လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ အႏွစ္သာရနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ

ႏိုုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံုုအေျခခံဥပေဒ (constitution) ေတြဟာ သက္ဆိုုင္ရာႏိုုင္ငံရဲ့ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ကိုု ေဖၚေဆာင္၊ အ ကာအကြယ္ေပးရတဲ့ ဥပေဒပါ။ ပင္မအေျခခံ ဥပေဒအျပင္ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ကိုု အေထာက္အပံ့ျပဳဖိုု႔ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔က ျပ ဌာန္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒလိုု၊ ဥပေဒျပဳလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း ဥပေဒလိုုမ်ဳိး ဥပေဒေတြလည္း လိုုအပ္ပါတယ္။ သက္ ဆိုုင္ရာႏိုုင္ငံမွာ က်င့္သံုုးမဲ့ အစိုုးရစနစ္ဟာ သမၼတဦးေဆာင္ အစိုုးရစနစ္ (presidential type of government)၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုုကေရစီစနစ္ (parliamentary type of government)၊ ၾကားအဆင့္ သမၼတ ဦးေဆာင္အစိုုးရစနစ္ (semi-presidential type of government)၊ လူမႈအဖြဲ႔အားလံုုးကိုု သာတူညီမွ်အာမခံတဲ့ ကြန္ဆိုုဆီေရးရွင္း အစိုုးရစနစ္ (consociation type of government) စသျဖင့္ အစိုုးရစနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္း ေဖၚေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီလိုုပဲ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ (legislature)၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (federalism)၊ အာ ဏာခြဲေ၀ေရးစနစ္ (division of power) စသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒက ေဖၚေဆာင္ေပးရတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ဆိုုင္ရာ ျပဌာန္း ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။

 

ဒီေဆာင္းပါးမွာ မီးေမာင္းထိုုးတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ လူအမ်ားေျပာေနၾကတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္မူ (genuine federalism) ျဖစ္ဖိုု႔ ေဖၚေဆာင္၊ က်င့္သံုုးဖိုု႔လိုုတဲ့ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ နဲ႔ ဥပေဒျပဳလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း (legislative procedure) ေတြ အေၾကာင္းပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ထဲက ျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒ ရယ္ မူေတြနဲ႔ ဘာေတြကြဲလြဲေနသလဲဆိုုတာ သိႏိုုင္ဖိုု႔ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုုးေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြက ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔စနစ္နဲ႔ ဥပေဒျပဳလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းေတြနဲ႔ ႏိႈ္င္းယွဥ္တင္ျပပါမယ္။

 

 

ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ ႏွစ္မ်ဳိး

ကမၻာ့ႏိုုင္ငံအသီးသီးက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ေတြကိုု လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ (unicameralism) နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ (bicameralism) ဆိုုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိး ေတြ႔ရတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာယင္ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုုင္ငံ ၁၁၀ ခန္႔နဲ႔ territory ၁၀ ေလာက္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကိုု က်င့္သံုုးၿပီး၊ က်န္ႏိုု္င္ငံေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကိုု က်င့္သံုုးၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ က်င့္သံုုးတဲ့ ႏိုုင္ငံအမ်ားစုုဟာ တျပည္ေထာင္စနစ္ႏိုုင္ငံ (unitary state) ေတြျဖစ္ၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုႏိုုင္ငံအားလံုုးလိုုလိုုနဲ႔ ယူေက၊ ဂ်ပန္ အပါအ၀င္ တျပည္ေထာင္စနစ္ ကမၻာ့ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ က်င့္သံုုးတယ္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိယင္ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ရဲ့ နာမည္ဟာလည္း ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ နာမည္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ စနစ္ရွိတဲ့ ေနာ္ေ၀းႏိုုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုု စေတာ္တင္ဂဲ (Stortinget/ Storting) လုုိ႔ ေခၚၿပီး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔နာမည္ဟာလည္း စေတာ္တင္ဂဲ ပဲျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္စီအတြက္ သီးျခားနာမည္ေတြရွိၿပီး၊ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းလိုုက္မွ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ျဖစ္လာတဲ့ အဖြဲ႔အတြက္ သီးသန္႔နာမည္ရွိတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကိုု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (House or Representatives) လိုု႔ ေခၚၿပီး၊ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုုေတာ့ ဆီးနိတ္ (Senate) လိုု႔ ေခၚတယ္။ House of Representatives နဲ႔ Senate ေပါင္းပါမွ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ ျဖစ္လာၿပီး၊ အဲဒါကိုု ကြန္ကရက္(Congress) လိုု႔ေခၚတယ္။ အဲဒီလိုုပဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္က်င့္သံုုးတဲ့ ယူေကႏိုုင္ငံက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကိုု ပါလီမန္ (Parliament) လိုု႔ေခၚပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီကိုုေတာ့ House of Commons နဲ႔ House of Lords လိုု႔ ေခၚ တယ္။

လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ (tri-cameralism) က်င့္သံုုးတယ္လိုု႔ ေျပာလိုု႔ရတဲ့ ႏိုုင္ငံက အသားေရာင္ခြဲျခား မႈ၀ါဒ (apartheid) အရ လူျဖဴႀကီးစိုုးေရးကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တဲ့ တစ္ခ်ိန္က ေတာင္အာဖရိကႏိုုင္ငံ တစ္ခုုသာ ရွိခဲ့တယ္။ လူျဖဴေတြအတြက္က လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္၊ အိႏၵိယ အႏြယ္၀င္ေတြအတြက္ တစ္ရပ္၊ အျခားအႏြယ္/ အသား အေရာင္ရွိသူေတြအတြက္က တစ္ရပ္ ရွိခဲ့တယ္။ ျပင္သစ္မွာ ၁၇၉၉ -၁၈၁၅ ကာလတိုုအတြင္း က်င့္သံုုးခဲ့တဲ့ စနစ္ကိုု လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုုင္ေၾကာင္း၊ ထိုု႔အတူ တရုုတ္ႏိုုင္ငံက ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ အေျခခံဥပ ေဒရ ေဖၚေဆာင္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ထဲက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကိုုလည္း လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္လိုု႔ သတ္မွတ္ႏိုုင္  ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္ဆိုုတာ သာမန္ႏိုုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ မရွိပါဘူး။ လက္ရွိမွာ ဘယ္ ႏိုုင္ငံမွာမွ လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ မက်င့္သံုုးေတာ့ပါဘူး။

