လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ အႏွစ္သာရနဲ႔ ပဋိပက္ၡျဖစ္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ

ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုုအေျခခံဥပေဒ (constitution) ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္၊ အကာ အကြယ္ ေပးရတဲ့ ဥပေဒပါ။ ပင္မအေျခခံ ဥပေဒအျပင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အေထာက္ အပံ့ျပဳဖို႔ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔က ျပ႒ာန္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒလို၊ ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဥပေဒလိုမ်ဳိး ဥပေဒေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးမယ့္ အစိုးရစနစ္ဟာ သမ္ၼတ ဦးေဆာင္ အစိုးရစနစ္ (presidential type of gover nment)၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ (parliamentary type of government)၊ ၾကားအဆင့္ သမ္ၼတ ဦးေဆာင္အစိုးရစနစ္ (semi-presi dential type of government)၊ လူမႈအဖြဲ႔ အားလံုးကို သာတူ ညီမွ်အာမခံတဲ့ ကြန္ဆိုစီ ေရးရွင္း အစိုးရစနစ္ (consociation type of government) စသျဖင့္ အစိုးရစနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္း ေဖာ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔စနစ္ (Legislature)၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (federalism)၊ အာဏာခြဲေ၀ေရးစနစ္ (division of power) စသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒက ေဖာ္ေဆာင္ေပးရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးမွာ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအမ်ားေျပာေနၾကတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္မူ (genuine fed-eralism) ျဖစ္ဖိုု႔ ေဖာ္ေဆာင္၊ က်င့္သံုးဖို႔လိုတဲ့ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္နဲ႔ ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (Legislative proce dure) ေတြ အေၾကာင္း ပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ထဲက ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူေတြနဲ႔ ဘာေတြကြဲလြဲေနသလဲ ဆိုတာသိႏိုင္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ စနစ္နဲ႔ ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပပါ့မယ္။

ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ ႏွစ္မ်ဳိး
ကမ္ၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ ေတြကို လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔စနစ္ (unicameralism)နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဥပေဒ ျပဳအဖြဲ႔စနစ္ (bicameralism) ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးေတြ႔ရတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရင္ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ၁၁၀ ေလာက္နဲ႔ အနမမငအသမပ ၁၀ ေလာက္ မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ႏိုင္ငံ (unitary state)ေတြျဖစ္ၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံအားလံုးလိုလိုနဲ႔ ယူေက၊ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ကမ္ၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ က်င့္သံုုးတယ္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိရင္ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ နာမည္ဟာလည္း ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ နာမည္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ- လႊတ္ ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ စနစ္ရွိတဲ့ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုု စေတာ္တင္ဂဲ (Stortinget/ Storting)လုိ႔ေခၚၿပီး ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔နာ မည္ဟာလည္း စေတာ္တင္ဂဲပဲ ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီအတြက္ သီးျခားနာ မည္ေတြရွိၿပီး အဲဒီလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းလိုက္မွ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔ျဖစ္လာတဲ့ အဖြဲ႔အတြက္ သီးသန္႔နာမည္ရွိတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကိုု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (House or Representatives) လိုု႔ ေခၚၿပီး၊ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ ဆီးနိတ္ (Senate) လို႔ ေခၚတယ္။ House of Representatives နဲ႔ Senate ေပါင္းပါမွ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ျဖစ္လာၿပီး၊ အဲဒါကို ကြန္ဂရက္ (Congress) လိုု႔ေခၚတယ္။ အဲဒီလိုုပဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ယူေကႏိုင္ငံက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကို ပါလီမန္ (Parliament) လို႔ေခၚ ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီကိုေတာ့ ံHouse of Commons နဲ႔ House of Lordsလိုု႔ေခၚတယ္။

လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ (tri-cameralism) က်င့္သံုးတယ္လို႔ ေျပာလိုု႔ရတဲ့ ႏိုုင္ငံက အသားေရာင္ခြဲျခားမႈ ၀ါဒ (apartheid) အရ လူျဖဴႀကီးစိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ တစ္ခ်ိန္က ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတစ္ခုသာ ရွိခဲ့တယ္။ လူျဖဴေတြအတြက္က လႊတ္ ေတာ္တစ္ရပ္၊ အိႏ္ၵိယ အႏြယ္၀င္ေတြအတြက္တစ္ရပ္၊ အျခားအႏြယ္ အသားအေရာင္ရွိသူေတြ အတြက္က တစ္ရပ္ရွိခဲ့တယ္။ ျပင္သစ္မွာ ၁၇၉၉ -၁၈၁၅ ကာလတိုအတြင္း က်င့္သံုုးခဲ့တဲ့စနစ္ကိုု လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒရ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထဲက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကိုုလည္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔စနစ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ဆိုတာ သာမန္ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ မရွိပါဘူး။ လက္ရွိမွာ ဘယ္ ႏိုုင္ငံမွာမွ လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ မက်င့္သံုးေတာ့ပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရ
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြမွာ တစ္ရပ္က ျပည္သူလူထုုကိုု ကိုယ္စားျပဳဖို႔ ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏ္ၵနယ္ (constituency) အလိုုက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ဖြဲစည္းထားတယ္။ ျပည္သူလူထုကို မဲဆႏ္ၵနယ္ေတြက တစ္ဆင့္ကိုယ္းစားျပဳထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မ်ားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးသိပ္ၸံပညာမွာ အၾကမ္းဖ်င္းေအာက္လႊတ္ေတာ္ (Lower house) လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို ေအာက္လႊတ္ေတာ္တိုင္းဟာ အဲဒီအႏွစ္သာရအရ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ သေဘာပါရင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ နာမည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုုနဲ႔ တစ္ခုု အေခၚအေ၀ၚ ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ံသက်န သ္ House of Representatives လို႔ေခၚၿပီး ယူေက ႏိုင္ငံမွာ House of Commons လိုု႔ ေခၚတယ္။
အျခား လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကိုေတာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ (upper house) လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္အားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ထက္ နည္းေလ့ရွိတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ႏိုုင္ငံအသီးသီးမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ နာမည္ေတြနဲ႔ ေခၚေ၀ၚၾကတယ္။ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ တည္ ေထာင္ရတာဟာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိုု႔ မျပည့္စံုုႏိုုင္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရး လိုအပ္ခ်က္ရွိလို႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ ျခားနားတတ္ပါတယ္။
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ (unitary state) ႏိုုင္ငံေတြမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔ရျခင္း လိုအပ္ခ်က္ဟာ ျခားနားတတ္တယ္။ ယူေကႏိုင္ငံမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ (House of Lords) ကို ဘုရင္စနစ္ (monarchy) ကို ကိုယ္စားျပဖို႔ တည္ေထာင္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ မတိုင္မီရွိခဲ့တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ယူေကက House of Lords နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ၁၉၄၆ အေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ (House of Counci lors)က်ေတာ့ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳဖို႔ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြက ၀င္အေရြးခံႏိုင္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ျပည္ ေထာင္စနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ အထက္လႊတ္ ေတာ္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ရင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ရျခင္း အဓိကႏိုင္ငံေရးလို အပ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္မ်ား (constituent units) ျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို ကိုယ္ စားျပဳဖို႔နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြဟာ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔စနစ္ကိုက်င့္သံုးၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းဟာ ဥပေဒျပဳရန္မဟုုတ္ပါ
ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲ အစည္းအေ၀း (joint session)ရွိၾကတယ္။ အဲဒါဟာ ဥပေဒျပဳဖို႔ထက္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနား၊ ဂုဏ္ျပဳပြဲ၊ အေဆာင္အေယာင္ စတာေတြ အတြက္ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳျခင္း အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ၊ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိစ္ၥေတြေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲစည္းေ၀း က်င္းပျခင္း မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သမ္ၼတႏိုင္ငံ ေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားတဲ့အခါ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲအစည္းအေ၀းမွာ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား လာ ေရာက္လည္ပတ္ရင္လည္း ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာေလ့ရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ယူေကႏိုုင္ငံကို ၂၀၁၂ ဇြန္လက သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ယူေက ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ပူးတြဲအစည္းအေ၀းမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေစခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲအစည္းအေ၀းကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမ္ၼတ ေရြးခ်ယ္ေရး ကိစ္ၥအတြက္ က်င္းပပါတယ္။ ဂ်ာမနီမွာက သမ္ၼတဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဦးေသွ်ာင္ (head of state) ရာထူးအတြက္သာျဖစ္တဲ့အတြက္ သမ္ၼတကို လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းအစည္း အေ၀းက ေရြးခ်ယ္တာဟာ သူ႔ႏိုင္ငံေရးစနစ္ နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီမံထားတာျဖစ္သလို ျပည္နယ္ေတြအၾကား မွ်တမႈရွိေရးအစီအမံ ေတြနဲ႔လည္း ဒြိဟမျဖစ္ပါ။
ေသခ်ာတာက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲ အစည္းအေ၀းမွာ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း၊ အစအဆံုး ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းအလုပ္ကို မလုပ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဥပေဒ(ၾကမ္း)အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲ မႈရွိလာရင္ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲ အစည္းအေ၀းမွာ လုပ္ေဆာင္တာရွိပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း၊ ဥပေဒေရးဆြဲ၊ မဲခြဲ၊ အတည္ျပဳျခင္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းမွာေဆာင္ရြက္ရင္ တတိယလႊတ္ ေတာ္ (third chamber) တစ္ရပ္ေပၚလာသလိုျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ လံုုး၀ေပ်ာက္ကင္းသြားတယ္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ အဲဒီလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ တည္းက ဥပေဒျပဳအာဏာ (Legislative power)ကိုု အျပည့္အ၀ က်င့္သံုးတယ္။ အဲဒီလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း (bill)တိုင္းဟာ ဥပေဒျဖစ္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြမွာက ဥပေဒျပဳအာဏာကိုု လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခြဲေ၀းထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတိုင္းကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက အတည္ျပဳမွ ဥပေဒျဖစ္လာတယ္။ တစ္ရပ္တည္းက အတည္ျပဳ႐ံုနဲ႔မရပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားမွာ ဥပေဒျပဳ အာဏာကိုဘယ္လိုခြဲေ၀သလဲ။ ““အညီ အမွ်လား၊ တစ္ရပ္ကို အပိုေပး၊ ေနာက္တစ္ ရပ္ကိုေလွ်ာ့ေပးလား၊ တစ္ရပ္စီကို အာဏာ အမ်ဳိးအစားလိုက္ ပိုေပးတာလား”” စတဲ့ အာဏာခြဲေ၀မႈမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အဲဒီ ႏိုင္ငံဟာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံလား၊ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ႏိုင္ငံလားဆိုတဲ့အခ်က္ အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြနဲ႔ ဆက္ စပ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာက လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ဥပေဒျပဳေရးမွာ အဓိပ္ၸာယ္ရွိရွိ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ စီမံထားရတယ္။

အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္ေတြ ရဲ႕ ကိုုယ္စားျပဳမႈ
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ျပည္နယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး တန္းတူေပးဖိုု႔လိုုအပ္လိုု႔ တည္ေထာင္ရတာမိုု႔ ႏိုုင္ငံေရး တန္းတူအခြင့္ အေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳအာဏာမွာ ျပည္နယ္ေတြ တန္းတူရည္တူရွိေအာင္ ထိန္းညႇိေပးရပါတယ္။ အဲဒီလို ထိန္းညႇိဖိုု႔အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ ရာမွာေတာ့ နည္းလမ္းေလးေတြ ကြဲျပားတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္နယ္ႀကီးငယ္မေရြး အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ညီတူညီမွ်ပါ၀င္ေစပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Senate အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္တိုင္းကိုယ္စားလွယ္ ၂ဦးစီ တန္းတူကိုယ္စားျပဳခြင့္ရတယ္။ ျပည္ ေထာင္စု သမ္ၼတဂ်ာမနီႏိုင္ငံကအထက္ လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat) မွာ ျပည္နယ္လူဦး ေရ ၂သန္း အထိ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဦး၊ ၂သန္းကေန ၆သန္းအထိ ၄ဦး၊ ၆သန္း ကေန ၇သန္းအထိ ၅ဦး၊ ၇သန္း အထက္ ၆ဦး ကိုယ္စားျပဳခြင့္ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို ျပည္နယ္ေတြ တန္းတူကိုယ္စားျပဳခြင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိးခ် လိုက္ရင္ လူဦးေရနည္းတဲ့ ျပည္နယ္ေတြက ကိုယ္စားျပဳခြင့္ အခ်ဳိးအစား ျမင့္တက္လာေအာင္ လူဦးေရမ်ားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ကိုုယ္စား ျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားတယ္။ ဒါကို အဆင့္ေလွ်ာ့ အခ်ဳိးက်စနစ္ (degressive propor tionality) လိုု႔ ေခၚတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေတြမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ ျခားနားသလို မဲေပးတဲ့စနစ္ မတူတာကိုလည္း သတိျပဳရပါမယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာက Senate အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ရာမွာ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးဟာ သေဘာညႇိစရာမလိုဘဲ မိမိႀကိဳက္သလို မဲေပး လို႔ရတယ္။ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ေယာက္ဟာ ပါတီတစ္ခုစီက ျဖစ္ႏိုင္တာမို႔ သေဘာထားညႇိလိုု႔မရႏိုုင္ပါ။ ဂ်ာမနီမွာက ျပည္နယ္ ကိုု ကိုု္ယ္စားျပဳတဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ အားလံုုးဟာ တစ္စုုတစည္းတည္း မဲေပးရတယ္။ ဒါကိုု စုစည္းမဲ (block vote) လို႔ေခၚတယ္။ ဥပမာ- ကိုယ္စားလွယ္ ၅ဦးရထားတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုဟာ ဘယ္ဘက္ကိုပဲ မဲေပးမဲေပး တစုတစည္းတည္း ၅မဲလံုးေပးရတယ္။ တစ္ေယာက္ကေဖာက္ ၿပီး ကြဲလြဲမဲေပးခဲ့ရ (၅) မဲစလံုးပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ တယ္။ အဲဒီလို စုစည္းမဲေပးႏိုင္ေအာင္ ျပည္နယ္အစိုးရေတြက ဂ်ာမန္အထက္ လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat) အမတ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ာမနီ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Bund- esrat)မွာ ျပည္နယ္ ၁၆ခုကိုယ္စားျပဳခြင့္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္နဲ႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ၊ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုတည္းက အသာစီးရေနတာမ်ဳိး မရွိပါ။ ဒီလိုမ်ဳိး ပါတီအေရာင္စံုက အထက္လႊတ္ေတာ္မွာပါ၀င္ ေနေအာင္ စီမံထားႏိုင္တာကိုက ဂ်ာမန္ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အသက္လို႔ဆိုုရပါမယ္။
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesratx Sitzverteilung.svg

