ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ အလြဲမ်ား

 

အခုဆိုရင္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ အတိုက္အခံပါတီဘဝကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီဟာအာဏာရပါတီျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရတက္ခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သုံးႏွစ္နီးပါး ရွိပါ ေတာ့မယ္။ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီအာဏာမရခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မူဝါဒေတြမွန္ ေကာင္းမွန္ခဲ့ပါ လိမ့္မယ္။ သင္ပုန္းေခ်ေရးမူအျဖစ္ကုိင္စြဲခဲ့ပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ မျဖစ္မေနထားရမယ့္ သေဘာထားတစ္ခုပါပဲ။ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိခဲ့တာက ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ေရးမဝင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီးအတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ တယ္ဆိုတာအားလုံးသိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေအာက္မွာျပဳလုပ္မယ့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္ေရးမဝင္ေရးျပႆနာေတြပါ။ ဒီ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ၿပီးမွ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲကုိ ဝင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာထားနဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွျပင္ႏိုင္မယ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကုိဝင္ၿပီးမွ အႏိုင္ရရင္ျပင္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြ ကြဲျပားခဲ့တာပါပဲ။

ဒါေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိစစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ကေနဆြဲထုတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ျပန္တည္ ေဆာက္မယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပါပဲ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ကေန အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရခဲ့ေတာ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႀကီး႐ုန္းမ ထြက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီစစ္ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ႏိုင္သမွ်သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထား တဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ (သုိ႔မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ေတြ ကင္းရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေတြကေတာ့ ျပည္သူေတြသိေနၾကပါၿပီ။ ‘ဝင္ျပင္’ဆိုတာကုိကန္႔ကြက္သူေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနနဲ႔ ‘ဝင္ျပင္’ဆိုတဲ့မူကုိကုိင္စြဲၿပီး ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္က အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကုိဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္တစ္ပိုင္းတစ္စကုိ ဆြဲထုတ္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီးရင္ ဘယ္လိုမူနဲ႔သြားရမလဲဆိုတာကုိလည္း မူတစ္ခုခ်ထားခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီမူကအတိုက္ အခံပါတီ အေျခ အေနကတည္းကခ်ထားခဲ့တဲ့ သင္ပုန္းေခ်ေရးနဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရးမူပါပဲ။ အဲဒီရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ သင္ပုန္းေခ်ေရးမူ ကိုလက္ရွိတာဝန္ယူထားတဲ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ မူဝါဒတစ္ရပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်မွတ္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ဒီလိုမဟုတ္ခဲ့ေတာ့ အဲဒီသင္ပုန္းေခ်ေရးမူနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးမူမွာ ျပႆနာေတြရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ဒီမူခ်ၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အ ေတာ္မ်ားမ်ားကထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ႔ကုိ ယုံၾကည္တဲ့ ျပည္သူေတြအမ်ားစုကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရြး ေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့ရင္ အစုိးရတစ္ရပ္ကုိဖြဲ႔ႏိုင္မယ္။ သူဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္ သားအစုိးရေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္ သာမန္ျပည္သူေတြက က်ပ္တည္းေနတဲ့လူမႈဘဝေတြက တျဖည္းျဖည္း လြတ္ကင္းလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာေတြကေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေရာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္မွာပါ အေရးႀကီးလိုအပ္ေနတာက ‘ရင္ၾကားေစ့ေရး’ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာပါတဲ့ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အစုိးရမွာတာဝန္ယူေနရမယ့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေတြက တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ေနာက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ရင္ၾကား ေစ့ေရးေတြကုိပါ။ ေျပာရရင္စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ေသြးကြဲေနခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ေျမျပန္႔ ေနဗမာလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေတာင္ေပၚေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြပါ။ ဒီကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူၾကည္ျဖဴၿပီး၊ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္။ ေသြးအခြဲခံခဲ့ရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္မွ ျပည္တြင္းစစ္ကုိရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္။ ဒီလိုေသြးကြဲေနခဲ့ၾကရတာေတြ ေသြးခြဲခံခဲ့ရတာေတြဟာ ကာလအရွည္ႀကီးအုပ္စုိးခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေၾကာင့္ဆိုတာ အားလုံးနားလည္ၾကမွာပါ။ နားလည္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မွ ရင္ၾကားေစ့ေရးေအာင္ျမင္မွာပါ။ ဒီရင္ၾကားေစ့ေရးကုိေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ စစ္အာဏာရွင္အရိပ္ေအာက္က ထြက္ႏိုင္ၿပီး၊ ဒီမိုက ေရစီစစ္စစ္စနစ္ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္စနစ္ကုိစတင္ အေကာင္အထည္မ ေဖာ္ႏိုင္ေသးရင္၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးေတြအလ်င္အျမန္မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္ အ တန္းနိမ့္က်ေနမႈထဲကေန ဆြဲမတင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