 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအႏွစ္သာရ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြမွာ တစ္ရပ္က ျပည္သူလူထုုကိုု ကိုုယ္စားျပဳဖိုု႔ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ (constituency) အလိုုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲစည္းထားတယ္။ ျပည္သူလလုုထုုကိုု မဲဆႏၵနယ္ေတြက တဆင့္ ကိုု္ယ္းစားျပဳထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ ကိုုယ္စားလွယ္အေရအတြက္မ်ားၿပီး၊ ႏိုုင္ငံေရးသိပၺံပညာမွာ အၾကမ္း ဖ်ဥ္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (lower house) လိုု႔ သတ္မွတ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ဘယ္ႏိုုင္ငံ မွာမဆိုု ေအာက္လႊတ္ေတာ္တိုုင္းဟာ အဲဒီအႏွစ္သာရအရ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ျပည္သူလူထုုကိုု ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ သေဘာပါယင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ နာမည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုုင္ငံတစ္ခုုနဲ႔ တစ္ခုု အေခၚေအေ၀ၚ ကြဲျပားႏိုုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုု House of Representatives လိုု႔ေခၚၿပီး၊ ယူေက ႏိုုင္ငံမွာ House of Commons လိုု႔ေခၚတယ္။

အျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကိုုေတာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ (upper house) လိုု႔ သတ္မွတ္တယ္။ ကိုုယ္စားလွယ္ အေရ အတြက္အားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ထက္ နည္းေလ့ရွိတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုုလည္း ႏိုုင္ငံအသီးသီးမွာ မတူကြဲ  ျပားတဲ့ နာမည္ေတြနဲ႔ ေခၚေ၀ၚၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ တည္ေထာင္ရတာဟာ လႊတ္ေတာ္ တစ္ ရပ္တည္း ေဖၚေဆင္ေပးလိုု႔ မျပည့္စံုုႏိုုင္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရး လိုုအပ္ခ်က္ရွိလိုု႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ႏိုုင္ငံေရးလိုုအပ္ခ်က္ဟာ တစ္ ႏိုုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုုင္ငံ ျခားနားတတ္ပါတယ္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ (unitary state) ႏိုု္င္ငံေတြမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔ရျခင္း လိုုအပ္ခ်က္ဟာ ျခားနားတတ္တယ္။ ယူေက ႏိုုင္ငံမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ House of Lords ကိုု ဘုုရင္စနစ္ (monarchy) ကိုု ကိုုယ္စားျပဳဖိုု႔ တည္ေထာင္ ထားတာျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွာေတာ့ ဒုုတိယကမၻာစစ္မတိုုင္မွီရွိခဲ့တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ယူေက က House of Lords နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ေပမဲ့ လက္ရွိက်င့္သံုုးေနတဲ့ ၁၉၄၆ အေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားတဲ့ အထက္လႊတ္  ေတာ္ House of Councilors က်ေတာ့ ျပည္သူကိုုကိုုယ္စားျပဳဖိုု႔ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပါ တီေတြက ၀င္အေရြးခံႏိုုင္တဲ့ ပံုုစံနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ႏိုုင္ငံေတြမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔ စည္းတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးလိုုအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖက္ဒရယ္ ႏိုုင္ငံေတြျဖစ္ယင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ရျခင္း အဓိက ႏိုုင္ငံေရးလိုုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုုအဖြဲ႔၀င္မ်ား (constituent units) ျဖစ္တဲ့  ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳဖိုု႔နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒ ရယ္ ႏိုုင္ငံေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကို က်င့္သံုုးၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္ စားျပဳရပါတယ္။

 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းဟာ ဥပေဒျပဳရန္ မဟုုတ္ပါ

ႏိုုင္ငံတို္င္းလိုုလိုုမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲ အစည္းအေ၀း  (joint session) ရွိၾကတယ္။ အဲဒါဟာ ဥပေဒျပဳဖိုု႔ထက္ အျခားေသာ ႏိုုင္ငံ  ေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနား၊ ဂုုဏ္ျပဳပြဲ၊ အေဆာင္အေယာင္ စတာေတြအတြက္ က်င္းပတာျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳျခင္း အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးျငင္းခုုန္၊ မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ရတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးကိစၥေတြ  ေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲစည္းေ၀း က်င္းပျခင္းမဟုုတ္ပါ။ အေမရိကန္ျပညန္ေထာင္စုုမွာ သမၼတ ႏိုုင္ ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကားတဲ့အခါ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲအစည္းအေ၀းမွာ ျပဳလုုပ္ပါတယ္။ ႏိုု္င္္ ငံျခားက ဂုုဏ္သေရရွိ ဧည့္ သည္ေတာ္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ယင္လည္း ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲ အစည္းအေ၀းမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာ  ေလ့ရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ယူေကႏိုုင္ငံ ကိုု ႏိုုင္ငံကိုု ၂၀၁၂ ဇြန္လက သြား ေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ယူေက ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ပူးတြဲစည္းေ၀းမွာ မိန္႔ခြန္း ေျပာ ၾကားေစခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုု္င္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲအစည္းအေ၀းကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ေရး ကိစၥအတြက္ က်င္းပပါတယ္။ ဂ်ာမနီမွာက သမၼတဟာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတာ္ဦးေသွ်ာင္ (head of state) ရာထူးအတြက္သာ ျဖစ္ တဲ့အတြက္ သမၼတကိုု လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းအစည္းအေ၀းက ေရြးခ်ယ္တာဟာ သူ႔ႏိုုင္ငံေရး စနစ္နဲ႔ လိုုက္ေလ်ာ ညီေထြ စီမံထားတာျဖစ္သလိုု၊ ျပည္ နယ္ေတြအၾကားမွ်တမႈရွိေရး အစီအမံေတြနဲ႔လည္း ဒြိဟ မျဖစ္ပါ။

