“လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ဗမာႏိုင္ငံအတြက္ေရးဆြဲရမည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫြန္ခ်က္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္”

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ကရင္နီနယ္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဗမာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ တုိင္းသူျပည္သားတို႔၏အာသီသဆႏ္ၵႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု  အေျခခံဥပေဒ ကို စီစဥ္ေရးဆြဲရန္အလို႔ငွာ စံုညီစုေ၀းၾကလ်က္ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေၾကာင္း။

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဗမာျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဟုေခၚတြင္ေစေသာ လြတ္လပ္ သည့္သည့္အခ်ဳပ္အျခာ  အာဏာပိုင္ သမ္ၼတႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။

(၂) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြဲ႔ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပထားသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာရရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္-

(၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ သမ္ၼတဗမာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္အစိုး ရအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးတို႔၏ အခြင့္အာဏာဟူသမွ်တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ ဆင္းသက္ေစရမည္။ ထို႔အျပင္-

(၄) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမွ်သည္ လူမႈေရးရာ၌ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရာ၌လည္းေကာင္း တရားမွ်တမႈရွိေစလ်က္ အဆင့္အတန္း အခြင့္အေရး ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈတို႔တြင္ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိပကတိတူညီေစရမည့္အျပင္ တရားဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အ မ်ားျပည္သူတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္သမွ်လြတ္လပ္စြာႀကံ စည္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္၊ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ၀တ္ျပဳခြင့္၊ ပရေယသနရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စည္း႐ံုးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္  အခိုင္အလံု သတ္မွတ္ထားရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္-

(၅) ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ လံုေလာက္ေသာကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ ႒ာန္းထားရွိရမည္။ ထို႔အျပင္-

(၆) လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမ္ၼတဗမာႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမတို႔ တေပါင္းတစည္းတည္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ ၾကည္း, ေရ, ေလ တို႔ကို အခ်ဳပ္အျခာစိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို လည္း ေကာင္း၊ တရားဓမ္ၼႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဥပေဒအရထိန္းေစာင့္ ထားရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္-

(၇) ရာဇ၀င္တြင္ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဤဗမာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမာၻတြင္မိမိဂုဏ္ က်က္သေရႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ရသင့္ရထိုက္ေသာ  အဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိေစရမည့္အျပင္  လူသတၱ၀ါတို႔၏ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေကာင္း က်ဳိးခ်မ္းသာ ျပည့္၀ေရးတို႔ကို တာ၀န္အေလ်ာက္ေစတနာျဖင့္ အစြမ္းကုန္ျဖည့္စြက္ထမ္းရြက္ကာ ျပည္ေထာင္ အခ်င္းခ်င္းဆိုင္ ရာတရားဓမၼႏွင့္ က်င့္၀တ္သိက္ၡာကို အေျခခံျပဳ၍ကမ္ၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွး႐ႈလ်က္ ႏိုင္ငံတကာ တို႔ႏွင့္ မိတ္၀တ္မပ်က္ တြဲဖက္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခိုင္ၿမဲေသာအဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းေတာ့အံ့။

သည္အဆိုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္သြင္းရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနယ္နယ္အရပ္ ရပ္က လူမ်ဳိးစံုကိုယ္ စားလွယ္တို႔ အစရွိသည္အားျဖင့္လာေရာက္ စုေ၀းၿပီးေတာ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဆို ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲဖို႔ဆိုၿပီး ဒီလႊတ္ ေတာ္မွာ တာ၀န္က်လာပါတယ္။

ယခုလာၿပီးေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ  ဘယ္လိုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲမွာလဲဆိုတာကို ပထမဦးစြာသိ ထား ဖို႔လိုပါမယ္။ ဒီလို အေျခခံအခ်က္အလက္ဆိုၿပီး မသိဘဲႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး ဗမာျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ဘာမွ်အေျခခံမရွိဘူး၊  လမ္းစဥ္မရွိဘူး၊ လမ္းစဥ္ၫြန္ျပထားျခင္း မရွိျဖစ္ၿပီးေတာ့ကာ လိုခ်င္ရာကိုအျမန္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္သြင္းတဲ့အဆိုဟာ Directive Resolution ေနာက္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာပဲခန္႔ရ မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ အဖြဲ႔အသီးသီးကို လမ္းၫႊန္အမွာသဖြယ္ျဖစ္တဲ့ အဆိုသာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေကာ္မတီအသီးသီးေတြက ဆက္လက္ၿပီး ဗမာျပည္ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ဘာေတြထည့္သြင္းတယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့အခါ အေျခခံအားျဖင့္ ဘယ္အေပၚမွာ “မူ’’ထားၿပီးေဆြးေႏြးရမည္ဆိုတာ သိထား မွ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသိ ရွိထားတာခ်င္း မတူလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီေတြလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းေတြဟာ အင္ မတန္အခက္အခဲေတြကို ေတြ႔စရာရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ အေျခခံသေဘာအား ျဖင့္  လမ္းျပတဲ့လမ္းၫႊန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကပင္ ပထမဦးစြာဆံုးျဖတ္ရန္ လိုပါ လိမ့္မည္။ အဲဒီလို လမ္းၫႊန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရၿပီးမွ ေကာ္မတီ ေတြဖြဲ႔စည္းၿပီးအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ရပါလိမ့္မည္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္လွ်င္ တခ်ဳိ႕ေကာ္မတီေတြက“သမၼတ”စနစ္အရ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်င္ ေဆြးေႏြးသြား မည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း“ရွင္ဘုရင္”စနစ္အရ ေဆြးေႏြးခ်င္ ေဆြးေႏြးမည္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့“ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ”သေဘာကိုလက္ခံသူ ေတြက လက္ခံ၊ လက္မခံသူေတြက သူတို႔ သေဘာအတိုင္း လုပ္ဆိုသလိုျဖစ္လွ်င္ အဖြဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးက တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္အစီရင္ခံတဲ့အခါမွာ ဆက္စပ္လို႔မရႏိုင္တဲ့ အစီရင္ခံ စာအမ်ဳိးမ်ဳိး ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုမွဆက္ၿပီးဆံုးျဖတ္တတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံမူကို ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာလွ်င္  ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စီမံဖန္တီးလို႔ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခခံလိုတဲ့အတြက္ ဒီလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီအဆိုကိုတင္သြင္းရျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုကို ကၽြန္ေတာ္ပဲစဥ္း စဥ္းစားစားေရးဆြဲၿပီး တင္သြင္းထားပါတယ္။ မူလပထမတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တင္သြင္းရ မည့္အဆိုဟာ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံတုန္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အဆိုပဲျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒီအဆိုကိုဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ျပင္စရာလိုေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဖဆပလညီလာခံတုန္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔တိုင္း ျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ႐ိုက္ေပး ထားတဲ့ စာအုပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ျပင္ထားတုန္းကေတာ့နိဒါန္းစကားခ်ီးမွာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ကရင္နီ နယ္မ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္သူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တုိင္းသူူျပည္သားတို႔၏ အာသီသဆႏၵႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို စီစဥ္ေရးဆြဲရန္အလို႔ငွာ စံုညီစုေ၀း ၾက႐ံုေလာက္ကလြဲၿပီး အျခား သေဘာမပါ၀င္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