ေနာက္ျခားနားခ်က္တစ္ခုက အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၆ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြကို အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲ (general election) ပံုစံနဲ႔ ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးတယ္။ (အဲဒီ လို ျပည္သူလူထုုက တိုက္ ႐ိုုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္တာဟာ ၁၉၁၃ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္တဲ့ ၁၇ႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္ကေတာ့ ဆီးနိတ္ အမတ္ေတြကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြက ေရြးတယ္။) ျပည္နယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဂ်ာမန္အထက္လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat) မွာ သက္တမ္းမရွိပါ။ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြ မွာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို ျပည္နယ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ေပးပါတယ္။ ျပည္နယ္မွာ အႏိုင္ရပါတီေတြက သူတို႔ ျပည္နယ္ကို ကိုုယ္စားျပဳမယ့္ သူေတြကို သတ္မွတ္ေပးတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ာမနီမွာ သတ္မွတ္ကာလအလိုက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (Bundestag) အတြက္သာရွိၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat) အတြက္ မရွိပါ။

ဂ်ာမနီစနစ္ေအာက္မွာ ျပည္နယ္ေတြရထားတဲ့ အခြင့္အေရးဟာ ကိုယ့္ၾကမ္ၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆိုုတဲ့ ကိုုယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (self-determination) အခြင့္အေရး တစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ဳိးအခြင့္အေရးေတြ ျမန္မာႏိုုင္ငံက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ လိုလားသူေတြလည္းစဥ္းစား သင့္တယ္။ (အေျဖ မထြက္ႏိုင္တဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ ခြြဲထြက္ခြင့္ ထက္လက္ေတြ႔က် အက်ဳိးရွိတဲ့ ကိုယ့္ၾကမ္ၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ အခြင့္ အေရးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြအၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာခြဲေ၀ေရး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ကြန္ဂရက္ကက်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ အာဏာေတြကိုု အေျခခံ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၊ ပုုဒ္မခြဲ (၈) အရ ကန္႔သတ္ထားၿပီး က်န္အာဏာသို႔မဟုတ္”ႂကြင္းက်န္အာဏာ (residual power)ေတြကို ျပည္နယ္ ေတြကိုက်င့္သံုးေစတဲ့ အာဏာခြဲေ၀ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးတယ္။ ဒါကေရွးက်တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ အာဏာခြဲေ၀ ေရးပံုုစံပါ။ (၂၀) ရာစုုအတြင္းမွာ တာည္ေထာင္လာတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုုင္ငံေတြက အာဏာခြဲေ၀ေရးကိုု ဇယား၃ခုနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒါ ေတြကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြက္ သီးသန္႔အာဏာ (federal exclu- sive power) ဇယား၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔အာဏာ (state exclusive power) ဇယားနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္က်င့္သံုုးႏိုုင္တဲ့ အာဏာ (concurrent power) ဇယား ဆိုတာေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဇယားမွာမပါတဲ့ ႂကြင္းက်န္အာဏာေတြကို ဘယ္သူ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိသလဲ ဆိုတာကေတာ့ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘက္က အာဏာအသာစီးယူခ်င္ရင္ ႂကြင္းက်န္အာဏာကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို က်င့္သံုးေစၿပီး ျပည္နယ္ေတြကို အခြင့္အေရး ပိုေပးခ်င္ရင္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတြကို က်င့္သံုုးေစတယ္။

