လႊတ္ေတာ္တငြ္းကအ ေျခခံဥပဒေအခင္းအက်င္း

ယခုဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ေနာက္ ဆုံးလက္က်န္သက္တမ္းျဖစ္သည့္ တစ္ႏွစ္ အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏သက္တမ္း ေလး ႏွစ္ေက်ာ္ ငါးႏွစ္ထဲသို႔ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေျပာျခင္းသည္ တျခားမဟုတ္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေသာ ေလးႏွစ္တာကာလ အတြင္း ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္ စားျပဳထားခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က ျပည္သူ လူထုအတြက္ မည္မွ် အလုပ္အေကၽြးျပဳခဲ့ ၾကၿပီးၿပီနည္း၊ မည္မွ်တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကၿပီးၿပီ နည္းဆိုသည္ကို ျပည္သူလူထု ဘက္က ေစ့ငုၾကရန္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အေထြေထြေ႐ြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ရွိေနသည့္ လက္ က်န္တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္သူ လူထုအက်ဳိးစီးပြားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ အပိုင္းက မည္မွ်အာ႐ုံစိုက္ေပးႏိုင္မည္ နည္း ဆိုသည္ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။
ထိုလက္က်န္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ အတြင္း ျပည္သူလူထုဘက္က လႊတ္ေတာ္ အေပၚ မမွိတ္မသုန္ေစာင့္ၾကည့္ အကဲ ျဖတ္သြားရမည့္ကိစ္ၥရပ္တခ်ဳိ႕လည္း ရွိေန သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဦးစြာေရွ႕ထားေစာင့္ ၾကည့္ရမည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ သည္။ ယင္းသည္ ဒီခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ သည္။
တည္ဆဲဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထား ခ်က္ (၀ါ) ျပ႒ာန္းထားခ်က္တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဆိုပါက လိုက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခန္း(၁၂)တြင္ သီးျခားထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ထားသည္။
ထိုအခန္း ပုဒ္မ ၄၃၆တြင္ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ (ခ)ဟုခြဲျခားထားၿပီး ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ “ဤ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ထိ၊ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း(၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အားလုံး၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏ္ၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏ္ၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏ္ၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္”ဟုဆိုကာ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ပုဒ္မမ်ားသည့္ သီးျခားတင္းက်ပ္ တားျမစ္ထားသည့္ပုဒ္မမ်ား (၀ါ) အထိအရွ မခံသည့္ပုဒ္မမ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မခြဲ(ခ) ျပ႒ာန္းခ်က္အတြင္းပါ၀င္ သည့္ ပုဒ္မမ်ားကေတာ့ ယခုပုဒ္မခြဲ(က)အတြင္း ပါ၀င္သည့္ပုဒ္မမ်ားေလာက္ တား ျမစ္ခ်က္ မျပင္းထန္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္သြားႏိုင္မည့္ပုဒ္မ မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းပုဒ္မခြဲ(ခ)ကို ယခုလို ျပ႒ာန္းထားသည္။
“ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အားလုံး၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏ္ၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္”ဟု ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ျပင္ဆင္ ေရးျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ၫႊန္းရသည္မွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာစရာစကားမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ၾကေစ လိုသည္။
အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ရက္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအခါမွစတင္၍ ဒီခ်ဳပ္ဘက္က ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ တင္ခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္နည္းတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဘက္ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတက္လာခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ ေရး မူၾကမ္းမ်ား အသီးသီး တင္သြင္းခဲ့ၾက သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က တင္သြင္း ခဲ့ၿပီးေသာ မူၾကမ္းငါးခုတိတိ ရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ဦးသိန္းထြန္း ေက်ာင္းကုန္း မဲဆႏ္ၵနယ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးက လက္မွတ္ ေရးထိုးတင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေမလ ၂၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာေမာင္ သင္း မိတ္ၳီလာမဲဆႏ္ၵနယ္ အပါအ၀င္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦး တင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္း၊ စက္တင္ ဘာ ၁၇ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္း အေ၀း ၂၄ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၄ ဦးတင္ ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္း