ေသခ်ာတာက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ဘယ္ႏိုုင္ငံမဆိုု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲ အစည္းအေ၀းမွာ ဥပ ေဒၾကမ္းတင္သြင္း၊ အစဆံုုး ဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း အလုုပ္ကိုု မလုုပ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဥပေဒ(ၾကမ္း) အ ေပၚသေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိလာယင္ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုုအေနနဲ႔ေတာ့ ႏိုုင္ငံအနည္းငယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ပူး တြဲ အစည္းအေ၀းမွာ လုုပ္ေဆာင္တာရွိပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း၊ ဥပေဒေရးဆြဲ၊ မဲခြဲ၊ အတည္ျပဳျခင္းေတြကိုု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူးတြဲ အစည္းအေ၀းမွာေဆာင္ရြက္ယင္ တတိယလႊတ္ေတာ္ (third chamber) တစ္ရပ္ ေပၚလာ သလိုုျဖစ္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရဲ့အႏွစ္သာရ လံုုး၀ေပ်ာက္ကင္းသြားတယ္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြမွာ အဲဒီလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းက ဥပေဒျပဳအာဏာ (legislative power) ကိုု အျပည့္အ၀ က်င့္သံုုးတယ္။ အဲဒီလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုုက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း (bill)တိုုင္း ဟာ ဥပေဒျဖစ္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ နွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြမွာက ဥပေဒျပဳအာဏာကိုု လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကားခြဲေ၀းထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတိုုင္းကိုု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုးက အတည္ျပဳမွ ဥပေဒျဖစ္လာတယ္။ တစ္ရပ္ တည္းက အတည္ျပဳယံုုနဲ႔ မရပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားမွာ ဥပေဒျပဳအာဏာကိုု ဘယ္လိုုခြဲေ၀သလဲ- အညီအမွ် လား၊ တစ္ရပ္ကိုု အပိုုေပး၊ ေနာက္တရပ္ကိုု ေလွ်ာ့ေပးလား၊ တစ္ရပ္စီကိုု အာဏာအမ်ဳိးအစားလိုုက္ ပိုုေပးတာလား- စတဲ့ အာဏာခြဲေ၀မႈမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ယင္ အဲဒီႏိုုင္ငံဟာ ဖက္ဒရယ္ႏိုုင္ငံလား၊ တျပည္ေထာင္စနစ္ႏိုုင္ငံလားဆိုုတဲ့ အ ခ်က္အပါအ၀င္ အျခားႏိုုင္ငံေရးစနစ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုး ဥပေဒျပဳေရးမွာ အဓိပၺါယ္ရွိရွိ္ ပါ၀င္ႏိုု္င္ေအာင္ စီမံထားရတယ္။

 

အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ကိုုယ္စားျပဳမႈ

ဖက္ဒရယ္ႏိုု္င္ငံေတြဟာ ျပည္နယ္ေတြကိုု ႏိုုင္ငံေရးအခြင့္အေရး တန္းတူေပးဖိုု႔ လိုုအပ္လိုု႔ တည္ေထာင္ရတာမိုု႔ ႏိုုင္ ငံေရး တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳအာဏာမွာ ျပည္နယ္ေတြ တန္းတူရည္တူရွိေအာင္ ထိမ္းညွိေပးရပါတယ္။ အဲဒီလိုု ထိမ္းညွိဖိုု႔အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ရာမွာေတာ့ နည္းလမ္းေလးေတြ ကြဲျပားတာ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႔ႏိုုင္ငံေတြမွာ  ျပည္နယ္ႀကီးငယ္မေရြး အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ညီတူညီမွ် ပါ၀င္ေစပါတယ္။ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုု Senate အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္တိုုင္း ကိုုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးစီ တန္းတူ ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ရ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုု သမၼတဂ်ာမနီႏိုုင္ငံက အထက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat မွာ ျပည္နယ္လူဦးေရ (၂)သန္းအထိ ကိုုယ္စားလွယ္ (၃) ဦး၊ (၂) သန္းမွ (၆) သန္းအထိ (၄) ဦး၊ (၆) သန္းမွ (၇) သန္းအထိ (၅) ဦး၊ (၇) သန္းအထက္ (၆) ဦး ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုလို ျပည္ နယ္ေတြ တန္းတူ ကိုုယ္စားျပဳ ခြင့္ေတာ့ မဟုုတ္ဘူး။ သိုု႔ေသာ္ အခ်ဳိးခ်လိုုက္ယင္ လူဦးေရနည္းတဲ့ ျပည္နယ္ေတြက ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ အခ်ဳိးအစား ျမင့္တက္လာေအာင္ လူဦးေရးမ်ားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ ကိုုယ္စားျပဳမႈကိုု ေလွ်ာ့ခ်ထား တယ္။ ဒါကိုု အဆင့္ေလွ်ာ့ အခ်ဳိးက်စနစ္ (degressive proportionality) လိုု႔ေခၚတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုနဲ႔ ဂ်ာမနီႏိုုင္ငံေတြမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ ျခားနားသလိုု မဲေပးတဲ့စနစ္ မတူတာကိုုလည္း သတိျပဳရပါမယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာက Senate အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ရာမွာ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏိုုင္ပါယ္။ ျပည္နယ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ႏွစ္ဦးဟာ သေဘာညွိစရာမလိုုပဲ မိမိႀကိဳက္သလိုု မဲေပးလိုု႔ရတယ္။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ေယာက္ဟာ ပါတီ တစ္ခုုဆီက ျဖစ္ႏိုုင္တာမိုု႔ သေဘာထား ညွိလိုု႔မွ မရႏိုုင္ပါ။ ဂ်ာမနီမွာက ျပည္နယ္ကိုု ကိုု္ယ္စားျပဳတဲ့ ကိုုယ္စား လွယ္ အားလံုုးဟာ တစ္စုုတစည္းတည္း မဲေပးရတယ္။ ဒါကိုု စုုစည္းမဲ (block vote) လိုု႔ေခၚတယ္။ ဥပမာ ကိုုယ္စား လွယ္ (၅) ဦးရထားတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုုဟာ ဘယ္ဖက္ကိုုပဲ မဲေပးမဲေပး တစ္စုုတစည္းတည္း (၅) မဲလံုုးေပးရတယ္။ တစ္  ေယာက္က ေဖါက္ၿပီး ကြဲလြဲမဲေပးခဲ့ေသာ္ (၅) မဲစလံုုး ပယ္မဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတယ္။ အဲဒီလိုု စုုစည္းမဲ ေပးႏိုုင္  ေအာင္ ျပည္နယ္အစိုုးရေတြက ဂ်ာမန္အထက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat အမတ္ေတြကိုု ေရြးခ်ယ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ာမနီ အထက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat မွာ ျပည္နယ္ (၁၆)ခုု ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ရတဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္နဲ႔၊ ၂၀၂၀ ခုုႏွစၤ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အလိုုက္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္ထားမႈ၊ ျပည္နယ္အားလံုုးမွာ ႏိုု္င္ငံေရးပါတီတစ္ခုုထည္းက အသာစီးရေနတာမ်ဳိး မရွိပါ။ ဒီလိုမ်ဳိး ပါတီအေရာင္စံုုက အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ပါ၀င္ေနေအာင္ စီမံထားႏိုုင္တာကိုုက  ဂ်ာမန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ့ အသက္လိုု႔ ဆိုုရပါမယ္။