ဂ်ာမနီမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု က်င့္သံုုးႏိုင္တဲ့ သီးသန္႔အာဏာဇယားကိုု အေျခခံ ဥပေဒပုုဒ္မအခန္း(၇)၊ ပုုဒ္မ ၇၃နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္ နက္က်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ အာဏာဇယားကို ပုဒ္မ ၇၄ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒီဇယားႏွစ္ခုမွာမပါတဲ့ ႂကြင္းက်န္တဲ့ အာဏာေတြကို ျပည္ နယ္ေတြကို က်င့္သံုး ခြင့္ျပဳေၾကာင္းနဲ႔ ပုဒ္မ ၇၄တစ္ၿပိဳက္နက္ က်င့္သံုးခြင့္ရွိတဲ့ အာဏာေတြက်င္သံုးရာမွာလည္း ျပည္နယ္ေတြကိုု ဦးစား ေပးတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဂ်ာမနီအာဏာခြဲေ၀မႈ စနစ္ေတြမွာ ကြဲျပားမႈတခ်ဳိ႕ရွိေပမယ့္အႏွစ္ သာရကေတာ့ ျပည္နယ္ေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ အာဏာခြဲေ၀မႈမ်ဳိးပါ။ ႂကြင္းက်န္အာဏာ က်င့္သံုးေရးမွာ ျပည္နယ္ေတြကိုု ဦးစားေပး လို႔ပါ။ ဥပေဒျပဳမႈအပိုင္းမွာ ျပည္နယ္ကိုု ဦးစားေပးလား ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ဖက္ဒရယ္ စစ္,မစစ္တိုင္းတာတဲ့ စံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အာဏာညီ မွ်ေအာင္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းနဲ႔ ထိန္းညႇိ
အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလိုု တစ္ႏိုုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုုင္ငံ ျခားနားမႈေလးေတြရွိေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ဟာျပည္နယ္ ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး တန္းတူအခြင့္အေရးကို အာမခံ ကာကြယ္ေပးရတယ္။ ဥပေဒျပဳအာဏာမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အသာစီးယူသြားၿပီး ျပည္နယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္ေအာက္ခံ မျဖစ္ရေအာင္ အကာအကြယ္ ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဟာ ဥပေဒျပဳအာဏာမွာ တန္းတူရွိေအာင္ ဥပေဒေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး အတည္ျပဳပါမွ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားရတယ္။ အမတ္အေရအတြက္မ်ားတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးသား ဥပေဒျဖစ္ေသာ္ျငား ျပည္နယ္ေတြ ကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္မရဘဲနဲ႔ ဥပေဒျဖစ္ခြင့္မရွိရပါ။ အဲဒါ မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုး လုပ္နည္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါတယ္။

အေျခခံအက်ဆံုး ဥပေဒျပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုး ဥပေဒတိုင္းကို သီးျခားစီ အတည္ျပဳရပါတယ္။ ဥပေဒအမ်ဳိးအစားကိုုမူတည္ၿပီး ဘယ္ဥပေဒၾကမ္းကို ဘယ္လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္တင္သြင္းရမယ္ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဘယ္လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ပထမလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ ဥပေဒ(ၾကမ္း)ကို ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ကို ဆက္ လက္ေပးပို႔ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ယူရပါတယ္။ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္က သီးျခားအတည္ျပဳမွသာ ဥပေဒျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဦးေသွ်ာင္ (သမ္ၼတသို႔မဟုတ္ ဘုရင္-ဘုရင္မ) က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲရင္ တကယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က အတည္ျပဳၿပီးသား ဥပေဒကို အျခားတစ္ရပ္က အတည္ မျပဳရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳရာ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္ကို မူလလႊတ္ေတာ္က လက္မခံရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီလိုု အေျခအေနမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း လိုလို ႀကံဳရပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟာ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဘယ္ေလာက္ အထိ အာဏာေပးသလဲဆိုုတဲ့ မူနဲ႔ တိုုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ ဒီကိစ္ၥနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ ဂ်ာမနီပံုစံကို နမူနာအေနနဲ႔ တင္ျပခ်င္တယ္။

(မွတ္ခ်က္- ဒီဇယားဟာ ဂ်ာမန္ ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုးနည္းထဲက အေရးပါတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပရမယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒီတစ္ခုတည္း ေဖာ္ျပ႐ံုနဲ႔ စာေရးသူရွင္းျပလိုတဲ့ အခ်က္ကိုကာမိတာမို႔ အျခား လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားကိုရွည္လ်ားစြာ မေဖာ္ျပေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။)

