သမၼတဦး၀င္းျမင့္ေပးေသာ ကတိက၀တ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမွာ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္က မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုတဲ့ ပထမဆံုး ေသာမိန္႔ခြန္းတစ္ခု ေျပာၾကားျခင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။

အခုေဆာင္းပါးမွာ သမၼတစနစ္၏ အခန္းက႑ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာမႈကို ဦးစြာေဖာ္ျပမွာျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီေနာက္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းပါ ကတိကဝတ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚ ဆန္းစစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတစနစ္၏အခန္းက႑ အသက္ဝင္လာ

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံဟာ သမၼတစနစ္ကို အေျချပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ)အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါ အတားအဆီးျဖစ္ေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကိုပဲ ေဖာက္ထြက္စဥ္းစားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ ရာထူးတစ္ခုေပၚလာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ သမၼတအထက္မွာေနမယ္ဆိုတဲ့ စကားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ သမၼတစနစ္ကို အေျခခံတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အေျချပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆိုသလို ဥပေဒ အရ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအပါအဝင္ သမၼတစနစ္၏ အခန္းက႑လည္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလတစ္ေလွ်ာက္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာတစ္ခုမွမရွိဘဲ ထားရာေန၊ ေစရာသြားပံုစံ အျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ဥပေဒအရ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီ မွာပဲ ဗဟိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကနဦးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယံုၾကည္ခဲ့ပံုရပါတယ္။ လက္ ေတြ႕မွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ပါဘူး။

ခရီးမေပါက္ခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႀကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကိုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထားရာ ေနေစရာသြား အေနေအးၿပီး ေစာဒကတက္မႈ မရွိ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈကိုသာ အားျပဳေနထိုင္ေနတဲ့ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ကို ရာထူးက အနားယူေစခဲ့ၿပီး၊ သူ႔ေနရာမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဦးဝင္းျမင့္ကို သမၼတသစ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ပါတယ္။

ဒါဟာ ခရီးမတြင္တဲ့ အေျခအေနကို မဟာဗ်ဴဟာေျပာင္းၿပီး ခရီးတြင္ေစဖို႔ ေျခလွမ္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ၊ ႏွစ္သစ္ ကူးမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့စကားေတြကိုၾကည့္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးဝင္းျမင့္ တို႔ႏွစ္ဦး တာဝန္ခြဲေဝၿပီး လုပ္ကိုင္မယ့္သေဘာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုစဥ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုၾကည့္ရင္ စီးပြားေရး၊ တိုင္းရင္းသား အေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရး စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ တစ္ခါ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုမႈမွာလည္း အဲဒီအခ်က္ ေတြ ပါဝင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး စဥ္းစားရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွစ္ခု ထြက္လာပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွစ္ခုထဲမွာ ပထမအခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဓိကကိုင္တြယ္ၿပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘဝစီးပြားတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြကို သမၼတဦးဝင္းျမင့္က၊ သမၼတရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝအသံုးခ်ၿပီး တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယျဖစ္ႏိုင္ေျခက အခက္ႀကံဳေနရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအေရးအပါ အဝင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္ေတြအေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈကို လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ဟန္မပ်က္ဆက္ ထားၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထု လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မား ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေပၚလြင္ေအာင္ အာ႐ံုစိုက္မယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈက လက္ငင္း လိုအပ္ခ်က္ကို ျမန္ ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖည့္ဆည္းၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼတအလွည့္ အေျပာင္းနဲ႔အတူ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မိန္႔ခြန္းေတြ ထြက္ ေပၚလာျခင္းဟာ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ သမၼတစနစ္၏ အခန္းက႑ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာၿပီလို႔ ယူဆႏိုင္သလို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အရင္ကလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို သူတစ္ဦးတည္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ျဖန္႔ေဝေပးေနတာမ်ဳိးမလုပ္ေတာ့ဘဲ သမၼတကိုပါ ဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ကြၽဲကူးေရပါလုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝေပးလိုက္တယ္လို႔ ေယဘုယ် ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

အခုဆက္ၿပီး သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေပး ထားတဲ့ ကတိအတိုင္း လုပ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ကို ဆန္းစစ္ပါမယ္။

ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းဟာ တိုင္းျပည္မွာႀကီးမားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူကို အစီရင္ခံ ျခင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သလို NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ တစ္ႀကိမ္မွ် မရွိေသးတဲ့ (အတိအက် မဟုတ္သည့္ တိုင္) ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပဳ မိန္႔ခြန္းပံုစံနဲ႔လည္း အလားသဏၭာန္တူပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းတစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္ရင္ အေၾကာင္းအရာ ၁၁ ခုကုိ ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သမၼတအျဖစ္ က်မ္း သစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးခ်ိန္ကေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးခ်ိန္ကေျပာခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမွာ လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ရွစ္ခု၊ အေလးထားသင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေလးခုပါဝင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္ သံုးရပ္က (၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး သံုးမိနစ္ၾကာေျပာဆိုခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာခဲ့စဥ္က ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာ ေနာက္ဆံုးမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ တစ္ခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲမယ္လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝတိုး တက္ျမင့္မားေရးနဲ႔တြဲၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မယ့္ ေျခလွမ္းျပင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း သမၼတႏွစ္ဦးရဲ႕ ဦးစားေပးပံုကြာျခားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ထပ္ၿပီးဆန္းစစ္ရင္ ပထမမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သံုးခုထဲက ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ‘တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး’ဆိုင္ရာကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တာေတြကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရၿပီး၊ က်န္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ တာေတြကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ‘တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း မထိခိုက္ေစ အေျပာင္းအလဲေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေစ’လို႔ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမထူးျခားခ်က္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ တကယ္တမ္းလုပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား မေျပလည္မႈေတြေပၚခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအတြက္ လက္တစ္ဖက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရ သလိုျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကိုကုစားဖို႔ အခုခ်ိန္မွာ ျပင္ဆင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ေျပာခဲ့သလိုပဲ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မယ္၊ သူတို႔ေျပာတဲ့အသံကို နားေထာင္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ထိုက္သင့္တဲ့ အေရြ႕ တစ္ခုကို ေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ဒုတိယထူးျခားခ်က္ျဖစ္တဲ့ ‘တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း မထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေစ’လို႔ ေျပာခဲ့တာ ကိုၾကည့္ရင္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္မယ့္သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ျပတ္သားရမယ့္ေနရာမွာ မျပတ္သားဘဲ ေတြေဝေန မယ္၊ သူ႔လူ၊ ကိုယ့္လူ အဂတိတရားေလးပါးနဲ႔ ကင္းလြတ္ျခင္းမရွိဘဲ တြန္႔ဆုတ္မႈေတြျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ပန္းတိုင္ကိုသြားမယ့္ လမ္းဟာ လမ္းခုလတ္မွာတင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္တာကို သတိႀကီးႀကီးထားရပါလိမ့္မယ္။

ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္ေတြထဲက စိန္ေခၚ မႈႀကံဳရႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ဆက္ၿပီးေဖာ္ျပပါမယ္။

အေၾကာင္းအရာ ၁၁ ခု

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာ အေၾကာင္းအရာ ၁၁ ခု ပါဝင္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ဌာနေတြကို ၾကပ္မတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အေၾကာင္းအရာခြဲ ေျခာက္ခုပါဝင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုက ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေအာက္မွာ အေၾကာင္းအရာခြဲ ေလးခု ပါရွိပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ကိစၥက တတိယအခ်က္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ ခြဲသံုးခုပါပါတယ္။

စတုတၳအခ်က္အေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါး ပိုမိုႏွိမ္နင္းေရးကိစၥကိုေဖာ္ျပၿပီး အေၾကာင္းအရာခြဲငါးခုပါဝင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာမ်ား အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးက ပၪၥမအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီမွာလည္း အေၾကာင္းအရာခြဲငါးခုပါဝင္ပါ တယ္။ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး ရရွိေရးကိစၥကို ဆ႒မအခ်က္အျဖစ္ေျပာခဲ့ၿပီး သူ႔ေအာက္မွာ အေၾကာင္းအရာခြဲေလးခုပါဝင္ပါတယ္။ သတၱမအခ်က္အျဖစ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ တိုး တက္ျမင့္မားေရးကို ေဖာ္ျပၿပီး အေၾကာင္းအရာခြဲေလးခုေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အ႒မအခ်က္မွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ဘဝ စိုျပည္ သာယာေရးကိစၥ ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ နဝမအခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး၊ ဒသမအခ်က္မွာ အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဧက ဒသမအခ်က္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရးစတာေတြ ေျပာဆိုခဲ့ ပါတယ္။

အေၾကာင္းအခ်က္အားလံုး စိန္ေခၚမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး အဲဒါေတြထဲက အခ်က္သံုးခ်က္ကို ဥပမာအေနနဲ႔ မီးေမာင္း ထိုးလိုပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရျခင္းကိစၥနဲ႔ အစိုးရျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး

