ရန္ကုန္အစိုးရႏွင့္ YP စက္သံုးဆီမူ၀ါဒ

လတ္တေလာ လူမႈစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားေျပာဆုိေနၾကသည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔က Yangon Perto (YP)ကုမၸဏီကုိ စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ားဖြင့္ႏုိင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေျမကြက္မ်ားကုိ အလြန္သက္သာလွသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ အတိအက်မသိရ ေသာ္လည္း ယင္းေျမဧက ၃၇ဧကေက်ာ္ရွိသည့္ေျမကြက္၂၆ကြက္ကုိ တစ္ေပလွ်င္က်ပ္၂ဝဝဝႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္ ဟု အလဲဗင္းမီဒီယာ၏ သတင္းစာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္ ကုိေတြ႔ရသည္။ ထုိသတင္းတြင္ အကယ္၍သာ ေဖာ္ျပပါ အတုိင္း ေျမကြက္၂၆ကြက္ကို တစ္ေပပတ္လည္ က်ပ္၂ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ဘီလီယံ၂ဝဝႏွင့္ ၃ဝဝၾကား နစ္နာမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားေနမႈမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါတြင္လည္း တုိင္းအစုိးရသည္ စက္သုံးဆီကို ထုိသုိ႔ အလြန္အမင္းသက္သာသည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ YP ကုမၸဏီသုိ႔ ေရာင္းခ် ေပးျခင္းမွာ စက္သုံးဆီေစ်းကုိ ၾကပ္မတ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကုိ မက္လုံး (incentive)ေပး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ စက္သုံးဆီေစ်း ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းရန္ တုိင္းအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈဟုဆိုႏုိင္သည္။ YP စက္သုံး ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့က်လာျခင္းအားျဖင့္ အျခား ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ား တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္း လာေစမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။ ထုိသုိ႔တုိင္းအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မူဝါဒ မွန္,မမွန္ကုိ မည္သုိ႔ သုံးသပ္သင့္သနည္း။

 

ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ဘာေၾကာင့္ ခ်မွတ္ရ

ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ ပညာရပ္တြင္ အစုိးရမ်ားသည္ market failures ဟုေခၚသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ လည္ပတ္ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ က်ေရာက္ လာသည့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းေစမည့္ လူမႈအက်ဳိးစီးပြားမ်ား (social benefits) ကုိ ထိေရာက္စြာ မဖန္တီးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ ေရးရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရသည္ဟုဆုိသည္။ ဥပမာေပးရလွ်င္ ပုဂၢလိက ဆိုးေဆး စက္႐ုံတစ္႐ုံ က စြန္႔ပစ္လုိက္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ စက္႐ုံေဘးနားတြင္ စီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္ေရႏွင့္ယင္း ျမစ္ကုိ မွီခုိအားထားေနရ သည့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစလွ်င္ စက္႐ုံအေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္း မထိခုိက္ဘဲစြန္႔ပစ္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္လုိက္နာေစရမည္။ ယင္းကုိ negative externalities ဟုေခၚသည္။ အလားတူ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ public-goods ဟုေခၚ သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လုိ အပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီပီျပင္ျပင္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ တာဝန္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ေစ်းကြက္ႏွင့္စားသုံးသူၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မညီမွ်မႈ ျပႆနာ (inform-ation asymmetry) ကုိ လည္းေျဖရွင္းေပးရသည္။ ဥပမာ- လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္  Red Dot ကုမၸဏီကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ အမ်ားကုိ လိမ္ညာ၍ မေျပးႏုိင္ေအာင္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိ,မရွိတုိ႔ကုိစစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ယင္းတုိ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ ထပ္မံၿပီးလည္း ေစ်းကြက္တစ္ခုအား လက္ဝါးႀကီးအုပ္၍ ေစ်းကစားေနမႈမ်ား (mono-poly) ရွိပါက လည္း ထုိသုိ႔မလုပ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္၍ ေျဖရွင္းေပးရသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြား (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး)ကုိ ထိခုိက္ လွ်င္ အစုိးရက ဝင္ေရာက္ၾကပ္မတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရသကဲ့သုိ႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေဘးထြက္ေကာင္းက်ဳိး အမ်ား အျပားျဖစ္ေစသည့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဘြဲ႔ရပညာတတ္သူအေရအတြက္၊ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ အလြန္အမင္း နည္းပါးေနလွ်င္လည္း ထုိေဘးထြက္ေကာင္းက်ဳိးမ်ား (social benefits) တုိးတက္မ်ား ျပားလာရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ စက္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈမူဝါဒ၊ ပညာေရး မူဝါဒ၊ က်န္းမာေရးမူဝါဒတုိ႔ကို ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းအမ်ားအျပား ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (manufacturing) ေပၚထြန္းလာရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းခသက္သာသည့္ ေျမေနရာမ်ားခ်ေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ပုံမွန္အတုိးႏႈန္းထက္ သက္သာသည့္ အတုိးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း အစရွိသည့္ မက္လုံးမ်ား (ငညခနညအငလန်)ေပး ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မက္လုံးမ်ားေပးရာတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ သတိျပဳရမည္မွာ က႑တစ္ခုအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံးကုိ တူညီသည့္ မက္လုံးမ်ား တစ္ေျပးညီေပးျခင္းလား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကုိ သာေရြးခ်ယ္၍ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပး ျခင္း လားဆုိသည္ကုိ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစား က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔၏ စက္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မူဝါဒမ်ားမေအာင္ျမင္ဘဲ အခြင့္ထူးခံလုပ္ငန္းရွင္ လူတန္းစားသာ ေပၚေပါက္လာသည္ကုိ ကမၻာ့စီးပြားေရးသမုိင္းကုိ ေလ့ လာလွ်င္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။