အင္မတန္မွ ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခုလက္ရွိအာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ေရာ၊ အာဏာရအစုိးရေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ အာဏာ ရအင္န္အယ္လ္ဒီပါတီဝင္ေတြေရာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားတစ္ခြန္းကုိ ယုံ ၾကည္ၿပီးမဲေပးအႏိုင္ရေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြကပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္မႈကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္ေတြ၊ ေဝဖန္အကဲျဖတ္သူေတြ၊ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ အတၱႀကီးၿပီး ေလာဘအေတာမသတ္ႏိုင္ ေအာင္လုပ္စားခဲ့ၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေဒါက္ေထာက္ၿပီးက်ားကန္ေပးခဲ့တဲ့လူေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အဆြယ္အပြားေတြ ကုိ မုန္းတီးရြံရွာေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျပာရရင္စစ္အာာရွင္ ေခတ္ကုိဦးေဆာင္ေနခဲ့ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ စစ္အာ ဏာရွင္အစုိးရမွာပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့စစ္ဝန္ႀကီးေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ရဲ႕ယႏၲရားေတြမွာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေတြ၊ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ခ႐ိုနီေတြကုိ ျပည္သူေတြက မုန္းတီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အုပ္စုဝင္ေတြက တိုင္းျပည္ကုိသူတို႔အိတ္ထဲထည့္ထားၿပီး လုပ္ခ်င္ သလိုလုပ္ခဲ့ၾကတာကုိ ျပည္သူေတြအခုထိမေမ့ေသးပါဘူး။ ျပည္သူေတြကုိႏွိပ္စက္ၿပီး ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ စစ္ဖိနပ္နဲ႔နင္းထားခဲ့တဲ့ဒဏ္ရာေတြ အခုထိအနာမက်က္ေသးပါဘူး။ ျပည္သူေတြထဲမွာပါဝင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ဘဝေတြကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာေတြလည္း မေမ့ေဖ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ထားရာ သံဃာေတာ္ေတြကုိလည္း ရက္စက္စြာႏွိမ္နင္းခဲ့တာ ျပန္ေတြးမိရင္ရင္နာစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီလိုစစ္အာ ဏာရွင္ေတြနဲ႔အဆြယ္အပြားေတြကုိ ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာမပါဝင္ဘူးလို႔ ျပည္သူေတြသိေနခဲ့ၾကတာပါ။ ျပည္သူေတြ ထင္ထားခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါေပမဲ့ အႏိုင္ရအာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္၊ အာဏာရအရပ္သားအစုိးရေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဒီစစ္အာဏာရွင္လက္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေတာ့ အားလုံးအံ့ၾသသြား ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို စစ္အာဏာရွင္ႀကီးေတြနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကစား ကြက္လားလို႔ထင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သူေတြရွိသလို စိတ္ပ်က္သြားသူေတြလည္း ရွိကုန္ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းျမင္သူေတြကေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိရွိေနပါေသးတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အာဏာရခဲ့တာ သုံးႏွစ္နီးပါးရွိပါေတာ့မယ္။ သူဦးေဆာင္တဲ့အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ျပည္သူေတြ မုန္းတီးခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က စစ္အစုိးရဝန္ႀကီးေတြ၊ ဌာနအႀကီးအကဲကေန ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသူေတြ တစ္ဝက္ေက်ာ္ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္မွာေပၚ ျပဴလာနယူးဂ်ာနယ္မွာ ‘ရင္ၾကားေစ့အလြဲ’ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ ပုဒ္ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ‘အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ၊ အာဏာရွင္ေခတ္မွာ ႀကီးပြားခဲ့ၾကတဲ့ စ႐ိုက္ပ်က္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရာရွိႀကီးေတြကုိ စည္းထဲဝင္ခြင့္ရေအာင္ဖြင့္ဟေပးတဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြဟာ အလြန္မွားယြင္းေနပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔အစုိးရထဲမွာ သူတို႔ပါဝင္ေနတာကရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမရသလို၊ ျပည္သူေတြအျမင္ မွာပါ အက်ည္းတန္ေစ လိမ့္မယ္’လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။

အခုတိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေနေတြကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အရပ္သားအစုိးရထဲမွာ ေနရာယူလာၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ေတြကုိရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ ပါဝင္လာေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ၿပီးဆြဲေခၚႏိုင္ခဲ့သလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အရပ္သားအစုိးရအတြက္ အေထာက္အကူရခဲ့သလား။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သလား။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိစတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလား။ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဗ်ဴဟာခ်ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕သြားမယ့္လမ္းေတြပိတ္ဆို႔ေနၿပီလား ဆိုတာေတြကုိ ျပန္ေတြးၾကည့္ၿပီး ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။

ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိျပန္ဆန္းစစ္ၿပီးျပဳျပင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဒါကုိျပန္ဆန္းစစ္ၿပီး မလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ပုံရိပ္ေတြ ေမွးမွိန္သြား ခဲ့ၿပီလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါၿပီ။ အေျခအေနအမွန္အတိုင္းၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ နိမိတ္ပုံက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာျမင္ကြင္းကုိ အသာထားပါ။ ျပည္တြင္းအေနအထား မွာကုိျပည္သူ႔အစုိးရေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ ပုံရိပ္ေတာင္ေမွးမွိန္လာေနပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိျပည္သူေတြ ရဲ႕ေထာက္ခံမႈအားက်ဆင္းသြားတာ ကုိေတာ့မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္တာ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုတာ ျပန္ဆန္း စစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယူဆခဲ႔တဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရးလြဲေနတာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေနတာလို႔ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ အဓိက ျပႆနာက ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ မူအရ ရင္ၾကားေစ့တာမဟုတ္ပဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းေတြကိုေနရာေပးၿပီး ရင္ၾကားေစ႔ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒအလြဲေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒီရင္ၾကားေစ့အလြဲနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္မထင္ေသးပါဘူး။ သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကလည္းေဝးေနဦးမွာပါပဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အတိုက္အခံဘဝမွာ သူ႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈေတြေအာင္ျမင္ခဲ့သေလာက္ အာဏာ ရအရပ္သားအစုိးရကုိ ဦးေဆာင္ကုိင္တြယ္တဲ့ အေျခအေနမွာသူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ျဖစ္တဲ့ ‘ရင္ၾကားေစ့ ေရး’ကို မူအရကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့စကားလံုးေတြထဲမွာ သူကုိယ္တိုင္ပိတ္မိ ေနပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္အခုအခ်ိန္မွာ ျပန္ေတြးမိရင္းစုိးရိမ္ေနမိတာကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးက စားကြက္ေတြဟာ ပရိယာယ္မပါပဲ႐ိုးစင္းပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ပင္ကုိယ္စိတ္ထဲ ရွိတဲ့အတိုင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကုိ စစ္ အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြက အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျပန္ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္သြားေလသလားလို႔ ေတြးထင္ေနမိပါ တယ္။

 

ျမတ္လိႈင္း