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesrat_Sitzverteilung.svg

ေနာက္ျခားနားခ်က္တစ္ခုုက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ (၆) ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အ မတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ (general election) ပံုုစံနဲ႔ ျပည္သူလူကုုက တိုုက္ရိုုက္မဲေပး ေရြး ခ်ယ္တဲ့ စနစ္ကိုု က်င့္သံုုးတယ္။ (အဲဒီလိုု ျပည္သူလူထုုက တိုုက္ရိုုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္တာဟာ ၁၉၁၃ ခုုႏွစ္က ျပဳလုုပ္တဲ့ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွျဖစ္တယ္။ အဲဒီမတိုုင္ခင္ကေတာ့ ဆီးနိတ္အ မတ္ေတြကိုု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက ေရြးတယ္။) ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳတဲ့ ဂ်ာမန္အထက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat မွာ သက္တမ္းမရွိပါ။ လိုုအပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သက္ဆိုုင္ရာ ျပည္နယ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိုုယ္စား လွယ္အေရအတြက္ကိုု ျပည္နယ္အစိုုးရက ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ ျပည္နယ္မွာ အႏိုုင္ရပါတီေတြက သူတိုု႔ ျပည္နယ္ကိုု ကိုုယ္စားျပဳမဲ့ သူေတြကိုု သတ္မွတ္ေပးတဲ့ သေဘာပါ။  ဒါေၾကာင့္ ဂ်ာမနီမွာ သတ္မွတ္ကာလအလိုုက္ တႏိုုင္ငံလံုုး တၿပိဳင္နက္က်င္းပတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆိုုတာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Bundestag အတြက္သာရွိၿပီး၊ အ ထက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat အတြက္ မရွိပါ။

ဂ်ာမနီစနစ္ေအာက္မွာ ျပည္နယ္ေတြ ရထားတဲ့ အခြင့္အေရးဟာ ကိုုယ့္ၾကမၼာကိုုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆိုုတဲ့ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ (self-determination) အခြင့္အေရးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ဳိးအခြင့္အေရးေတြ ျမန္မာႏိုုင္ငံက ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ လိုု လားသူေတြလည္း စဥ္းစားသင့္တယ္။ (အေျဖမထြက္ႏိုုင္တဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ ခြြဲထြက္ခြင့္ထက္ လက္ေတြ႔က် အက်ဳိးရွိတဲ့ ကိုု္ယ္ၾကမၼာကိုုယ္ ဖန္တီးႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာခြဲေ၀ေရး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ကြန္ဂရက္က က်င့္သံုုးႏိုုင္တဲ့ အာဏာ  ေတြကိုု အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ (၁) ပုုဒ္မခြဲ (၈) အရ ကန္႔သတ္ထားၿပီး က်န္အာဏာ သိုု႔မဟုုတ္ ”ၾကြင္းက်န္အာဏာ (residual power)”  ေတြကိုု ျပည္နယ္ေတြကိုု က်င့္သံုုးေစတဲ့ အာဏာခြဲေ၀ေရးစနစ္ကိုု က်င့္သံုုးတယ္။ ဒါက  ေရွးက်တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏိုုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုုးတဲ့ အာခြဲေ၀ေရးပံုုစံပါ။ (၂၀) ရာစုုအတြင္းမွာ တာည္ေထာင္လာတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုုင္ငံေတြက အာဏာခြဲေ၀ေရးကိုု ဇယားသံုုးခုုနဲ႔ လုုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္  ေထာင္စုုအတြက္ သီးသန္႔အာဏာ (federal exclusive power) ဇယား၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔အာဏာ (state exclusive power) ဇယား နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားတၿပိဳင္နက္က်င့္သံုုးႏိုုင္တဲ့ အာဏာ (concurrent power) ဇယား ဆိုုတာေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဇယားမွာ မပါတဲ့ ၾကြင္းကန္အာဏာေတြကိုု ဘယ္သူ က်င့္သံုုးပိုုင္ခြင့္ ရွိသလဲဆိုုတာကေတာ့ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုဖက္က အာဏာ အသာ စီးယူခ်င္ယင္ ၾကြင္းက်န္အာဏာကိုု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုကိုု က်င့္သံုုးေစၿပီး၊ ျပည္နယ္ေတြကို အခြင့္အေရး ပိုုေပး ခ်င္ယင္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတြကိုု က်င့္သံုုးေစတယ္။

