အန္အယ္လ္ဒီပါတီမိမိကိုယ္မိမိေ၀ဖန္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္မဲ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအနက္ အထင္ရွားဆုံးကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္။

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးလမ္းေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည္မွာ ၁၉၈၈ မွ စေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ ၃ဝ အတြင္းဝင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံကို အန္တုရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ဒီခ်ဳပ္ကို လူထုကသည္းသည္းလႈပ္ဝန္းရံခဲ့သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အရွိန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူ ဒီခ်ဳပ္ကို တပ္ကမည္သို႔ ၿဖိဳခြဲေစကာမူ ဒီခ်ဳပ္ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့သည္မွာလည္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚ မွီတည္ ခဲ့ပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီစတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိတိုင္ လူထုဘက္ကေရာ ပါတီဝင္မ်ားဘက္ကပါ ေသြး၊ ေခြၽး၊ အသက္ေျမာက္ျမားစြာေပးဆပ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ပါတီဝင္မ်ား အုတ္အေရာေရာေက်ာက္အေရာေရာ ပါဝင္ခဲ့ရာ ပါတီတို႔၏ထုံးစံအတိုင္း အကြဲအၿပဲမ်ားလည္းရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဆက္ရွိေနေစရန္ ဂြၽန္ယက္ေတာေပၚလာသည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အလုပ္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ အ ထူးအမိန္႔အရ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ျပန္ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ အန္အယ္လ္ဒီ  သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီမွထုတ္ပယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အန္အယ္လ္ဒီကို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေစရန္ ဘက္ေပါင္းစုံမွေထာင့္ေစ့ေစ့ တိုက္ကြက္ခ် ထားသည္။ လူၿပိန္းမ်ားပင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌အန္အယ္လ္ဒီပါတီဝင္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစျခင္းငွာ လုပ္ေဆာင္ထားသည္ကို သိနားလည္ၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ေသာ္လည္း အာဏာရေရးႏုိင္ငံေရးကား မည္းညစ္လွ သည္။ သိကၡာက်င့္ဝတ္ဟူသည္ အာဏာရေရး ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ဧရာမဟာသတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ အရွက္ အေၾကာက္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ ခြာခ်ကာ အာဏာရေရးကိုလုပ္ရသည့္ လမ္းစဥ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အန္အယ္လ္ဒီအက်ပ္႐ုိက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္လား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုစြန္႔လႊတ္မည္လားဟူေသာ လမ္းဆုံလမ္းခြတြင္ရပ္လ်က္ ဒီခ်ဳပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုစြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ သည္တြင္ တခ်ဳိ႕ေသာဒီခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ဒီခ်ဳပ္မွခြဲထြက္ကာ ပါတီတစ္ခုထူေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ခြဲထြက္သူတို႔ အေၾကာင္းျပ ခ်က္က ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ လူထုက ခြဲထြက္လာသည့္ ခေမာက္အုပ္စုကို ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားအလြမ္းေျပမဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ခြဲထြက္ ခေမာက္သည္မၾကာမီႏွစ္ စုထပ္ကြဲခဲ့ သည္။ ခြဲထြက္ခေမာက္အုပ္စု ႏွစ္စုစလုံး ဒီခ်ဳပ္မွထြက္လာၾကေစကာမူ သူတို႔သည္ ဒီခ်ဳပ္၏ ပါတီဝင္ေကာင္းမ်ား မဟုတ္ ေၾကာင္း ေနာင္အခါ သူတို႔လုပ္ရပ္အသီးသီးျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

လူထုကား သစၥာတရားႀကီးမားလွသည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏႈတ္ ထြက္စကားတစ္လုံးသည္ ျပည္သူလိုက္နာရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူထုက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုသာမက ခြဲထြက္ခေမာက္ႏွစ္အုပ္စုလုံးကို ၾကက္ေျခခတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဒီခ်ဳပ္အေပၚ ဤမွ်သစၥာႀကီးမား ေသာ လူထုအေပၚ ဒီခ်ဳပ္ဘက္ကျပန္သစၥာရွိၾကပါ၏ေလာ။ ထုိက္တန္သည့္တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကပါ၏ေလာ။ သည္ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္အားလုံး မိမိကိုယ္မိမိျပန္ေမးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ ထိုဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ဆိုသူ မ်ားထဲတြင္ ပါတီဝင္မ်ားအားလုံး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး အက်ဳံး ဝင္ပါသည္။