အထက္ပါ ဇယားမွာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ဥပေဒျဖစ္လာပံုုနဲ႔ ဥပေဒျဖစ္ခြင့္မရွိဘဲ ပယ္ခ်ခံရပံုေတြကို ျပထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲ လြဲရင္ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (Mediation Committee) ဖြဲ႔ၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပံုုကိုု ေဖာ္ျပထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး အတည္ျပဳရင္ (သို႔မဟုတ္) ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီမွာ ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈရရင္ ဥပေဒအျဖစ္ ေၾကညာဖို႔ သမ္ၼတ ထံေပးပို႔တယ္။ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္က အတည္ မျပဳရင္ (သို႔မဟုတ္) ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီမွာ သေဘာတူညီမႈမရရင္ ဥပေဒၾကမ္းဟာ ပယ္ခ်ခံရတယ္။

ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမႈ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တိုက္႐ိုက္ေရာင္ျပန္ဟပ္
ဂ်ာမနီ သမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳအရ ေအာ္လႊတ္ေတာ္ (Bundestag) မွာ အမ်ားစု အႏိုင္ရထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၆ခု မွာ အမ်ားစုအႏိုင္ရတဲ့ပါတီေတြ မတူတာမ်ဳိးေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မၾကာခဏႀကံဳရၿပီး ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္ မတီေတြအေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကိုု ေရာက္လာပါတယ္။ ဥပမာ- တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳတဲ့ ပါတီႀကီး (nation-wide party) တစ္ခုက ေအာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုအႏိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ ၁၆ခုမွာ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အခ်ိန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာက်င္းပၾကတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာက်ေတာ့ ျပည္နယ္အလိုက္အားေကာင္းတဲ့ပါတီေတြ (state-wide parties) က မတူညီတာေၾကာင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာအသာစီး ရထားတဲ့ ပါတီႀကီးက ျပည္နယ္အမ်ားစုမွာ အသာစီးရဖို႔ မလြယ္လွပါ။ ဒါကို မေကာင္းတဲ့ဘက္က ေ၀ဖန္ႏိုင္သလို ေကာင္းတဲ့ဘက္က ၾကည့္တတ္ရင္ျပည္နယ္ ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တစ္မ်ဳိးဆိုတာ ျမင္ရမွာပါ။ ျပည္နယ္ေတြမွာပါ ပါတီႀကီး တစ္ခုသာ အသားစီးရထားရင္ ဗဟိုဦးစီး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလာၿပီး အာဏာျဖန္႔ၾကက္ ထားရတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ လာတယ္။ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ့္ၾကမ္ၼာ ကိုယ္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တစ္နည္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြ ေခ်ဖ်က္ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ ဂ်ာမနီ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖို႔၊ တစ္နည္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစံနဲ႔ မူေတြကို ေလ့လာသင့္တယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳ သင့္တာက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဥပေဒျပဳေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲတာဟာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕အက်ဳိး စီးပြားကို ကာကြယ္ရင္းျဖစ္လာရတဲ့ အခ်က္နဲ႔ အဲဒီလို သေဘာထားကြဲလြဲလာရင္ ျပည္နယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က အႏိုင္က်င့္ မခံရေအာင္စီမံထားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အဲဒီမွာ ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အင္မတန္အေရးပါလွပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု- ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က ကိုယ္စားလွယ္အညီအမွ် ၁၆ဦးစီ၊ ေပါင္း ၃၂ဦးပါ၀င္တယ္။ အထက္ လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat)ကိုုယ္စား ျပည္နယ္ ၁၆ခုက တစ္ဦးစီအညီအမွ်ပါ၀င္တယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat အတြက္ ၁၆ဦးကို ခြဲတမ္းခ်ရာမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါတီအသီးသီးက အႏိုင္ရ ထားတဲ့ အခ်ဳိးအစားအတိုင္းခြဲတမ္းခ်တယ္။ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း မႈမွာ အေရးႀကီးဖက္ဒရယ္မူတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ေတြ႔ရသလို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဘက္ျခမ္းမွာလည္း ဒီမိုကေရစီမူအရ အခ်ဳိးအစားညီမွ်စြာ ပါ၀င္၀င္ခြင့္ရေအာင္ စီမံထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွာ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကိုတန္းတူ ပါ၀င္ေစတာမို႔ လူမ်ားတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က လူနည္းတဲ့အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အႏိုင္က်င့္တာမ်ဳိး မလုပ္ႏိုင္ ေအာင္ ကာကြယ္ထားတာကိုုလည္း ေတြ႔ရတယ္။

မူ – ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဟာ အာဏာကုန္ရွိတယ္။ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွာ သေဘာမတူရင္ ဥပေဒကို ပယ္ခ်လို႔ရတယ္။ အေပး အယူအေလွ်ာ့အတင္းနဲ႔ ဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္သေဘာတူရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဆီ ျပန္ပို႔စရာမလုိဘဲ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဘာေႏွာင္ႀကဳိး (ပါတီအက်ဳိး၊ ျပည္နယ္အက်ဳိး) စတာေတြကို ေထာက္ငဲ့ စရာမလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရွိၾကတယ္။