ယခု State ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာ မဖြဲ႔စည္းမိၾကေသးပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီဖြဲ႔ စည္းမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာ ဘယ္နယ္ေတြဘယ္နယ္ေတြပါမည္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္က်က်နန သတ္မွတ္ၿပီး သား မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္က “ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံဟုေခၚတြင္ေစေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစရ မည္’’ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုသာ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္အထူးရွင္းျပေနစရာ မလိုပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုျပည္ ေထာင္ေတြစုထား မည္ဆိုတဲ့သေဘာေလာက္ပါပဲ။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ဆိုကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ”Unitary Constitution” လူတစ္မ်ဳိးတည္းဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းအပ္တယ္လို႔ အဆိုတင္သြင္းတဲ့ကိစၥမွာယခုႂကြေရာက္လာၾကတဲ့ အမတ္မင္း မ်ားက ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီလိုျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအပ္တယ္လို႔ဆိုတဲ့ အေျခခံမူဟာ သင့္,မသင့္ကို ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက စဥ္းစားဖို႔ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ႕အေျခအေနေတြကို ေထာက္လို႔ၾကည့္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအ ျဖစ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မွသာလွ်င္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ပါလိမ့္မည္လို႔ ယူဆ တဲ့အတိုင္း ဒီအေျခခံသေဘာကို ဒီအဆိုထဲမွာ ထည့္သြင္းၿပီး ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ တင္ျပထားျခင္းအားျဖင့္ ယခု ဒီတိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာႂကြေရာက္ လာၾကတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မင္းမ်ားက ပါ၀င္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္လားဆိုၿပီး သံသဃရွိေန တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သိရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ တိတိလင္းလင္းပဲရွင္းခ်င္တာကေတာ့ ဗမာျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ လို႔ေခၚတြင္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီအဆိုထဲမွာတင္ျပထားေပမယ့္ ဒီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံထဲမွာ ဘယ္နယ္ေတြပါလို႔ ဘယ္နယ္ေတြပါရမည္လို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသကေနၿပီးေတာ့ တက္ ေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒီကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာအလွ်င္း မရွိပါဘူး။ ဒီျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္ပါခ်င္မွ ကိုယ့္နယ္ဆိုင္ရာမွေနၿပီးေတာ့ ပါခ်င္မွပါႏိုင္တာပဲ။ ဒီတိုင္းျပဳျပည္ ျပဳလႊတ္ေတာ္ မဖြဲ႔စည္းမီအခါမွာ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းရန္အလို႔ငွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြ စာခ်ဳပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳပ္တဲ့အခါတုန္းက ေတာင္တန္းေဒသဆိုင္ ရာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံလာရသည့္ အတိုင္းျဖစ္ေစ အဲဒီလိုလက္ခံထားသည့္ သေဘာတြင္သာမကဘဲ Not Only The letter of agreement ဒီစာသေဘာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီလာခဲ့သည္ တြင္သာမကဘဲ ကၽြန္ ေတာ္တို႔အဖို႔မွာဆိုလို႔ရွိရင္ The sprit of agreementသေဘာတူညီလာခဲ့တဲ့ တကယ့္အရင္းခံသေဘာတရား ကိုလက္ခံၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္းသာ ဒီတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ လုပ္မွာပါပဲဆိုတာ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိတိလင္းလင္းနားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးၿပီးသား ကတိ၊ နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုနယ္ခ်ဲ႕သမားလုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မလုပ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုေပး ၿပီးသားက တိႏွင့္ နားလည္ၿပီးသားသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္မည္လားလို႔ သံသယရွိတဲ့သူေတြဟာ ဥက္ၠ႒ခြင့္ ျပဳခ်က္အရေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Sense of honour, sense ofself-repect, Sense of pride  တို႔ကိုေစာ္ ကားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးၿပီးသားကတိ၊ နားလည္ၿပီးသား သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို ေတာင္တန္းနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္လာတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ေစခ်င္တာက ဘယ္နည္းနဲ႔မွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာလူမ်ဳိးစုျဖစ္တဲ့သူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုအတင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာမသြင္းပါဘူး။ သေဘာမတူႏိုင္ဘဲ မေနႏိုင္တဲ့အေျခအေန မ်ဳိးကို လက္တစ္လံုးျခား လိမ္တဲ့နည္းနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မလုပ္ပါဘူးဆိုတာ အတိအလင္း နားလည္ေစခ်င္ပါ တယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ထပ္ရွင္းခ်င္တာက တစ္ေန႔တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာ ပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္က ကၽြန္ေတ်ာ္တို႔ေတာင္တန္းနယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာလို႔လား၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္လည္း ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၀န္က သူ႔ဘာသာ အေနခ်ည္း ျမင္းကမလႈပ္ ခံုကလႈပ္တာလား၊ ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေျပာတတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဆင့္ကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္တန္း နယ္ေဒသဆိုင္ရာ ကိစ္ၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အင္မတန္စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကေနတဲ့အေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ရပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္႐ံုးကလည္းရသလား မေျပာ တတ္ဘူး။

အဲဒီစာထဲမွာဘာပါလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ေျပာရရင္ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာကိစၥအရပ္ရပ္ ကို ဒီတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာနယ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စု႐ံုးသေဘာတူညီခ်က္မရဘဲႏွင့္ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ တန္း နယ္စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔တုန္းက ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါလည္း အမွန္စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကံေပး ခဲ့တဲ့အတိုင္းထည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာဆိုရင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအခ်င္းခ်င္းပဲ လူနည္းစု၊ လူမ်ားစုမျဖစ္ ဘဲႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ေနရာမွာ ညီတူမွ်တူ သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကလွ်င္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ တုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး ဆံုးျဖတ္မလဲဆိုတဲ့ ေမခြန္းကို ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒီဟာကို လာမေမးၾကဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း မဆိုင္တဲ့ ေတာင္တန္းနယ္ ဆိုင္ရာဌာနၫႊန္ ၾကားေရး၀န္ကေနၿပီး ႏိႈးေဆာ္ ခ်က္အရ ဘုရင္ခံမင္းႀကီးကေနၿပီး စိတ္ပူၿပီးေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာမွာ ဒါဟာ နည္းလမ္းစည္းကမ္း မမွန္ဘူးလို႔ ယူဆတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ယခုေျပာဆိုေနျခင္းဟာ လည္း ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကေနၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္သြားကပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မဆိုလိုပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီတိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ေနၿပီးဆံုးျဖတ္တဲ့ကိစ္ၥမွာ အဂၤလိပ္အကာအကြယ္ကို ငါေတာ့ယူမွ ခ်မ္းသာမယ္လို႔ထင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းရွင္းပဲေျပာခ်င္ပါတယ္ အဂၤလိပ္ဟာ အမွန္စင္စစ္ အေႏွးနဲ႔အျမန္ သူ႔လက္ ေအာက္ခံတိုင္းႏိုင္ငံ ေတြက ထြက္သြားရေတာ့မွာပဲ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလို ျဖစ္ေနၿပီး ကမ္ၻာ့အလားအလာႀကီးထဲမွာ ဒီလို စိတ္ထား သူေတြဟာ ကိုးကြယ္ရာဘယ္ နည္းနဲ႔မွ် ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္သတိေပးလိုပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းေျပာရရင္ ဘယ္အဂၤလိပ္အကူအညီနဲ႔မွ် ဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုလာၿပီးေတာ့ ၾသဇာမေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ မွာ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာကိစ္ၥေတြကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားတို႔သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္တန္းနယ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ မဲမသာဘဲႏွင့္ တူေနၾကတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ထဲမွာ ဖဆပလအမတ္မ်ားဆံုးျဖတ္တဲ့အတိုင္း အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တိတိ လင္းလင္း ေျပာလိုတာက ခင္ဗ်ားတို႔အခ်င္းခ်င္းဘယ္ သူ႔ဘယ္သူမွ မဲမသာဘဲႏွင့္ မဲၿပိဳင္ေနၾကတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အတင္းဖိၿပီးေတာ့ မဆံုးျဖတ္ေစပါဘူးဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ကတိ ေပးပါတယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)