 

ရန္ကုန္အစုိးရ၏ YP စက္သုံးဆီမူဝါဒ သုံးသပ္ခ်က္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံ ေတာ္ပုိင္ ေျမကြက္မ်ားကုိ အထူးေလွ်ာ့ ေစ်းျဖင့္ YP ကုမၸဏီသုိ႔ ေရာင္းခ်ေပး ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စက္သုံး ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းရန္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္ကုိ ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း (government intervention) ျဖစ္သည္။ အစုိးရေပးသည့္ မက္လုံးသည္ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္ ျပႆနာႏွင့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးကုိ ေျပလည္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းသည္ အထိ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္လားဆုိ သည့္ ေမးခြန္းကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျဖဆုိၾကည့္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အရည္အေသြး မျပည့္မီျခင္းတုိ႔သည့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ဆုိင္သလုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက ေစ်းကြက္ကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ (monopoly) မထားေသာ္လည္း စက္သုံးဆီ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ cartel ဟုေခၚသည့္ ေစ်းကြက္ကုိ ကုမၸဏီႀကီး ၁ဝခုေလာက္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၂ဝ၁၃-၁၄ခန္႔ေလာက္ထိတုိင္ ယင္းစက္သုံးဆီ တင္သြင္းသူမ်ား တင္သြင္းသည့္ စက္သုံးဆီမ်ား အရည္အခ်င္း မျပည့္မီ၍ ကားမ်ားမၾကာခဏ ဝပ္ေရွာ့သြားရသည္ကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ရွင္တုိင္း အသိပင္ျဖစ္သည္။ ယခု၂ဝ၁၅ေနာက္ပုိင္းမွ တျဖည္း ျဖည္းျခင္း စက္သုံးဆီမ်ား အရည္အေသြးေကာင္းလာခဲ့သည္။ ဆီဆုိင္မ်ားသုိ႔ ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး မႈမ်ားရွိလာ သျဖင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေရနံေစ်းတက္လွ်င္ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ျမႇင့္တင္လုိက္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ေရနံေစ်းက်သည့္အခါ ယင္းတုိ႔ႏႈန္းထားမ်ားကုိ  အလ်င္အျမန္ ျပန္ခ်ေပးေလ့ မရွိခဲ့သည္ကုိ လည္း အမ်ားအသိျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္မွ တုိးတက္လာသည္ဟု ယူဆမိသည္။ ထုိသုိ႔ တုိးတက္လာရျခင္းမွာ လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚမွ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ထင္မိသည္။ ထုိ အခါမွာ အစုိးရအေနျဖင့္ လုပ္သင့္သည္မွာ လုံးဝလက္ဝါးႀကီးအုပ္မထားေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနည္းေနသည့္ စက္သုံးဆီေစ်း ကြက္ကုိဖြင့္ေပးျခင္း (liberalize)ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကုိ အထူးမက္လုံးေပးျခင္းထက္ ပုိမုိထိေရာက္မည္ဟု ယူဆသည္။ ယခုပင္ အခ်ဳိ႕စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ ေတာ့မည္ဟုၾကားသိရသည္။ ထုိအခါတြင္ ကမၻာ့စက္သုံးဆီေစ်းကြက္ တစ္ခုလုံးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ (participants in the whole value chain) ႏုိင္ငံ တကာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔)ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ လက္ရွိႏႈန္းထားမ်ားထက္ သက္သာလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယအေနျဖင့္ အစုိးရလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းကုိ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ျခင္း (ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိင္ရာ မက္လုံးေပး ျခင္းထက္) ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာ မျပည့္မီလွ်င္ ဒဏ္႐ုိက္ျခင္းႏွင့္ ကမာၻ႕ေပါက္ေစ်း အတက္ အက် ေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ရသင့္ရထုိက္သည့္ အျမတ္ေငြ ထက္မပုိသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ် ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း  ရွိ,မရွိ စစ္ေဆးရသည္က လြယ္ကူေသာ္လည္း ကမၻာ့ေရနံေပါက္ေစ်း အတုိင္း တြက္ခ်က္ျခင္းက ခက္ခဲႏုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (competiti-on) မ်ားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းက ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆသည္။