ဂ်ာမနီမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု က်င့္သံုုးႏိုုင္တဲ့ သီးသန္႔အာဏာဇယားကိုု အေျခခံ ဥပေဒပုုဒ္ အခန္း(၇) ပုုဒ္မ (၇၃) နဲ႔ တၿပိဳင္နက္က်င့္သံုုးႏိုုင္တဲ့ အာဏာဇယားကိုု ပုုဒ္မ (၇၄) ေတြမွာ ေဖၚျပထားတယ္။ အဲဒီဇယားႏွစ္ခုုမွာ မပါတဲ့ ၾကြင္း က်န္တဲ့အာဏာေတြကိုု ျပည္နယ္ေတြကိုု က်င့္သံုုခြင့္ျပဳေၾကာင္းနဲ႔၊ ပုုဒ္မ (၇၄) တၿပိဳက္နက္ က်င့္သံုုးခြင့္ရွိတဲ့ အာ ဏာေတြက်င္သံုုးရမွာလည္း ျပည္နယ္ေတြကိုု ဦးစားေပးတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ေဖၚျပထားတယ္။ အေမရိကန္ျပည္  ေထာင္စုုနဲ႔ ဂ်ာမနီ အာဏာခြဲေ၀မႈ စနစ္ေတြမွာ ကြဲျပားမႈ တစ္ခ်ဳိ႔ရွိေပမဲ့ အႏွစ္သာရကေတာ့ ျပည္နယ္ေတြကိုု ဦး စားေပးတဲ့ အာဏာခြဲေ၀မႈမ်ဳိးပါ။ ၾကြင္းက်န္အာဏာက်င့္သံုုးေရးမွာ ျပည္နယ္ေတြကိုု ဦးစားေပးလိုု႔ပါ။ ဥပေဒျပဳမႈအပိုုင္း မွာ ျပည္နယ္ကိုု ဦးစားေပးလား ဆိုုတဲ့အခ်က္ဟာ ဖက္ဒရယ္ စစ္မစစ္ တိုုင္းတာတဲ့ စံတစ္ခုုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အာဏာညီမွ်ေအာင္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းနဲ႔ ထိမ္းညွိ

အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလိုု တစ္ႏိုုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုုင္ငံ ျခားနားမႈေလးေတြ ရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ႏိုုင္ငံေတြမွာ အထက္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ ႏိုုင္ငံေရး တန္းတူအခြင့္အေရးကိုု အာမခံ၊ ကာကြယ္ေပးရတယ္။ ဥပေဒျပဳအာဏာ မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အသာစီးယူသြားၿပီး ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳရတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္ေအာက္ခံ မျဖစ္ရေအာင္ အကာအကြယ္ ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဟာ ဥပေဒျပဳအာဏာမွာ တန္းတူရွိေအာင္ ဥပေဒေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုုး အတည္ျပဳပါမွ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားရတယ္။ အမတ္အေရအတြက္မ်ားတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးသား ဥပေဒျဖစ္ေသာ္ျငား ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္ စားျပဳရတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္မရပဲနဲ႔ ဥပေဒျဖစ္ခြင့္မရွိရပါ။ အဲဒါမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒ  ျပဳလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းနဲ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ရပါတယ္။

အေျခခံအက်ဆံုုး ဥပေဒျပဳ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုး ဥပေဒတိုုင္းကိုု သီးျခားစီ အတည္ျပဳ ရပါတယ္။ ဥပေဒအမ်ဳိးအစားကိုု မူတည္ၿပီး ဘယ္ဥပေဒၾကမ္းကိုု ဘယ္လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္တင္သြင္းရမယ္ ဆိုုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ပထမလႊတ္ေတာ္က အတည္  ျပဳၿပီးတဲ့ ဥပေဒ(ၾကမ္း)ကိုု ဒုုတိယလႊတ္ေတာ္ကိုု ဆက္လက္ေပးပိုု႔ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ယူရပါတယ္။ ဒုုတိယ လႊတ္  ေတာ္က သီးျခားအတည္ျပဳမွသာ ဥပေဒျဖစ္လာၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္ဦးေသွ်ာင္ (သမၼတ သိုု႔မဟုုတ္ ဘုုရင္/ဘုုရင္မ) က လက္ မွတ္ေရးထိုုး ထုုတ္ျပန္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲယင္- တကယ္လုုိ႔ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က အတည္ျပဳၿပီးသား ဥပေဒကိုု အျခား တစ္ရပ္က အတည္မျပဳယင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳလုုပ္ၿပီး အတည္ျပဳရာ ထိုုျပင္ဆင္ခ်က္ကိုု မူလ လႊတ္  ေတာ္က လက္မခံယင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီလိုု အေျခအေနမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံတိုုင္းလိုုလိုု ႀကံဳရပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ဘာ ဆက္ လုုပ္မလဲဆိုုတဲ့ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းဟာ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုု ဘယ္ေလာက္အထိ အာဏာေပးသလဲဆိုုတဲ့ မူနဲ႔ တိုုက္ ရိုုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ ဂ်ာမနီ ပံုုစံကိုု နမူနာအေနနဲ႔ တင္ျပခ်င္တယ္။

(မွတ္ခ်က္- ဒီဇယားဟာ ဂ်ာမန္ ဥပေဒျပဳလုုပ္ထံုုးနည္းထဲက အေရးပါတဲ့ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊ ျဖည့္စြက္ေဖၚျပရမဲ့ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒီတစ္ခုုထည္း ေဖၚျပယံုုနဲ႔ စာေရးသူ ရွင္းျပလိုုတဲ့ အခ်က္ကိုု ကာမိတာမိုု႔ အျခား လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကိုု ရွည္လ်ားစြာ မေဖၚျပေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။)