အေ၀း ၂၆ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္စန္းခ်စ္၊ တပ္မေတာ္သားအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အပါအ၀င္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၄ ဦးတင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ထိုစက္တင္ ဘာ ၂၀ရက္ကပင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္း အေ၀း ၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဦးစိုင္းသန္း ႏိုင္ ကရင္ျပည္နယ္မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၅)အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးတင္ျပလာေသာ ဥပေဒ ၾကမ္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားဘက္က ၄၃၆ (က)ႏွင့္ (ခ)တို႔ကို ပိုင္းျခားကာ ဥပေဒမူၾကမ္း ႏွစ္ခုကို တင္လာသည္။ ထိုမူၾကမ္းႏွစ္ခုကို ယခု က်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥက္ၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္(ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (ေနာင္ခ်ဳိမဲဆႏ္ၵနယ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပလာျခင္းျဖစ္ သည္။


ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အပိုင္း ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္ ၅၁ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး ၄၃၆(ခ)အပိုင္း ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္ ၆၃ ခ်က္ပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္း ၁၁၄ ခ်က္ျပင္ဆင္ ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုမူၾကမ္းႏွစ္ခုထဲတြင္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ပါ၀င္မႈ အခ်ဳိးအဆကိုေလွ်ာ့ ခ်ထားျခင္း၊ ကာ/လုံဟုအတိုေကာက္ ေခၚ ဆိုၾကသည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ယခုမူၾကမ္းႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ တပ္မေတာ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တို႔ဘက္မွ တင္ျပလာသည့္မူၾကမ္း ငါးခုေပါင္းပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးသြားရမည့္မူၾကမ္း ခုနစ္ခုရွိ ေနသည္။
ထိုမူၾကမ္းခုနစ္ခုကို လက္က်န္ လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္တင္ခဲ့စဥ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီကိုလည္း ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးစီး သြားသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။
သည္ေနရာတြင္ အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္း ခုနစ္ခုႏွင့္ လက္က်န္လႊတ္ေတာ္ကာလတို႔ အေပၚ ျပန္လည္ေစ့ငုရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ျပက္ၡဒိန္အရ လက္က်န္လႊတ္ ေတာ္၏ တစ္ႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို သုံးႀကိမ္သာက်င္းပ သြားရန္ လ်ာထားခ်က္ရွိၿပီး ထိုသုံးႀကိမ္ သည္ ရွစ္လတာကာလအတြင္းအၿပီးအျပတ္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ရက္ ကစတင္ခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ား သည္ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္တြင္ အဆုံး သတ္ကာ ရပ္နားမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ၾကား ရပ္နားကာလက ရက္ေပါင္း ၃၈ရက္ရွိေန ျပန္သည္။ ထိုကာလအတြင္း ဆိုခဲ့သလို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အၿပီး အျပတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အၿပီးအျပတ္ဟုဆို ျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္နာယ က၏ စကားအေပၚ အေျခတည္ ေျပာဆို ျခင္းျဖစ္သည္။
““မည္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုခုမွ် ေနာက္သက္တမ္းကို ဆက္ၿပီးလႊဲယူသြားတဲ့ အစဥ္အလာမရွိတဲ့အတြက္ အခုလို ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း လက္ရွိ သက္တမ္းမွာပဲ ၿပီးစီးေအာင္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္””
ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္း အေ၀း ဒသမေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည့္ စကားျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါစကားကိုၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးသည္ အျခားဥပေဒမ်ားနည္းတူ ယခု သက္တမ္းအတြင္း အၿပီးအျပတ္ ေဆာင္ ရြက္မည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္နာယကက ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုလာခ်ိန္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေအာင္ျမင္စြာျပင္ ဆင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္မူ အခ်ိန္မ်ားစြာလို အပ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္အတြင္း မည္သို႔မွ်မၿပီး ျပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဟုဆိုထားသည့္အတြက္ အၿပီးအျပတ္ျပင္ ဆင္ ႏိုင္သည္အထိမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ဘက္က ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုသာ ဆို ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတို႔ဘက္က ေ၀ဖန္ ခ်က္မ်ားထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုမွအျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး စိတ္အားထက္သန္စြာေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည့္ ျပည္သူလူထု ဘက္က မူ လႊတ္ေတာ္နာယက၏ ေျပာစကားသည္ အားတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ ျခည္မ်ား ျပန္လည္ေတာက္ပလာခဲ့သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ရွိေနစဥ္ ဧရာ၀တီသတင္း ဌာန ႏွင့္ ေဒါက္တာျမတ္ၪဏစိုးတို႔ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျဖၾကားလိုက္သည့္အေျဖ စကားက ေတာက္ပလာခဲ့သည့္ျပည္သူလူထု ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ကို တစ္မုဟုတ္ ခ်င္း ၿငႇိမ္းသတ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျပန္ သည္။


““မီဒီယာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က လည္း ေျပာပါတယ္။ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္ ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ မေက်ာ္ရင္ ဘာမွ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ အဓိကအတားအဆီးႀကီး က အဲဒါပဲ။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ျပင္လို႔ရ မယ္ဆိုတဲ့ဟာက တည္ဆဲ””ဆိုသည့္ စကား ကို ေဒါက္တာျမတ္ၪဏစိုးက ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျဖဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုစကားသည္ မိမိတို႔အတြက္ အံ့ၾသ မွင္တက္မိေစသည့္ ေျဖဆိုစကားဟု ဆိုရ မည္။ ထိုစကားသည္မိမိတို႔ျပည္သူလူထု အတြက္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္သည့္အေျဖ စကားျဖစ္ေနသျဖင့္ အံ့ၾသရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းဘက္မွ သေဘာမတူလွ်င္၊ ပါ၀င္မေထာက္ခံလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္၍ မရ ဆိုသည္မွာ အဆိုပါဖြဲ႕စည္းပုံကိုအတည္ျပဳ ၿပီးခ်ိန္ကတည္းက ပါလာခဲ့သည့္ျပ႒ာန္း ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း ထိုအခ်က္အေပၚ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေစာ ေၾကာခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာရွိခဲ့ ၿပီ။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ ထင္သာျမင္သာ ရွိေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ကေလးကအစ ေခြး အဆုံး သိထားၿပီးသား ျပ႒ာန္းခ်က္ဟု ဆိုရ မည္ ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်က္အေပၚ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနသူက ေထာက္ျပေျပာဆိုလာျခင္းသည္ အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ရသည္။ ထို႔အတူ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ႏိုင္ ေရး အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ရသည့္ မိမိတို႔အတြက္ အားတစ္ခုေလ်ာ့ေစခဲ့သည့္ ေျဖဆိုစကားလည္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ေတြးထင္ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည္မွာ ထိုအတား အဆီး၊ ထိုအခက္အခဲတို႔ကို အာဏာရပါတီ၊ အာဏာရအစိုးရႏွင့္ အင္အားႀကီးလႊတ္ ေတာ္ အစုအဖြဲ႕တို႔ဘက္က ဘယ္လိုေက်ာ္ လႊားသြားမလဲဆိုသည္ကို ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္ လႊားသြားမည့္အေျဖကို ထုတ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေျဖဆိုစကားကို မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ၾကသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ မ်ားစြာ ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ႏွစ္တာ ကာလကို ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္နာယကစကားအရဆိုလွ်င္ ယခု တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ ေရးကို အထူးျပဳသြားဦးမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ ထပ္တစ္ႏွစ္ေပါင္းကာ စုစုေပါင္းႏွစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအတြက္ ရလဒ္သည္ ေဒါက္တာ ျမတ္ၪဏစိုး၏ အေျဖစကားကဲ့သို႔ မေရ မရာျဖစ္ျခင္း၊ သိသာသည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚမလာျခင္းတို႔ရွိခဲ့မည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားမ်ားစြာနစ္နာေစခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သြားေစပါမည္။ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ရမည့္ကိစ္ၥကို ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအခ်ိန္မ်ားေပးဆပ္ခဲ့ျခင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ပါမည္။ ထို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္းက အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ ႏွင့္ လက္ရွိသြားေနဆဲကာလ တစ္ႏွစ္တို႔ ေပါင္းသည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာသည္ အက်ဳိးရလဒ္ တစ္ခုကို ယူေဆာင္လာႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
သို႔မွသာ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဘက္က ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြား၊ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ ရလဒ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား၊ အခ်ိန္ကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိစြာစီမံေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိမည္ကို အထူးသတိခ်ပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဂ်ၿငိမ္း