အေျဖရွာရမည့္ NCA လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

လက္ေတြ႔ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္ အရွိတရားမ်ားအတိုင္းဆိုရေသာ္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားေန သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရပ္တန္႔ေနသည္မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၿပီးဆံုးသြားသည့္တတိယ အႀကိမ္ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံၿပီးသည္မွ ယေန႔ကာလ (၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ)အထိ  တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ (၂၁)ရာစုပင္လုံ ညီလာခံအၿပီး ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆို႔မႈမ်ား အား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ဖြဲ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါသည့္ ၁၀+၁၀ေခၚ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း (JICM) ေခၚ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (၃)ႏွစ္ျပည့္ေသာ ၂၀၁၈၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္တြင္ ေခၚယူက်င္းပခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသက့ဲသုိ႔ တစ္ဆို႔မႈမ်ား ပြင့္မသြား ခ့ဲေပ။

တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေရး ဆြဲေရးႏွင့္ ခြဲမထြက္ေရး ကတိက၀တ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း မတူေသာသေဘာထားမ်ား ထြက္ေပၚလာ သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ KNU က NCA သေဘာတူညီခ်က္ပါ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား တြင္ ပါ၀င္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ RCSS/SSA က JMC တြင္ ပါ၀င္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ရပ္ဆိုင္း ခ့ဲၾကသည္။ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္ ၁၀ဖြဲ႔အနက္မွ လက္နက္ကိုင္အင္အား အေကာင္းဆံုး အဓိက အဖြဲ႕ ၂ဖြဲ႕က NCA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ သည္မွစ၍ NCA လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္တန္႔သြားသည္ကို ေတြ႔ရေပေတာ့သည္။

သို႔ႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တစ္ခုလုံးတြင္ အစိုးရ NRPCႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ ၁၀ ဖြဲ႕အဓိကအားျဖင့္ KNU/RCSS တို႔ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကို ျပည္တြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ၌လည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္း ျပန္လည္ အသက္၀င္ ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္လုံးပန္းေနၾကရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တရား၀င္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘဲ ၂၀၂၀ဇန္န၀ါရီလမွ  JICM အစည္းအေ၀း ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္ဟု ညိႇႏႈိင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ NCA မွအပ အျခားမရွိဟုဆိုၾကေသာ္လည္း NCA လမ္းေၾကာင္း တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ရပ္တန္႔ေန သည္ကို ေတြ႔ရေပေတာ့သည္။

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္ေန႔ NCA  (၄)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ အတူ JICM အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ အခြင့္အလမ္းရွိခ့ဲသည္။ က်င္းပရန္လည္းစီစဥ္ထားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ RCSS ဥကၠ႒ စ၀္ရြက္ဆစ္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီမႈမရရွိဘဲ RCSSဥက္ၠ႒ အပါအ၀င္ RCSS ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဖြဲ႕လုံး အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ JICM အစည္းအေ၀း က်င္းပ ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရၿပီး JICMအစည္း အေ၀းလည္း ၃လ ေက်ာ္ခန္႔ ေနာက္ဆုတ္ ခ့ဲရေတာ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ မူဆိုင္ရာျပႆနာ မ်ားသာမက NCA ပါအခ်က္မ်ားကို အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ အလယ္ အေသးအဖြဲျပႆနာဟုဆိုႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြး မည့္ေနရာႏွင့္ ခရီးသြားလာ မႈ စသည့္ ျပႆနာမ်ားပါ ရင္ဆိုင္ေနရ ေပသည္။

မူဆိုင္ရာျပႆနာအရဆိုလွ်င္ ခြဲမထြက္ ေရးကတိက၀တ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲကို ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကို အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ ဆိုျခင္းစသည္တို႔၌ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္း စသည့္ ျပႆနာႀကီး ႏွစ္ရပ္အား ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ေပၚလစီဆိုင္ရာ ျပႆနာဟုဆိုလွ်င္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ပါ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူသည့္ အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို UPDJC ၌ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ေနသည္။ အလားတူပင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ JMC ၌ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

အေသးအဖြဲကိစၥဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြး ပြဲလာမည့္သူမ်ား၏ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚလစီအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေသးအဖြဲကိစၥမ်ား ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ဂ႐ုျပဳ၍ ေျဖရွင္းသြားရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

 

စတုတၳအႀကိမ္ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံ

အထက္ပါ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီးေနာက္  စတုတၳအႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပၿပီး အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရယူသြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ၿပီးခ့ဲေသာ ဒုတိယႏွင့္တတိယညီလာခံတို႔တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ စုစုေပါင္း ၅၁ခ်က္ရရွိခ့ဲသည္ဆို ေသာ္လည္း ေယဘုယ် က်သည့္ မူဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။  စတုတၳအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီ ခ်က္ ရယူရန္လိုအပ္ေနသည္မွာ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ ၀ါ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ျပင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းဆံုးမူ ၀ါဒ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အႀကိတ္အနယ္အခ်ိန္ယူ၍ ေဆြးေႏြးရ မည့္ျပႆနာ မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိ႔ုျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား မက်င္းပရေသးသည္ျဖစ္ရာ ထို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ေပးရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ JICM ကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းကိုလည္း ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းထက္ ေစာ၍ က်င္းပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တစ္ဖက္ကလည္း ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ျဖစ္ေနသည္။ ပုံမွန္ အားျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီျပင္ ဆင္ခ်ိန္ ကာလလည္းလိုအပ္ေပရာ ၂၀၂၀အတြင္ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံ က်င္းပရန္ အခ်ိန္က်ပ္တည္းေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါသည့္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည့္ UPDJCအစည္းအေ၀းကို တက္သုတ္႐ိုက္ ျပဳလုပ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူကာ ညီလာခံကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလလြတ္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ ကာလမတိုင္မီ ေဆာလ်င္စြာ က်င္းပရန္ ခက္ခဲေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား ေဆြးေႏြးမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းကို ၂၀၂၀အတြင္း အခ်ိန္ယူ၍ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ UPDJCအစည္း အေ၀းမွထြက္လာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အေျခတည္ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၂၀ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု (အကယ္၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲ ပါက) သုံးသပ္ရသည္။ ယခင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္ပါက ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းသည္မွာ ၂၀၁၆ မတ္ ၃၁ရက္ေန႔မွျဖစ္ရာ တည္ဆဲအစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ေလးလခန္႔ အစိုးရတာ၀န္ကိုဆက္လက္ရ ယူထား ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုကာလတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူသြားပါက ေနာက္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကို ဆက္လက္ လႊဲေျပာင္းသြားႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၂၀ အတြင္းအေရးႀကီးသည့္ ဖက္ဒရယ္မူ ကိစၥရပ္ မ်ားကို UPDJC တြင္ အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သက့ဲသို႔ ရွမ္းျပည္တြင္ မျပဳလုပ္ရေသးေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။

စတုတၳအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ကာလ ျပႆနာသည္ ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္း၍ရသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ UPDJC တြင္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလကိုသာ တက္သုတ္႐ိုက္အေလာသုံးဆယ္ မလုပ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

 

ေမာင္ေမာင္စိုး