မာယာႏိုင္ငံေရး၊ ပံုပ်က္ႏိုင္ငံနဲ႔ လုထုအေသ

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူေတြ ကုိယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တဲ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ကုိယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတက ျပန္ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္လိုက္တဲ့ အရပ္သားဒီမို ကေရစီအစုိးရ၊ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပုံထဲက ႀကံ ဖန္ဆြဲထုတ္ယူလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ စတဲ့ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္ သားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခတ္က်မွ ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးဟာ ပုိၿပီး႐ႈပ္ေထြးလာ တာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုႏိုင္ငံေရးမွာ ဘာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနတာလဲလို႔ ျပန္ဆန္း စစ္လိုက္ရင္ အဓိက,ကေတာ့ စစ္အာဏာ ရွင္လက္ထက္မွာ ေရးဆြဲခဲ႔တဲ႔၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္ မယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေရး ဦးတည္ခ်က္ထား ခဲ့တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ အမွားလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ အႏိုင္ရေရး တစ္ခုတည္းကုိသာၾကည့္ခဲ့ၿပီး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈေတြ မရွိခဲ႔တာကုိ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါ ၿပီ။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစုိးရဆိုတာက လည္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲကေန အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြဦးေဆာင္ တဲ့ အာဏာရပါတီကုိ အႏိုင္ရလိုက္တာက လည္း ပုိမို႐ႈပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္လိုက္သလိုပါပဲ။ အတိုက္အခံပါတီက ေန အႏိုင္ရလိုက္ေပမဲ့ အႏိုင္ရပါတီအင္န္ အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အေနနဲ႔ ျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္း သားေတြကုိ ကတိေပးခဲ႔တဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးကုိ အစ မေဖာ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေအာက္မွာအႏိုင္ရတဲ႔ ဘယ္ အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲမယ္ ဆိုတာကုိလည္း အားလုံးသိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ ႏိုင္ရင္ အစုိးရအာဏာ အျပည့္အဝမရႏိုင္ ပါဘူး။ အရပ္သားအစုိးရက အာဏာ အျပည့္အဝမရႏိုင္တာက ပုိၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ အဖ်က္ရန္ေတြကုိ အခြင့္အေရးေပးထားသလိုျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ ဒီအဖ်က္ရန္ေတြကုိ တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း၊ ျပည္တြင္းေရးမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အရပ္ဘက္အစုိးရ ကုိ အာဏာမေပးထားပါဘူး။ အရပ္သား အစုိးရကုိ ဖ်က္ေနမယ့္သူေတြက ေပၚေပၚ ထင္ထင္လုပ္ႀကံမႈေတြကုိ ေတြ႔ေနရေပမဲ့ မတားဆီးမပိတ္ပင္ႏိုင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြႀကီးမားလာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သား ဒီမိုကေရစီအစုိးရမွာလည္း အဆင့္ျမင့္တာဝန္ေပးအပ္ခံထားရတဲ့ လူ ေတြ အရည္အခ်င္းနည္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ အစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ အားနည္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အစုိးရကုိေခါင္း ေဆာင္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္ တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းမွာအလြန္ အားနည္းေနတာကုိ ေတြ႔လာရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပည္သူလူထုကုိ ေျပာၾကားမႈေတြ ျပန္ၾကည့္ရင္ အတိုက္အခံ ပါတီဘဝမွာ ေျပာၾကားမႈေတြနဲ႔ အာဏာရ ပါတီဘဝမွာ ေျပာၾကားမႈေတြ ကြဲျပားေနတာ ေတြကုိ ေတြ႔လာရပါတယ္။ အတိုက္အခံပါ တီေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားတဲ့စကား ေတြဟာ ရဲရင့္ျပတ္သားခဲ့ေပမဲ့ အာဏာရ ပါတီေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ေျပာၾကားတဲ့ စ ကားေတြက ေတာ့ေတြေဝမႈေတြ၊ မေရရာမ ေသခ်ာတာေတြ ပါေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေတြ အားနည္းတာကုိ သိျမင္ေန တဲ့အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ ေနရာဝင္ယူလိုက္တာကုိ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရမွာ ပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအပုိင္းမွာ အရည္အခ်င္းမရွိခဲ့သလို တိုင္း ျပည္ကုိေစတနာမထားႏိုင္ခဲ့လို႔ တိုင္းျပည္ ဟာ အဆင္းရဲဆုံးဘဝေရာက္ခဲ့တာကုိၾကည့္ ရင္သိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အ ရပ္သားအစုိးရ ကုိင္တြယ္ထားတဲ႔ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေဒါက္ ေထာက္ထားခဲ့ၾကတဲ့ ဌာနအႀကီးအကဲေတြ ကလည္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦး ေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစုိးရကုိ အခက္အခဲ မေတြ႔ေတြ႔ေနေအာင္ ဖန္တီးေနၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တိုင္းျပည္ဘ႑ာ ေငြ ေတြ အေျမာက္အျမား ဆုံး႐ံႈးေနမႈပါ။ ဒီလို ဆုံးရံႈးမႈေတြကုိ ျပန္ဆန္းစစ္လိုက္ရင္ဝန္ႀကီး ဌာနေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဌာနဆိုင္ ရာအႀကီးအကဲေတြ လာဘ္စားမႈ (ျခစားမႈ)ေတြကလည္း အဓိကေနရာမွာ ပါဝင္ေန ပါတယ္။ အရင္စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြေလာက္ မရႏိုင္ေတာ့အရပ္ သားအစုိးရကုိ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေနၾက ပါတယ္။ ဒါေတြကုိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားဝန္ႀကီးေတြက မခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဌာနေတြ ကဗ်ဴ႐ို ကရက္ႀကီးေတြရဲ႕ လွည့္စားမႈဒဏ္ကုိ ခံေန ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုဗ်ဴ႐ိုကရက္ႀကီးေတြရဲ႕ လွည့္ကြက္ထဲဝင္ေနၾကရတာကလည္း အရပ္သားအစုိးရဝန္ႀကီးေတြ စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္မႈ အားနည္းလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အရည္အခ်င္းမရွိသူေတြကုိ ေနရာေပး ထားတဲ့ အမွားပါပဲ။

