျပဳျပင္မယ့္ working draft အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။

DAB ရဲ႕ working draftကိုအေျခခံၿပီး ပထမဆံုုးေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံဥပေဒ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတဂ်ာမနီႏိုင္ငံ (အေနာက္ဂ်ာမနီ)မွာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာက်င္းပါခဲ့တယ္။ DAB အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၊ ေစာေဒးဗစ္တာကေပါ၊ ခြန္ဥကၠာ၊ ခိုင္ေစာထြန္း၊ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း တို႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ တစ္ပတ္ၾကာ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းေတြ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ NLD က ျပည္ပကို အေစာဆံုးထြက္လာသူေတြထဲမွာ ဦးညိဳအုန္းျမင့္လည္းပါဝင္တဲ့အတြက္ DAB အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ္ျငား NLD ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခရီးစဥ္မွာပါဝင္ခဲ့တယ္။ Coordinator အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က KIO ႏိုင္ငံျခားေရးအရာရွိ ေဒၚစိုင္းေယာ (ယခု ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း) ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့ အဖြဲ႔ကေတာ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက Fredrich Naumann Foundation, FNF ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ DAB က ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို NCUB က လႊဲေျပာင္း ယူခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲေရးေကာ္မတီကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ NCGUB၊ NLD-LA၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ (Burma Lawyers’ Council, BLC) ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္လာတယ္။ NCUB က လက္ခံ အတည္ျပဳတဲ့ အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို နယ္စပ္နဲ႔ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ အမ်ားစု သေဘာတူတဲ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) အျဖစ္ ဆုပ္ကိုင္ထားပါတယ္။

 

အေနာ္ဂ်ာမနီႏိုုင္ငံ FNF ဌာနခ်ဳပ္ Konigswinter တြင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ အေၾကာင္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ DAB အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာလ။ (ဓါတ္ပံုုမူပိုုင္-စာေရးသူ)

ကမၻာ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ေတြကိုလည္း ေလ့လာ

အခုအခါ ကမၻာမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံ၄ဝေက်ာ္ရွိတယ္။ အရင္က ကြန္ျမဴနစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ ၿပိဳကြဲၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက ခြဲထြက္လာ တဲ့ ႏိုင္ငံေလးေတြဟာ လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရပ္တည္လာၾကလို႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ အေရအ တြက္မ်ားလာတာပါ။

ထူးျခားတာက ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ လူဦးေရအရေရာ၊ ပထဝီအေနအထားအရပါ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံေတြျဖစ္ တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႐ုုရွား၊ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြပါ။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေတြဟာ ထပ္တူက်တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျခားနားမႈေလး ေတြရွိၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တိုင္းမွာ ဘံုတူညီရမယ့္ အေျခခံမူေတြကေတာ့ ရွိစၿမဲပါ။

 

အစိမ္းေရာင္နဲ႔ ျပထားတဲ့ ႏိုုင္ငံအေရအတြက္ဟာ ဖက္ဒရယ္ႏိုုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းေသာ္လည္း ကမၻာ့ ေျမဧရိယာ ထက္၀က္ေက်ာ္ပါတယ္။ အျပာေရာင္နဲ႔ ျပထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြကေတာ့ တျပည္ေထာင္စနစ္ ႏိုုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုု (Union) လိုု႔ နာမည္တပ္ေခၚထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံဟာ တျပည္ေထာင္စနစ္သာျဖစ္တယ္။ (Source: Wikipedia)

DAB/ NCUB ဖက္ဒရယ္ အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ဟာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကမၻာ့ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေျခခံ ဥပေဒေတြကို ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေနေပးတဲ့အေလ်ာက္ DAB/ NCUB ဖက္ဒရယ္ အေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)ေရးဆြဲ ေရးေကာ္မတီ က ကမကထျပဳက်င္းပတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ အေျခခံဥပေဒေရးရာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲေတြက်င္းပၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္ အားစုေတြက ေခါင္း ေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာက ဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူေတြ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာဥပ ေဒပညာရွင္ေတြပါ တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လိုက္ဖက္မယ့္ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ မူေတြကို အႀကိတ္အ နယ္ေဆြးေႏြးၿပီး အေရးႀကီးမူေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ားသေဘာတူ (consensus) ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္း မိုင္ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၉၃ခုႏွစ္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕မွာ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ေတြမွာ  DAB/NUCB အေျခခံ ဥပေဒႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ က်င္းပကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြနဲ႔ ဥပေဒမူေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက တယ္။