အထက္ပါ ဇယားမွာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ဥပေဒျဖစ္လာပံုုနဲ႔၊ ဥပေဒျဖစ္ခြင့္မရွိပဲ ပယ္ခ်ခံရပံုုေတြကိုု ျပထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲယင္ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (Mediation Committee) ဖြဲ႔ၿပီး ညွိႏိႈ္င္း  ေဆာင္ရြက္ပံုုကိုု ေဖၚျပထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုးအတည္ျပဳယင္ (သိုု႔မဟုုတ္) ညွိႏိႈ္င္းေရးေကာ္မတီမွာ ညွိႏိႈ္င္းသေဘာတူညီမႈရယင္ ဥပေဒအျဖစ္ ေၾကညာဖိုု႔ သမၼတထံ ေပးပိုု႔တယ္။ ဒုုတိယ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳယင္ (သိုု႔မဟုုတ္) ညွိႏႈ္း ေရးေကာ္မတီမွာ သေဘာတူညီမႈမရယင္ ဥပေဒၾကမ္းဟာ ပယ္ခ်ခံရတယ္။

 

ညွိႏိႈ္င္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမႈ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ကိုု တိုုက္ရိုုက္ေရာင္ျပန္ဟတ္

ဂ်ာမနီ သမိုုင္းအေတြ႔အႀကံဳအရ ေအာ္လႊတ္ေတာ္ Bundestag မွာ အမ်ားစုု အႏိုုင္ရထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ျပည္ နယ္ (၁၆) ခုုမွာ အမ်ားစုု အႏိုုင္ရတဲ့ပါတီေတြ မတူတာမ်ဳိးေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မ ၾကာခန ႀကံဳရၿပီး၊ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီေတြ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကိုု ေရာက္လာပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး လႊမ္းၿခံဳတဲ့ ပါတီႀကီး (nation-wide party) တစ္ခုုက ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုုအႏိုုင္ရႏိုုင္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ (၁၆) ခုုမွာ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အခ်ိန္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ က်င္းပၾကတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာက်ေတာ့ ျပည္နယ္အလိုုက္ အား ေကာင္းတဲ့ပါတီေတြ (state-wide parties) က မတူညီတာေၾကာင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အသာစီးရထားတဲ့ ပါတီ ႀကီးက ျပည္နယ္အမ်ားစုုမွာ အသာစီးရဖိုု႔ မလြယ္လွပါ။ ဒါကိုု မေကာင္းတဲ့ဖက္က ေ၀ဖန္ႏိုုင္သလိုု ေကာင္းတဲ့ဖက္က ၾကည့္တတ္ယင္ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ တစ္မ်ဳိးဆိုုတာ ျမင္ရမွာပါ။ ျပည္နယ္ေတြမွာပါ ပါတီႀကီးတစ္ခုုသာ အသားစီးရထားယင္ ဗဟိုုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုုင္မႈမ်ားလာၿပီး အာဏာျဖန္႔က်က္ထားရတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုု ၿခိမ္းေခ်ာက္လာ တယ္။ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုုယ္ျပဌာန္းခြင့္၊ တနည္း ကိုုယ္ပိုုယ္ျပဌာန္းခြင့္ေတြ ေျခဖ်က္ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ ဂ်ာမနီ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ ၊ တနည္း ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးစံနဲ႔ မူေတြကိုုု ေလ့လာသင့္တယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိ္ျပဳသင့္တာက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲတာဟာ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကိုု ကာကြယ္ယင္း ျဖစ္လာရတဲ့ အခ်က္နဲ႔၊ အဲဒီလိုု သေဘာထား ကြဲလြဲလာယင္ ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳရတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က အႏိုုင္က်င့္ မခံရေအာင္ စီမံထားတယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အဲဒီမွာ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီေတြရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အင္မတန္ အေရးပါ လွပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုု- ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္္ရပ္က ကိုုယ္စားလွယ္ အညီအမွ် (၁၆) ဦးစီ၊ ေပါင္း (၃၂) ဦးပါ၀င္ တယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat ကိုုယ္စား ျပည္နယ္ (၁၆) ခုုက တစ္ဦးစီ အညီအမွ် ပါ၀င္တယ္။  ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ Bundestag အတြက္ (၁၆) ဦးကိုု ခြဲတမ္းခ်ရာမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါတီအသီးသီးက အႏိုု္င္ရထားတဲ့ အခ်ိဳးအစားအတိုုင္း ခြဲတမ္းခ်တယ္။ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းမႈမွာ အေရးႀကီး ဖက္ဒရယ္မူ တစ္ခုုျဖစ္တဲ့  ျပည္ နယ္ေတြရဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးကိုုေတြ႔ရသလိုု၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဘက္ျခမ္းမွာလည္း ဒီမိုုကေရစီမူအရ အခ်ဳိးအစား ညီမွ်စြာ ပါ၀င္၀င္ခြင့္ရေအာင္ စီမံထားတာကိုုလည္းေတြ႔ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကိုု တန္းတူပါ၀င္ေစတာမိုု႔ လူမ်ားတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က လူနည္းတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုု အႏိုုင္က်င့္တာမ်ဳိး မလုုပ္ႏိုုင္ေအာင္ ကာကြယ္ထားတာကိုုလည္းေတြ႔ရတယ္။

မူ – ညွိႏိႈ္င္းေရးေကာ္မတီဟာ အာဏာကုုန္ရွိတယ္။ ညွိႏိႈ္င္းေရးေကာ္မတီမွာ သေဘာမတူယင္ ဥပေဒကိုု ပယ္ခ်လိုု႔ ရ တယ္။ အေပးအယူအေလ်ာ့အတင္းနဲ႔ ဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္သေဘာတူယင္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဆီ ျပန္ပိုု႔စရာမလုုိပဲ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုုင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဘာေႏွာင္က်ဳိး (ပါတီအ က်ဳိး၊ ျပည္နယ္အက်ဳိး၊ စတာ) ေတြကိွ ေထာက္ငဲ့စရာမလိုုပဲ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ မဲေပးႏိုုင္ခြင့္ ရွိၾကတယ္။

ဂ်ာမနီလိုုပဲ အလားတူ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံတိုုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရဲ့ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ ကို တန္ဖိုုးရွိေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က အျခားတစ္ရပ္ကိုု လႊမ္းမိုုးတာမ်ဳိး၊ အႏိုုင္က်င့္ခံရတာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ စီမံ ထားေလ့ရွိတယ္။ ဒါမွလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိရျခင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ အႏွစ္သာရကိုု တကယ္ရ ရွိႏိုုင္မွာျဖစ္တယ္။

Members of Congress return to Washington after a summer recess to a long list of legislative items to address, but little bipartisan cooperation to get major items passed.