အဲဒီေတာ့ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာ ကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေစတနာဟာ အင္မတန္ရွင္း ရွင္းထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္သြင္းတဲ့ အဆိုၿပီး တဲ့ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ကာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္း တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စု ထဲပါခ်င္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြဟာ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ၊ ဘယ္လိုအခြင့္အေရး ေတြ၊ ဘယ္လိုအေျခခံေတြ အဲဒီလိုအခ်က္အ လက္ေတြအရ စုေပါင္းသင့္တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ သြင္းတဲ့အႀကံဥာဏ္ေတြဒါေတြကို သေဘာမက်လို႔ရွိရင္ သေဘာမက်တဲ့အတိုင္း ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာသေဘာရွိ ဗမာျပည္ႏွင့္မေပါင္္းဘဲေနခ်င္ေနႏိုင္တယ္။ ဒါကၽြန္ ေတာ္ ယေန႔တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီစကားကိုေျပာျခင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစတနာကို ဘယ္ ေလာက္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားထား တယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့တစ္ခ်က္ ဒီလိုခင္ဗ်ားတို႔ သေဘာမတူလို႔ရွိရင္ မပါခ်င္ေန လို႔ေျပာတဲ့ေနရာမွာလည္း နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြကို တစ္ဖက္ကေနၿပီးေတာ့ မပါခ်င္ေန ကြာဆိုၿပီးေတာ့ မပါဘူးလို႔ထင္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ဖက္က၀င္ၿပီးေတာ့မ႐ႈပ္ ေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျမင္ေတာ့ရွိတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္နယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ယခုေခတ္မွာ ဒီတုိင္း ႏိုင္ငံမွာ ဒီကမၻာႀကီးမွာျဖစ္ေနတဲ့ ၀ါဒႏွင့္ ကမ႓ာႀကီးမွာျဖစ္ေနတဲ့ အေရးကိစ္ၥေတြရဲ႕ ဂယက္အ႐ိုက္ကိုမခံရတဲ့ နယ္ဆိုတာ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ၊ ဒီမိုကေရစီတရား ေတြေခတ္စားေနတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးမွာ ဒီမိုကေရစီ တရားမထားႏိုင္တဲ့နယ္ဟာ အေႏွးနဲ႔အျမန္ အဲဒီနယ္မွာရွိတဲ့ သူေတြႏိုးၾကား ထႂကြလာၿပီး ဒီလိုကမ႓ာႀကီးရဲ႕ သေဘာတရားေတြနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေခတ္သေဘာတရားေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတရားေတြကို တြန္း လွန္ပစ္ၾကမွာပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နိမိတ္ဖတ္ထားခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားတဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူပါၿပီး  မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတင္းမတိုက္တြန္းပါဘူး။ အဲဒီလိုမပါ,ပါ ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ကာ ဒါကေတာ့ ဗမာစကားမဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ သေလာက္ေတာ့ ကရင္စကားလို႔ပဲထင္တယ္။ အတင္းနသားပါယလုပ္တဲ့ နည္းမ်ဳိးလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မလုပ္ပါဘူး။ အဲဒါကို တိတိလင္းလင္းေတာင္တန္းနယ္ဘက္က ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ ေဆြမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္အင္မ တန္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာထားေနတဲ့ အထဲကေနၿပီးေတာ့ ႐ႈပ္ေအာင္လုပ္ေနၾကတဲ့လူေတြက ယခုတေလာမွာ ေတာ္ေတာ္ကို မ်ားေနၿပီးေတာ့ ဒါကိုရွင္းသည္ထက္ရွင္း ေအာင္ထပ္ၿပီးေျပာရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာသလိုပဲ ခင္ဗ်ားအဲဒီ လို ရွင္းရွင္းေျပာတာကိုပဲ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ႐ႈပ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒါေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ (ရယ္သံမ်ား)

အဲဒီေတာ့ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဘယ္နယ္ေတြပါရမည္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အထဲမွာ ထည့္ထားတာ လည္း မရွိေသးပါဘူး။ ပါခ်င္တဲ့လူေတြပါၾက။ အဓိပၸာယ္က နယ္ကို သတ္မွတ္မထားဘဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ သာမညထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ၿပီးအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ ေတာ္လို႔ ဆိုရျခင္းဟာ လြတ္လပ္တယ္ဆိုတဲ့အဓိပ္ၸာယ္ကို ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၿပီးရွင္းျပေနစရာမလိုပါဘူး ထင္ေပမည့္ ဘာျပဳလို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereign power) ရွိရမည္လို႔ ထပ္ၿပီး ပါရသလဲဆိုလွ်င္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာဆိုတာ သေဘာတရားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ state ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုကတည္း က အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာဟာ အက်ဳံး၀င္ၿပီးသားပဲ။ ဒီသေဘာတရားအရ ရွိတဲ့ဟာကလည္း ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ဒီ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုေပမည့္ အားမရ,မေက်နပ္ေသးဘဲႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုမွသာလွ်င္ ျပည့္စံု ေလာက္တဲ့ သေဘာတ ရားမ်ဳိးလည္းရွိပါတယ္။

ပထမသေဘာတရားကေတာ့ Theory စာသေဘာေလာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယသေဘာကေတာ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္တဲ့ သေဘာတရားပါပဲ။ ဘယ္လိုလက္ေတြ႔ျဖစ္တဲ့ သေဘာတရားမ်ဳိးေတြဘာလဲဆိုရင္ ဒီလြတ္ လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုၿပီးေတာ့ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လိုက္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ရွိၾကေပမည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ Sovereign State ၊ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲႏွင့္   ျပည္ ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစကားမွာဆိုလွ်င္ Vassal State လို႔ဆိုခံရပါတယ္။ Vassal State ဆိုလို႔ရွိတာက တပည့္ကၽြန္ႏိုင္ငံေတြသေဘာမ်ဳိးပဲ။ ကၽြန္ေပမယ္လို႔ Colony လည္းမဟုတ္ဘူး။ သူဘာသာ သူ႔မင္းသူ႔ခ်င္းႏွင့္ သူ႔အစိုးရပဲ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ေတာ့ လြတ္လပ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတို႔ကို အထူးတလည္ခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္လို႔ Vassal State လို႔ေခၚတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကာမွာ နယ္နိမိတ္ျခားေပး႐ံုေလာက္ျဖစ္တဲ့ Buffer State မ်ဳိးလို နယ္ျခား ႏိုင္ငံမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အထူးတလည္ခံေနရတဲ့ Vassal State မ်ဳိးလည္းမျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ခ်င္တာကေတာ့ ဆန္မရွိေစာက္ႀကီးစားပဲေခၚေခၚ (ရယ္ သံမ်ား) ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ တယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)

အဲဒီႏိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ့ အခါမွာလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သမၼတစနစ္အားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ တျခား စနစ္အရဖြဲ႔စည္းတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလိုလားပါဘူး။ သမၼတစနစ္ဆိုတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီေခတ္ဒီအခါက်မွ သာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗမာစာမွာေပၚလာတဲ့စကားပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလွ်င္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကိုမင္းလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ ၄ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ၅ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ ၁၀ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ စသည္အားျဖင့္ အဲဒီလိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တယ္ ဆိုတဲ့ထံုးစံဟာ ယခုဒီဘက္ေခတ္ေတြက်မွ ေပၚလာတဲ့စနစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖို႔မွာေတာ့ “မင္း”ဆိုလိုရွိလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သားလုပ္တဲ့ သူေတြက အရမ္းလႊတ္ အပ္ထားတဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ရွိတန္သေလာက္ ရွိသင့္တယ္။ အမွန္စင္စစ္ႏိုင္ငံေတာ္မွာရွိတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္တဲ့သူေတြဟာ ဘယ္သူေတြျဖစ္မလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ယံုၾကည္ယူဆခ်က္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သူႏိုင္ငံသားတို႔ဟာအဲဒီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြလို႔ ယူ ဆပါတယ္။ အဲဒီလို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြကေနၿပီး လႊဲေပးလို႔သာ “မင္း”အစိုးရတို႔ဆိုတာ ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ပထမအပိုဒ္ကဆိုလွ်င္ “ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဗမာျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံဟု ေခၚတြင္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံျဖစ္ ေစရမည္။” ဒီအဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကိုလြတ္လပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ေၾကညာမည္။ အဲဒီႏိုင္ငံဟာလည္း သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္ရမည္။ သမ္ၼတစနစ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ မူေတြကို ထည့္ထားပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေတာ္ဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ရမည္။

နံပါတ္(၂)ျဖစ္တဲ့ “ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ျပည္နယ္မ်ားပါ၀င္ေစလ်က္” အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ဘယ္နယ္ဘယ္ နယ္ေတြ ပါမလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ရမည္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒေတြေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ဘယ္နယ္ ဘယ္နယ္ေတြပါမယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ရမည္။ အခုမသတ္မွတ္ရေသးဘူး။ ပါခ်င္တဲ့ နယ္ေတြသာ သတ္မွတ္ ရမည္။ အခု မသတ္မွတ္ရေသးဘူး။ ပါခ်င္တဲ့နယ္မွ ပါၾကပါဆိုတာရွင္းပါတယ္။ “သို႔ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တစ္သီးပုဂ္ၢလျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထား သည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားရွိေစရမည္။”

ထိုဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ေနာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာမ်ားလည္း ရွိလိမ့္မည္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ရွင္းရွင္းနားလည္ေစခ်င္တာက ဒီလို ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ထဲမွာ တစ္သီးပုဂ္ၢလျပည္နယ္မ်ားဟာ ဘယ္ျပည္ နယ္ေတြလဲဆိုတာ ဒီအထဲမွာ မပါေသးဘူး။ ဘယ္နယ္ေတြကပါခ်င္လို႔ ဘယ္နယ္ေတြက မပါခ်င္ဘူး ဆိုတာ ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ား ရွိေစရမယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း အဲဒီကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာေတြကို သတ္မွတ္ဖို႔ လိုေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္တန္းနယ္ပယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုလုပ္ၿပီးမွ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်သည္ျဖစ္ေစ အဲဒီလို ဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့ အခါမွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကို သေဘာတူေက်နပ္လို႔ ၀င္လာတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားသာပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံဆိုၿပီး အဲဒီလိုသေဘာေလာက္ သာထည့္ထားတယ္။ ဘယ္နယ္ ကိုမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္နယ္ကိုမွ အတင္းထည့္ ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။