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ NCUB က ဦးေဆာင္ၿပီး မာနယ္ ပေလာမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ အေျခစိုက္အဖြဲ႔အားလံုးနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေပါင္းစံုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရာခ်ီတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

အေျခခံဥပေဒႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအၿပီး အမွတ္တရ၊ ခ်င္းမိုုင္၊ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ ၁၉၉၃ ခုုႏွစ္၊ ေမလ- NMSP ဥကၠဌ ႏိုုင္ေရႊက်င္ (ကြယ္လြန္)၊ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုုေစာဘသင္ (ကြယ္လြန္)၊ DPNS ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေဇာ္ (ကြယ္လြန္)၊ NCGUB ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အပါအ၀င္ တိုုင္ရင္းသားနဲ႔ ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုမ်ား၊ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡ ဂ်ဳိးလ္ဇက္-ေဆးဗားစတိုုင္း၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ကေနဒါ၊ ဖိလစ္ ပိုုင္၊ ထိုုင္းႏိုုင္ငံေတြက ႏိုုင္ငံေရးသိပၺံနဲ႔ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၊ DAB/NCUB  အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား စံုုညီတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ ေနာက္ဆံုုးတန္း ဘယ္အစြန္ဆံုုး၊ (ဓါတ္ပံုုမူပိုုင္-စာေရးသူ)

အဓိကက်တဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာမူမ်ား

ဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေရးႀကီးမူေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ DAB/NCUB အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာေတြကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါ့မယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အသီးသီးက ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ မာနယ္ပေလာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ထင္ဟပ္ထားပါတယ္။

Federal လား၊ Union လား-  

Federal နဲ႔ Union ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္ ‘ျပည္ေထာင္စု’လို႔ သာျပန္ဆိုတယ္။ ၁၉၄၇ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ Union of Burma လို႔ ေခၚထားတယ္။ အိႏၵိယ ျပည္ေထာင္စု Union of India စသျဖင့္ေခၚၾကတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကိုေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာ အားျဖင့္ Federal Republic of Germany လို႔ေခၚတယ္။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြဟာ တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Quasi- federalism)လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Union လို႔ နာမည္တပ္ရင္ ဖက္ဒရယ္မစစ္ဘူး၊ ဖက္ဒရယ္စစ္ကို ရည္ၫႊန္းခ်င္ရင္ Federal ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ သံုးရန္လိုေၾကာင္းေတြကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဖက္ဒရယ္စစ္မွန္ဖို႔ဆိုရင္ Federal ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ ကိုပဲသံုးရမယ္။ DAB/NCUB က Federal ကိုသာ ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ (ဒီေဆာင္းပါးမွာ ‘ျပည္ေထာင္စု’ လို႔ ျမန္မာဘာသာ အားျဖင့္ သံုးႏႈန္းျခင္းဟာ Federal ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)

၂။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲထြက္ခြင့္ ျပႆနာ

ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကမၻာ့ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-determination)၊ ခြဲထြက္ခြင့္ (The right to secession) ဆိုတာေတြ မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ က ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုတာ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾက တယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ပင္လံု စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ ခြဲထြက္ခြင့္ကိုေတာင္ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒေတြကို ကိုးကားၿပီး ျမန္မာျပည္ မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခြဲထြက္ခြင့္ကို အစက နဦးကတည္းက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တာလို႔ ေထာက္ျပၾကတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြဲဖက္ က်င့္သံုးျခင္းကို ႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္းေရး၊ ဥပေဒေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္စံုက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အားလံုးလိုလိုက ခြဲထြက္ခြင့္ကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအခြင့္အေရး အျဖစ္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြဲထြက္ခြင့္ဟာ ျမန္မာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ေတြက အခိုင္အမာ ေထာက္ျပၾကတယ္။