လက္ရွိ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကုိ အထူးအခြင့္အေရးေပးျခင္းက ယာယီသာ ယင္းကုမၸဏီဆုိင္မ်ားတြင္ စက္သုံးဆီေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ေပါ့ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိ စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းရန္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္။  စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ခုိင္မာမႈမရွိပါက ေနာင္အစုိးရ ေျပာင္းသြားသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္၌ပင္ ေလွ်ာ့မေရာင္းလုိက ေလွ်ာ့မေရာင္းဘဲ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေနႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္ကုိေတာ့မသိ ရွိသျဖင့္ အတိအက်ေျပာရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း အၿပီးအပုိင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေျမမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ ျခင္း၊ ေရာင္းခ်လုိက္ျခင္းက စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား မခုိင္မာလွ်င္ အစုိးရအေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရန္ခက္ခဲလိမ့္ မည္။ ေျမမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေစ်း ျဖင့္ငွားရမ္းထားျခင္းကမွ ေျမကြက္မ်ားကုိ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ျပန္ယူ၍ရႏုိင္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္က လည္း ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ အခုိင္အမာ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္မည္မဟုတ္။ တစ္ဖန္ equity ဟုေခၚသည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူအမ်ားအေပၚ ညီမွ်စြာဆက္ဆံမႈရွိ,မရွိ စစ္ေဆးရာတြင္လည္း YP ဆုိင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဆုိင္မ်ားမွ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာ သည့္ ဆီေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း က်န္ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာေတာ့ ယင္းတုိ႔ထက္ ပိုေပးေနရျခင္းသည္  မတရားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ကုိယ္ ပုိင္ယာဥ္ပုိင္ရွင္အမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဝင္ေငြနည္းလူတန္းစားထဲတြင္ မပါဝင္။ ထုိအခါမွာ ယင္းတုိ႔သက္သာဖုိ႔ အစုိးရက ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္ဘ႑ာကုိ လက္လႊတ္ဆုံး႐ံႈးခံၿပီး ဝင္ေငြမ်ား လူတန္းစားကုိ ေၾကးပေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္။