တကယ္ေတာ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေရးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို အရပ္သားအစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ တရားသူႀကီးဦးေရ အနည္း ဆံုး ၇ ဦးကေန ၁၁ ဦးအထိ ခန္႔အပ္ႏိုင္ တာေၾကာင့္ အဲဒီေနရာအတြက္ အေရအတြက္ ျပည့္မီေအာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လစ္လပ္ေနရာေတြမွာ ခ်က္ခ်င္းအစားထိုးခန္႔အပ္ တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏိုင္ရင္ အားသာမႈရႏိုင္ပါတယ္။

ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို တည့္မတ္ဖို႔၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တရားသူႀကီး ခ်ဳပ္ေတြကို အၿငိမ္းစားေပးၿပီး ေသြးသစ္ေလာင္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ တရားေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြကို အေရးယူႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကိုပဲ အားျပဳရမယ့္သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ တရားေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ရာမွာ ကူညီရမယ့္အျပင္ အစိုးရယႏၲရား အတြင္း လိႈက္စားေနတဲ့ ျခစားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ သူတို႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အခု လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လႊတ္ ေတာ္က ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပေဒမျပင္ေပးရင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ကနဦးက ေျပာထားသလို  ငါးႀကီးႀကီးဖမ္းမိဖို႔ခက္ပါလိမ့္မယ္။

ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းထားတဲ့ မူၾကမ္းအရ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္မရွိဘဲ ေက်ာ္ ေစာသတင္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ သတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခက္ႀကံဳေနရတဲ့တစ္ခု ေျပလည္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါ သမၼတအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးဖို႔လိုၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေတြ၊ သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြကို အႏၲရာယ္ျပဳလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားရပါလိမ့္မယ္။ အေရးႀကီးဆံုးက အဂတိလိုက္စားမႈေပၚလာတဲ့ က်ဴးလြန္သူကို အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီး စံျပအေရးယူဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရ စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္က မီဒီယာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦးရဲ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၅ဝ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ကိစၥအေပၚ သက္ညႇာမႈေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဦးက်ိဳးခဲ့ရတဲ့သင္ခန္းစာကို သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။

 

 

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းကိစၥ

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္း ကိစၥ၊ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမေတြ မူလပိုင္ဆိုင္သူေတြ ျပန္မရေသးတာ၊ ထိုက္ သင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမရတဲ့အျပင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရတာ စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကတည္းက သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေကာင္းေကာင္းသိထားၿပီး အေၾကာင္း အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။

သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမ ျပန္ေပးေရး ကိစၥမွာ ေအာက္ေျခယႏၲရားတစ္ခုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ဘယ္လိုသမာသမတ္က်ေအာင္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ေျခမွာရွိေနတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာ အဆင့္လိုက္မွာရွိေနတဲ့ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ (ေျမ/စစ္) ေတြ၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး (လယ္/စီ) အဖြဲ႕ေတြ၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန စတဲ့ယႏၲရားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္သူေတြထဲမွာ တစ္ခ်ိန္က ေျမသိမ္းခဲ့သူေတြလည္း ပါရွိေနတာေၾကာင့္ သိမ္းေျမျပန္ေပးမႈေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြျပည့္ႏွက္ၿပီး လယ္သမားေတြပဲ နစ္နာေနရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က စြန္႔လႊတ္ေျမ ျပန္ေပးနည္းဟာ ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ (၁) လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ (၂) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ (၃) အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္ေပး အပ္ျခင္းစတဲ့ သံုးမ်ဳိးပဲရွိၿပီး၊ သံုးမ်ဳိးစလံုးက မူလပိုင္ရွင္ေတြဆီ ျပန္ေပးဖို႔ပဲ ဦးတည္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ စြန္႔လႊတ္ေျမ ျပန္ေပးပံုဟာ ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ပါတယ္။ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ေတြအရ (၁) သိမ္းဆည္း/ လႊဲေျပာင္းရယူထားေသာ ေျမမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံျခင္း၊ (ခ) သိမ္းဆည္း/ လႊဲေျပာင္းရယူထားေသာ ေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္/ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ကာယကံရွင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ (ဂ) သိမ္း ဆည္း/လႊဲေျပာင္း ရယူထားေသာေျမမ်ားအား အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း စသျဖင့္ သံုးမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