 ၃။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ ျပည္နယ္-

အိႏိၵယ၊ ဆိုဗီယက္တို႔လို လူမ်ဳိးကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၾသစေၾတးလ်တို႔လို ပထဝီအေန အထားကို အေျခခံတဲ့ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိး၊ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အပါအဝင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ဒီကိစၥကို ဘယ္လိုသေဘာထားခဲ့သလဲ၊ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ျပည္နယ္စနစ္ကဘာလဲ စတာေတြကို အႀကိတ္ အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ပထဝီအေနအထားကိုအေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဖို႔လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေမြးဖြားလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူ အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ ေတာင္းဆိုရင္း ျဖစ္လာရတဲ့ စစ္ျဖစ္ေလေတာ့ အဲဒါကို အဆံုးသတ္ဖို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအေျခခံ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရမယ္လို႔ သေဘာတူၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးမယ္လို႔ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ကာလကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အာမခံေျပာၾကားခဲ့တာကို လည္း တိုင္းရင္းသားေတြက ေထာက္ျပတယ္။

၄။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျပည္နယ္တစ္ခုမူ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၇မ်ဳိးက ျပည္နယ္ ၇ခုမွာ ခြဲၿပီး ကိုယ္စားျပဳေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးတည္းက တိုင္း၇ခုနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳေနတာဟာ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈ ၇ဆကြာျခားျခင္းလို႔ ေထာက္ျပတယ္။ ထို႔အတူ လူဦးေရးအားျဖင့္ တစ္ႏိုင္လံုး ထက္ဝက္ေက်ာ္တဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြကို ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း သတ္မွတ္တာဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ပံုပ်က္ေစတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ ေထာက္ျပထားတာရွိတယ္။ ၾကားအဆင့္  ႏိုင္ငံေရးကိုယ္ စားျပဳမႈပံုစံေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လိုေနတယ္လို႔ ေျပာသူေတြလည္းရွိတယ္။

၅။ ျပည္နယ္အဆင့္မမွီတဲ့ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳခြင့္-

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅မ်ဳိးရွိေတာ့ အဲဒီေလာက္မ်ားတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို တန္းတူ ျပည္နယ္ အဆင့္ေပးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အမ်ားကသေဘာတူတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း လူမ်ဳိးကိုအေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မွာဆိုေတာ့ ျပည္နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဘယ္လို စီစဥ္ေပးမလဲဆိုတာ အေလးအနက္စဥ္းစားၾကပါတယ္။ အလားတူ ျပႆနာမ်ဳိးရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေတြကို ေလ့လာတယ္။ ျပည္နယ္မရႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအတြက္ အမ်ားသေဘာတူ လက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈ ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (Autonomous region)၊ တိုင္းရင္သားအထူး ေဒသ (Special nationality areas) စသျဖင့္ သင့္ေတာ္သလို သတ္မွတ္ေပးေရးဆိုတာျဖစ္တယ္။

၆။ စစ္တပ္ (army) နဲ႔ ကာကြယ္ေရးအစီအမံ-

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုက ျပည္နယ္တိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြတည္ေထာင္ထားၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အဓိကစိုးရိမ္မႈက ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတာကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ေအာက္မွာသာထားရွိရင္ သမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳေတြအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြကသာ လႊမ္းမိုးထားတာေၾကာင့္ ျမန္မာေတြရဲ႕ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိေနမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ တယ္။ တပ္ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တစ္မ်ဳိးတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္မွာကို စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြက တိုင္းျပည္တစ္ခု စစ္တပ္တစ္ခုသာ ရွိသင့္ေၾကာင္း အက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ရွင္းျပၾကတယ္။ ျပည္နယ္ေတြလက္ေအာက္မွာ ထားရွိရမယ့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြမွာ စစ္တပ္မဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ (Coat of amr or militia) သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကတယ္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တစ္မ်ဳိးတည္းက တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲကို စိုးရိမ္ရင္လုပ္သင့္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးအစီအမံတစ္ခုက ဥေရာပႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ က်င့္သံုး ေနတဲ့ လူထုုအေျခခံကာကြယ္ေရးစနစ္ (Civilian based defence) ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဒီစနစ္အရ အရြယ္ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံ သားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ၊ အလွည့္က်စစ္မႈထမ္းရတယ္။ ဒီစနစ္အရဆိုရင္ အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္ (conventional army)  ဆိုတာကို အငယ္ဆံုးအဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့ စစ္တပ္အားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ထိပါးမယ့္ အႏၲရာယ္က ေရွာင္ရွား ႏိုင္တယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကတယ္။ လက္ခံသူေတြ အမ်ားအျပားရွိၾကတယ္။