နံပါတ္(၃)ျဖစ္တဲ့ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ သမ္ၼတဗမာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တကြ အပါအ၀င္ျဖစ္ သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးတို႔၏ အခြင့္အာဏာဟူသမွ်တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သား တို႔ထံမွ သက္ဆင္းေစရမည္”။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ယခုတြင္က ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္လို႔ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္တဲ့ အဲဒီႏိုင္ငံ ေတာ္လက္ထဲမွာရွိတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ဘယ္သူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ဘယ္သူေတြကသာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ျပႆ နာသေဘာတရားကို ကၽြန္ေတာ္ ေျဖရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တုိင္းသူျပည္သားေတြကသာလွ်င္ မူလဘူတအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူဆတယ္၊ ယံုၾကည္တယ္။

ရာဇ၀င္ေၾကာင္းလိုက္ၾကည့္၊ ဗမာရာဇ၀င္ေၾကာင္းကို ၾကည့္မလား၊ ကမာၻ႕ရာဇ၀င္ေၾကာင္းကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္လိုပဲၾကည့္ၾကည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေတြဆိုတာ မူလဘူတကို ၾကည့္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အယူအဆမွာဆိုလွ်င္ ကမ္ၻာအစ သမၼတမင္းကဆိုတဲ့အတိုင္း သမၼတမင္းကို လူေတြကတင္ေျမႇာက္ခဲ့တာပဲ။ အဲဒီအတိုင္းေရွ႕ ေလွ်ာက္ ၿပီးျဖစ္ရမွာပဲ။ အဲဒီအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ သမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေတာ္ႏွင့္တကြ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႔၏ အခြင့္အာဏာဟူ သမွ် တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ သက္ဆင္းေစရမည္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီသေဘာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုခ်ထားလိုက္တဲ့အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြဆီက အခြင့္အာဏာရတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ ဆို လို႔ရွိ လွ်င္ မပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ပဲ။ ဘယ္အခ်က္ဟာျဖင့္ ဒီမူႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနမည္၊ မဆန္႔က်င္ဘူးဆိုတာ အေသး စိတ္က်မွပဲ ေဆြးေႏြးၾကည့္ႏိုင္မည္။ အမွတ္(၃)အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြ လက္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္(၄)ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမွ်သည္ လူမႈေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိေစလ်က္။ ဒီကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို႔စီစဥ္တဲ့အခါမွာ လူမႈေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးရာ၌လည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရာ၌ တရားမွ်တမႈရွိေစရမည္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ကိစ္ၥမ်ဳိးေတြ၊ လယ္သမားႏွင့္ လယ္ရွင္ဆက္ဆံတဲ့ကိစ္ၥမ်ဳိးေတြ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တန္းတူအခြင့္ အေရးရေအာင္ စီမံဖန္တီးထားဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

စီးပြားေရး၌ဆိုလို႔ရွိလွ်င္ တစ္ဖက္စီးနင္းအားျဖင့္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြကို ဖယ္ရွင္းၿပီးေတာ့ စီးပြား ေရး၌ အလုပ္တူလွ်င္ အဲဒီအတိုင္း အခြင့္အေရးအတူတူ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျဖစ္ေအာင္ဆိုတဲ့သေဘာကို စီမံဖန္တီး ထားရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း တရားမွ်တဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာဆိုလို႔ရွိလွ်င္ ဘယ္သူကေတာ့ျဖင့္ မဲမရထိုက္ဘူး၊ ဘယ္သူကျဖင့္ မဲရထိုက္တယ္ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးညႇဥ္းဆဲမႈေတြ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြမရွိေစရဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူဟာ ဘယ္ရာထူးမ်ဳိးကို မရေစရဘူး။ ဘယ္သူသာလွ်င္ ရရမယ္ဆိုတဲ့ အဲဒီ လိုခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးတရားမွ်တမႈ ကို ထိခိုက္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ သားျဖစ္တဲ့သူတိုင္း မိမိတို႔အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ အခြင့္အေရးရသြားႏုိင္ ဖို႔ပဲ။ အားလံုးရရင္လည္း အားလံုးရဖို႔၊ ဒီသေဘာမ်ဳိးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိရမယ္။ ေနာက္အဆင့္ အတန္း Equality of Status ။ အဆင့္ အတန္းမွာလည္းတူညီရမယ္။ အဆင့္ အတန္းမွာ တူညီရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကေတာ့ သူ ေဌးရယ္၊ ဆင္းရဲသားရယ္ဘာရယ္အစရွိသျဖင့္ ဒီလိုကြဲျပားထားတာ မရွိဘဲႏွင့္ သူေဌးရယ္၊ ဆင္းရဲသားရယ္ဆို တာက ပစၥည္းအေျခအေနအေလ်ာက္ ရွိေနတုန္းရွိေပမယ့္ အဆင့္အတန္းမွာ ဆိုလိုရွိရင္ တူညီေစရမယ္။ အ ဆင့္အတန္းမွာ တူညီေစရမည္ဆိုတဲ့သေဘာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူေဌးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လို ပိုၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးရမယ္၊ ဆင္းရဲသားဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမရဘူးစသည္ျဖင့္ ဒီလိုမရွိေစရဘဲႏွင့္ အဆင့္အ တန္းတြင္အားလံုး ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိ ပကတိတူညီေစရမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ အခြင့္အေရး Eqtuality of opportunity ။ အခြင့္အေရးမွာလည္း တန္းတူရမည္ဆိုတဲ့ အဓိပ္ၸာယ္ ဟာ ပညာသင္ၾကားၾကတဲ့ေနရာမွာ ဥပမာဆိုရင္ ဉာဏ္အရည္အခ်င္းခ်င္း အတူတူျဖစ္လို႔ရွိလွ်င္ ၪဏ္ရွိသ ေလာက္ သူ႔ပညာအလိုက္ရဖို႔ အခြင့္အေရးဟာလည္း ရွိသင့္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးပဲ။ ဆင္းရဲတဲ့သူကေတာ့ ဆင္းရဲတယ္ဆိုလို႔ အခြင့္အေရးမရဘူး။ ခ်မ္းသာတဲ့သူသာလွ်င္ အခြင့္အေရးရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီလိုသေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲႏွင့္ အားလံုးအခြင့္အေရး Opportunity ၊ အခြင့္အေရး ေပးတဲ့ေနရာမွာ မယူတတ္လွ်င္ ယူတတ္သည့္ လူမွန္သမွ် အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရွိဘဲႏွင့္ ယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိရမည္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားသာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ Before the law ။ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈမွာ တူညီရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာက ေတာ့ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ ဘယ္သူမဆို သမၼတပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေတာသားပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒစည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ တဲ့အေလ်ာက္ အျပစ္ဒဏ္ခံရလိမ့္မည္။ ေကာင္းတာလုပ္လို႔ရွိရင္လည္း ေကာင္းတဲ့အေလ်ာက္ ဥပေဒရဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းခံရမယ္။ ဒီလိုဥပေဒေရွ႕ေမွာက္မွာ ဆိုလို႔ရွိလွ်င္ ဘယ္သူမဆို “မင္း”ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆင္းရဲသားျဖစ္ျဖစ္၊ သူေဌး သားျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးဟာ တန္းတူျဖစ္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။

အဲဒီလို လူမႈေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးရာ၌လည္းေကာင္း တရား မွ်တမႈရွိေစလ်က္ အခြင့္အေရး ဥပေဒသက္ေရာက္မႈတြင္ ပကတိတူညီေစရမည့္အျပင္ တရားဥပေဒ ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္သမွ် လြတ္လပ္စြာ ႀကံစည္ပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ၀တ္ျပဳ ခြင့္၊ ပရိေယသနရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စည္းလံုးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အခိုင္အလံုသတ္မွတ္ထားရွိေစရမည္။

ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ “ျပည္သူလြတ္လပ္ေရးရပါမည္”ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။ ဒီအထဲမွာ အက်ဥ္း႐ံုးၿပီး လြတ္လပ္စြာ ႀကံစည္ပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ၀တ္ျပဳ ပိုင္ခြင့္၊ ပရိေယသနရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စည္း႐ံုးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ အခါက်လွ်င္ ဒီ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့က်က်နနႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရးရပါလိမ့္မည္။ အဲဒီအခါက်လွ်င္ ဥပေဒသေဘာ ေရးဆြဲရပါလိမ့္မည္။ ဒီေတာ့မွ အက်ဥ္းမွ်ႏွင့္ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးမ်ဳိးေတြႏွင့္ လူတိုင္းလူတိုင္းရွိထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ဳိးေတြလည္း ေပးထားရမည္ဆိုၿပီး ေတာ့ ၫႊန္ၾကားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ၫႊန္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ ဒီလို လြတ္လပ္မႈေတြကို ေပးတဲ့ေနရာမွာ Subject to law and public morality တရားဥပေဒႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္သမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္က်လို႔ရွိရင္ တုိင္းျပည္ကတင္ေျမႇာက္္လိုက္တဲ့ လႊတ္ ေတာ္တို႔၊ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကလုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒမလုပ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔ထံုးစံမွာ မလုပ္အပ္တဲ့ သေဘာတရားေတြရွိေသးတယ္။ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မဆန္႔က်င္သမွ်ဥပမာဆိုလို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကိုယ္တံုးလံုးႏွင့္ လမ္းမမွာ သူေလွ်ာက္ၿပီး ေတာ့ ေျပးခ်င္တိုင္းေျပးလို႔မျဖစ္ဘူးဆိုတာဟာ အမ်ားျပည္သူတို႔ေစာင့္စည္းအပ္တဲ့ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနတယ္။

အမွန္ကေတာ့ ဒီလိုသတ္မွတ္ထားတာ မရွိဘူးဆိုရင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ၾကည့္ေနရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလွ်င္ ဘယ္သူမွလည္းသြားမထိခိုက္ဘူး။ သူ႔ဟာသူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္အတုိင္း လုပ္တာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးမွာ အဲဒီလို တရားလြတ္လာတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ က်ေတာ့ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ဆန္႔က်င္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္ ရမယ္။ အဲဒါဆန္႔က်င္လို႔ရွိရင္ ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ လြတ္လပ္မႈဆိုတိုင္း တကယ္လြတ္လပ္မႈ မေခၚႏိုင္ဘူး။ လြတ္ လပ္မႈဟာ အမွန္စင္စစ္ စည္းကမ္းရွိမွ လြတ္လပ္မႈျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။

အဲဒီလို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ လူတိုင္းလူတုိင္း လြတ္လပ္မႈေတြကို သတ္မွတ္ေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ ဒီအဆိုမွာ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ၿပီးတဲ့ေနာက္ နံပါတ္(၅) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွာ “လူနည္းစုအဖို႔ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရွိေစရမည္”။ အဲဒီမွာလည္း ကၽြန္ ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးေရးအတြက္ လူနည္းစုဆိုတာရွိပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့သူတို႔တစ္ေတြအတြက္လည္း လံုေလာက္တဲ့ ကာကြယ္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုထည့္ရင္ေတာ့ လံုေလာက္မယ္၊ ဘယ္လိုထည့္ရင္ေတာ့ မလံုေလာက္ဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္ၥအရပ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ က်ေတာ့ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ မူအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူနည္းစု အတြက္လည္း စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လူနည္းစုကာကြယ္ ဖို႔အခ်က္ေတြလည္း ထည့္ၿပီးစဥ္းစားခဲ့ပါလို႔ မွာခဲ့တဲ့သေဘာပါပဲ။ အမွန္က ေတာ့ ဒီအဆိုဟာ ေနာက္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေကာ္မတီေတြကိုမွာခဲ့တဲ့ စကားသာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြဘာေတြ လုပ္ လာခဲ့ပါလို႔ဆိုတဲ့ သေဘာေတြပါပဲ။

နံပါတ္(၆)ကေတာ့ “လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမတို႔ တေပါင္းတစည္းတည္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၾကည္း, ေရ, ေလတို႔ကို အခ်ဳပ္အျခာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း ေကာင္း တရားဓမၼႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဥပေဒအရထိန္းေစာင့္ထားရွိ ေစရမည္”။ ထို႔ျပင္ ဒါကေတာ့ လိုေတာ့လို တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ပုဂၢဳိလ္ သေဘာေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေရးတာ တစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အမွန္ကေတာ့ ဥပေဒတတ္တဲ့ ဦးခ်န္ထြန္းတို႔လို ပုဂၢဳိလ္ေတြက ႀကီးက်ယ္သည္ထက္ ႀကီးက်ယ္ေအာင္၊ ခမ္းနားသည္ထက္ ခမ္းနားေအာင္ ထည့္ထားတာပါ။ ဒါကေတာ့ သိပ္ရွင္းေနစရာမလိုပါဘူး။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ဒီအထဲမွာပါတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ပိုင္ဆိုင္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ According to Justic and International Law ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဥပေဒအရ တရား ဓမ္ၼႏွင့္တကြ ထိန္းေစာင့္ထားရွိရမယ္။ တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ဥပေဒေရးတဲ့အခါမွာ တခမ္းတနားေရးရမည့္ အခ်က္ အလက္ေတြပါပဲ။ အေရးလည္းႀကီးပါတယ္။ ခမ္းခမ္းနား နားလည္းေရးဖို႔လိုပါတယ္။

ေနာက္နံပါတ္ (၇)က “ရာဇ၀င္ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမ္ၻာတြင္ မိမိ၏ဂုဏ္က်က္ သေရႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိေစရမည့္အျပင္ လူသတၱ၀ါတို႔၏ တိုးတက္ ေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာျပည့္၀ေရးတို႔ကို တာ၀န္အေလ်ာက္ ေစတနာျဖင့္ အစြမ္းကုန္ျဖည့္စြက္ထမ္း ရြက္ကာ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ တရားဓမၼႏွင့္ က်င့္၀တ္သိက္ၡာကို အေျချပဳ၍ ကမ္ၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွး႐ႈလ်က္ ႏုိင္ငံတကာတို႔ႏွင့္ မိတ္၀တ္မပ်က္ဘဲ တြဲဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ခိုင္ၿမဲေသာ အဓိ႒ာန္တို႔ျဖင့္ ထိန္းေတာ့အံ့။”

ဒါကေတာ့ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္တဲ့သေဘာမ်ဳိးပါပဲ။ ငါတို႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ ကမာၻႀကီးရဲ႕အလယ္မွာ လူသတၱ ၀ါတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာတို႔ကို လုပ္ဖို႔ေရာ၊ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတို႔ကို တည္ေထာင္ၿပီး အၿမဲတမ္းေစာင့္ ထိန္းမည္ဆိုတဲ့ဟာပဲ။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတိုင္း ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ေျပာတဲ့ စကားေတြ ပဲ။ တကယ္လုပ္သလားဆိုေတာ့ သိပ္မလုပ္ၾကပါဘူး။ (ရယ္ေမာၾကသည္)

ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ားၾကည့္ေကာင္းေအာင္၊ ကမာၻကၾကည့္ေကာင္း ေအာင္ထည့္ရမယ္။ ဖတ္လိုက္ရလို႔ရွိရင္ ပါးစပ္ထဲမွာ ျပည့္သြားေအာင္လုပ္ထားတာပဲ။ ေတာကလူေတြဖတ္ရင္ေတာ့ ဘာမွ နားလည္ မွာမဟုတ္ဘူး။ (ရယ္ေမာၾကသည္။) အေရးႀကီးတာကေတာ့ နံပါတ္ (၁)(၂)(၃)(၄)(၅)၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နံပါတ္(၁)က (၅)အထိ၊ ကၽြန္ေတာ္ျမင္သေလာက္ The most practical points က တကယ့္ အသံုးအ၀င္ ဆံုး အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအသံုး၀င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြဟာ အဆိုထဲမွာပါတယ္။ (၆)ႏွင့္(၇)က ေတာ့ အမွန္စင္စစ္ စကားေတြၾကည့္ေကာင္း ေအာင္ ခံ့ခံ့ညားညား သံုးထားျခင္းပဲလို႔ တစ္နည္းဆိုႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး ဗမာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲဖို႔ အဖြဲ႕အသီးသီးခန္႔ထားတဲ့ေနရာမွာ ဒီအတိုင္းစဥ္းစားၿပီး ဒီအခ်က္ေတြကိုစဥ္းစားၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ အႀကံၪာဏ္ ေတြယူလာခဲ့ပါလို႔မွာလိုက္ဖို႔အတြက္ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုကို စဥ္းစားလိုက္မယ္ဆို လွ်င္ အေျခခံအခ်က္ေတြပါေပမည့္ ဒီအေျခခံအခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုထည့္တာရွိတယ္။ ပထမ(၁)အခ်က္ မွာဆိုရင္ လြတ္လပ္သည့္အခါ အာဏာပိုင္သမၼတ ႏုိင္ငံလုပ္ရမယ္။ အခ်ဳပ္အာဏာပိုင္သမ္ၼတ ႏုိင္ငံျဖစ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗမာႏုိင္ငံ ကိုျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေခၚဖို႔ အဲဒီမူတစ္ခုပါတယ္။ မူအားလံုး ၄ခုပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ရမယ္ Independence။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ရမယ္ Sovereignty။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္ရမယ္ Republic။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တစ္ခါ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလို မူ၄ ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီမူ၄ခုကို အပိုဒ္(၁)ထဲမွာ အကုန္လံုးသြင္းထားတယ္။ သြင္းထားေတာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့အခါ ဒီမူ၄ခုကို အေျခခံထားၿပီး ေရးဆြဲပါလို႔ မွာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမူ၄ ခုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာမယ္ဆိုတာ ဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး သေဘာက်တယ္။ ေက်နပ္တယ္၊ မေက်နပ္ဘူး၊ စဥ္းစားဖို႔။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည့္စံုရမယ္ဆိုတာ သ ေဘာက်တယ္၊ မက်ဘူးဆံုးျဖတ္ဖို႔။ ေနာက္ၿပီး သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ဆိုတာ သေဘာက်တယ္, မက်ဘူး ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ေနာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ဆိုတာဟာလည္း ဖြဲ႕စည္းထိုက္ မဖြဲ႕စည္းထိုက္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးဖို႔ပါပဲ။ အဲဒါၿပီးမွ ဒုတိယအခ်က္က ဒီျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံထဲမွာ ဘယ္နယ္ေတြ ဘယ္နယ္ေတြပါလို႔ ဘယ္လိုအာဏာရွိရမည္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔လာၿပီး တင္ျပပါလို႔မွာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္မွာ ေတာ္ေတာ္ ပဲ အရွင္လုပ္ထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို လွ်င္ ဒီအခ်က္ထဲမွာ ဘာမွ်တိတိက်က် မူရယ္လို႔မရွိပါဘူး။

မူလက ဘာလဲဆိုလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ အာဏာေပးရမည္ဆိုတဲ့ “မူ”ပါပဲ။ ဘယ္လို ေပးဘယ္ေလာက္ေပးဆိုတာ ဘာမွ်မပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔စဥ္စားၿပီးလာခဲ့ၾကပါဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ အရွင္လုပ္ၿပီးထားပါတယ္။ ဘယ္ျပည္နယ္ ေတြပါသင့္တယ္ဆိုတာလည္း အရွင္လုပ္ၿပီးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မူလ ဖဆပလညီလာခံမွာ တင္တဲ့ အဆို မွာေတာ့ ေဖာ္ျပထည့္ထားပါတယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွတ္တမဲ့ထည့္ထားမိတာပါပဲ။ ေနာက္ျပန္စဥ္း စားမိေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံထဲက ဒီနယ္ေတြ၀င္သြားၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္လားဆိုၿပီး စဥ္းစားမိတာႏွင့္ ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး အခုလို သာမညဆို ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္(၃)ကေတာ့ “အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္လြတ္လပ္ေသာ သမၼတဗမာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ အပါအ ၀င္ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႔၏ အခြင့္အာဏာဟူသမွ်တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္ သားထံမွ ဆင္းသက္ေစရမည္” ဒီမွာကေတာ့ “မူ”က “တိုင္းသူျပည္သားမ်ားဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ တဲ့လူေတြပဲ” ဆိုတဲ့မူကို ထည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အခါ ဒီမူသေဘာမ်ဳိးႏွင့္ အႀကံၪဏ္ေတြေရးဆြဲ လာခဲ့ပါဆိုၿပီးမွာထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္အခ်က္(၄)ကေတာ့ “ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္၏ တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမွ်သည္ လူမႈေရး၌ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး၌လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၌လည္းေကာင္း တရားမွ်တမႈရွိလ်က္ အဆင့္အတန္း အခြင့္ အေရးႏွင့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈတို႔တြင္ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိ၊ ပကတိ တူညီေစရမည့္အျပင္ တရားဥပေဒႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္သမွ် လြတ္လပ္စြာ ႀကံစည္ပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရားကိုး ကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ၀တ္ျပဳ ခြင့္၊ ပရိေယသနရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စည္း႐ံုးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အခိုင္အလံု သတ္မွတ္ထားရွိေစရမည္”။

ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအထဲမွာ မူေတြကေတာ့ လူမႈေရးရာ၌ တရားမွ်တမႈ ရွိေစျခင္းမူ၊ စီးပြားမႈ တရားမွ်တရွိေစျခင္းမူ၊ ႏုိင္ငံေရးတရားမွ်တမႈ ရွိေစျခင္းမူ၊ အဆင့္ အတန္းတြင္ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိ ပကတိတူညီ ေစရမည့္အျပင္ တရားဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္သမွ် ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရရွိဖို႔ မူ ၇မူျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ မူ၇မူရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရား ၇ခ်က္ေပၚတြင္ အေျချပဳပါလို႔ ဒီအမွတ္ (၄)က ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ (၅)ကေတာ့ “ဤဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ထားရွိေစရမည္” ဆိုတာကေတာ့ ယခုတြင္ အခ်က္၂ခ်က္ရဲ႕ သေဘာမ်ဳိးပဲ၊ သာမ ညပဲဆိုထားလိုက္တာပဲ။ လူနည္းစုေတြအတြက္လည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထည့္သြင္းထားပါ။ ဘာလုပ္ပါဆို တာ ဒီအထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မထည့္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလွ်င္ ဒီကိစၥဟာ အထူးတလည္ပဲ ေရေရလည္ လည္ စဥ္းစားေဆြးေႏြးရမယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတြင္မကေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဖို႔မွာ အထူးရွင္းလင္းေစခ်င္တာကေတာ့ ဒီလူစုေတြအေပၚမွာ အရွင္းဆံုးစိတ္ထားပါတယ္။ မလိမ့္တပတ္ျဖစ္ေစ၊ ေျခ႐ႈပ္လို႔ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္တစ္လံုးျခားအားျဖင့္ လူနည္းစုေတြအေပၚမွာ မတရားလုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာအလွ်င္းမရွိႏွင့္။ သူတို႔ေျပာ ဆိုခ်င္တာ သူတို႔ေျပာၿပီးေတာ့ကာ၊ လံုေလာက္တဲ့ ကာကြယ္ခ်က္ေတြကို ဟုတ္တယ္မဟုတ္ဘူး၊ တရားသျဖင့္ အခြင့္အေရးေတြဟုတ္တယ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြကို စိစစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာ တူလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာမတူလို႔ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ ဒီေလာက္ပဲရႏိုင္မယ္၊ ဒီ့ထက္ေတာ့ပိုၿပီး မရႏုိင္ဘူး ေျပာတဲ့အခါမွာ ဒီလိုေရေရလည္လည္ ေဆြးေႏြးမွသာလွ်င္ သေဘာတူလို႔ျဖစ္ေစ၊ မတူလို႔ျဖစ္ေစ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီမွာလူနည္းစုေတြအတြက္ ကာကြယ္ခ်က္မ်ား ဆိုၿပီး ပါ႐ံုေလာက္သာပါတယ္။ တသီး တျခား ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါဘူး။

ဒီအတိုင္း အမွာသေဘာျဖစ္တဲ့ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းတဲ့အခါမွာ အခုလိုျဖစ္ေနတဲ့ ဗမာျပည္မွာ လက္ငင္း အေျခ အေနကို အနည္းငယ္သံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုလက္ငင္းျဖစ္ေနတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနကို ၾကည့္ မယ္ဆိုလွ်င္ အခုဖြဲ႕စည္းစည္းေ၀းေနတဲ့ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျပည့္စံုတဲ့ လႊတ္ ေတာ္လို႔ယူဆတယ္။

