လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသံုးခါလည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္သဏၭာန္နဲ႔ အႏွစ္သာရေတြကို ထင္ဟပ္ေစမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ေတြ ကို ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ မၾကာခင္ကာလမွာ ၃ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေမာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကာလေတြထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕တာဝန္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ဥပေဒေတြ အသစ္ေရးဆြဲတာ၊ ျပင္ဆင္တာ၊ ႐ုပ္သိမ္းတာစတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ  အပါအဝင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးက႑နဲ႔ တရားစီရင္ေရးက႑ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းတာေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ႑ိဳင္ေတြအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတာ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြအေပၚမွာ ေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရဆဲပါ။

ဥပေဒၾကမ္း၊ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုမ်ား

 

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ ပင္မတာဝန္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဥပေဒကို ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးရမယ္႔ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြက လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြ အားလုံးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မလိုအပ္လို႔ပယ္ ဖ်က္ျခင္းေတြကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ  ေအာင္ ျမင္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၃ႏွစ္တာကာလထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးကို တင္သြင္းလာတဲ့ အဆိုအားလံုး လိုလိုဟာ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အဆို ေတြသာျဖစ္ခဲ႔တာေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ႏွစ္ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို အားေပ်ာ့ေစပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒနဲ႔ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ၊ အစိုး ရအဖြဲ႕အစည္းေတြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ဳိးဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြသိ ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ၾကရပါတယ္။

အဆိုတစ္ခုခုကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ဒီအဆိုဟာ ကတိကဝတ္ျဖစ္လာၿပီး အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့အေၾကာင္း ကိစၥေတြအေပၚ အစိုးရအဖဲြ႕က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး တကယ္လို႔မ်ား ကာလတစ္ခုတည္းမွာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘူးဆိုရင္ေတာ့ တာဝန္ရိွသူကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္တဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခံရတဲ့ အဆိုေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တာဝန္ မရိွ တဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာ မွတ္တမ္းတင္ခံရတဲ့ အဆိုမ်ားေလေလ၊မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္း ေလေလျဖစ္ၿပီး အာဏာခဲြေဝက်င့္သံုးမႈ (Separation of Power) ကိုထိခိုက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူကိုမၾကည့္၊ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီးေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္လို႔ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားအျပားပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာရိွတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း အမ်ားျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးေတြ၊ ျပည္သူ လူထုနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ လမ္းတံတားစတဲ႔ အခမ္းအနားေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳ ဖိတ္ၾကားမႈမရွိတာ၊ ဖိတ္ၾကားေပမယ့္လည္း တေလးတစား ဆက္ဆံမႈမရွိတာေတြဟာ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ မ်က္ႏွာစာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ပုံရိပ္ကို က်ဆင္းေစတဲ့အျပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတခ်ဳိ႕ကို လည္းလ်စ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ေစပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ ေတြအၾကား အထင္အျမင္လဲြမွားမႈကို လည္း ဖန္တီးေပးသလို ျဖစ္ေစပါတယ္။

 

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ၄ရပ္အျပင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးစတဲ့ က႑အသီးသီးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ ေတာ္ေကာ္မတီ ေတြဟာ မ႑ိဳင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ ေနရတာ ျဖစ္လို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အား ေကာင္းလာေစေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွာဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ေရးရာေကာ္မတီေတြကို လႊတ္ေတာ္အေသးစားဆိုၿပီး တင္စားေခၚေဝၚ ေလ့ ရိွၾကပါတယ္။

 

