အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းလာၿပီလား

ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔နဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံတဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔လည္း လူထုလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ေႏွာင္႔ေႏွးေနမွာျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအခြင္႔အေရးေတြ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ခံစားရဖို႔ သိပ္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ တက္တက္ၾကြၾကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္တဲ႔လြတ္လပ္ ၿပီး အားလုံးအလြယ္တကူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ႔အရပ္ ဘက္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ (civic & political space) တစ္ခုေတာ့လိုပါတယ္။

အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ဆိုတာ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္အရာ တစ္ခုပါ။ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေနရင္ အဲဒါကိုသုံးၿပီး  အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံ သားေတြဟာ  ဘာအတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္မွမရွိဘဲ  စုစည္းႏုိင္မယ္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္၊ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမယ္။ အဲလိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ စုစည္းၿပီးသူတို႔ တစ္ေတြရဲ႕ဝန္းက်င္ က လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို သူတို႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုႏုိင္မယ္၊ လႊမ္းမိုးလာ ႏုိင္မယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အက်ိဳးကို ျပည္သူလူထုေတြ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ခံစားလို႔ရလာမယ္။ အဲလိုျဖစ္ဖို႔အ တြက္ဆိုရင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္လည္း ႏိုင္ငံသားေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခခံအခြင့္ အေရးေတြျဖစ္တဲ့ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နဲ႔ သေဘာထားအျမင္ေတြကိုလြတ္ လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြကိုေလးစား လိုက္နာဖို႔ေတာ့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ဆုိတာ  ပါတီတစ္ခု၊ ပညာရွင္တစ္စုတစ္ဖြဲ႔၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ ရာ လႊမ္းမိုးရာခ်ဳပ္ ကိုင္ရာေျပာဆိုရာ နယ္ပယ္မဟုတ္၊ အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။  လူတိုင္းဟာ ယုံၾကည္ခြင္႔၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ က်င့္သုံးခြင့္ သဘာဝအားျဖင့္ အခြင့္အေရးအညီအမွ် ကိုယ္စီရွိပါ တယ္။  ထိုသူသည္ ပညာတတ္သည့္အတြက္ ပိုမိုေျပာခြင့္ရွိၿပီး ထိုသူသည္ ပညာမတတ္သည့္အတြက္ ပညာ တတ္သူေလာက္ ေျပာခြင့္မရွိဟု မည္သူမွ်ပိတ္ပင္ခြင့္မရွိ။ ပိတ္ပင္လို႔လည္းမရ၊ ပိတ္ပင္သူသည္ ႏုိင္ငံေရးအာ ပတ္သင့္တတ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ဟာ သေဘာသဘာဝ ပုံစံစနစ္တုိင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေရာ၊ ေနာက္လိုက္ေရာ၊ ပညာတတ္ေရာ၊ လက္လုပ္လက္စားေရာ၊ လယ္သမားေရာ၊ မည္သူမဆို အက်ဳံးဝင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေမာင္စူးစမ္းစကားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ ပထဝီဆိုသည္ အလ်ား လိုက္ေရာ လူတန္းစားဆိုသည့္ ေဒါင္လိုက္ေရာအက်ဳံးဝင္ေနဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး နယ္ ပယ္မွာ ေတာေနအုံၾကားသာမက ၿမိဳ႕ေပၚေန အီလစ္မ်ားအထိပါဝင္ခြင့္၊ ယုံၾကည္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိပါ တယ္။

အရပ္ဘက္နယ္ပယ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ အဲဒီနယ္ပယ္ဟာ သူ႔ဟာသူအလိုလိုေပၚလာမယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆ တာ၊ တစ္ခ်ိန္က ဒီမုိကေရစီအေရး ေၾကြးေၾကာ္ခဲ႔သူေတြက အစိုးရျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပး မယ္လို႔ ထင္ေယာင္ထင္မွား ယူဆထားၾကသူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါ။  အဲဒီယူဆခ်က္ဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ဆိုတာ သူမ်ားေပးမွရတယ္ဆိုတာထက္ အဲဒီနယ္ပယ္မွာ ဦးေဆာင္ေနၾကသူ ေတြ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးယူ၊ တည္ေဆာက္ယူမွရတတ္တဲ့အရာမ်ိဳးပါ။ ဥပမာအေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံသားေတြဟာ အစိုးရကိုေတြ႔ဆုံၿပီး ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ေတြကိုေတာင္းဆိုတင္ျပၿပီး အရပ္ဖက္နယ္ပယ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္လို႔ရပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရံမွာေတာ့ အစိုးရေတြကိုယ္တိုင္ ႏုိင္ငံသားေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဖိတ္ေခၚၿပီး လုပ္ေဆာင္ တာမ်ိဳးေတြရွိတတ္ပါတယ္။ အဲလိုအခြင့္အလမ္းမ်ိဳးရွိလာၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဟာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ပါဝင္ခြင့္ရလာၿပီး အဲဒီအခြင့္အေရးကို ထိထိေရာက္ ေရာက္အ သုံးခ်ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိး ကို ထိုင္ေစာင့္ေနလို႔ေတာ့မရပါဘူး။

