အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း ဘာလဲ

လြန္ခဲ႔သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတ အမိန္႕ျဖင့္ စုစုေပါင္းအက်ဥ္း သားအက်ဥ္းသူ စုစုေပါင္း ၂၃၀၁၉ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍  အက်ဥ္းေထာင္အခ်ဳိ႕တြင္ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္၌ ေရႊဘုိေထာင္ဆူပူမႈတြင္ ေထာင္အတြင္းမွဖုန္းျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္သို႔ ထုတ္လႊင့္ခဲ႔သည့္ ထူးျခားျဖစ္ ရပ္တစ္ခုပါ၀င္ခဲ့ရာ လက္ရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထုအတြင္းေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္အလုပ္စခန္း ၉၃ခုတြင္ အက်ဥ္းသား တစ္သိန္းနီးပါးအထိ ရွိေန သျဖင့္ ၀င္ဆ့ံဦးေရပမာဏထက္ အက်ဥ္းသားဦးေရက အဆမတန္မ်ားျပားေနသည္။ အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးအမႈမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္၍ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးခဲ့သည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ မူးယစ္မႈ အက်ဥ္းသား အေရအတြက္ကို ပိုမိုလႊတ္ေပးေလ့ရိွသည္။ ယခုအႀကိမ္ လႊတ္ေပးမႈတြင္ မူးယစ္မႈျဖင့္ ေထာင္က်ခံေနရသူမ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဒ္မတူၿပီး ေထာင္သက္ရင့္သည့္သူက လြတ္ေျမာက္ျခင္းမရိွဘဲ ေထာင္သက္ နည္းသည့္သူအခ်ဳိ႕ လြတ္ေျမာက္သြားမႈအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ေထာင္အခ်ဳိ႕တြင္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့၍ အက်ဥ္းသား ၄ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ အထိ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ စဥ္းစားစရာရိွသည္မွာ ယခုျဖစ္စဥ္၌ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္သို႔ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ သည္အထိ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္း ရည္ကို မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကမည္နည္း ဟူသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ေသခ်ာေနသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုး ေနသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ က်ဆင္းေနျခင္း၊ အဂတိ တရားမ်ား ထြန္းကားေနျခင္း၊  အက်ဥ္းသားဦးေရအဆမတန္မ်ားျပားျခင္း၊ အက်ဥ္းသား အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနျခင္းတို႔ အတြက္ ေျဖရွင္းရန္မွာ လက္ရိွအက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ႐ံုမွတစ္ပါး အျခားမရိွေပ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမ်ားစြာ အသားက်ေနသည့္ ဖိႏိွပ္ေရးယႏ္ၲရားပံုစံမွ ခဲြထြက္ၿပီး ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေစမည့္ အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္မွသာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ပံုရိပ္ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၁၈၉၄ခုႏွစ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒ၊ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အက်ဥ္းသားမ်ားဥပေဒႏွင့္ ၁၉၂၀ အက်ဥ္းသားမ်ား ခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္းဥပေဒ တို႔မွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမ်ားအျပားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း “အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း”ကို လႊတ္ေတာ္သုိ႕ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အခန္း၆ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၉ခုပါရိွေသာ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ျပစ္မႈမ်ား၊ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြစသည့္ အခန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ အက်ဥ္းသား မ်ားအခြင့္အေရးပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစေရးထက္  လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္ကို ဦးစားေပးေရး ဆဲြထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အက်ဥ္းသားအခြင့္ေရးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆဲြရာတြင္ ယင္းဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေတြ႔အႀကံဳရိွပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနသည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ သို႔ ဥပေဒၾကမ္းေရာက္ရိွေနသည္မွာ ၄ႏွစ္ နီးပါးအထိ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘာလဲ

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း(၁)၊ ပုဒ္မ၂ “အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္”ပါ အက်ဥ္းသား အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္၌ အက်ဥ္းသား အမ်ဳိးအစားမ်ားအျဖစ္ ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္အက်ဥ္းသား၊ လူငယ္အက်ဥ္းသား၊ ေသဒဏ္က်ခံရ ေသာ အက်ဥ္းသား၊ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားႏွင့္ တရားမအက်ဥ္းသားဟု ခဲြျခားထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အထင္ကရျဖစ္ခဲ့ေသာ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” ဟူသည့္ စကားရပ္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားမႈမရိွျခင္းက ယင္းဥပေဒ ၾကမ္း၏ အႏွစ္သာရကို ေမွးမိွန္ေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အခြင့္အေရး အတန္းအစား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွခဲ့သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ Aç Bç C စသျဖင့္ အတန္းအစားသံုးမ်ဳိးခြဲျခားထားၿပီး “ဘီကလပ္” ရထားသူ မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ား က်င္းပခြင့္ရသကဲ့သို႔ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း စာေပဖတ္႐ႈေရး သားခြင့္မ်ားလည္း ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေန၀င္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၄၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္မွစ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း မလုပ္ရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ယင္းအခြင့္ အေရးအားလံုး ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း ယံုၾကည္ ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ကာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူ အက်ဥ္းသားအျဖစ္သာ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို လည္း ၎င္းတို႔ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ လ်က္ရိွေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဟူ၍ အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ ဆိုထားျခင္း မရိွသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမရိွေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္ ျငင္းဆိုခဲ့ သည္။