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ခ်၍မရ၊ ခ်၍လည္းမရ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သုံးဆီမ်ားသည္ ျပည္ပက တင္သြင္းရသည့္ သြင္းကုန္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရနံေစ်းတက္လွ်င္ သူလည္းလုိက္ တက္မည္သာျဖစ္သည္။ မတက္ ေအာင္ အခုလုိလုပ္ျခင္းသည္ (subsidize) ေပါက္ေစ်း ထက္ေလွ်ာ့ေပးရန္ အစုိးရကၾကားဝင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳ လုပ္ျခင္းက ေရရွည္အတြက္မေကာင္းေခ်။ ကမၻာတြင္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ စားသုံးကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သြင္းကုန္မ်ားကုိ subsidize လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေနာက္ ဆုံးထုိႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား ႀကီးမားသည့္ဘ႑ာ ေငြေၾကး ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။  ဥပမာ- ဂရိ၊ ဗင္နီဇြဲလား။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ စက္သုံးဆီမ်ားကုိ subsidize လုပ္ခဲ့သည့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ ယင္း subsidy မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေရး ျဖစ္သည္။ သမၼတဂ်ဳိကုိဝီသည္ သူ၏သမၼတ ပထမသက္တမ္းအတြင္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထက္တုိင္ အၿပီးသတ္ဖယ္ ရွား ေရးမျပဳလုပ္ႏုိင္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေစ်းကြက္ေပါက္ ေစ်းသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း မလုိက္နာျခင္း၏ ေနာက္အက်ဳိးဆက္တစ္ခုမွာ ေစ်းေပါေလ သုံးစြဲသူမ်ားက မ်ားမ်ားသုံးေလျဖစ္သည္။ မ်ားမ်ားသုံးေလ အစုိးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြဝန္ထုပ္ ဝန္ပုိးႀကီးလာ ေလျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကုိဖ်က္သည့္ subsidy လုိမ်ဳိး၊ အထူးအခြင့္အေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းမ်ဳိးအား အစုိးရမ်ားအေန ျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္မႈ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယင္းထြက္ရွိလာသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ ကုန္ေခ်ာအေနျဖင့္ေျပာင္း လဲႏုိင္ရန္ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေထာင္ ေရးျဖစ္သည္။ မၾကာခင္က ထြက္ရွိလာသည့္ ပီပီပီ ၃ဝတြင္ သန္လ်င္ေရနံခ်က္ စက္႐ုံပါ ဝင္လာ သည့္အတြက္ ဝမ္းသာလႈိက္လဲွျဖစ္ မိသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကုိ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္ေျမမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းထက္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းႀကီး အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွာလုိ ေပၚထြန္းလာ ေရးအတြက္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

နိဂုံး

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရကဲ့သုိ႔  ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အစုိးရမ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ယခင္က အာဏာရွင္လက္ထက္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရရွိၿပီး အလြန္အမင္း ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝလာသည့္ တုိင္းျပည္အရင္းအျမစ္ အမ်ားစုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လူတန္းစားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရကုိ ေထာက္ခံအားေပးေနသည့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ မတူညီသည့္ အက်ဳိးစီးပြား ၂ခုကုိ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညႇိျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမရွိလွ်င္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ဖန္တီးမေပးႏုိင္သကဲ့သို႔ ျပည္သူအမ်ားစု၏ လူမႈဘဝတုိးတက္ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ႏုိင္သလုိ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ ယခင္က အခြင့္ထူးခံမ်ားျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္၌ လည္း ယင္းတုိ႔ႏွင့္ သိပ္နီးစပ္သြားသည္၊ ယင္းတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိသာ မိမိတုိ႔တင္ေျမႇာက္ေပးလုိက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ျမင္သြားလွ်င္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့ နည္းသြားႏုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရသည္ အထင္မွားႏုိင္ သည့္ ထုိလုပ္ရပ္မ်ဳိး၊ ထုိမူဝါဒမ်ဳိးကုိ မလုပ္သင့္ဟုထင္ျမင္မိသည္။

ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ ကမၻာေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ ဒယ္နီ႐ုိဒစ္ (Dani Rodrik)က စက္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မူ ဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း သတိေပးခဲ့သည္။

“Industrial policy’s practitioners need to bear in mind that it aims to serve society at large, not the bureaucrats who administer it or the businesses that receive the incentives. To guard against abuse and capture, industrial policy needs be carried out in a transparent and accountable manner and its processes must be open to new entrants as well as cncumbents”

ကမၻာမွာ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ Michel Spence ႏွင့္ Robert Solow တုိ႔ဦးေဆာင္သည့္ Comm-ission က၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “The Growth Report: Strategies for Sustained Growth & Inclusive Development ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၌ ကမၻာမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္မႈကုိ ရရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏုိင္ငံသာရွိသည္။ အမ်ားစုက အေရွ႕အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားမည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲအဆင့္မွ အလယ္အလတ္ (သုိ႔) ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံအဆင့္ ေရာက္ ရွိရသနည္း ဆုိသည့္အေပၚ ေလ့လာဆန္း စစ္ၾကည့္သည့္အခါ အဓိကအခ်က္ ၅ခ်က္ ကုိေတြ႔ရသည္။ ထုိ ၅ခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ “Market Allocation: Prices guide resources and resources follow prices” ထုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အေနျဖင့္လည္း စက္သုံးဆီေစ်းကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္သင့္ပါ။

 ခိုင္ဝင္း