၇။အာဏာခြဲေဝေရးပံုစံ-

ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအၾကား အာဏာခြဲေဝေရးစနစ္ အၾကမ္းဖ်င္း ၂မ်ဳိးရွိတယ္။ ပထမတစ္မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ အာဏာကိုကန္႔သတ္ထားၿပီး က်န္အာဏာေတြကို ျပည္နယ္ေတြကို က်င့္သံုးခြင့္ေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဒီပံုစံအတြက္ စံျပျဖစ္တယ္။ ဒုတိယတစ္မ်ဳိးက ျပည္နယ္ေတြရဲ႕အာဏာကို ကန္႔သတ္ၿပီးက်န္အာဏာေတြကို ျပည္ေထာင္စုကို က်င့္သံုုးခြင့္ေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ ျပည္နယ္ေတြ က်င့္သံုုးႏိုင္ တဲ့ အာဏာစာရင္းအရွည္ႀကီး ေဖာ္ျပေလ့ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံဟာ ဒီအတြက္ ဥပမာေကာင္းပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ သီးျခားသီက်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ အာဏာ (Exclusive power)  အျပင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ အာဏာ (Concurrent power) ဆိုတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီအာဏာကို ႏွစ္ဖက္စလံုး က်င့္သံုးတဲ့ အခါ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈေတြျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ေဖာ္ျပထားရ တယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဂ်ာမနီဟာလည္း နမူနာေကာင္းလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြက Concurrent power ကို က်င့္သံုးလို႔ အျခားျပည္နယ္ တစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မျဖစ္ေစဘူးဆိုရင္ ျပည္နယ္ေတြကို ဦးစား ေပးက်င့္သံုုးေစတယ္။ ထိခိုုက္မႈရွိလာမွသာ Concurrent power ကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုက က်င့္သံုုးခြင့္ရွိတယ္။

ဒါ့အျပင္ Exclusive power နဲ႔ Concurrent power စာရင္းမွာမပါဘဲ ေခတ္အခါအေျခအေနအရ ေနာက္မွေပၚ လာတဲ့ ၾကြင္းက်န္ အာဏာ (Residual power) ဆို တာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီၾကြင္းက်န္ အာဏာကို ဘယ္သူ႔ကို က်င့္သံုုးခြင့္ ေပးမလဲဆိုတာကိုလည္း ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရတယ္။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အာဏာကိုကန္႔သတ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လိုမ်ဳိးဆိုရင္ Residual powerကို ျပည္နယ္ေတြကိုက်င့္ သံုးခြင့္ေပးတယ္။ ဂ်ာမနီလို ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အာဏာကိုကန္႔ သတ္တဲ့ ႏိုင္ငံဆိုရင္ေတာ့ Residual power ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို က်င့္သံုးေစတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုမွာ ျပည္နယ္ေတြရတဲ့ အခြင့္အေရးကိုတိုင္းတာရာမွာ ျပည္နယ္ေတြ က်င့္သံုးခြင့္ရတဲ့ အာဏာနဲ႔ တိုင္းတာေလ့ရွိတယ္။

ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက အာဏာမ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ က်င့္သံုုးရင္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ (Unitary State) ဆန္သြားတယ္။ ျပည္နယ္ ေတြက အာဏာမ်ားလြန္းရင္ ျပည္ေထာင္မ်ားစုေပါငး္ျခင္း (Confederation) ဆန္ၿပီး အားေကာင္းတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအၾကား သမမွ်တတဲ့ အာဏာခြဲေဝမႈစနစ္က်င့္သံုးေရးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ ေရးက႑ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု စြက္ဖက္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လံုးဝကင္းလြတ္ေရးကို NCUB ရဲ႕ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။

၈။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ (Multi-party system)-

ဒီမူကေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိတဲ့ မူပါ။ ဒီမိုကေရစီဟာ အာဏာကို ဗဟိုုကခ်ဳပ္ကိုင္တာမဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခ ထုကို ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္သလို၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကလည္း ျပည္ေထာင္စု (ဗဟို) အစိုးရတစ္ခုတည္းက အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္တာမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ (ျပည္နယ္စသည္)ေတြနဲ႔ ခြဲေဝက်င့္သံုုးေရးစနစ္ျဖစ္လို႔ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေနတဲ့ စနစ္ႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့အေအာင္ျမင္ဆံုး ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာစနစ္တက် က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုး ျခင္းမရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြ (ဥပမာ- ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု) က်ဆံုးသြားရတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ ရၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခမခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ ေရရွည္မွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။