အခုအေျခအေနမွာ အာဏာရအင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ၾကည့္ရင္လည္း ျပည္သူ လူထုက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံခဲ႔သေလာက္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျပန္ျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ သိသာ ထင္ရွားစြာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ပါတီတြင္း အ ေခ်ာင္သမားေတြ၊ အခြင့္အေရးနဲ႔ေနရာရ လိုမႈေတြ၊ အုပ္စုဂုိဏ္းဂဏဖြဲ႔မႈေတြနဲ႔ ႐ႈတ္ ေထြးေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ဦး ေဆာင္ေဖာ္ထုတ္မယ့္ ပါတီႀကီးတစ္ခုမွာ၊ ပါတီဖြဲ႕စည္းမႈပုံသဏၭာန္ မမွန္ကန္မႈေတြကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အာဏာရပါတီရဲ႕ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူေတြ၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိသူ ေတြက လက္လြတ္စပယ္ ေျပာဆိုေနတာေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ မိမိအုပ္စုနဲ႔ မတည့္သူ ေတြကုိ ေဘးေရာက္ေအာင္ႀကံစည္ခဲ့တာ ေတြရွိေနပါတယ္။ အာဏာရအင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြက မယုံ ၾကည္ၾကေတာ့တဲ့ အေျခအေနကုိေရာက္ေန ပါၿပီ။ ျပည္သူေတြက အထင္မႀကီးေတာ့တဲ့ ဆက္ဆံေရးကုိ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

