လႊတ္ေတာ္မခၽြတ္ေခ်ာ္ေစဖို႔

 

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑က အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သုံးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သုံးတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံ့ေရးရာကိစၥအမ်ားစုကို ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီက တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ ဆုံးျဖတ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥေတြ ကို တစ္ဦးခ်င္းဆုံးျဖတ္ဖို႔ ပါဝင္ဖို႔အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ကိုယ္စားကိုယ္စား လွယ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွာပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႔၊ ဆုံးျဖတ္ဖို႔အတြက္ ေစလႊတ္ထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လူထုရဲ႕စိတ္ဆႏၵ၊ သေဘာထားကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ  မိမိကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့လူထုရဲ႕သေဘာထားကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၊ လူပုဂိၢဳလ္ဦးဦးရဲ႕သေဘာ ထားအ ျမင္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအေပၚ သစၥာပ်က္ယြင္းမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ဟာ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အသက္ဝင္ရွင္သန္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အဓိကအ ေရးႀကီးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ဖို႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ရွင္းလင္း တိက်တဲ့မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒေတြကိုခ်မွတ္ၿပီး အဲဒီမူဝါဒေတြအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြစတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ မူဝါဒဆိုတာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးက လက္ရွိအေျခအေနတစ္ခုကိုထိန္းသိမ္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟု ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ မူဝါဒ ေတြကိုဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊ စီမံ ကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး လိုအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြအရင္းအျမစ္မ်ား လုံေလာက္စြာအသုံးျပဳၿပီး ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ မည္သည့္အေရးကိစၥမွ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္းစ တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အစိုးရတစ္ရပ္က အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနတဲ႔၊ ေဖာ္ေဆာင္မဲ့ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လူထုကိုယ္စား လွယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ပါဝင္မႈက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ဦးေဆာင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ အခ်ဳိ႕ရွိေနေပမဲ့လည္း ဥပေဒျပဳ ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ကေတာ့ ခုိင္မာအားေကာင္းလာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဟာ အစိုးရကို မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္အစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္လုပ္သမွ်ကို လိုက္ျဖည့္ဆည္းေနရ တဲ့အေျခအေနမွာရွိေနဆဲပါ။ လႊတ္ေတာ္ဟာ ခြၽတ္ေခ်ာ္ေနၿပီလားဆိုတာျပည္သူ လူထုစိတ္ထဲ သံသယေတြ ဝင္ေနပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ (သို႔) ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ (သံုး) ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရပါတယ္။  အဲဒါေတြကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏အသံ၊ လိုလားခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳျခင္း (Representation)၊ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ဖ်က္ သိမ္းျခင္း (Law Making) ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ လုပ္ ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ( Over sight) စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္စားျပဳျခင္းမွာ  ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ေတြရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ အလြန္အေရးၿပီး အဓိ ကက်သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုကိုယ္ စားျပဳမႈ မရွိျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈအားနည္းေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အက်ိဳးစီးပြား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိ ေနမွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕အက်ဳိးကို အမွန္တကယ္ ရရွိခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါတယ္။  အဲလိုပဲ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရွိ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြား ဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္တင္ျပလိုစိတ္ဆႏၵ (Will)၊  တင္ျပႏုိင္စြမ္း ရွိမႈ ( ability) ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥေတြအတြက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕  သေဘာထားအျမင္မ်ားကို နားေထာင္ျခင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားကိုကိုယ္ စားျပဳျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ အသံကို တစုတစည္းတည္းနားေထာင္ဖို႔ ၾကားနာဖို႔အတြက္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕  ပါဝင္ကူညီမႈဟာ အေထာက္အကူျပဳေစ ပါတယ္။  အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတစ္ခုရွိ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းၿပီး လိုအပ္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားထံ ေပးပို႔ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါက ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ပိုမိုခိုင္မာအား ေကာင္းေစၿပီး ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေျမ ေတာင္ေျမႇာက္ေပးရမယ့္အစားကန္႔သတ္မႈေတြ ၊တားဆီးပိတ္ပင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အဲလိုပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၎ျပႆနာမ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကိုရယူျခင္း၊ မူဝါဒမ်ား ကိုျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) အတည္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္မူဝါဒမ်ားအား ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းစသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ကို ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရပါတယ္။ ဒီမွာအေရးႀကီးတာ ဥပေဒေတြကို ျပင္တာ၊ ေရးဆြဲတာ၊ ဖ်က္သိမ္းတာေတြကို မူဝါဒဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲ မူဝါဒဆိုင္ရာ ထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိပဲ ဥပေဒေတြကို လိုသလို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟာၾကာလာတဲ႔အခါမွာ ဥပေဒေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္း လာၿပီး ဥပေဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၂ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒနဲ႔ ၁၉၈၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒေတြဟာ ေျမ အသုံးခ်မႈ မူဝါဒပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ျပင္ဆင္ဖို႔ အားနည္းေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕မွာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းၿပီး ေျမယာအေရးကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေျမယာကိစၥေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔အတြက္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ၊ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း တာဝန္ရွိၾကပါတယ္။  အထက္ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ႏုိင္ငံေရး ရာထူးတာဝန္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းတာဝန္ယူၾကရပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ထိန္းေက်ာင္းတဲ့အခါမွာ လည္း မူဝါဒအရ ဥပေဒအရ ထိန္းေက်ာင္းတာမ်ဳိးလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ မူဝါဒကို ေသခ်ာနားလည္မႈမရွိဘဲ ထိန္း ေက်ာင္းတာမ်ဳိးဟာ ထိန္းေက်ာင္းတာ မ်ဳိးျဖစ္မလာဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မူဝါဒပါေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ ထိေရာက္မႈနဲ႔ ရလဒ္ ေတြကို စနစ္တက်ေလ့လာေထာက္ျပျပီး ထိန္းေက်ာင္းတာမ်ိဳးပဲလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါမွေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္က မူဝါဒေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ကိုေသြဖည္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ေဝဖန္ေထာက္ ျပဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနည္းက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်မႈျဖစ္ စဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္ႏုိင္မႈ ျပည္သူလူထုအား ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ ခံႏုိင္မႈမ်ားရွိေနပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ သေဘာတူၾကည္ျဖဴမႈ (legitimacy) ကိုပိုမိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက အလြယ္တ ကူလက္လွမ္းမီမႈရွိေနလွ်င္၊ မီဒီယာကလည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းၿခဳံေဖာ္ျပ ေပးႏုိင္လွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အားေကာင္းေနမည္ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင္႔ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ရရွိႏုိင္မႈ၊ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ႏုိင္မႈရွိ ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုၾကား မၾကာခဏ ထိေတြ႕မႈမ်ားရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထုက ေတာင္းဆိုတင္ျပၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ ဖိအားေပးတိုက္တြန္းၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားအား ျပဳစုျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းျခင္း လုပ္ကိုေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈရွိျခင္း စသည္႔အခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ ေရးမ႑ိဳင္တြင္ ရွိ ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ မူဝါဒမ်ာျပ႒ာန္းတဲ့အခါမွာ  ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ မူဝါဒျပင္ျခင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး တက္ၾကြမႈရွိပါက မူဝါဒမ်ားျပဳစုေရးဆြဲရာတြင္ ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးမွသာ အတည္ျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရာမွာလည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား စီမံကိန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးၾကပါ တယ္။ အဲဒီလို႔လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ  အမ်ဳိးသားရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအေပၚ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စုစုေပါင္းဝင္ေငြႏွင့္အသုံးစရိတ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားႏွင့္ အ လြဲသုံးစား လုပ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း စသည့္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေတြဟာ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးျဖစ္စဥ္ေတြ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္မႈရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမင့္မားေနပါ တယ္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ ဥပေဒျပဳအမတ္အမ်ားစုဟာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႔ အႀကဳံမရွိျခင္း၊ မူဝါဒဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ား တြင္၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ႏုိင္မႈ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားျခင္း၊ အားနည္းျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာေတာ့ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ေတြမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ၎တို႔ ဘာသာ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲတင္သြင္းၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ ေထာက္ျပေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို မူၾကမ္းေရး ဆြဲျပဳစုၾကၿပီး ေရြးေကာက္ခံပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရွိ လႊတ္ေတာ္အသီးအသီးသို႔ ေပးၿပီး အဆိုျပဳတင္ျပၾကေလ႔ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ အေျခအေနကိုသိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို အလုံးစုံကန္႔ကြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၎မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အတူတူေရးဆြဲျပဳစု ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္းပါ ဝင္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါတယ္။

မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကိုဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ၾကားအတူတကြေရးဆြဲျပဳစုျခင္းဟာ မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္းေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုမူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအားေကာင္းေစရန္အတြက္ကေတာ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေန၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း/ဖြဲ႔စည္းမႈ/ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈအရေပးအပ္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ မိခင္ပါတီမွ ေပးအပ္ထား သည့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုမႈ စိတ္ဆႏၵစသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္သစ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ၾကား မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတူတကြမွ်ေဝခ်မွတ္သည့္ ပုံစံမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ မူဝါဒအမ်ားစုသည္ ဥပေဒအျဖစ္ေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳဖို႔လိုအပ္ရာ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မူဝါဒအေၾကာင္းအရာပါအေရးကိစၥမ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ေသခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္မူဝါဒမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အ  ေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္လာပါက၎စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ လ်ာထားခ်က္ ခန္႔မွန္း ရသုံးမွန္းေျခေငြ စာရင္းကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အတြက္ မူဝါဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သိ ရွိနား လည္ထားပါက အမ်ိဳးသားရသုံးမွန္း ေျခေငြစာရင္းကို ျပဳစုေရးဆြဲရာတြင္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။

မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင္႔ အေရးကိစၥ မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္ေပၚတြင္ မူတည္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင္႔ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ PRI ပါတီအေနျဖင္႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေနာက္ ပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈနည္းသြားၿပီးေနာက္ အျခားပါတီမ်ားမွ ဥပေဒျပဳႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လာ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို႔ မကၠစီကိုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ပိုၿပီးသီးျခားလြတ္လပ္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုသည့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵမ်ား ပိုမိုအား ေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ မူဝါဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ မူဝါဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  အထက္မွာေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မူဝါဒအမ်ားအနက္ အမ်ားစုကို ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းၾကရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေသခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔၊ ပါဝင္ဖို႔လိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ ပါဝင္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ အဓိကေဝဖန္သည့္အခ်က္က  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြဟာ  နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအားနည္းမႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမလုံေလာက္မႈစသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွေရးဆြဲၿပီး အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးက႑မွပင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေနျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္း မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေစပါတယ္။

မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ ဦးေဆာင္ၾကသည္႔အတြက္ ထိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ရဲ႕စိတ္ဆႏၵႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေပၚတြင္သာ မွီတည္ေနျပန္ ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကတာဝန္ရွိသူေတြကို  ျပည္သူလူထုကတိုက္ ႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထား တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္တာဝန္ခံရန္ မလိုအပ္ပါဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲအမ်ားစုသည္ အႏွစ္သာရျပည့္ဝ သည့္  တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အားနည္းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ မူဝါဒဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လာသူျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ တိက်ေသခ်ာေသာအေျဖမရွိ၊ မိမိတို႔သာ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ငန္းအေတြ႔ အႀကဳံမ်ားကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္ စသည့္ယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထု၏အသံကို စိတ္ပါဝင္စားစြာ နားေထာင္မႈ၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား အားနည္းေနခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေလာက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး မရွိတဲ့မူဝါဒဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အခက္အခဲရွိသည့္အတြက္ တကယ့္ေျမျပင္ရွိ လူထု၏ ေတြ႔ႀကဳံေနရသည္႔ အခက္အခဲမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္႔မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနဆဲ ပင္ျဖစ္ သည္။ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊ တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မူဝါဒဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ပါဝင္ႏိုင္မႈအခြင့္ အလမ္းနည္းလာသည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ပါဝင္ေနႏိုင္ သည့္အတြက္ မူဝါဒကိုအေျချပဳၿပီး ေရးဆြဲသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား၊ ၎ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားေပၚ အေျချပဳေရးဆြဲသည့္ အမ်ိဳးသားရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို ေလ့ လာရာ၊ သုံးသပ္ရာ၊ အတည္ျပဳရာတြင္ မူဝါဒကို ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈ အ ကန္႔အသတ္သာရွိ သည့္အတြက္ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားကိုအေျခခံၿပီး ဆုံးျဖတ္သည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ စြမ္းမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ၾကား မလိုလား အပ္သည့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျပန္ပါတယ္။

ဒါ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ခိုင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အခါမွာ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၏အခန္းက႑ ခိုင္မာအားေကာင္းေရး၊ မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ လူထုရဲ႕စိတ္ ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာထင္ဟပ္ႏုိင္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ခြၽတ္ေခ်ာ္တဲ့လႊတ္ေတာ္ ေတြ မျဖစ္ ဖို႔အတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္  ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ သူလူထု၏အသံ၊ သေဘာထားႏွင္႔ အျမင္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပႏိုင္ရန္ ဦး ေဆာင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္  အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ ဆပ္ ေကာ္မတီမ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတ ကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီးျပည္သူ လူထု၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) ၏ သေဘာတူညီခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း ဖို႔ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။  ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုအ ဆင္႔ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒု-ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိႀကီးမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ မ်ားသုိ႔ တရားဝင္ဖိတ္ေခၚၿပီး ၎တို႔ေရးဆြဲထားေသာ မူဝါဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈ၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ မႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္းလိုပါ တယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္အေနျဖင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာသီးျခားေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာင္မရွင္မ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ မ်ား၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝခ် ထားမႈမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအား ခန္႔ထားျခင္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ဖို႔ လိုပါတယ္။

 

ေမာင္ထြန္း

 

Ref:

  1. Handbook on Legislative Strengthening , Technical Publication Series , Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs , Field Support , and Research U.S. Agency for International Development Washington , DC 20523-3100
  2. The Role of Legislatures in the Policymaking Process , Sebastian M. Saiegh Department of Political Science University of Pittsburgh , February , 2005