ျမန္မာႏိုု္င္ငံက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္မ်ား

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ သံုုးခုုရွိခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြကိုုလည္း အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚဆိုုၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာ ခြဲေ၀မႈ၊ ဥပေဒျပဳလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း ေတြကလည္း မတူျခားနားတာေတြ ေတြ႔ရတယ္။

ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုုင္းစနစ္ (quasi-federalism) ကိုု က်င့္သံုုးတဲ့ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္ဥပေဒျပဳအ ဖြဲ႔စနစ္က်င့္သံုုးၿပီး၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကိုု ပါလီမန္ (Parliament) လိုု႔ေခၚတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ ရပ္ကိုု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (Chamber of Deputies) လိုု႔ေခၚၿပီး၊ ျပည္နယ္ေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကုုိေတာ့ လူမ်ဳိးစုုလႊတ္ေတာ္ (Chamber of Nationalities) လိုု႔ေခၚတယ္။ ျပည္ေထာင္စုုနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအၾကား ဥ ပေဒျပဳအာဏာခြဲေ၀ေရးစနစ္မွာေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုုဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒ  ျပဳစာရင္းဆိုုၿပီး ေဖၚျပထားတယ္။ ကၽြင္းက်န္အာဏာေတြကိုု ျပည္ေထာင္စုုပါလီမန္ကက်င့္သံုုးတယ္။ ျပည္ေထာင္စုုကိုု ဦးစားေပးတဲ့ အာဏာခြဲေ၀မႈ ပံုုစံပါ။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာ ခြဲေ၀ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုုးက အတည္ျပဳယင္ ဥ ပေဒ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုုဒ္မ (၁၀၀) ျပဌာန္းခ်က္ဟာလည္း သာမန္ဥပေဒျပဳလုုပ္ထံုုးလုုုပ္နည္းသာျဖစ္ပါတယ္။  ထိုု႔အတူ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ ဒီမိုုကေရစီ အစိုုးရစနစ္ က်င့္ သံုုးတာမိုု႔ု ေငြေၾကးဥပေဒ (money bill) နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာယင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုု လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာ ပိုေပထားတာဟာလည္း ကမၻာ့ပါလီမ္န္ဒီမိုုကေရစီ ႏိုုင္ငံေတြက လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း အတိုုင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေထာက္ျပခ်င္တဲ့အခ်က္က ဥပေဒျပဳေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲယင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္ေပါင္းပူးတြဲ အစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ ရမယ္လိုု႔ ပုုဒ္မ (၁၀၉) မွာ ျပဌာန္းထားတဲ့အခ်က္ပါ။ ဂ်ာမနီကိုု နမူနာယူ ႏိႈင္းယွဥ္ယင္ ဖက္ဒရယ္မူေတြနဲ႔ အံေခ်ာ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကိုုယ္စား လွယ္ နည္းတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုု အႏိုုင္က်င့္လိုု႔ရတဲ့သေဘာပါ။

၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပေဒက တျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကိုု က်င့္သံုုးပါတယ္။ တစ္ပါတီ စနစ္ကိုု က်င့္သံုုးတာကတစ္ေၾကာင္း၊ တျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္အၾကား အာဏာ ခြဲေ၀မႈ မရွိတာကတေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ စနစ္ကိုု က်င့္သံုုးတာကတေၾကာင္းေၾကာင့္ အထက္မွာ  ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ႏိုုင္ငံေတြက ဥပေဒျပဳေရးအာဏာခြဲေ၀ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာ ခြဲေ၀ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ဘာမွ ႏိႈ္င္းယွဥ္ေဆြးေႏြးလိုု႔ မရပါ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ႏိုုင္ငံေတာ္ကိုု ”ျပည္ေထာင္စုု“ လိုု႔ေခၚၿပီး ဖက္ဒရယ္ ေယာင္ေယာင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုုင္ရာ  ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ေဖၚျပထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္/တိုုင္းေဒသႀကီးေတြကိုု တန္းတူ ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ေပးတာ၊ ျပည္ေထာင္စုုနဲ႔ ျပည္နယ္/တိုုင္းေဒသႀကီးေတြအၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာခြဲေ၀မႈကိုု  ေဖၚျပထားတာေတြ ပါတယ္။ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားဟာလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ မ်ားစြာျခားနားေနေသးတယ္လိုု႔ပဲ အတိုုခ်ဳပ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဆိုုးဆိုုး၀ါးပါးမွားယြင္းေနတဲ့ ဥပေဒ  ျပဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ကိုု ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရး အခန္းပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုု ပိုုင္းျခားစိတ္ျဖာယင္ ဒါေတြကိုု ေတြ႔ ရတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ (၉၈) မွာ ”ျပည္ေထာင္စုု၊ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုုင္း သိုု႔မဟုုတ္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႔ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပမထားေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒ ျပဳခြင့္အာဏာကိုု ျပည္ေထာင္စုု လႊ္ေတာ္သိုု႔ အပ္ႏွင္းသည္” လိုု႔ ေဖၚျပထားတယ္။ ဒါဟာ ၾကြင္းက်န္ အာဏာေတြကိုု ျပည္ေထာင္စုုကိုု က်င့္သံုုးခြင့္ေပးတာမိုု႔ ျပည္ေထာင္စုုက အာဏာခြဲေ၀မႈမွာ အသာစီး ယူ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

