မူဆယ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ အန္အယ္လ္ဒီကို ကူဖူးတဲ့ ပါ၀ဲလ္ အယူအဆနဲ႔ တပြဲထိုး ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတည္ေဆာက္မႈကို တပြဲထိုးအေျဖရွာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးဆိုတဲ႔ အခမ္းအနားမ်ဳိး အျမင္ထက္ ရန္ေစာင္အမုန္းပြားေနတဲ႔ ဘက္ႏွစ္ဘက္အၾကား ေရရွည္တည္တံ႔တဲ႔ ယံုၾကည္မႈကို အခ်ိန္နဲ႔အမ်ွတည္ေဆာက္ ေပးရတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွဴျမင္သေဘာထားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိလာသူကေတာ့ ဂ်ဳိနသန္ပါ၀ဲလ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ၿဗိတိသ်ွအစိုးရဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း သူဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီဘလဲရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးအဖြဲ႔မွဴးရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္တဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရလက္ထက္ က်င္းပခဲ့တဲ႔ ၂၁ ပင္လံု ပထမအႀကိမ္ကိုလည္း ဂ်ဳိနသန္ပါ၀ဲလ္ဟာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးမႈေတြလည္း ျပဳ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ ညိွႏိႈင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို အစျပဳလုိက္တာနဲ႔ အဲဒီျဖစ္စဥ္ကို ေရရွည္တည္တံ႔ဖို႔အတြက္ ဦး တည္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ၄င္းအေနနဲ႔ေတာ့ စက္ဘီးသီအိုရီလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အဆက္မျပတ္ စီးနင္းေနရမည္ျဖစ္ ကာရပ္ လိုက္တာနဲ႔ လဲက်သြားမွာျဖစ္တယ္။ ရပ္ၿပီးျပန္နင္းရင္လည္း အားစိုက္ရတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲက ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းပါေစ ရပ္တန္႔မသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္သလို ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံအေဟာင္းေတြနဲဲ႔ အဆင္မေျပရင္လည္း ပံုစံအသစ္အ သစ္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္နဲ႔ အဆက္မျပတ္ စဥ္းစားေဆြးေႏြးေနရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းတဲ႔အခါမွာလည္း သံတမန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြလိုပဲ စနစ္ တက်တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ပံုစံတစ္ခုေတာ့ရိွဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ေဟာင္ေကာင္ကိုတရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး၊ ၁၉၈၀ ခုနွစ္အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ားက ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ႔ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔ ဂ်ာမန္ ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာပါ၀င္ခဲ့သူ ဂ်ဳိနသန္ပါ၀ဲလ္က သူ႔ရဲ႕ How to End Armed Conflict စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရျခင္းဆိုတာဟာ အစည္းအေ၀းေတြ မၾကာခဏက်င္းပၿပီး လူသိရွင္ ၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ အခမ္းအနားေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုလုပ္လိုက္တာထက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈေတြ၊ ႀကီးမား တဲ့ ဥာဏ္ပညာရိွမႈေတြ၊ ခိုင္မာတဲ႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္မႈေတြနဲ႔အတူ ေရရွည္အက်ဳိးေမ်ွာ္ကိုးၿပီး စီမံထားတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ခ်ဥ္း ကပ္ေျဖရွင္းျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုးပါပဲလို႔လည္း သူကဆိုပါတယ္။ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တည္ ေဆာက္မႈအတြက္ သူအႀကံျပဳထားတဲ႔ အခ်က္ ၂၀ေလာက္ထဲမွာ ခိုင္မာတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ စနစ္က်တဲဲ႔ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈျဖစ္ဖို႔၊ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈဆိုတာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈ Debate နဲ႔ တရားေဟာဆံုးမ ၾသ၀ါဒေပးတာ Preaching မဟုတ္တာကို သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း process အတြက္ အရိွန္ကိုထိန္းထားဖို႔ စကားလံုးေတြရဲ႕ အေရးပါမႈ၊ ေဆြး ေႏြးပြဲေတြက်င္းပမဲ႔ေနရာကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔က ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးပါတယ္လို႔လည္း ဆိုသလို ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ စီမံခ်က္ ၁နဲ႔ မေအာင္ျမင္ရင္ အရံသင့္ (၂) ဆိုတာရိွရန္လိုအပ္မႈ၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားမွာ အသြင္သ႑ာန္နဲ႔ အမွတ္သရုပ္လကၡဏာေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကို အေလးထားမႈကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ မစၥ တာပါ၀ဲလ္က ဆိုထားပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ႔အခ်က္ကေတာ့ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကိုမဟာဗ်ဴဟာတက်လုပ္ဖို႔လိုသလို အေျခအေန၊ အခ်ိန္ အခါအလိုက္ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရိွေစရန္ စီမံထားဖို႔ကလည္း အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္ကိုမူ ခိုင္ခိုင္မာမာအေမ်ွာ္အျမင္ရိွရိွထားဖို႔လိုတယ္လို႔ သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကမၻာတစ္လႊားမွာရိွတဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အာဏာခြဲေ၀ျခင္း၊ ရင္းျမစ္ခြဲေ၀ျခင္း စတဲ့တူညီတဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာသာ ထပ္ခါတလဲလဲေျဖရွင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြး ဘက္ေတြအၾကား အေကာင္းဆံုးကိုယ္စားျပဳမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားဖို႔ လို တယ္လို႔လည္း သူကဆိုပါတယ္။