ဒီအတိုင္းလည္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခါမွာ ဒီတိုင္းျပည္ ျပဳလႊတ္ေတာ္က ေနၿပီးေတာ့ ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ဖို႔ ေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ္လက္ေတြ႕ေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အာဏာဟာ ဒီတုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္လက္ထဲမွာ မရွိေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ မရွိေသးသလဲဆိုလွ်င္ ဒီတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ဘိလပ္ပါလီမန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေန ေတာ့ ဘိလပ္ပါလီမန္ကေနၿပီး ဒီတိုင္းျပည္ေပၚမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးအျဖစ္ႏွင့္ စိုးမိုးအုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းခံရေတာ့ ဘိလပ္ပါလီမန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းရပ္စဲပစ္ရမယ္။ ရပ္စဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္း ျပည္ဟာအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ေရာက္မယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ The status of the con-stitutent assembly is that of a sovereign body ။ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ဒီတိုင္းျပည္ ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့လႊတ္ေတာ္လို႔ ယူဆတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာပါ၀ါက်ေတာ့ မရွိေသး ဘူး။ အခြင့္အေရးကေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဥပမာ-ဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုတဲ့စကားေတြဟာ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူဆတယ္။ ယူဆထားပင္ ယူဆထားျငားေသာ္လည္း Legai Sanction ေခၚတဲ့ ဥပေဒအခြင့္အေရး အာဏာရွိသလားဆိုေတာ့ အဲဒီလိုေတာ့မရွိဘူး။ အဲဒီအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္တဲ့ကိစၥေတြလည္း ဆံုးျဖတ္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္။ ဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္သူမွလာ ၿပီးေတာ့ မတားဆီးႏိုင္ဘူး၊ မေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ အမတ္ေတြကလြဲလွ်င္ ဘယ္သူမွ မတား ဆီးႏိုင္ဘူး၊ မေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဥက္ၠ႒ႀကီးဟာ ရွင္ဘုရင္ပဲ။ သူအာဏာအရွိဆံုးပဲ။ သူကေနၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀းလုပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အဆံုးအျဖတ္သေဘာ မ်ဳိးႏွင့္ ၾကည့္႐ႈဆံုးျဖတ္သြားရမယ္။

သူ႔အဆံုးအျဖတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားေထာင္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘာမဆိုဆံုးျဖတ္ ခ်င္တာဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဒီအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ဆိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ဒီအခါက်လို႔ရွိလွ်င္ ဘိလပ္ပါလီမန္က အဲဒီလိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔တစ္ေတြ က်ဳပ္တို႔အာဏာလႊဲပါတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုဥပေဒႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႐ိုး႐ိုးနည္းအတုိင္းျဖစ္ပံုကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပတာပါ။ ဒါကတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအာ ဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ရမည့္ သေဘာမ်ဳိးကို ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ အဲဒီလိုအာဏာလဲႊေျပာင္း ေပးတဲ့ကိစၥမွာ စကားမ်ားၿပီး အက်ယ္အက်ယ္ေတြ ျဖစ္လာၾကလွ်င္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ အခက္အခဲေတြေပၚလာလွ်င္ေတာ့ ဒီ့ျပင္တစ္နည္းတစ္လမ္း စဥ္းစားတန္ စဥ္းစားရလိမ့္ မယ္။ အဲလိုစဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ဥပမာတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဟာ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ ပိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ဳပ္တို႔ပဲ ဒီအာဏာေတြကိုယူရမယ္ဆိုၿပီး အတင္းယူတဲ့ နည္းလမ္းလည္းရွိ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအဆိုတင္သြင္း ေနတဲ့ကိစၥကေတာ့ ဒီလိုအတင္းယူဖို႔ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္ မတိုက္တြန္းေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မတိုက္တြန္းေသးဘူးလဲဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ လံုးမွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခ အေနေတြကို ေထာက္ၿပီးေတာ့ အၾကည္အသာအားျဖင့္ မိတ္ေဆြသေဘာႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူ သြားႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အနည္းငယ္ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္းအၾကည္အသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ရေအာင္လုပ္ရ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအဆိုကိုတင္ သြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍သာ ဒီလိုၾကည္ၾကည္သာသာ မိတ္ေဆြသေဘာမ်ဳိးႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကို မလိုလားဘူးဆို လွ်င္ အခုလို တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ပထမဆံုးအဆိုတင္သြင္းကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္မ်ဳိးသြင္း လာခဲ့မွာပဲ။ ဘယ္လိုသြင္းမလဲ ဆိုလွ်င္ ဒီအဖြဲ႕ႀကီးဟာ ယာယီအမ်ဳိးသား အစိုးရစသည္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမယ္၊ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕စည္းမယ္၊ အတင္းလုပ္စရာလိုလွ်င္ အတင္းလုပ္မယ္။ က်ဳပ္ဒီလိုအတင္းလုပ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္ အစိုးရႏွင့္ဆိုလို႔ရွိလွ်င္ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ အနည္းႏွင့္အမ်ားျဖစ္ရမယ္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္ ဒီလို အျငင္းအခံုမျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ ဆယ္ေရး တစ္ေရး၊ ကိုးေရးတစ္ရာဆိုသလို လုပ္ထား ဖို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြရွိေသးတယ္။

အဲဒီေတာ့ လက္ေတြ႕ျပင္ဆင္ခ်က္ လုပ္စရာဆိုတာေတြ အပထားၿပီး တျခားစဥ္းစားလိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိလွ်င္ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ဆိုၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ဒီအတင္းအက်ပ္ေလွ်ာက္ၿပီး လုပ္ေနရမယ့္ ကိစ္ၥမ်ဳိးေတြဆိုတာ အမွန္ အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လူမဆို လိုလားမွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ လိုလည္း မလိုလားအပ္ဘူး။ ေနာက္တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေနအားလံုးကိုၾကည့္ၿပီး အၾကည္အသာအားျဖင့္ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းလို႔ ရႏိုင္မယ္ဆိုလို႔ရွိလွ်င္ မေကာင္းဘူးလား။ အဲဒီလို အၾကည္အသာျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီး ဒီအဆိုကို တင္သြင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္, မျဖစ္ႏိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ိန္ဆဖို႔လိုပါတယ္။ အၾကည္ အသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းလွ်င္ အခုျဖစ္ေန တဲ့ ကမ္ၻာရဲ႕ အေျခအေန၊ အဂၤလိပ္အစိုးရရဲ႕ အေျခအေနအားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ အၾကည္အသာျဖစ္မွာပဲလို႔ယူဆတယ္။ အေႏွးႏွင့္အျမန္ပဲ။ ဒီအေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုတဲ့ ကိစ္ၥဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့အေပၚမွာတည္တယ္။ တျခားမွာလည္းတည္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာက ျမန္ျမန္ႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းမွန္မွန္ရွိၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစည္းတလံုးတည္း တညီတညာတည္း အင္အားေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းႏွင့္ဆိုလို႔ရွိလွ်င္ ယူႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တထစ္ခ်မ ေျပာလိုဘူး။ အခု လံုး၀လြတ္လပ္ေရးရၿပီဆိုေတာ့ ဒီအဆိုထဲမွာ ဒီမူကိုထည့္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီ အေႏွာင့္ အယွက္ေတြကို စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ ဒီအဆိုကတင္သြင္းတဲ့အခါ အဆိုဟာေရွ႕ကို ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္မလဲဆိုတဲ့အ လားအလာကို မေတးြရဲ ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ေနပါတယ္။