သို႔ရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ (The Penal Code)တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဟူေသာ စကားရပ္ကို  ပုဒ္မ ၁၂၈တြင္ “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကို သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္သုံ႔ပန္းကို ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းက မိမိအလို အေလ်ာက္ လြတ္ေျပးေစျခင္း”ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၂၉တြင္ “ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ေပါ့ေလ်ာ့မႈ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားကို သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္သုံ႔ပန္းကို လြတ္ေျပးေစျခင္း”ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၃၀တြင္ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္သုံ႔ပန္းလြတ္ ေျပးရာတြင္ကူညီျခင္း၊ ကယ္ျခင္း၊ လက္သင့္ခံျခင္း”ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထား ျခင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား မရိွေသးေပ။

ထို႔ျပင္ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ အမိန္႔အမွတ္ (၂/၈၀)ႏွင့္ အေထြေထြလြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးစဥ္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို မတရားအသင္း အက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား၊ ျပစ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ၁၂၁ မွ ၁၃၀(ခ)အထိပါ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊ ျပစ္မႈ ဥပေဒအခန္း(၈)ပါ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကို ပ်က္ေစေသာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၁၄၈၊ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၃၊ ၁၅၃(က)အရ ျပစ္မႈမ်ား၊ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား ဥပမာ-ပုဒ္မ ၅(ည)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေသာလမ္းစဥ္ပါတီအား ကာကြယ္သည့္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ား ပုဒ္မ၁၀(က)၊ ၁၀(ခ)၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ားအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈ ဆိုသည့္ စကားရပ္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းအမိန္႔စာကို ယ ေန႔အခ်ိန္အထိ ပယ္ဖ်က္ထား ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရ ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား ဥပေဒအရ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုး ျပလ်က္ရွိသည္။

တစ္ဖန္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ “လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို”ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းကာ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေရးရာ ေကာ္မတီ” ကို ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းတြင္ထည့္သြင္းေရး ဆြဲရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမႈကို နားလည္ရခက္ေစသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရာက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အခြင့္အေရး

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔တြင္က်ဥ္းပေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျမပံုမဲဆႏ္ၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေဖက အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားအတြက္ စကားရပ္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေမးခြန္းအေပၚ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အက်ဥ္းသားအားလံုးတန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို သီးျခားအထူးအခြင့္အေရးေပး၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ကအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေအကလပ္ (A Class)၊ ဘီကလပ္ (B Class)၊ စီကလပ္(C Class)ဟူ၍ အတန္းအစားသံုးမ်ဳိး ခြဲျခားထားေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ ေရး ေကာင္စီက  ၁၉၆၄၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္မွစတင္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို အဆင့္အတန္းခဲြျခားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို  ဥပေဒအရာ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ် ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရ မည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ အဆင့္အတန္းခဲြျခားသည့္စနစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ဆို ပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းအေျဖအေပၚ ေမးခြန္းရွင္က သူ၏ေမးခြန္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေမးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးေျဖရွင္းမႈ သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အယူအဆသက္သက္လား၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေျဖၾကား ခ်က္လားဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိလိုေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးက ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ေမးခြန္း၏ အေျဖသည္ ယခင္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းမရွိမႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြင့္အေရးတန္းတူရွိရမည္ဟူသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ေျဖၾကားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးကို ျပန္လည္တင္ျပကာ ယင္းအခ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရသေဘာထားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုကဲ့သို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တင္ျပေနျခင္းမွာ “ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား” အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို “အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း”တြင္ မထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဥပေဒ ၾကမ္းစတင္ေရးဆြဲသည့္ “ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန”၏ သေဘာဆႏ္ၵအရျဖစ္ေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပလို ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၁၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္ေနသည့္ လက္ရွိဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္အေနျဖင့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေနသည္။

ဥပေဒၾကမ္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္

လက္ရွိအစိုးရသည္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလသက္တမ္းသို႔ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေနေသာ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကိုၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အေပၚ နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေန ေသာ ယေန႔ကာလတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္အေနႏွင့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အခုအခ်ိန္ထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆြးေႏြးမႈမျပဳလုပ္ ႏိုင္ျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ သည့္ အေနအထား မ်ဳိးျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း၊ သံုးထပ္ကြမ္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သလို ျဖစ္ေနသည့္ “ရဲဘက္အလုပ္ၾကမ္းစခန္း”မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းသားမ်ား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရွိသည့္ အလုပ္စခန္းမ်ားျဖစ္လာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို သံေျခခ်င္းခတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေျဖေလွ်ာ့ေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ “အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒ”ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစရန္အတြက္ တရားစြဲ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီး၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္ပါေျပာင္းလဲေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေျပာင္းလဲလာေစေရး၊ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္က်င့္သံုးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္ သည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒတြင္ထိုသို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားပါ ၀င္လာမွသာ ေခတ္အဆက္ ဆက္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အတိတ္ဆိုးကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

ေမာင္ဒိုး(ကံေပါက္)