လႊတ္ေတာ္ သံုုးရပ္

အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲသူေတြ ရည္ရြယ္တာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါဥပေဒ  ျပဳအဖြဲ႔ကိုု ” ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္” လိုု႔ေခၚၿပီး၊ အဲဒီျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကို ကိုုယ္စားလွယ္ ၄၃၂ ဦးပါ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)နဲ႔ ကိုုယ္စားလွယ္ ၂၂၃ ဦးပါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ရပ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတယ္လိုု႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပုုဒ္မ (၇၄) မွာ ျပဌာန္းထားတယ္။ အဲဒီျပဌာန္းခ်က္ဟာ အျခားႏိုုင္ငံေတြမွာလိုုပဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကိုု ဘယ္လိုု ဖြဲ႔စည္းမလဲဆိုုတဲ့ သာမန္ျပ ဌာန္းခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ မွားယြင္းမႈမရွိ ပါ။ ပုုဒ္မ (၈၀)မွာ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္မဲ့ ကိစၥေတြကိုု ေဖၚျပထားတယ္။ ပုုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ)၊ နဲ႔ (စ်) ပါ အခ်က္ေတြဟာ မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ျခင္းမပါတဲ့  ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြျဖစ္ၿပီး တျခားဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေန ၾက အေဆာင္အေယာင္၊ အခမ္းအနားဆိုုင္ရာ လုုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ ပုုဒ္မခြဲ (ဂ) မွာ ”ဥပေဒၾကမ္း တင္ သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုုးျဖတ္ျခင္း” လိုု႔ အတိအလင္း ေဖၚျပထားတာနဲ႔၊ ပုုဒ္မ(၉၆) မွာ ”ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ ေတာ္ သည္ ဇယား (၁) တြင္ ေဖၚျပထားေသာ  ျပည္ ေထာင္စုု ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုု တစ္၀ွမ္းလံုုးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာ သက္ေရာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။” လိုု႔ ျပဌာန္းထားတာေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကိုု တတိယ လႊတ္  ေတာ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုုက္သလိုု ျဖစ္သြားတယ္။ ဥပေဒျပဳခြင့္ဟာ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္စီမွာသာ ရွိၿပီး၊ လႊတ္  ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားတဲ့  ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တိုု႔၊ ကြန္ဂရက္တိုု႔၊ ပါလီမန္တိုု႔မွာ မရွိပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဟာ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တိုု႔ အျပင္၊ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၿပီး ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကပါ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားလိုု႔ လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္စနစ္ ေဖၚေဆာင္ထား သလိုုျဖစ္ေနတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲအစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲျခင္းဟာ မွားယြင္း

ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ အျခားကိစၥမ်ား အဆိုုတင္၊ ေဆြးေႏြး မဲခြဲဆံုုးျဖတ္တဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုုးက ကိုုယ္စားလွယ္ေတြကိုု စုုေပါင္းၿပီး မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ေစျခင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စနစ္ အႏွစ္ သာရကိုု လံုုး၀ဖ်က္ဆီး လိုုက္တာျဖစ္တယ္။  ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုုယ္စားလွယ္ ၄၃၂ ဦးရွိ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ မွာက ၂၂၃ ဦးသာရွိတာမိုု႔  ေအာက္လႊတ္ေတာ္က နွစ္ဆေလာက္ အင္အားႀကီးပါတယ္။ ပုုဒ္မ ၈၀ ပုုဒ္မခြဲ (ဂ) နဲ႔ ပုုဒ္မ ၉၆ အရ အရ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္  ေတာ္မွာ စတင္ တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒ(ၾကမ္း)တိုုင္းနဲ႔၊ ပုုဒ္မ ၉၅ ပုုဒ္မခြဲ (ခ) အရ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာ ထားကြဲလြဲတဲ့ ဥပေဒ(ၾကမ္း)ကိုု ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲရတဲ့ အခါတိုုင္း မွာ ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကီးေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳရတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ့ လက္ေအာက္ ခံျဖစ္သြားပါတယ္။ ဥပေဒျပဳခြင့္အာ ဏာအရာမွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိေတာ့ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကိုုယ္စားလွယ္အင္အား ကြာျခားတာကိုု အျခားႏိုုင္ငံေတြမွာလည္းေတြ႔ရေပမဲ့၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဟာ ဥပေဒတိုုင္းကိုု သီးျခားစီမဲ ခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳၾကတယ္၊ ပူးတြဲ အစည္းအေ၀းနဲ႔ မဆံုုးျဖတ္ပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုုက္ယင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကိုု အေသအခ်ာ ရည္ရြယ္ေပမဲ့ ဥ ပေဒျပဳခြင့္နဲ႔ အျခားႏိုုင္ငံေရးကိစၥေတြကိုုပါ မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ခြင့္ကိုု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကိုုပါ အပ္ႏွင္းထားျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ရဲ့ အႏွစ္သာရနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနတယ္။ ေရရွည္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကိုု ဦးတည္ယင္ အဲဒါမ်ဳိးမွားယြင္းမႈေတြ မရွိသင့္တာကတေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကိုုယ္ တိုုင္က ရည္ရြယ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔စနစ္ကိုု တိုုက္ရိုုက္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ပါ၀င္ေန တာကတေၾကာင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ”အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳျခင္း” အခန္းက အထက္ရည္ညႊန္းပုုဒ္မေတြ အပါအ၀င္ ျပင္ဆင္ရမဲ့ ပုုဒ္မေတြ၊ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျပင္ၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုု ျပင္ၾကမလဲ။       ။

ဘိုမုတ္ဆိတ္(ဥပဒေ)