ဘာျပဳလို႔လဲဆိုလွ်င္ ဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေတြကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ဒီအတိုင္းအတည္ျဖစ္ ဖို႔, မျဖစ္ဖို႔ဆိုတာဟာ ဘယ္အေပၚမွာ တည္သလဲဆိုလို႔ရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အား လံုးအေပၚမွာတည္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔အဆင့္အတန္းရွိေနတဲ့ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္ အဆင့္အတန္းကို စ ကားသေဘာႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒသေဘာႏွင့္ တကယ့္လက္ေတြ႕ လက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သႏိ္ၷ႒ာန္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုရွိေနမွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ႀကီး ဆံုးျဖတ္ေပးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္လို႔ရွိ လွ်င္ ယခုျမင္ေနတဲ့အတိုင္းဆိုရင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲေတြ အနည္းႏွင့္အမ်ား ေပၚ လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ႏ်င့္ ဘယ္သူ႔အေပၚမွာ ဘယ္လိုစိတ္ထားမွ မထားဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုခ်င္ပါတယ္။ အာဏာလြဲေျပာင္းေပးတဲ့ ကိစ္ၥမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ေတာင္တန္းေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ စားလွယ္ ေတြကို အသံုးခ်မွာပဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ကပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာထားလိုပါတယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုရင္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ အခုႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြဘယ္လို လြတ္ ေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ဆိုတာ ဒီအေရးဒီကိစၥကလြဲလွ်င္ ဒီ့ျပင္ဘာမွမရွိဘူး။ ဗမာျပည္မွာဆိုရင္ သူတို႔က ကရင္ ေတြကိုေျမႇာက္ေပးမွာပါပဲ။ ေတာင္တန္းကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း ေျမႇာက္ေပးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အားလံုးကိုစဥ္းစားၿပီးသားပဲ။ ဘယ္သူကဘယ္သူ႔ကို ေျမႇာက္ေပးေျမႇာက္ေပး ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖို႔မွာေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔သြားရမယ့္လမ္းကို မွန္မွန္ႀကီးသြားမယ္။ ႐ႈပ္လို႔လည္း ပိုရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေျခာက္လို႔လည္း ပိုရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္လုပ္ သြားမယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္အတိုင္း မွန္မွန္ႀကီးသြားမယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ေစတနာအရင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္သြားတာကို ႐ႈပ္ခ်င္တဲ့လူေတြရွိရင္ သေဘာအတိုင္း႐ႈပ္ႏိုင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာအရ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတိုင္းသြားမွာပဲ။ အဲဒီလိုသြားတဲ့အခါမွာ လည္း ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြနဲ႔ ေတြ႔ေန၊ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္နင္းၿပီးသြားမယ္။ ေျခာက္လွ်င္လည္း ကၽြန္ ေတာ္တို႔မေၾကာက္ဘူး။ ေျမႇာက္လွ်င္လည္း မေျမႇာက္ဘူး။ ေခ်ာ့လွ်င္လည္းမေပ်ာ့ဘူး။ လမ္းမွန္အတိုင္း မွန္မွန္ သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားတဲ့ ပန္းတိုင္ထိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားမယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီလိုသြားတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ကေတာ့ စဥ္းစားၿပီးသား၊ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားရွိလို႔ ေရွ႕ကို ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ေတြ႕ဦးမယ္၊ ဘယ္လိုျဖစ္မည္ဆိုတာအားလံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္တန္းေဒသဘက္က မိတ္ေဆြေတြ ရွမ္းအစရွိသည့္အျပင္ အား လံုးကိုေျပာခ်င္တာက မိတ္ေဆြသေဘာသာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေသြးခ်င္းသားခ်င္းဆိုလွ်င္ လည္းမွန္ပါ တယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ ေရွးကတည္းက ရာဇ၀င္အရ မြန္ဂိုလီယံ အဆက္အႏြယ္ကဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေသြးသားခ်င္းတူညီ ေနၾကတဲ့လူေတြႏွင့္ ေသြးခ်င္းသားခ်င္းမတူတဲ့ လူေတြမွာ ဘယ္ ေနၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔အေပၚမွာ ေစတနာပို႔မည္ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေနၿပီးေတာ့ အခုေနေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကိစၥေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာင္တန္းနယ္က လူေတြ အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္လား၊ ဆိုးက်ဳိး အတြက္လားဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ေလး-ငါးလတုန္းက ဘာမွ်အေျခအေန မေရရာတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသဆိုတဲ့နယ္ေတြကို အေျခ အေနေရေရရာရာ ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀င္ေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီလိုလုပ္လာခဲ့တာ ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစတနာႏွင့္လုပ္တာပဲ။ ေစတနာႏွင့္ လုပ္တာလား၊ ေ၀ဒနာႏွင့္လုပ္တာလား စဥ္းစားဖုိ႔ လိုတယ္။ အေမွာင္ထဲကေနၿပီး အလင္းေရာင္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ဟာကို အလင္းေရာင္က အေမွာင္ထဲ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္သြားခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တားပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ျမင္တဲ့အတုိင္းေျပာရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြႀကီးမ်ဳိးႀကီး ေသြးခ်င္းသားခ်င္း၀တၱရား ရွိသလို ေဆာင္ရြက္တန္ သေလာက္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တယ္။ အလင္းေရာင္က အေမွာင္ထဲ ျပန္သြားခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ တတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အဖို႔မွာေတာ့ ဘယ္အထိ ေစတနာရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲထားတဲ့ ေနာက္မွာလည္း စိတ္ကကူးထား တာေတြ အေျမာက္အျမားရွိပါေသးတယ္။

အဲဒီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုတာဟာလည္း အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လူေတြရဲ႕ ေစတနာ၊ လူေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လူေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္အားလံုးကို ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ကုန္စင္ေအာင္မထည့္ႏုိင္ဘူး။ ဘယ္ဥပေဒ မွာမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး မရွိႏိုင္ဘူး။ No constitution in the world is perfect ။ ကမ္ၻာတစ္၀န္းလံုးမွာ ရွိတဲ့ဘယ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိတဲ့ ဥပေဒရယ္လို႔ မရွိဘူး။ အမွားအယြင္းမရွိတဲ့ ဥပေဒရယ္လို႔ လံုး၀မရွိေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ကာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လိုသမွ် အခ်က္ေတြကို အကုန္လံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ မထည့္ႏိုင္ေသးဘူး။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကို ထည့္ႏိုင္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကို မထည့္ ႏိုင္ဘဲရွိတယ္။

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း The letter of the constitution and the spirit of the constitution ၂မ်ဳိးရွိတယ္။ ဥပေဒမွာ စာလံုးေတြကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ကတ္သီးကတ္ သတ္၀ိ နည္းလြတ္တဲ့ ၀ိနည္းလြတ္႐ံုေလာက္ အဓိပ္ၸာယ္ေကာက္တဲ့နည္းက တစ္မ်ဳိး၊ အဲဒီဥပေဒကို လုပ္လိုက္တဲ့အခါ တုန္းက Spirit of the  constitution ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ ေစတနာစိတ္ထားအတုိင္းလုပ္လာတဲ့ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ဖတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဒီဟာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ခိုင္ခိုင္လံုလံု ညီညီၫြတ္ၫြတ္ႏွင့္ ေပါင္း သင္းသြားၿပီးေတာ့ကာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒပါလားလို႔ အဲဒီ Spirit စိတ္ထားမ်ဳိး ေပၚလာေအာင္ ေရးဆြဲတဲ့ဥပေဒမ်ဳိးဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီဥပေဒမ်ဳိးအရ အဲဒီဥပေဒစိတ္ဓာတ္အရ  Spirit of constitution  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီစိတ္ဓာတ္အတိုင္း ေနာက္အလုပ္လုပ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ Extra constitutional understanding and convention ဒီဥပေဒ အေပၚမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ နား လည္ၿပီး ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ထံုးတမ္းစဥ္လာ အေျမာက္အျမားေတြလုပ္ရမယ္။ ဒီအခါက် လို႔ရွိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစတနာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခုအထိ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ျပလာတဲ့ ေစတနာေတြကိုသာ သိေစခ်င္တယ္။ ဒီေတာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေသြးခ်င္းသားခ်င္း အျဖစ္ ႏွင့္ ဒီလိုေစတနာျပခဲ့တယ္။ ဒီလိုျပခဲ့တဲ့ေနရာမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေမွာင္က အလင္းေရာင္ေရာက္သည္ ထက္ေရာက္ေအာင္ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာပါပဲ။ အလင္းေရာင္ကေနၿပီးေတာ့ အေမွာင္သြားေစလိုတဲ့ ေစတနာမရွိပါဘူး။

တစ္ေန႔က စာတစ္ေစာင္ဖတ္လိုက္ရတယ္။ နယ္တစ္နယ္က အဂၤလိပ္လက္ ေအာက္ကေနၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာ မေနခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ အဲဒီလို အစီရင္ခံစာမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရတယ္။ ေတြ႕ရေတာ့ကာ ဒီလို အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ေနခ်င္ၾကတယ္ဆိုလွ်င္လည္း သေဘာပဲ။ အလင္းေရာင္ကေနၿပီး အေမွာင္ထဲသြား ခ်င္ၾကတဲ့လူေတြရွိလွ်င္လည္းသေဘာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မတားဆီးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာလည္း မေနခ်င္ဘူး။ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္ႏုိင္ငံျခား လူမ်ဳိးလက္ေအာက္မွာမွ မေနခ်င္ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ေနခ်င္တယ္။(ၾသဘာသံမ်ား)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတိအလင္းေၾကညာလိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အဲဒီလိုလြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေနႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီအဆိုကိုတင္သြင္းတဲ့အခါမွာ အလင္းေရာင္ထဲမွာေနခ်င္ၾကတဲ့လူေတြဟာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔အဆိုကိုေထာက္ခံပါ။ အလင္းေရာင္ကေနၿပီးေတာ့ အေမွာင္ထဲကို သြားခ်င္တဲ့လူေတြကေတာ့ သေဘာ အတိုင္းပါပဲဆိုတာ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းရင္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(ပင္လံုကတိက၀တ္မ်ား)

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္သည့္ စာတမ္းမ်ား (ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၃) မွထုတ္ ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။