စြန္႔လႊတ္ေျမျပန္ေပးဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ စြန္႔လႊတ္ေျမျပန္ရေရးကိစၥမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းက ပါဝင္လာသလိုတစ္ခ်ိန္က ေျမသိမ္းထားတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြလည္း ပါဝင္ပတ္သက္လာပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ အလွမ္းကြာၿပီး ဥပေဒကို နားလည္မႈမရွိတဲ့ ေျမသိမ္းခံလယ္သမားေတြအဖို႔  အစိုးရက သိမ္းဆည္းေျမေတြ စြန္႔လႊတ္လိုက္ တယ္လို႔ ေျပာရင္ေတာင္ သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ ကိုယ့္ေျမျပန္ရဖို႔ကိစၥဟာ ပိုၿပီးအလွမ္းကြာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခ အေနေတြကို ျပဳျပင္ႏိုင္မွသာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ကတိကဝတ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က လယ္သမားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ႏွစ္အတြင္းရရွိေရးကို လုပ္မယ္လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းတဲ့အေျခအေနပါပဲ။ လက္ရွိမွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္ကပဲ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ – ၇ ထုတ္ေပးတာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ပံုစံ – ၇ ကိစၥဟာလည္း ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါ တယ္။ လက္ရွိမွာတင္ အခ်က္အလက္အေထာက္အထား အျပည့္အစံုရွိသည့္တိုင္ ပံုစံ – ၇ မရသူေတြ အမ်ားအျပားရွိ ေနပါ တယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္းမရွိတဲ့ ပံုစံ – ၇ ကို လက္ခံျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ပံုစံ-၇ ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရရွိေရး ဘယ္လိုလုပ္ ေဆာင္မလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္တစ္ခုက ေျမသိမ္းကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးခင္က လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းထားတဲ့ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကို ဒီၾကားကာလမွာ အတည္ျပဳျခင္းမလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲ အပ္ထားတဲ့ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ အတည္ျပဳမယ္ဆိုရင္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ေျပာခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမအေရး ကတိကဝတ္ေတြအားလံုး သဲထဲေရသြန္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ေျပာထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈႀကံဳႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္က အစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ယူခ်ိန္ကတည္းက က်စ္လ်စ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေစဖို႔ NLD ပါတီက ဦးတည္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဝန္ႀကီးအေရအတြက္လည္း ေလွ်ာ့ခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေတြကို အသစ္ထပ္ခန္႔ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ထိုက္သင့္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈ  မရခဲ့ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ျပဳျပင္ဖို႔ဆိုရင္ လူလဲတာ၊ အစားထိုးတာေတြ လုပ္ရေတာ့မွာပါ။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေျပာဆိုမႈေတြထဲမွာ ‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အံမဝင္ခြင္မက်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သြက္လက္ထက္ ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိသည့္ လူစားလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေရး’ဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို အျမန္ဆံုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္မွ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ငါတို႔ခန္႔ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ကို အနားေပးရင္ ငါတို႔ သိကၡာက်မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုကိုင္စြဲၿပီး လူစားထိုးသင့္တာကို မလုပ္ရင္၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားအေဟာင္းရဲ႕ ဝါးမ်ဳိမႈကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း သင္ခန္းစာေတြလည္း ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လူစားထိုးတဲ့အခါမွာလည္း လူေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ အာဏာရွင္ ယႏၲရားအေဟာင္းကလူေတြ၊ အာဏာရွင္ ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္္ေနသူေတြ၊ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူေတြကို ထိပ္ဆံုးမွာေနရာေပးၿပီး၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရ စီယႏၲရားအေဟာင္းက လူေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းဖက္လုပ္ကိုင္ေစတာမ်ဳိးေတြ ေရွာင္သင့္ပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ပါတီတြင္း က လူလတ္ပိုင္းေတြကိုသာ အားျပဳၿပီး သူတို႔ကိုအစားထိုးတာဝန္ယူေစတာေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းရတဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

 

ရလဒ္ထြက္ပါေစ

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ၁၁ ခု လံုးဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ လက္ငင္း လိုအပ္ခ်က္၊ လက္ငင္းေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အေလးျပဳလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကတိကဝတ္ ေျပာဆိုခဲ့တာ ေၾကာင့္လည္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္စလံုးကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါ တယ္။

ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတာက ရလဒ္ထြက္ဖို႔ပါပဲ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေပးခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ အပါအဝင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာင္ အခု ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ၁၁ ခ်က္ကို ရလဒ္ထြက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ဘာေၾကာင့္ NLD ပါတီ ကို မဲေပးသင့္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္အတြက္ ခိုင္မာတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ ရႏိုင္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းခံထားရတဲ့ သမၼတစနစ္၏ အခန္းက႑ ျပန္လည္အသက္ဝင္ လာမႈနဲ႔အတူ သမၼတဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔လည္း ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာေျပာထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚ ေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝရထားၿပီးၿပီလို႔လည္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ႀကံဳလာႏိုင္တဲ့ အခက္ အခဲေတြကိုလည္း မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ။

ေနထြန္းႏိုင္