အာဏာရ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေဘးဖယ္ထားၿပီး၊ စစ္ အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြကုိ ျပန္အားကုိးေန ရတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမွား ႀကီးတစ္ခုကုိက်ဴးလြန္လိုက္တာ လို႔ပဲထပ္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ေတြရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ တိုင္းျပည္ရွိေနသမွ် ေတာ့၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဟာ႐ႈပ္ ေထြးေနဦးမွာပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ဒီအမွားေတြေၾကာင့္၊ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ကုိ စတင္ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾက သူေတြ ရဲ႕ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ကုန္ၾကတဲ့ အက်ဳိးတ ရားကုိ ရေနပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္သာ လြတ္ လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္တဲ့သူျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယုံ ၾကည္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးကုန္ၾကပါၿပီ။ အခု လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ေတြနဲ႔ လက္ေဝခံေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ သူဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေနၾကသလို ဒီမိုကေရစီဘက္က အင္အားစုေတြ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြဆုံး႐ံႈးေနပါၿပီ။ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အသီးသီး ကလည္း ျပည္နယ္ေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ အတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိအားကုိးအားထား ျပဳႏိုင္ရမလဲဆိုတာေဝဝါးသြားၾကပါၿပီ။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္က်င္းပေန တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လုံကလည္း တစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုေတာင္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ေသးေတာ့၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ကေနလက္ေတြ႔မွာ ႏိုးထလာႏိုင္ဖို႔ ေဝးေနဦးမွာပါ။ ျမန္မာ ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြ ကိုၾကည့္ရင္ ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အေတာ္ႀကီးကုိ က်ဆင္းသြားၿပီ လို႔ ေျပာလို႔ရနိုင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြကုိၾကည့္ လိုက္ရင္လည္း အတိုက္အခံဘဝမွာေထာက္ ခံအားေပးမႈေတြ အခုအခ်ိန္မွာမရွိေတာ့သ လိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ မေထာက္ခံေတာ့တဲ့အျပင္၊ ႐ႈတ္ခ်မႈေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ ငံႀကီးေတြရဲ႕အေရးကုိ ထားလိုက္ပါဦး ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးေန တဲ့ႏိုင္ငံေရးေတြမွာ၊ တိုင္းျပည္ဟာမတိုး တက္လာပဲ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္ေနတာ ကုိၾကည့္ရင္ အဓိကႏွစ္ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရပါ တယ္။ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ႏိုင္ေသးတာရယ္၊ အရပ္သားအစုိးရကုိ ဦး ေဆာင္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အစုိးရတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိတာ ရယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ စဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မယုံၾကည္မႈေတြ ျဖစ္ ေပၚလာတာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ အ လွမ္းေဝးေနရဦးမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အေနနဲ႔ အႏိုင္ရပါတီ အာဏာရလာ မယ့္ကာလေတြကုိ ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေတြခိုင္ခိုင္မာမာေရးဆြဲမထား ႏိုင္ခဲ႔ဘူးဆိုတာ သိသာလာပါၿပီ။ သူမရဲ႕ထင္ ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈေတြနဲ႔ အတၱေတြအရင္းခံ ၿပီး တည္ေဆာက္ေနခဲ့ ေလသလားဆိုတာသံသယေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ေျပာမယ္ ဆိုရင္ တိတ္ဆိတ္တဲ့မာယာေတြနဲ႔ အာဏာ ကုိအရယူခဲ႔သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေတြကုိၾကည့္လိုက္ရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ မ႐ိုးသားမႈေတြ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အထင္ႀကီးမႈေတြ၊ အရည္အခ်င္းမရွိမႈေတြ၊ အဖ်က္သမားေတြ၊ အေခ်ာင္သမားေတြ၊ အခြင့္အေရးသမားေတြရဲ႕လက္ထဲႏိုင္ငံဟာ ေရာက္ေနသလိုပါပဲ။ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ႔ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးဟာ မာယာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ လွည့္စားေနၾကသလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။

မာယာေတြနဲ႔ လွည့္စားခံေနရတဲ ႏိုင္ငံ ဟာမလွပႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အက်ည္းတန္ ႐ုပ္ဆိုးေနပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ပုံပ်က္ ေနတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမင္ေနၾကမွာပါ။ အင္မ တန္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေနတဲ႔ႏိုင္ငံ ျဖစ္ ေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာမရွိဖူးတဲ့ စစ္ဘက္နဲ႔ အရပ္ဘက္အစုိးရႏွစ္ရပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံ။ စစ္ဘက္နဲ႔အရပ္ ဘက္အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႔ဟာ တိုင္ပင္ညိႇႏိႈင္းမႈသိပ္ မရွိဘူးဆိုတာ သိေနရပါတယ္။ ဒီလို အေျခ အေနမွာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြအတြက္ ဒုကၡေရာက္လာခဲ့ရပါတယ္။ မယုံၾကည္မႈ ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြမွာပါ သံသယေတြႀကီး မားစြာ ဝင္လာပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွ ပုံပ်က္ႏိုင္ငံမျဖစ္ရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံကျဖစ္ႏိုင္ ဦးမွာလဲလို႔ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့အသံေတြကုိ ၾကားေနရပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႀကီးကုိ ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ဖို႔က ေဝးကြာေနဦးမွာပါ။ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိမရပ္စဲႏိုင္ေသးပါ ဘူး။ တိုင္းျပည္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ   မတည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ကလည္း အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။စစ္အာဏာရွင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ကာလ ေတြမွာ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ေလာဘေတြ  ႀကီးမားခဲ့တဲ့ ခ႐ိုနီလူတန္းစားေတြကလည္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးကုိ ျပန္မၾကည့္ၾကဘဲ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈထားေနၾကပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီး ပြားေရးပုံစံပ်က္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ ေနခဲ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘဝ မလုံၿခံဳျခင္းဟာ ႀကီးမားတဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ ေနပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အရိပ္ ေတြထိုးက်ေနမႈဒဏ္ကုိ ခံေနရတုန္းပါ။

ဒီလိုအေနအထားမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ မရွင္သန္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ျပန္ရွင္သန္ႏိုးထလာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ေတြ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းအိပ္မက္ေတြ ျပန္ေသသြားပါတယ္။ မာယာႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပုံပ်က္ႏိုင္ငံထဲမွာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေသဆုံးသြားခဲ့ ရပါတယ္။ လူထုႏိုင္ငံေရးကုိ ျပန္ရွင္သန္လာ ႏိုင္ေအာင္ ႏႈိးဆြေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ျမတ္လိႈင္း