၉။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပစနစ္ (Bicameral legislature)

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က ျပည္သူလူထုုကို ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ကိုယ္စားျပဳရန္နဲ႔ အျခားတစ္ရပ္က ျပည္နယ္ေတြကို တန္းတူ ကိုယ္စားျပဳဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး တန္းတူရည္တူ အဆင့္အတန္းရရွိေနေစဖို႔ DAB/NUCB မူေတြက ေဖာ္ၫႊန္းတယ္။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းသာ လိုအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာက တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့လႊတ္ေတာ္ အျပင္၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္ေတြအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈကို ထိန္းေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထား တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္လို႔ ေခၚႏိုင္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ (Lower House)လို႔ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဘာသာမွာ အၾကမ္းဖ်င္းေခၚၾကတယ္။ အျခား လႊတ္တာ္တစ္ရပ္ကိုေတာ့ အထက္ လႊတ္ေတာ္ (Upper House)လို႔ ေခၚတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ကို အမည္အမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ေခၚတတ္တယ္။

၁ဝ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရစနစ္-

DAB/NCUB ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရစနစ္ (Parliamen tary type of government) ကို အဆိုျပဳထားတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုေရစီ အစိုးရစနစ္ဟာ သမၼတဦးေဆာင္အစိုးရ စနစ္ (Presi dential type of government)ထက္ တိုင္းရင္းသား ပါတီငယ္ေတြကို အခြင့္အေရးပိုရေစလို႔ အဲဒီစနစ္ကို အဆို ျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး အစိုးရစနစ္ဟာ ကြန္ဆို ဆီေရးရွင္းဒီမိုကေရစီ (Consociation democracy)လို႔ ပညာရွင္ေတြက အႀကံျပဳၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္း သားကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရသဏၭာန္နဲ႔ အစိုးရထဲပါဝင္ဖို႔ အခြင့္အေရးပိုမ်ားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (Coalition government) ဆိုတာ ပါတီႀကီးတစ္ခုတည္းက အစိုးရကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လူနည္းစု ပါတီေတြကိုပါ ပါဝင္ခြင့္ေပးတာပါ။ သမၼတဦးေဆာင္အစိုးရစနစ္မွာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဆိုတာမရွိပါ။ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအမ်ဳိး အစားဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရစနစ္မွာသာရွိတာမို႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးရင္ အဲဒီစနစ္ကပိုေကာင္းတယ္လို႔  DAB/NCUB ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ခံ ယံုုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။

၁၁။ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ-

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ (State constitution) ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြဟာ ကိုယ့္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ေတြကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒေတြရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္လို႔ မရပါဘူး။

၁၂။ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို စည္းျခား ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္

ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအနည္းအက်ဥ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ (State religion)ဆိုတာကို တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတာ မ်ဳိးရွိတယ္။ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ အျဖာျဖာမွာ ဘာသာေရးအဆံုးအမေတြ၊ ယံုုၾကည့္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးရတဲ့ စနစ္ပါ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံေတြကို ဘာသာေရးအေျခခံႏိုင္ငံ (Theocracy)လို႔ ေခၚတယ္။ အရင္တုန္းက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာသာေရးအေျခခံ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ လစ္ဘရယ္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ အားေကာင္းလာျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ အားေကာင္းလာျခင္းေတြက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပိုမိုအေျခခိုင္ေစၿပီး ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို စည္းျခားထားတဲ့ႏိုင္ငံ (Secular state) ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို တြန္းအားေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တာနဲ႔အညီ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို စည္းျခားထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးဖို႔ DAB/NCUB က အဆိုျပဳတယ္။