ေကာလာဟလ သတင္းအရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတြင္ စီမံကိန္း ၁,၂,၃ ရွိခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ Plan A, B & C ဟူ၏။ ပလန္ ေအ အရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ၂၆ (သို႔မဟုတ္) ၂၆ အထက္မဲ အႏိုင္ရလ်က္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ေပါင္းကာ အစိုးရျပန္ဖြဲ႕မည္။ သမၼတကားဦးသိန္းစိန္။ ပလန္ဘီအရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္တြဲ၍ အစိုးရဖြဲ႕ရသည္ရွိေသာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္မွ တစ္ မတ္သားမ်ားကအားျဖည့္ ေပးၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္မည္။ အကယ္၍ ပါတီစုံၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္တြင္ တမတ္သားကဆက္က်ားကန္ေပးမည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ သမၼတ၊ ဒု သမၼတ (၁)၊ ဒုသမၼတ (၂) သုံးေနရာတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္စိတ္ႀကိဳက္ ၂ ဦးရ ေစရန္ေဆာင္ ရြက္မည္ဟူ၏။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီထည့္သြင္းစဥ္းစားမထားသည့္ ဒီခ်ဳပ္ျပတ္ျပတ္သားသားမဲအႏုိင္ရျခင္းဆိုသည့္ ရလဒ္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရပ်ာသြားသည္။ ညတြင္းခ်င္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ျပန္ေခၚသည္။ ညတြင္းခ်င္း အေရးေပၚ အစည္း အေဝးလုပ္ရသည္ဟူသည့္ ေကာလာဟလမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။

လာျခင္းေကာင္းခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္ကို လူထုကေသာင္းေသာင္းျဖျဖမဲေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ အာဏာကို ဒီခ်ဳပ္ လက္ေတြ႕ဆုပ္ ကိုတိုင္အုပ္ခ်ဳပ္လာရခ်ိန္တြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးကို အေျခလွလွအေနလွလွဘဝသို႔ ပို႔ေဆာင္မ ေပးႏိုင္ေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၈ သည္ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလာသည့္ ခရီးကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ ျဖတ္ေနရခ်ိန္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ ၅ႏွစ္ဟူသည္ ျဖဳတ္ခနဲ ကုန္ဆုံးသြားမည့္ ကာလသာျဖစ္ ပါသည္။ အာဏာရခဲ့သည့္ ကာလတစ္ဝက္က်ဳိးလာခ်ိန္တြင္အစိုးရယႏၲရားမ်ား ပိုသြက္မလာဘဲ ေႏွးေကြးသြား သျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း ပါတီတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မည္ဟု လူထု ယုံၾကည္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေသာ္ လည္း ပါတီတြင္းေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္မွအပ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိသေလာက္ နည္း ပါးခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ ေျခစုံပစ္ဝင္လာခ်ိန္မွစ၍ ၾသဘာလက္ခုပ္သံ တေျဖာင္းေျဖာင္းရခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံဘဝတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ဳိးစုံကို ရင္ဆိုင္ လာရေပသည္။ ၂ဝ၁၈ ႏွစ္ဝက္ မွစ၍ ျမန္မာသည္ ပိုမိုစီးပြားေရးက်ပ္တည္းလာခဲ့ပါသည္။ သည့္မတိုင္မီကပင္ စီးပြားေရးကို ျပန္ဂ႐ုျပဳရန္လိုေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္တခ်ဳိ႕က သတိေပး ခဲ့သည္။ အစိုးရကား တုံဏွိဘာေဝ။ သို႔ျဖင့္ ေဒၚလာေစ်းမ်ား တရိပ္ရိပ္တက္လာသည္။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ေဇာက္ထိုးက်လာသည္။ သည္အခ်ိန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက အစိုးရသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွေပးေသာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဖိအားမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထုတ္ေျပာလာသည္။