အရပ္ဘက္နယ္ပယ္အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ လူမႈကြန္ရက္နယ္ပယ္ကိုလည္း ခ်န္လွပ္ထားလို႔ မရပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္မွာ လူမႈကြန္ရက္ဟာလည္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ စဥ္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ လႊမ္း မိုးမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ေတြ လုပ္ေဆာင္ ဖို႔တားဆီးမႈေတြ၊ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ လူမႈကြန္ရက္ဟာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ သေဘာထား အျမင္ေတြ၊ အသံေတြကို အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရေတြရဲ႕ လူထုအတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြရဲ႕ ေကာင္းကြက္ဆိုးကြက္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲလို ေဝဖန္ေထာက္ျပေျပာဆိုတဲ့အခါမွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြအတြက္ကေတာ႔ အစိုးရေတြရဲ႕  ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ၊ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ႀကဳံရႏုိင္ပါတယ္။

ယေန႔ကမၻာမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔၊ က်ဥ္းေျမာင္း ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအသီးသီးဟာ ႀကိဳးစားလာေနၾကပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ၊ လႊမ္း မိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြကို တြန္းလွန္ေနရတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြသာမက ဒီမိုကေရစီ အစဥ္အလာရွိခဲ႔တဲ႔ ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွာရွိတဲ႔ အစိုးရေတြပါ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကို က်ဥ္းသထက္ က်ဥ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ( Source: Open Society Foundation, 2015 “ Why the Space for Civic Engagement is Shrinking ) အစိုးရေတြ ဟာ လည္း တစ္ေန႔တျခား  ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုတင္ျပထားတဲ႔ အခ်က္ေတြကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လိုမႈထက္ ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တက္ၾကြစြာပါဝင္လိုမႈေတြ၊ ပါဝင္ႏုိင္မႈေတြကို ကန္႔သတ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာထိန္းခ်ဳပ္တဲ႔အခါမွာ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း မႈေတြ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ပုံစံေတြနဲ႔တားဆီးဖို႔ မၾကာခဏလုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါတယ္။

အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဝဖန္မႈေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေျပာဆိုေနမႈေတြကို ေလ်ာ့ ပါးေစဖို႔အတြက္ အစိုးရေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္း ေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္လာပါတယ္။ အဲလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရေတြဟာ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္စတဲ့အခြင့္ အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ ဖို႔အတြက္ ဥပေဒကန္႔လန္႔ကာကို အသုံးျပဳလာၾကပါတယ္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြ၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲဖို႔အ တြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို မွတ္ပုံတင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရကေနတိုက္ တြန္းလုပ္ ေဆာင္ထားပါတယ္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဟာ မွတ္ပုံတင္မထားဘူးဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေတာင္းဆိုတင္ျပတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ကို ရယူရာမွာျဖစ္ေစ အကန္႔အသတ္နဲ႔ သာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အေနနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလိုက္ မွတ္ပုံ တင္ၾကရၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကိုလည္း အစိုးရကေန ကန္႔သတ္ထား မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အ ရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ဟာ ပိုၿပီးလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာမယ္၊ ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔လာမယ္လို႔ အားလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းတခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါဟာ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈ တစ္ခုသာျဖစ္ ေနပါေသးတယ္။ NLD အစိုးရဟာ လည္း အစိုးရျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ယခင္ကေျပာဖူးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကတိေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ယခင္အစုိးရလိုပဲ ျပဳမူ လာတာလုပ္ေဆာင္လာေတြကို ေတြ႔ရွိလာပါ တယ္။ အစိုးရတာဝန္ယူၿပီး လပိုင္းအတြင္းမွာပဲ စစ္ကိုင္းတုိင္းက အထက္သားစက္႐ုံအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈေတြကို ဖိႏွိပ္ခဲ့ တာေတြ၊ မႏၲေလးတုိင္းအတြင္းက ေျမသိမ္းခံလယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတင္ျပ တဲ့သပိတ္စခန္းကို ညသန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ အတင္းအက်ပ္ၿဖိဳခြဲမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ ကို အသုံးျပဳေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကို  အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ တန္ဖိုးထားဖို႔ အားနည္းခဲ့တယ္ဆိုတာ သက္ေသပါပဲ။

ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခခံ အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္လိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ စရာမလိုဘဲ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္သာ လိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေပမဲ့လည္း လက္ေတြ႔အေျခအေနမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါ တယ္။ ထို႔အျပင္       ၎ဥပေဒအား ဆက္လက္ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳထားၿပီး ၎အဆိုျပဳခ်က္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈအား ေစာင့္စားေနပါသည္။ ၎ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားကိုစီစဥ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုကန္႔သတ္သည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ၎စုေဝးမႈမ်ားအ တြက္ရံပုံေငြေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္းေတာင္း ဆိုတင္ျပခိုင္းထား ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေန႔နဲ႔ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆႏၵျပပြဲေတြကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူေတြကို တရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း Progressive Voice (ေရွ႕ေျပးအသံ)အဖြဲ႔က သူ႔ရဲ႕“ လြတ္လပ္စြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ” အစီရင္ခံစာမွာ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုး ရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္စသည့္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒအရ ပိုမိုကန္႔ သတ္လာ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရဟာ မႏၲေလးတုိင္းအတြင္းအထူးသျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကိုလည္း ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင္႔ အႀကဳံးဝင္သည္ဟုယူဆၿပီး (၄င္း ဥပေဒကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ၿပီး) ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားတဲ႔  အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒအရ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ မွတ္ပုံတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္မထား သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္းကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း မႏၲေလးတုိင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္း၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို သက္ဆိုင္ ရာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈ ရွိမေနျခင္းမ်ားဟာ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ က်ဥ္းေျမာင္းသထက္ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါတယ္။  ယေန႔အခ်ိန္အထိေတာ့ မႏၲ ေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လူထု စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္ တန္းကအစ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ဖိုရမ္ေတြက်င္းပလိုလွ်င္ အျခားတုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားနဲ႔ ျခားနားစြာ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ကိုေတာင္းခံေနရၿမဲပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကို အသုံးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္မွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ႔၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြဟာလည္းရွိေနဆဲပါ။ အဲဒီ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားခ်က္ေတြဟာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါဘူး။  ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ တရားစြဲ အေရးယူခံ ထားရသူေတြဟာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ဆိုရင္ ၆၁ မႈအထိရွိေနပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ဆို ပိုမ်ား လာႏိုင္ပါတယ္။  ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက အဲဒီပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲခံထားရတဲ့ အမႈ ခုနစ္မႈအထိသာရွိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရမႈ ငါးမႈ၊ အျမင့္ ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ေျခာက္လအထိသာ ခ်မွတ္ခဲ့ေပမဲ့ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ထားတာကိုေတြ႔ရွိရပါတယ္၊ တရားစြဲခံထား ရတဲ့ အမႈေတြထဲမွာ သတင္းမီဒီယာေတြ အေပၚ အေရးယူထားတဲ့အမႈက ကိုးမႈအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။  (ကိုးကား – Myanmar Quarterly, အတြဲ (၁)၊ အမွတ္(၃)၊ ၂ဝ၁၇)

အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြအျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို အဓိက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အလွဴရွင္ေတြကိုလည္း မူဝါဒမူ ေဘာင္ေတြနဲ႔အ တူ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ NLD ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရ လက္ထက္ မွာ Development Aid Coordi-nation Unit လို႔ေခၚတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအ ညီညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔ေတြကို တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမႈ ေတြ လုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ Development Aid Policy ကို ျပ႒ာန္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာကေန ျမန္မာ ျပည္ကို အကူအညီေပးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမူဝါဒနဲ႔ အညီကူညီေပးဖို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားျပန္ပါ တယ္။ အဲဒီဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီမူဝါဒအရ ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ က႑ေတြမွာကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို သာေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဦး ေဆာင္တဲ႔ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခုလို တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းေျမာင္းလာတဲ႔ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ဖို႔အတြက္က ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားတဲ့ သူေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြမွာ အဓိကတာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီသူေတြဟာ ၿငိမ္ခံေန မယ္ဆိုရင္ကေတာ့အရပ္ ဘက္နယ္ပယ္ဟာက်ဥ္းေျမာင္းသထက္ က်ဥ္းေျမာင္းလာဖို႔ပဲရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သူတို႔တစ္ေတြဟာ အရပ္ဖက္နယ္ပယ္ က်ဥ္းေျမာင္းလာတဲ့ကိစၥကို အေလးထားဖို႔ လိုလာပါတယ္။  ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ လက္ရွိအရပ္ဘက္နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ရပါ မယ္။ လက္ရွိ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေနလဲ၊ ဘယ္သူေတြအေနနဲ႔ ပါ ဝင္ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေနၿပီး ဘယ္သူေတြ ကေတာ့ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံထားရသလဲ၊ ၿပီးေတာ့ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို အဟန္႔အတားေတြ လုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆို တာကိုေသခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲ လိုလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းစုစီဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ေတြနဲ႔ ရန္ပုံေငြ ရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈ အေျခအ ေနေတြကို သုေတသနျပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းလို႔ ေျပာရင္လည္း အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အထိ လြတ္လပ္ေနသလဲ (အစိုးရရဲ႕လြမ္း မိုးမႈရဲ႕ ကေန ကင္းလြတ္ေနသလဲ) လူထုကေန ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္မႈရွိေနသလဲ၊ ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥေတြမွာ ဘယ္ေလာက္အ ထိ ပါဝင္ေနသလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ျပန္ လည္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဲလို ေလ႔လာၿပီးရင္ကေတာ့ အရပ္ ဘက္နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႔ထြင္ဖို႔အတြက္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဝင္ေရာက္ႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ နည္းလမ္းေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္ေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာကိစၥေတြ၊ ဥပေဒျပဳေရး/ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြ၊ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲ ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥေတြမွာ အားေကာင္းေအာင္ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ ဆိုရင္ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ လူထုပါ ဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ ရာကိစၥေတြ၊ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ ႏုိင္ငံသားေတြ/အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အ စည္းေတြ ဦးေဆာင္တဲ့စည္း ႐ုံးတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း (advocacy) လုပ္ငန္းေတြ၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ လုပ္ ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လို႔ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာအားေကာင္းဖို႔၊ အသက္ဝင္လာဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံသားေတြ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းေတြၾကားကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြ၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ေတြမွာ ျပည္သူလူထုအသံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ အခြင့္အလမ္းကိုဖန္တီး ေပးဖို႔လိုပါ တယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ မူဝါဒခ်မွတ္သူ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကို မူဝါဒခ်မွတ္တဲ႔သူေတြက ထည့္သြင္းစဥ္း စားတဲ့အေထာက္အထားေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ ျပည္သူလူထုေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ လာၿပီဆုိရင္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ အခ်ိန္မေရြးပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုရဲ႕ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ ကိုခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံအဆင့္အေၾကာင္းအရာေတြကို ဦးစား ေပးလုပ္ေဆာင္တာထက္ ေဒသႏၲရအတြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစတဲ့  ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ လုပ္ေဆာင္တာေတြ၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္တာ ေတြကိုအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကဦးေဆာင္ၿပီး စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ ေၾကာင္းကို လည္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။ သာမန္ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔၎င္းတို႔ရဲ႕နိစၥဓူဝကိစၥေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္တဲ့ ကိစၥ ေတြကေနစတင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုသာ ပိုစိတ္ဝင္စားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အဓိကစိတ္ပါဝင္စား တဲ့အေၾကာင္းအရာကေန စတင္ဖို႔ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။ လူထုရဲ႕ စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႔ လူထုအားကုိ ယူပီး ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဦးေဆာင္တာ ဝန္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကို လုံးဝပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ လူထုၾကား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ အခက္အခဲေတြရွိႏုိင္ေပမဲ့ လက္ရွိအေျခအေန ဟာ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကို လုံးဝပိတ္ဆို႔မထားတဲ့အတြက္ အဲဒီအခြင့္အလမ္းကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာစနစ္တက်အသုံးခ်ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲလို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈေတြဟာ၊ တိုင္းျပည္အတြင္းအဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အတူတကြ အေရးဆိုမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္လည္း အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ကို ခိုင္မာအားေကာင္း ေစျပန္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တိတိက်က်နဲ႔အခ်ိန္မီသိရွိျပီး ေသခ်ာနားလည္သ ေဘာေပါက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပည္သူလူထုကို ခုိင္မာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး လူထုအက်ိဳးစီးပြားကိုသာမ်က္ႏွာမူတဲ့ မီဒီယာ ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြ၊ အစိုးရ ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတ္သတ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုစုစည္းတာ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတာေတြ ျဖန္႔ ေဝေပးတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပည္ သူလူထုနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေတြ၊ အရပ္ဖက္နယ္ပယ္ေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမို ကေရစီႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္ရဲ႕အေရးပါမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ျပန္လွည့္မႈေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး မေအာင္ျမင္ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔သာ နိဂုံးခ်ဳပ္ရမွာျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္။

ေမာင္ထြန္း

 

ကိုးကား

၁။ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔  (Progressive Voice)၊ “ျပည္သူလူထု လိုလားခ်က္ကို သိသင့္ၿပီ ၊ လြတ္လပ္စြာ စီ တန္းလွည့္လည္ခြင့္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ” ၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။

၂။ Myanmar Quarterly, အတြဲ (၁)၊ အမွတ္(၃)၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။

၃။ “A Matter of Political Space”, National Democratic Institute, April, 2016.

 

၄။ Open Society Foundations, 2015, “Why the Space for Civic Engagement is Shrinking” www.opensocietyfoundations.org /voices