၁၃။ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံမူမ်ား-

အရြယ္ေရာက္သူ ႏိုင္ငံသာတိုင္းမဲေပးခြင့္ (Universal suffrage) ကို DAB/ NCUB က ေဖာ္ၫႊန္းတယ္။ ၂ဝရာစု အဆန္းပိုင္း အထိ ဆြစ္ဇာလန္အပါအဝင္ ထိပ္တန္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာေတာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ မဲေပးခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ Universal suffrage က အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အားလံုးမဲေပးခြင့္ကို အာမခံပါတယ္။ မဲျပားေတြ တန္းတူတန္ဖိုးရွိေရး (Equality) ဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအနည္းအက်ဥ္းမွာ လူတန္းစားအဆင့္ အတန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး မဲျပားေတြကို တန္ဖိုုးခြဲျခားသတ္ မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါကို အေလးကဲ မဲေပးစနစ္ (Weighted voting system)လို႔ ေခၚတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ သာမန္အရပ္သား၊ ပညာတတ္သူ၊ ပညာမတတ္သူ၊ ခ်မ္းသာသူ၊ ဆင္းရဲသူ စသျဖင့္ အဆင့္အတန္းခြဲၿပီး ေပးခိုုင္းတဲ့စနစ္ပါ။ လူတိုင္းတန္း တူညီမွ်မႈ ရွိေစဖို႔ မဲျပားအားလံုး တန္းတူတန္ဖိုး တူညီဖုိ႔လို႔ပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္မဲေပးျခင္း (Direct) ျဖစ္ဖို႔လည္းလိုတယ္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ကိုယ္စားမဲေပး ျခင္း မရွိေအာင္ တားျမစ္တာပါ။ ဒါေတြကို DAB/NCUB မူေတြမွာ ထင္ဟပ္ထားတယ္။

ေရွ႕ဆက္၍

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအားလံုး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးက လက္ခံသေဘာ တူၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ားစုသေဘာတူလက္ခံႏိုင္တဲ့ဖက္ဒရယ္မူေတြ ရရွိေအာင္ေဆြးေႏြးရဦးမွာပါ။ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိၿပီး ေနာက္မွာလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ားစုသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္မယ့္ ဖက္ဒရယ္မူေတြရရွိေအာင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၾကရမွာပါ။ အမ်ားသေဘာတူရရွိလာမယ့္ ဖက္ဒရယ္မူ ေတြ အပါအဝင္ အျခားအေရးႀကီးႏိုင္ငံေရးမူ ေတြကို ႏိုင္ငံေရးစနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ရမွာပါ။ အဲဒီဖက္ဒရယ္မူ၊ ႏိုင္ငံေရးမူေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အသစ္ေရး မလားဆိုတာ ေဆြးေႏြးစရာျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္၃ဝနီးပါးေလာက္ကတည္းက မာနယ္ပေလာနဲ႔ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္၊ လြတ္ လြတ္လပ္ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားေတြ အခုေတာ့ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္ဆီေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အစိုးရက တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလိုက္တာဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္လို႔ ကတိျပဳမႈ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လိုက္ဖက္မယ့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္ အားလံုးရဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ တိုက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆိုလာတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ေတြကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈ စတာေတြအေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ DAB/NCUB ဖက္ဒရယ္မူ ေတြဟာ အေလးအနက္ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ မူေတြျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ခင္ေမာင္ဝင္း

DAB/ NUCB အေျခခံဥပေဒႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုုမ်ား

ဂ်ာမနီႏိုုင္ငံမွာ ျပဳလုုပ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ DAB အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊

၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာ၊ ဂ်ာမနီ

ေနာက္တန္း ၀ဲမွဟာ- စာေရးသူ၊ ေဒးဗစ္တာကေပါ၊ ခိုုင္ေစာထြန္း (ကြယ္လြန္)၊ FNF ကိုုယ္စားလွယ္၊ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၊ ညိုုအံုုးျမင့္ ေရွ႔တန္း ေဒၚစိုုင္းေရာ္၊ (ခြန္ဥကၠာ ဓါတ္ပံုုရိုုက္ေန)

 

DAB/ NCUB အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ လုုပ္ငန္းအစည္းအေ၀း (၁၉၉၄ ဘန္ေကာက္)

၀ဲမွယာ- ခြန္ဥကၠာ၊ ဗိုုလ္မွဴးႀကီးတူးတူးေလး (KNU) ၊ ဖိလစ္စမိုုက္ (BLC)၊ ဦးသိန္းဦး (NCGUB) ၊ ဦး၀င္းေမာင္ (BLC) ၊ ဦးျမင့္သိန္း (NLD-LA)၊ ဦးေအာင္ထူး (ABSDF)၊ စာေရးသူက (ဓါတ္ပံုုရိုုက္ေန)