ဂ်ာမနီလိုုပဲ အလားတူ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကို တန္ဖိုး ရွိေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က အျခားတစ္ရပ္ကို လႊမ္းမိုးတာမ်ဳိး၊ အႏိုုင္က်င့္ခံရတာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ စီမံထားေလ့ရွိတယ္။ ဒါမွ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိရျခင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ အႏွစ္သာရကို တကယ္ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုု္င္ငံက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္မ်ား
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ သံုးခုရွိခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြ ကိုလည္း အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခၚ ဆိုၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာ ခြဲေ၀မႈ၊ ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြကလည္း မတူျခားနားတာေတြ ေတြ႔ရတယ္။

ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္းစနစ္ (quasi-federalism) ကို က်င့္သံုးတဲ့ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒ ျပဳအဖြဲ႔စနစ္က်င့္သံုုးၿပီး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကိုု ပါလီမန္ (Parliament) လို႔ေခၚတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ ရပ္ကိုု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (Chamber of Deputies) လို႔ေခၚၿပီး၊ ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုုိေတာ့ လူမ်ဳိးစုုလႊတ္ေတာ္ (Chamber of Nationalities) လို႔ေခၚတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာ ခြဲေ၀ေရးစနစ္မွာေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္ စုဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားတယ္။ ႂကြင္းက်န္အာဏာေတြကို ျပည္ေထာင္စုပါလီမန္က က်င့္သံုးတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကို ဦးစားေပးတဲ့ အာဏာခြဲေ၀မႈပံုုစံပါ။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဥပေဒျပဳ အာဏာခြဲေ၀ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုးက အတည္ျပဳရင္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၁၀၀ ျပ႒ာန္းခ်က္ဟာလည္း သာမန္ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုး လုုုပ္နည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုု႔အတူ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုုးရစနစ္ က်င့္သံုုးတာမိုု႔ ေငြေၾကးဥပေဒ (money bill) နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပိုေပးထားတာဟာလည္း ကမ္ၻာ့ပါလီမ္န္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြက လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ျပခ်င္တဲ့အခ်က္က ဥပေဒျပဳေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းပူးတြဲ အစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရမယ္လိုု႔ ပုုဒ္မ (၁၀၉)မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အခ်က္ပါ။ ဂ်ာမနီကို နမူနာယူ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဖက္ဒရယ္မူေတြနဲ႔ အံေခ်ာ္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္နည္းတဲ့ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကို အႏိုုင္က်င့္လို႔ရတဲ့သေဘာပါ။

၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒက တစ္ျပည္ ေထာင္စနစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔စနစ္ကိုု က်င့္သံုုးပါတယ္။ တစ္ပါတီ စနစ္ကို က်င့္သံုးတာကတစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္အၾကား အာဏာခြဲ ေ၀မႈ မရွိတာကတစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကိုု က်င့္သံုးတာကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ အထက္မွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြက ဥပေဒျပဳ ေရး အာဏာခြဲေ၀ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာ ခြဲေ၀ေရးကိစ္ၥေတြနဲ႔ဘာမွ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးလိုု႔မရပါ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္ကို “ျပည္ေထာင္စု”လို႔ေခၚၿပီး ဖက္ဒရယ္ေယာင္ေယာင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကိုတန္းတူ ကိုယ္စားျပဳ ခြင့္ေပးတာ၊ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးေတြအၾကား ဥပေဒျပဳ အာဏာခြဲေ၀မႈကို ေဖာ္ျပထားတာေတြပါတယ္။ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဟာ လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ မ်ားစြာျခားနားေနေသး တယ္လို႔ပဲ အတိုခ်ဳပ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆိုးဆိုး၀ါးပါးမွားယြင္းေနတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ကိုု ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၄)ဥပေဒျပဳေရး အခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကိုု ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာရင္ ဒါေတြကို ေတြ႔ရတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၉၈မွာ ျပည္ေထာင္စုု၊ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုုယ္ပိုုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုုင္းသိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႔ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အျခားကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာကိုု ျပည္ေထာင္စုုလႊႊတ္ေတာ္သိုု႔ အပ္ႏွင္းသည္” လိုု႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါဟာ ႂကြင္းက်န္အာဏာေတြကို ျပည္ေထာင္စုကို က်င့္ သံုးခြင့္ေပးတာမို႔ ျပည္ေထာင္စုက အာဏာခြဲေ၀မႈမွာ အသာစီးယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူေတြ ရည္ရြယ္တာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔စနစ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါဥပေဒ ျပဳအဖြဲ႔ကို “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္”လိုု႔ ေခၚၿပီး အဲဒီျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကို ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃၂ ဦးပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)နဲ႔ ကိုယ္စား လွယ္ ၂၂၃ဦးပါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ရပ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတယ္ လိုု႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပုုဒ္မ ၇၄မွာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ အျခားႏိုုင္ငံေတြမွာလိုုပဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကိုု ဘယ္လိုုဖြဲ႔စည္းမလဲဆိုုတဲ့ သာမန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွမွားယြင္းမႈမရွိပါ။ ပုဒ္မ ၈၀မွာ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစ္ၥေတြကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ပုုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ)၊ နဲ႔ (စ်) ပါ အခ်က္ေတြဟာ မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ျခင္းမပါတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး တျခားဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ေဆာင္ ရြက္ေနၾက အေဆာင္အေယာင္၊ အခမ္းအနားဆိုုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ ပုုဒ္မခြဲ (ဂ) မွာ “ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း”လို႔ အတိအလင္း ေဖာ္ ျပထားတာနဲ႔၊ ပုဒ္မ၉၆မွာ“ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဇယား (၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုု တစ္၀န္းလံုုးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာသက္ ေရာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။” လိုု႔ ျပ႒ာန္းထားတာေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုု တတိယလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုုက္သလိုု ျဖစ္သြားတယ္။ ဥပေဒျပဳခြင့္ဟာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီမွာ သာ ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တိုု႔၊ ကြန္ဂရက္တိုု႔၊ ပါလီမန္တိုု႔မွာ မရွိပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဟာ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔အျပင္၊ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကပါ လုုပ္ေဆာင္ ႏိုုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားလိုု႔ လႊတ္ေတာ္သံုုး ရပ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသလိုျဖစ္ေနတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀း မွာ မဲခြဲျခင္းဟာ မွားယြင္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ အျခားကိစ္ၥမ်ား အဆိုုတင္ေဆြးေႏြးမဲခြဲဆံုးျဖတ္တဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ စလံုးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို စုေပါင္းၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေစျခင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ အႏွစ္သာရကို လံုး၀ ဖ်က္ဆီးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေအာက္ လႊတ္ ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃၂ဦးရွိၿပီး အထက္ လႊတ္ေတာ္မွာက ၂၂၃ဦးသာရွိ တာမို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ႏွစ္ဆေလာက္ အင္အားႀကီးပါတယ္။ ပုဒ္မ ၈၀ပုဒ္မခြဲ (ဂ)နဲ႔ ပုဒ္မ ၉၆အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒ(ၾကမ္း)တိုင္းနဲ႔၊ ပုဒ္မ ၉၅ ပုုဒ္မခြဲ (ခ)အရ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲတဲ့ ဥပေဒ(ၾကမ္း)ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲရတဲ့အခါတိုင္းမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးေတြကိုု ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သြားပါတယ္။ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာအရာမွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိေတာ့ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကိုုယ္စားလွယ္အင္အား ကြာျခားတာကို အျခား ႏိုင္ငံေတြမွာလည္းေတြ႔ရေပမဲ့၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဟာ ဥပေဒတိုင္းကိုသီးျခားစီမဲ ခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳၾကတယ္၊ ပူးတြဲ အစည္းအေ၀း နဲ႔ မဆံုးျဖတ္ပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ စနစ္ကို အေသအခ်ာ ရည္ရြယ္ေပမယ့္ ဥပေဒျပဳခြင့္နဲ႔ အျခားႏိုုင္ငံေရးကိစ္ၥေတြကိုု ပါ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခြင့္ကိုု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုပါ အပ္ႏွင္းထားျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရဲ့ အႏွစ္သာရနဲ႔ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေရရွည္မွာ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္မူကို ဦးတည္ယင္ အဲဒါမ်ဳိး မွားယြင္းမႈေတြ မရွိသင့္တာကတေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကိုယ္တိုင္ကရည္ရြယ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ ကိုတိုက္႐ုိက္ ပဋိပက္ၡျဖစ္ေစတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြပါ၀င္ေနတာက တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳျခင္း” အခန္းက အထက္ရည္ၫႊန္းပုုဒ္မေတြ အပါအ၀င္ျပင္ဆင္ရမယ့္ ပုဒ္မေတြ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ ျပင္ၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုုျပင္ၾကမလဲ။

ဘိုမုတ္ဆိတ္(ဥပေဒ)