လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းလြန္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဆိုလွ်င္

 

#Election

#Opinion

#YanMyoThein

 

“ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ မည္သို႔မည္ပုံေဆာင္႐ြက္ရမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိတိက်က် သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ ”

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းလြန္မွ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေလ မလား၊ ပိုရႈပ္ေထြးေလမလားဟု စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရပုံစံအစိုးရဖြဲ႕ဖို႔လိုေကာင္းလိုလိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္ၾက သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ေၾကညာရႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု တြက္ခ်က္ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ား မရွိလင့္ကစား ၾကားျဖတ္အစိုးရပုံစံမလို၊ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခ်က္မလို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္းျမင့္ျမင့္မားမားရွိေနသည္မွာ ပကတိအခင္းအက်င္းပင္ျဖစ္သည္။

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ေဘးကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခင္းအက်င္းတို႔သည္ ေျဗာင္းဆန္လ်က္ရွိေန ၿပီး၊ မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္လုံးေထြးလ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္ကပ္ေဘးက အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တြန္းေနသလို ျဖစ္သျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေ႐ြ႕ဆိုင္းႏိုင္ေျခသည္ ျဖစ္တန္စြမ္းတစ္ခုဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လဆန္းပိုင္းအထိ ေ႐ြ႕ဆိုင္းမည္ဆိုပါက အက်ပ္အတည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းေသာ္လည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလေနာက္ ပိုင္းအထိ ေ႐ြ႕ဆိုင္းရမည္ဆိုလွ်င္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအက်ပ္အတည္းသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၁၁၉ အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းသည္ ယင္းလႊတ္ ေတာ္၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၁၅၁ တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္၏သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းႏွင့္အညီျဖစ္သည္ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။ ပုဒ္မ ၁၆၈ အရ တိုင္းေဒ သႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွင့္အညီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၏သက္တမ္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒ သႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမ်ားသည္လည္း ေနာက္ႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ မည္ျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကို ေျခႏိုင္လက္ႏိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး လမ္းပြင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ေနသေ႐ြ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးသည္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါအရိပ္မည္းႀကီးေအာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္၊ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုပါက မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုအမ်ားစု က စိတ္၀င္စားပါ့မလား၊ မဲလာေပးပါ့မလား စသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မဲေပးသူ ရာခိုင္ႏႈန္းသိသိသာသာေလ်ာ့နည္းမည္ဆိုလွ်င္ ေျပာစရာ၊ ေထာက္ျပစရာျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီစပ္ကူးမတ္ကူးအေပၚ ေလွာင္ေျပာင္မႈ ႏွင့္ အယုံအၾကည္ေလ်ာ့ပါးမႈတို႔ျမင့္တက္လာမည္လား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါမ တိုင္ခင္ကတည္းက လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးသူရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းႏိုင္ေျခအေပၚ ေၾကာင့္ၾကေနရသည့္ကာလ မွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ မဲေပးသူရာခိုင္ႏႈန္းထပ္မံက်ဆင္းဦးမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကီးတစ္ခုလုံးအေပၚ အထိနာသြားႏိုင္ေျခက စိုးရိမ္ေရမွတ္ပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၃၉၉ ပုဒ္မခြဲ(င)တြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ် တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုေ႐ြ႕ဆိုင္းျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္၊ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၉၉ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပထမအႀကိမ္ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့လင့္ကစား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ ေရာဂါေဘးေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလထက္ေနာက္က်၊ ရက္သတ္မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ အ က်ဴံး၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပမည့္ရက္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးသည့္ကာလထဲေရာက္ရွိသြားမည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မည္ပုံစခန္းသြားမည္ဆိုေသာကိစၥသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ မည္သို႔မည္ပုံေဆာင္႐ြက္ရမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိတိက်က် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတိုးႏိုင္မည္လား၊ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ ဆိုလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပ၍ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည္အထိ တာ၀န္ ယူႏိုင္မည္လား၊ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္တိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ေသးလွ်င္ သမၼတအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ကိုအသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရမည္လား၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရပုံစံဖြဲ႕စည္းပုံလိုအပ္မည္လား စသည့္ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဒ ေရာေသာပါး အေတြးထဲ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဟာကြက္မ်ား၊ စဥ္းစားစရာမ်ား၊ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ဖြယ္ရာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္မိသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္၊ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါေဘး တို႔ေၾကာင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္တိုင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအ တာျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကို လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ အေလးအနက္သုံးသပ္၊ ေဆြးေႏြးၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပထမေန႔မွစ၍ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိေပ။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၁ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတတို႔၏ ရာထူးသက္ တမ္းသည္ ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပုဒ္မ ၆၁ ပုဒ္မခြဲ (ခ)တြင္ ယင္းရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္အခါ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတအသစ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔၏လုပ္ ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည္အ ထိေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သမၼတႏွင့္ဒုတိယသမၼတမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားတို႔၏ သက္တမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရွိသည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးသည့္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ သမၼတအသစ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥ ပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫႊတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္အသစ္ကလည္း ေရကန္အသင့္ၾကာအသင့္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရပုံစံ သစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ ဘ႑ာေရးက႑တြင္လည္း ႏွစ္သစ္အတြက္ဘတ္ဂ်က္အသစ္ကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ ေရွ႕ ခရီးဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါေဘးကိုအေၾကာင္းျပဳလ်က္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမရွိသည့္ကာလတြင္ အေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရမည္ဆိုလွ်င္ သာမန္ထက္ထူးျခားေသာအခင္းအက်င္း၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာအခင္းအက်င္း ျဖစ္သျဖင့္ ပို၍သတိႀကီးႀကီးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုအစည္းအေဝးပုံစံျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖ လွယ္ႏိုင္ေရး အားထုတ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အျမင္သေဘာထား၊ သုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားမရွိသည့္အခင္းအက်င္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရ မည္ဆိုလွ်င္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႕၊ အျမင္ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး၊ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးဦးတည္သည့္ ထိေရာက္ခိုင္မာေသာေျခလွမ္းမ်ားကို အစ ျပဳႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအ ရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္ႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသက္တမ္းကုန္လြန္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားမရွိသည့္အခင္းအက်င္းတြင္ ပါတီ စုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရမည္ဆိုလွ်င္ ၾကားျဖတ္အစိုးရမလို၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရမလို၊ ဘတ္ဂ်က္ အတြက္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစရာမလို၊ အေရးေပၚအေျခအေနမလို၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေရွ႕ ခရီးဆက္ႏိုင္ရန္ လမ္းခရီးသာပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕အျမင္ဖလွယ္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အားထုတ္သင့္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါေဘးကာလတြင္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏိုင္ေရး ေကာ္မရွင္၊ ပါတီ၊ ျပည္သူ ဟန္ခ်က္ညီညီ၊ ေက်ာခ်င္းကပ္ ၿပိဳင္တူတြန္းေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါ ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း