လက္ရိွ စစ္တပ္ အပစ္ရပ္ေလးလတာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႔ မူဆယ္မွာေဆြးေႏြးတဲ့ ၄ ဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္ရပ္ ေလးလတာ ကာလအတြင္း တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ေတြ႔ရမွာပါ။

ေဆြးေႏြးပြဲမစခင္ တဘက္နဲ႔ တဘက္ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၄ ဖြဲ႔စလံုးကို တဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္ ရပ္ ေဆြးေႏြးေရးလက္ခံမွ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို တိုင္း ရင္းသားမဟာမိတ္ဘက္က ဆုပ္ကိုင္သလို အစိုးရစစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ Deed of Commitment စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုး အန္စီေအ၀င္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ကိုင္ထားတာပါ။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ေကအိုင္ေအမွအပ ေျမာက္ပိုင္း ၃ဖြဲ႔ဟာ ရခိုင္စစ္ေရးဖိအားေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ေကအိုင္ေအကေတာ့ ရခိုင္အေရးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မႈထဲမပါဘဲ ကခ်င္လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္က စစ္ ေဘးေရွာင္ေနရပ္ျပန္ေရး ေနျပည္ေတာ္မွာ လာေဆြးေႏြးခဲ့တာ သတိထားမိပါတယ္။

ေကအိုင္ေအအေနနဲ႔လည္း တဖြဲ႔ခ်င္းအပစ္ရပ္ေရး လိုလားႏိုင္ေပမယ့္ သူနဲ႔နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြမပါဘဲ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ စိတ္ထင့္ေလး စိတ္မပါဟန္ ျဖစ္ေနသလိုပါပဲ.

ထူျခားခ်က္ကေတာ့ ေကအိုင္ေအနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အၾကား ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္ေျမေတြျဖစ္တဲ့ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၆ ၊ ၄ နယ္ေျမေတြကို စစ္တပ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္အတြင္းမွာ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူဆယ္ ကြတ္ခိုင္လမ္းေၾကာကေန သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ေက်ာတေလ်ွာက္ အေရွ႕ဘက္ကမ္း ကိုးကန္႔နယ္အထိ ဆက္ႏိုင္တဲ့ နယ္ေျမမွာ ေကအိုင္ေအ မရိွတာကို လိုလားသလား ဒါမွမဟုတ္ ရွမ္းေျမာက္မွာ ကခ်င္ တည္ရိွေနမႈနဲ႔ အျခား တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔ေတြကလည္း အဲဒီဂြင္မွာ အေျခခ်လိုေနမႈအေပၚ စစ္တပ္ကၾကားထဲ၀င္ခြဲေပးဖို႔ လုပ္သလားေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြပဲ သိပါလိမ့္မယ္။

တပ္အေနနဲ႕လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အင္အားေကာင္းလာေနတာကို တစံုတရာ စိုးရိမ္ေနဟန္ပါပဲ.

ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြအတြင္း စစ္တပ္အစိုးရတို႔နဲ႔ ေကအိုင္အိုတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တပ္မဟာေတြ ေလ်ွာ့ခ်ဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း အၿမဲဲပါ၀င္ေနတာပါ။

တဘက္ကလည္း ၉၄မွာ ေကအိုင္ေအအေနနဲ႔ မဟာမိတ္ေတြကိုစြန္႔ခြာၿပီး အပစ္ရပ္ခဲ့သလို ျပန္လုပ္ဦးမလားဆိုတဲ့ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ဳိး ရိွေကာင္းရိွေနႏိုင္ပါတယ္။

ေအေအ အေနနဲ႔ ရခိုင္မွာ မျဖစ္မေနအေျခခ်ရမႈကို အဲလိုတြက္ဆထားေကာင္း တြက္ဆထားသူေတြ ရိွေနႏိုင္ပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း တြက္ဆမႈဆိုတာ တြက္ဆမႈသာ ျဖစ္ႏိုင္တာ၊ တခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖိုးနားလည္ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ဳိး ရိွႏိုင္တာ ထည့္တြက္ရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္သလို အခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေကအိုင္အိုဘက္က ဦးေဆာင္လာသူဟာ အတန္ငယ္ပို တင္းမာတဲ့ သေဘာရိွလို႔ အစိုးရဘက္က သိပ္မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဦးလာနန္းျဖစ္ေနတာလည္း သတိျပဳစရာပါ။

တီအန္အယ္လ္ေအ၊ ကိုးကန္႔၊ ေအေအသံုးဖြဲ႔ အေျခအေနကေတာ့ သံုးဖြဲ႔မွာနွစ္ဖြဲ႔က ကခ်င္မွာေမြး “၀’’ ဆီမွာႀကီး ဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေလာေလာလတ္လတ္ အေျခအေနအရေတာ့ တီအန္အယ္လ္ေအ ကိုးကန္႔တို႔ အ ေျခအေနကေတာ့ FPNCC နဲ႔ အစိုးရတို႔ ညိွႏိႈင္းႏိုင္မႈ အေျခအေနမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သႀကၤန္ကာလ ပန္ဆန္းမွာလုပ္တဲ့ “၀’’ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အေျခအေနနဲ႔ ျမင္ကြင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ “၀’’ ကိုရရင္က်န္သူေတြ ရဆိုၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းက အစိုးရတပ္ဘက္က ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြက လႊဲေခ်ာ္ ေနဆဲဲျဖစ္ ေနေၾကာင္း အလြယ္တကူ သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။

 

“၀’’ ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေသခ်ာဦးေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္ေပမယ့္ ဓနဥစၥာ ၾကြယ္၀မႈနဲ႔ အင္ အားတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ကေန ျပန္စတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရေကာ စီးပြားေရးအရပါ တြက္ေျခကိုက္တဲ့ အဖြဲ႔ ျဖစ္လာေနတာပါ။

၃တရုတ္ဘက္က ၂၀၁၅ အလြန္အေစာပိုင္းမွာ တစံုတရာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေပးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူ ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့အသြင္နဲဲ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္ကို တိုက္တြန္းတာေတြ (ဥပမာ “၀’’ မိုင္းလားနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရ နယ္ေျမ ေတြ အၾကား တရုတ္မွာက်င့္သံုးသလို တႏိုင္ငံစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တရုတ္ျပည္တြင္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေဒသ ပံုစံေတြျဖစ္ေစ) လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီ အစီအစဥ္မလြယ္ခဲ့တဲ့ေနာက္မွာ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးဆိုတဲ့ကိစၥကို ဦးစားေပး လာၿပီး ဘီအာရ္အိုင္မွာ အေရးပါတဲ့ ေရႊလီ- မန္း ရထာားလမ္း အူေၾကာင္း ေလ့လာေရးကာလအတြင္း အပစ္ရပ္စဲေရး လုပ္ ထားေပးဖို႔ တြန္းအားေပးခဲ့ပါတယ္။

စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေလးလတာ အပစ္ရပ္စဲေရးဟာ ႏိုင္ငံတကာဖိအား အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနကေတာ့ခနတာေျဖေလ်ွာ့မႈ ျပသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္မႈလား ေရရွည္တည္တံ့တဲဲ့ အပစ္ရပ္ စဲမႈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လားဆိုတာ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒိြဟ ျဖစ္စရာ မလိုေတာ့ပါ။

ဒါေပမယ့္ တရုတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ Social Order ၊ Social Harmony လို ကိစၥေတြကပါလာတဲ့အတြက္ အရင္ဗကပေခတ္လို ပါတီခ်င္း ပါတီဆက္ဆံ ေရးမဟုတ္ေတာ့တာ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတ ျဖစ္ေရးလိုကိစၥေတြက တရုတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီျဖစ္တဲ့ People to People လူထုအခ်င္း ခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာအေရးပါလာမႈေတြက ေျမာက္ပိုင္းကလူမ်ဳိးစု တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရအၾကား အပစ္ရပ္စဲ ႏိုင္ေရး တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔မွာ ထည့္တြက္ရမယ့္ တရုတ္ရဲ႕ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ရပ္တည္မႈေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေျမာက္ပိုင္းမွာ အန္စီေအထိုးဖို႔က်န္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ေအေအရခိုင့္တပ္မေတာ္မွအပ က်န္အဖြဲ႔ ေတြဟာ အမ်ဳိးသားညီလာခံလိုပြဲေတြနဲ႔ တနည္းမဟုတ္တနည္း ပတ္သက္ဖူးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဘက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ထြက္ေျပးသူ မြတ္ဆလင္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရး ကိစၥ ကအစ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈအလယ္၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ခံုရံုးတင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြဟာ ရခိုင္ေဒသတြင္းမွာလတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေအေအနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲေတြအထိ တိုက္ ႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ႏြယ္လာတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္ဘက္က သူ႔ရဲ႕ ယာယီအပစ္ရပ္မႈ သက္တမ္းတိုးေရး မတိုးေရးဟာ အခုမူဆယ္ ေဆြးေႏြးမႈကို အေျခတည္ ဆံုးျဖတ္ဖြယ္ ရိွေနပါတယ္။

ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၄ လတာ အကန္႔အသတ္နဲ႔လုပ္တဲ့ ယာယီ တဘက္သတ္အပစ္ရပ္စဲေရးဟာ တ ခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ တစံုတရာ တိုက္ပြဲေလ်ာ့နည္းေပမယ့္ ေရရွည္တည္တံ့မဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား အ ေထာက္အကူ မျပဳခဲ့လို႔ေတာ့ ေယ်ဘူယ် ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

အဒမ္ပရိုစကီးအဆိုအရေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ မေရရာမႈ မတည္ၿငိမ္မႈေတြကတဆင့္ ရယူတည္ေဆာက္ ရတာလို႔ဆိုထားတာေၾကာင့္ မေရရာမႈျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မွားယြင္းတဲ့ ေျခလွမ္းဗ်ဴဟာေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမဲ့ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။

လတ္တေလာ အခင္းအက်င္းမွာ ပဋိပကၡရပ္စဲေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ထြက္ေပါက္ကေတာ့ စစ္ တိုင္းအားလံုးစစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမအားလံုးမွာ အပစ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးမႈနဲဲ႔ အန္စီေအ ထဲမပါႏိုင္ေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔ေတြကိုု တဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ခံမႈဟာ ေသနတ္သံမထြက္ေစမဲ့ တခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္