အဆိုပါ ျပည္တြင္း ျပည္ပစိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို တန္ျပန္တြန္းလွန္ရန္ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီလက္ထဲသို႔ ျပည္သူကယုံၾကည္စြာ အာဏာအပ္ႏွင္းမဲေပးထားသည္မဟုတ္ပါလား။ ျပည္ပက မည္သို႔ဖိအားေပးေနသည္၊ ျပည္တြင္းက မည္သို႔ ဖိအားေပးေနသည္၊ မည္သို႔ စိန္ေခၚေန သည္ အစရွိသည္မ်ားအား ျပည္သူကို ပြင့္လင္း ျမင္သာခ်ျပလ်က္ ျပည္သူႏွင့္အတူဆိုေသာ စကားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းမည္၊ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားေနသည္ကို ျပသ မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူဘက္က ပါဝင္လာမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္လည္း အစိုးရဘက္ကအသံမ ထြက္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လည္း အစိုးရဘက္က အသံမထြက္။ ေန႔စဥ္လုယက္၊ ခိုးဆိုးတိုက္ခိုက္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ လူသတ္မႈထူေျပာလာေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွအသံမထြက္။ အစိုးရအသံမထြက္ဆုိျခင္းသည္ အစိုးရအလုပ္မ လုပ္ဘူးဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အစိုးရအလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းသိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ျပည္သူကို ခ်ျပအုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္က်ိတ္ေျဖရွင္းေနပါသနည္း။ ပြင့္လင္း ျမင္သာေျပာသင့္သည့္ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွသာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးထြက္လာလိုက္၊ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ထြက္လာလိုက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပအသံၾကားရေတာ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပည္သူကို မခ်ျပပါသနည္း။

