အမွန္တရားက ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကုိမ်က္ကြယ္ျပဳေနဆဲ

 

­ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး ကာမေက်းကြၽန္ျပဳခံခဲ့ရၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ေနအိမ္တြင္ ေသြးအိုင္မ်ားျဖင့္ဖံုးလြမ္းကာ ရက္ စက္စြာသတ္ျဖတ္အသက္ေသဆံုးခဲ့ရသည္မွာ ၄ႏွစ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ ယခုခ်ိန္ထိ တရားမွ်တမႈဆို တာမရေသးပါဘူး။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္၊ ပန္ဆိုင္းၿမိဳ႕  ေကာင္းခါးေက်းရြာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ဝင္းရွိ ေနအိမ္တြင္ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ တရားခံမမိပဲရွိေနတာ ၄ႏွစ္ဆိုတဲ့ ကာလကို ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ၂ဝ၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာင္းခါးေက်းရြာတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးမွာ တန္ေဘာင္ေခါန္နန္စင္ႏွင့္ မရန္လုရာတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC မွေစလြတ္ထားေသာ ေစ့တနာဝန္ထမ္းအမ်ဳိး သမီးႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေကာင္းခါးေဒသရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားရန္ ပညာသင္ေပးရန္အတြက္ KBC မွ ေစလႊတ္ထားေသာဆရာမႏွစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္။ ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေနေသာ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး မုဒိမ္းက်င့္ ၿပီး ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရကို အေထာက္အကူျပဳေနေသာ ပညာေရးက႑အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာစရာျဖစ္ေနသည္။ ေဝးလံေခါင္းပါး ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရမွ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ ထိုေဒသမ်ားအတြက္ KBC သည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုေစလႊတ္ၿပီး ကေလးမ်ားစြာ၏ ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ သည္။ ယခုလို အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးသည္ ပညာေရးအတြက္ အလြန္ကို ဆံုး႐ံႈးစရာျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္က ေကာင္ခါးေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မိန္းကေလးအၾကမ္းဖက္မႈကို ႏိုင္ငံ ေတာ္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား နည္းေနေသးသည္။ ျပည္သူေတြ၏ ဘဝလံုၿခံဳေရး မိန္းကေလးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္မႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရပါမည္။ တိုင္းရင္းသားမိန္းကေလးမ်ား၏လံုၿခံဳေရးသည္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေကာင္းခါးမွဆရာမႏွစ္ဦး အျဖစ္အပ်က္သည္ မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ တရားခံမေပၚမႈ တရားခံေပ်ာက္ ေနလွ်က္ရွိေနေသာ အမႈျဖစ္လာသည္မွာ ၄ႏွစ္ဆိုသည့္ ကာလကို ေရာက္ရွိလာေနပါၿပီ။ ဘယ္သူျဖစ္ႏိုင္ မလဲဆို သည့္အေတြးသာ ေတြးေနဆဲ။

၄ႏွစ္ထဲေရာက္ရွိလာသည့္ ဆရာမႏွစ္ဦး၏အမႈသည္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ဖို႔ရန္အတြက္ ေဝဝါးေနဆဲျဖစ္ေနပါ သည္။ ဤကိစၥသည္ ေလးနက္ေသာ၊ အေျဖခက္ေသာ စာေမးပြဲထဲေရာက္ေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာ၊ ထိေတြ႔ေနေသာအမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈမွာ အမွန္တရားေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားအ ေနျဖင့္လည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကို ယခုလိုအျဖစ္ဆိုး မ်ဳိးၾကမ္းတမ္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိး၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္လည္း ခက္ခဲ ေနပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ဆရာမႏွစ္ဦးေနထိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ဘာသာေရး ႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မ်ား အမွန္တရားက ေၾကာက္ေနသည္လား၊ ဥပေဒကို ေသနတ္ကိုင္ထားသူက ေငြေပး ေနသည့္ကာလကို အ႐ံႈးေပးေတာ့မည္ကို ထိန္႔လန္႔ေနပါသည္။ ေက်းရြာအနီးအနားတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းရွိခဲ့ ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ေကာင္းခါးတြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အမႈသည္ ၂ဝ၁၅ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကအႏိုင္ရၿပီး တက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအမႈျဖစ္ေလသည္။ ထိုလက္ထက္တြင္ ဆိုးရြာစြာျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အမႈမ်ားမွာ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ အမ်ားဆံုးမွာ မ်က္ကြယ္ျပဳခံေနရဆဲ ျဖစ္ေနသည္ သံုးသပ္ျမင္ေနမိပါသည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအမႈမွာလည္း ထိုကဲ့သို႔အမွန္တရားက ရွာေတြ႔မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲျဖစ္ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟု ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တက္လာသည့္ အန္အယ္ဒီ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ယခုအမႈမွာ တရားမွ်တမႈ အမွန္တရားကိုခ်ျပဖို႔ လမ္းစေပ်ာက္ေနသည္မွာ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ အစိုးရသစ္သက္တမ္း မကုန္ခင္အမွန္တရားကို ခ်ျပရေပေတာ့မည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ႐ုပ္လံုးျဖစ္လာေအာင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပရေပေတာ့မည္။

”ျမန္မာျပည္မွာ အမွန္တရားဟာ တကယ္ရွိေသးသလား၊ အမွန္တရား ေပ်ာက္သြားၿပီလား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး အတြက္ စဥ္းစားစရာအခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီဆရာမႏွစ္ဦးအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးမွ အမွန္တရားေပၚေပါက္တဲ့အထိ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေတြက ဆရာမႏွစ္ဦးသတိရ ေအာက္ေမ့ဆုေတာင္း မည့္ေနအိမ္တြင္ေျပာၾကားထားသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈၫြန္းကိန္းသည္ အလီလီျဖစ္ေပၚလာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တက္လာသည္ကို ျမင္ေနရသည္။ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေပၚေနသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးငယ္ ဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါ သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို သြားေနပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ တရားမွ်တမႈမရရွိေသးျခင္းမွာ ရွမ္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အသံတိတ္ဆိတ္ေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ အမွန္တရားရရွိေအာင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရတို႔က အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသံ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈသည္ အားရေက်နပ္စရာ အားနည္းေနေသးသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အသံထြက္မႈ အားနည္းေနေသးသည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအေရး အမွန္တရားေပၚေပါက္လာေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ထပ္တူက်ေန သည္။ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္သာ သက္ဝင္ျဖစ္တည္ေနလွ်င္ အနာဂတ္သည္ ရင္ေလး ဖြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကိစၥ အျဖစ္အပ်က္ကို ေမ့ပစ္လိုက္ေတာ့မည္လား၊ အမွန္တရားကို ျပည္သူ ေတြမ်က္ကြယ္ျပဳေနဦးမည္လား။ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏မိသားစုအတြက္ တရားမွ်တမႈ ကခ်ငျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တရားရ ရွိဖို႔ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနဆဲျဖစ္သည္။ အမွန္တရားက မ်က္ကြယ္ျပဳေနသည္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ၄ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

 

ဆိုင္းဗ်ဴ