 

အေျခခံဥပေဒႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း၊ ၁၉၉၅ ေအာက္တိုုဘာလ၊ မနီလာၿမိဳ႔၊ ဖိလစ္ပိုုင္ႏိုုင္ငံ။ ထိုုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသိုု႔ ယခုု NCCT အႀကံေပး ေဒါက္တာ လ်န္ဆခုုန္း (ဆလိုုင္းလ်န္မုုန္း) လည္းတက္ေရာက္ခဲ့တယ္။

ေနာက္တန္း ၀ဲမွယာ- ထိုုင္းပညာရွင္၊ ေနာ္ေ၀းပညာရွင္၊ စာေရးသူ၊ ဖိလစ္စမိုုက္ (BLC) ၊ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး တူးတူးေလး (KNU)

ေရွ႔တန္း ၀ဲမွယာ- ဦးသာႏိုုး (NCGUB) ၊ ခြန္ဥကၠာ၊ ဦးေအာင္ထူး (ABSDF)

 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္

(မယ္နာပေလာ သေဘာတူညီခ်က္)

ျမန္မာျပည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔ နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္လ်က္ အတူတကြ အေျခခ်ေနထုိင္လာခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး ပုိင္ဆုိင္သည့္ တုိင္းျပည္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၏ ဆႏၵ ညီၫြတ္မႈကိုအေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ စည္းလုံးခုိင္မာစြာ ရပ္တည္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤစာခ်ဳပ္သည္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေပၚခဲ့ေပ။

ယခု မဆလ၊ န၀တ စေသာ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒက်င့္သုံးသည့္ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ႀကီးစုိးမႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနၾကရသည္။ ျပည္သူလူထုသည္လည္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံး ေနၾကရသည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ ေရးပ်က္ျပားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၊ ျပည္သူလူထုအားလုံးသည္ စစ္အာဏာရွင္အား အျပဳတ္တုိက္ၿပီး ေနာက္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည့္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္လုိၾကသည္။

တန္းတူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ လုံၿခဳံမႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈအား တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ –

(၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ
(၂) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
(၃) ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု

အဖြဲ႕အစည္း (၄) ဖြဲ႕တုိ႔သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္၌ ေအာက္ပါအတုိင္း အခုိင္အမာ သေဘာတူညီၾကသည္။

၁။ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကုိလည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိလည္းေကာင္း၊ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ န၀တအားလည္းေကာင္း အဆုံးတုိင္ အတူတကြ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္သြားမည္။`

၂။ န၀တစစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေန တြင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံ၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာအမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးကို ေခၚယူသြားမည္။

၃။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ ဆႏၵညီၫြတ္မႈကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသြားမည္။

၄။ မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ် အခြင့္ထူးမေပးေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးစု၊ မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး၏ အေျခခံအမ်ဳိးသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမျပဳေရးမူကုိ က်င့္သုံးသြားမည္။

၅။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္ အေရး အျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားမည္။

ထုိသုိ႔တည္ေဆာက္ရာတြင္

(က) ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး၊

(ခ) ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားမွအပ က်န္ေသာအာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ထားရွိ၍ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္လည္း ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာ မ်ား က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေရး၊

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ ေတာ္) ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေရး၊

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တပ္မေတာ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထု၏ ကြပ္ကဲမႈအာဏာ ေအာက္တြင္ တည္ရွိေရး၊

(င) ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာသုံးရပ္ကို အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇစနစ္ျဖင့္ထားရွိၿပီး လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္မႈစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေရး၊

(စ) မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္၍ ေပၚေပါက္မလာႏုိင္ေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ က်င့္သုံးသြားမည္။

ေဒါက္တာစိန္၀င္း                                                                  ဦးတင္ေအာင္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္                                                                         အတြင္းေရးမွဴး
အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ                                     အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)

ေစာဘုိျမ                                                                              ႏုိင္ေရႊက်င္
ဥကၠ႒                                                                                     ဥကၠ႒
ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္                                               အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၁၃၅၄ခုႏွစ္၊၀ါေခါင္လဆန္း(၂)ရက္
၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္