ျပႆနာေပါင္းစုံဝန္းရံခလာသည့္ ၂ဝ၁၈ တြင္ အစိုးရဘက္ကလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဘက္က လည္းေကာင္းခံစား ခြင့္အတြက္ သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျပန္၏။ ရန္ကုန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကား သိန္းတစ္ေထာင္တန္ဖို႔၌ ကားဝယ္ယူေရး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ကား လႊတ္ေတာ္တက္ရသည့္ကာလတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ရမႈကို ေက်နပ္မႈမရွိျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ကားရသည့္လခ ၁ဝ သိန္းမွ ပါတီရန္ပုံေငြထည့္ဝင္ရျခင္းအေပၚ မေက်နပ္၍ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို အေျခ တည္၍ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တခ်ဳိ႕ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕ပါအေဆာင္အေယာင္ဆိုေသာ စကားမ်ား ထြက္လာၾကသည္။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ သူတို႔ ရာထူး၊ သူတို႔တက္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အညီထိုက္တန္သည့္ အေဆာင္အေယာင္ ခံစားခြင့္ မ်ားကို ေပးသင့္ေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား အေမစုသား ဆိုက္ကားသမားမ်ားခမ်ာ ကန္စြန္းရြက္ ဝယ္စားရန္ စဥ္းစားလာရခ်ိန္၊ ေဘးေပါက္ ဝင္ေငြမရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ပုံမွန္ရေနသည့္လခႏွင့္ တက္ၿပီး ရင္းတက္ေနသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၾကား လူးလဲေန ၾကရခ်ိန္၊ စက္႐ံု, အလုပ္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား အစိုးရက တရားဝင္သတ္မွတ္ေပးသည့္ တစ္ေန႔ လုပ္အားခမရ၍ လမ္းေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တခ်ဳိ႕၊ ဝန္ႀကီးတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၁ဝ သိန္းစား တခ်ဳိ႕က အ ေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ခံစားခြင့္အတြက္ အသံျမည္လာၾကသည္။ ျပည္သူသက္သာရာ သက္သာေၾကာင္းထက္ ငါသက္သာရာ ငါသက္သာေၾကာင္းသာ ေခါင္းထဲရွိေနသည့္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္၊ ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရဝန္ႀကီး,ဝန္ေလးမ်ား ရွိေနသည္ဟု လူထုကို မ်က္ႏွာဖုံးခြၽတ္ျပလိုက္ ျခင္းပါေပ။ ”ဥပဒအရ ခံစားခြင့္ အေဆာင္ အေယာင္ဆိုတဲ့ စကား ကို သူတို႔မို႔ေျပာထြက္တယ္ဗ်ာ။ အဲဒီ ဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရဆြဲေပးခဲ့တာဗ်”ဟု မခ်ိတင္ကဲ ေျပာသူမ်ားပင္ထြက္ လာပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူ မနာေအာင္လုပ္ ေနသည္ေျပာေန႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္ေတာ့ပါ။ တိုင္းျပည္ဘာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးအား ျပည္သူကို အသိေပးေနသင့္ပါသည္။ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကား၊ ျပည္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား တိုင္း ေရးျပည္ရာမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္စီးဆင္းေနမွသာ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲႀကဳံေနပါေစ၊ ျပည္သူက ပါဝင္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဘက္မွပြင့္လင္းျမင္သာမရွိေစကာမူ ျပည္သူကမေနႏုိင္ပါ။ မႏၱေလးတြင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ မ်ားဖြဲ႕ၿပီး ကင္းလွည့္ၾကသည္။ ရန္ ကုန္တြင္လည္း ထိုနည္းတူ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ ကင္းလွည့္ၾကသည္။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုဆိုလွ်င္ ဖုန္းသူခိုးတစ္ေယာက္ကို ရပ္ကြက္ကဝိုင္းဖမ္းေပးသည္။ နယ္ထိန္းလက္ ထဲ အပ္လိုက္ၿပီးခါမွ ဖုန္းသူခိုးက နယ္ထိန္းထံမွရသည့္ လက္ထိတ္ေသာ့ျဖင့္ လက္ထိပ္ကိုျဖဳတ္ၿပီး နယ္ထိန္း၏ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ တာဝန္အရကိုင္ေဆာင္ရသည့္ စကားေျပာစက္ကိုပါယူၿပီး လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ၾကားရသမွ်သတင္းမ်ားတြင္ ကူညီပါရေစဆိုေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ တာဝန္မယူ တာဝန္ မေက်မႈမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ ျပည္သူ႔ဘဝ လုံၿခဳံေရး မည္သို႔စီမံမည္၊ ရဲမ်ားကို မည္သို႔အဆင့္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်မည္၊ ရဲအင္အားထပ္ျဖည့္မည္ စသျဖင့္တုံ႔ျပန္သံကို မၾကားသိရေပ။ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္ေစရန္၊ ေဒၚလာေစ်းမတည္ၿငိမ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ေခၚယူစစ္ ေဆးေနၿပီဆို၏။ ေခၚယူသင့္သည့္အခ်ိန္ထက္ပင္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပည္သူ၏ အက်ဳိး စီးပြား၊ ႏိုင္ငံ၏အက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစရန္ မည္သို႔မည္သူမည္ဝါတို႔က လုပ္ေဆာင္ေန၍ သင္းတုိ႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ မည္သုိ႔အေရးယူေနၿပီဆိုေသာ သတင္းမ်ဳိးကို ျပည္သူ႔မ်ားေန႔စဥ္သိခြင့္ရေနသည့္ ကာလျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက လက္မည္းမ်ားရွိေနသည္ဟု ယူဆရသည္ဟု ဆိုျပန္ပါသည္။ အကယ္၍ရွိခဲ့ပါက လက္မည္းမ်ား ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ လက္ရွိအစိုးရတာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

လူထုၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္တခ်ဳိ႕သည္ အာဏာရလာခ်ိန္၊ လႊတ္ေတာ္ကုလားထိုင္ေပၚ ထိုင္လာရခ်ိန္တြင္ စီးရသည့္ကားကေဟာင္းႏြမ္းကာ လုံၿခဳံေရးစိတ္မေအးရ၍ ျဖစ္လာသူႏွင့္ ေနထုိင္၊ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ရသည္မွာ အဆင္မေျပသူႏွင့္  ခံစားခြင့္အတြက္စကားေျပာလာၾကသည္။ သည္အေျခေန မ်ဳိး ေရာက္လာေစရန္ တစ္ခ်ိန္က အသက္, ေသြး, ေခြၽးေပးခဲ့ရသူမ်ား၊ ဘဝပ်က္ခဲ့ရသူမ်ားကို မငဲ့ညႇာႏိုင္ျပန္ေျပာင္း သတိမရႏုိင္ေစကာ မူ မိမိက ၁ဝ သိန္းစားေနခ်ိန္တြင္ ကန္စြန္းရြက္ တစ္စည္းပင္မွန္မွန္ စားရန္ ခက္ခဲလာသည့္ ျပည္သူကိုေတာ့ ငဲ့ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ည ၇  နာရီေက်ာ္လာလွ်င္ မည္သည့္ဝိုင္ဘီအက္စ္လိုင္းမ်ား ၾကက္ ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ကုန္ၿပီး  ၾကားကားစီးလ်က္ျပည္သူတို႔ခမ်ာ မည္သို႔အိမ္ျပန္ေနရေၾကာင္း မသိ ေစကာမူ လက္ရွိစီးေနသည့္ မတ္တူးကားစုတ္ေန၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရထိုက္သည့္ အေဆာင္အ ေယာင္ဆိုေသာ စကားမ်ဳိးထြက္လာဝံ့သည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္လို ပါတီဝင္မ်ား လက္က်န္ ၂ ႏွစ္အတြင္း မည္မွ်ေပၚ ထြက္လာဦးမည္ မသိေပ။

ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ေသခ်ာသည္ကား ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုသည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအလံကို ၾကည့္လ်က္ မဲပုံေပးၾကေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အလြန္နီး ကပ္ေနေသာ ၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို အသာထား၍ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ တစ္ခ်ိန္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နည္းတူ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ပလန္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ ခ်မွတ္ထားၿပီ လား။ ၂ဝ၁၅ တုန္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ သူတို႔ ေရးဆြဲထားသည္ဟု ေကာလာဟလထြက္ခဲ့ သည့္ ပလန္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လုံးလုံးလ်ားလ်ား မဲ႐ႈံးခဲ့ေသာ္ ဆိုသည့္ ပလန္မပါခဲ့ေခ်။ ဒီခ်ဳပ္သည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မဲရေရးအတြက္ စိတ္ ေအးခ်င္ပါသလား။ အလြန္လြယ္ကူ ႐ုိးရွင္း ေသာနည္းရွိေနပါသည္။ ယင္းကား ဘဝမေမ့ၾက ပါႏွင့္။ မိမိတို႔ ခံစားေန ရသည့္ ရာထူး၊ လခ၊ ရိကၡာႏွင့္ ကုလားထိုင္ အတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့ သည့္ ဒီခ်ဳပ္အလႊာအသီး သီးမွ ပါတီဝင္မ်ား၊ ယုံ ၾကည္မဲေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ား လက္ရွိ အ ခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေနထိုင္႐ုန္းကန္ေနၾကရ သနည္းကိုငဲ့ၾကည့္လ်က္ မိမိကိုယ္မိမိေဝဖန္ ဆန္းစစ္ျပဳျပင္ၾကမည္။ ျပည္သူႏွင့္အတူ ေအး အတူပူအမွ် ေဝငွစာနာ ခံစားမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ ၂ဝ၂ဝ အနာဂတ္မဲသည္ အေဟာသိကံ မျဖစ္တန္ရာဟု ယူဆရပါသည္။

­

ခင္ႏွင္းဦး