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ အာဏာအသိမ္းမခံရခင္က အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ၆၅ခုအထိရိွၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာလည္း လႊတ္ေတာ္အၿမဲ တမ္းေကာ္မတီ ၃၈ခုနဲ႔ေကာ္ မတီခြဲ ၂၄၂ခုရိွ တယ္လို႔ မွတ္သားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြကို တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထား တတ္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ၾကားနာပဲြလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက တာဝန္အႀကီးဆံုးသူ ေတြက သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြထံ အစစ္ေဆးခံရပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြကိုလာေရာက္ ေျဖဆိုၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ရရိွေစတာျဖစ္လို႔ ျပည္သူလူထု တက္ ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ ”ၾကားနာပဲြ” မ်ဳိးဆိုရင္ မီဒီယာတခ်ဳိ႕က တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ ကိုလုပ္ေဆာင္ ေလ့ ရိွပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဥပေဒ ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပိုၿပီးအေရးပါလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစုကို အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြက သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း တင္ သြင္းခဲ႔ၾကလို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပိုမ်ားျပားခဲ့တာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုအ တည္ျဖစ္ဖို႔ အေတာ္ေလးအခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရိွမွာတာ့ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ားစုကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈထက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးေတြမွာ ဦးစြာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဥပေဒနဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြထံ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္း ခံျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းျပင္ဆင္ျခင္းစတာေတြကို အခ်ိန္ပိုယူခဲ့လို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံခ်က္နဲ႔ တင္သြင္းတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္ တြင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ နည္းပါးလာၿပီး ခပ္ျမန္ျမန္အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ေဆြးေႏြးခြင့္နည္းပါးသြားတာကေတာ့ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အလားအလာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဒီ ၃ႏွစ္တာကာလထဲမွာ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအေပၚ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ခံစာေတြဟာ အေတာ္ေလးအားေကာင္းခဲ့ ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားစြာတင္ျပခဲ့ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္း ေတြအေနနဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကာလထဲမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒ ၾကမ္းေတြထက္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အသီးသီးကတင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းအေရအတြက္ ပိုမ်ားလာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္တက္ေစတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါအကန္႔အသတ္ေတြေၾကာင့္ ေရးရာေကာ္မတီေတြလက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရိွေနေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ႏိုင္မီကာလမွာ တည္ဆဲဥပေဒေတြထဲမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြ ကို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္အၾကား အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝတဲ့ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

 

နိဂံုး

ၿခံဳေျပာရရင္ေတာ့ ဒီ ၃ႏွစ္တာကာလထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ဥပေဒျပဳေရး ကိုအားထည့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အေနနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေနရာမွာ  ရိွေနတာက အဓိကအခ်က္လို႔ ကာက္ခ်က္ ခ်ရမွာပါ။

ဒီကာလထဲမွာ အစိုးရကို အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစမယ့္ေမးခြန္းေတြ မေမးဖို႕ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ကိုယ္စား လွယ္ေတြကိုတိုက္တြန္းခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ ဖိအားတစ္ခုလို ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစတဲ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေစပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြဟာ အစိုးရရဲ႕မူဝါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ေမးခြန္းေတြ၊ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အဆိုေတြျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြ ကိုလာေရာက္ေျဖ ဆိုတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြအေနနဲ႔လည္း အာက္ေျခကေရးေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုသာ ဖတ္ျပေျဖဆိုတာ၊ ထပ္ဆင့္ ေမးခြန္း ေတြအေပၚ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မေျဖၾကားႏိုင္တာေတြကလည္း အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူအမ်ားအပင္ပန္းခံ က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ျပက္ရယ္ျပဳရာေရာက္ေစပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ႏွစ္ရပ္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အစိုးရကိုထိန္ ေက်ာင္းေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ မ႑ိဳင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ပီပီျပင္ျပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရိွတဲ့ရလဒ္ေတြ ထြက္ ေပၚလာႏိုင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြ၊ သံုးသပ္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ေတြကို အစိုးရအဖဲြ႕အစည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြက အျပည့္အဝလိုက္နာ ပူးေပါင္းလာေစဖို႔၊ ကတိက ဝတ္ေတြကို အေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္တက္လာေစဖို႔ လက္က်န္သက္တမ္း ကာလမွာ အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လို ေနေသးတယ္လို႔ သံုးသပ္ခ်င္ပါတယ္။

 

ေမာင္ဒိုး(ကံေပါက္)