ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒအကာအကြယ္

ေမာင္ဒိုး(ကံေပါက္)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးစတဲ့ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွာ ေျမဧကေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီသိမ္းဆည္း ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုသိမ္းဆည္းရာမွာလည္း တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တဲ့ ‘၁၈၉၄ ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းဥပေဒ’အတိုင္း သိမ္းပိုက္ခဲ့တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တရားလက္လြတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာေနစရာေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ နစ္နာသူမိသားစု ေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔နစ္နာေၾကးေတြ ခံစားခြင့္မရခဲ့ၾကသလို မိမိတို႔ရဲ႕ေျမယာ၊ အိမ္ရာေျမေတြ စြန္႔လႊတ္ဖယ္ရွားခံရလို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈေတြအတြက္လည္း တာဝန္ယူမႈမရိွခဲ့ပါဘူး။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခ်ေန ထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ လုပ္ကိုင္သူေတြနဲ႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအမ်ားအျပား လယ္မဲ့ ယာမဲ့ဘဝေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးဘဝတစ္ခုလံုး လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတာသာ အဖတ္တင္ခဲ့ပါတယ္။
လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြကို လံုးဝရပ္တန္႔ခဲ့ေပမဲ့ သိမ္းဆည္းခံေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အမႈအခင္းေတြ ဒီကေန႔အထိ ေျဖရွင္းလို႔မဆံုးျဖစ္ေနတာဟာ ေျမသိမ္းဥပေဒကို ဥေပကၡာျပဳခဲ့လို႔ဆိုတာ ဘယ္ သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုအေနအထားေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ လယ္ယာေျမကို ဥပေဒႏွင့္အညီပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္ရိွေစရမယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဥပေဒမဲ့ဆံုး႐ံႈးခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမေတြျပန္ရဖို႔၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာ ေၾကးေတြရရိွဖို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္မႈမရိွတဲ့ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြ မျဖစ္ေပၚေစဖို႔ ကာကြယ္ေပးမယ္လို႔ ဒီခ်ဳပ္က၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့တာပါ။

၂ဝ၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း
ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမသိမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ မတရားေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြကို တားဆီးဖို႔နဲ႔ ေျမသိမ္းခံရသူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဥပေဒရဲ႕ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွေစဖို႔ဆိုၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္ကက်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီက ‘၂ဝ၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေပးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကတိကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စတင္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ေျခလွမ္းျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုရမယ္႔ကိစၥပါ။
အခန္း(၁၂)ခန္းနဲ႔ ပုဒ္မေပါင္း(၇၃)ခုပါတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရဆိုရင္ ေျမသိမ္းရာမွာ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာတဲ့ မိသားစုေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြပါဝင္တဲ့ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ေျမသိမ္းရာမွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ မႈေတြအတြက္ တရားမွ်တတဲ့ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရိွမယ့္ အစီအမံေတြ၊ ေျမသိမ္းရာမွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြ အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးတာေတြ၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးမႈေတြအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္အမ်ားအျပား ပါဝင္လာတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈတခ်ဳိ႕လည္းရိွေနပါတယ္။
ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး
ေျမသိမ္းဆည္းတဲ့အခါမွာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က သိမ္းဆည္းေျမကို ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး ပါ။ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခဲြ (င) မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ‘ေလ်ာ္ေၾကး’ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုတာကို အစား ထိုးဖလွယ္ေပးေျမသို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးသို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးသို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္လို႔ ဖြင့္ဆိုထားတာေတြ႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမသိမ္းဆည္းခံရတဲ့ နစ္နာသူအတြက္ ေငြေၾကးကို ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ေပးမွာလား၊ ဘယ္လိုစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ေပးမွာလဲ၊ အစိုးရကသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ေပးမွာလား၊ ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္းေပးမွာလားဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေဖာ္ျပထားတာမ်ဳိးမေတြ႕ရပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ‘သို႔မဟုတ္’ဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတြနဲ႔ ၾကားခံထားတာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ ေၾကး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါ အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိးစလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းခံစားခြင့္ျပဳမွာလား၊ တစ္ခုခုကိုပဲ ခံစားခြင့္ျပဳမွာ လားဆိုတာကိုလည္း တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အျငင္းပြားစရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ျပန္ လည္သံုးသပ္ဖို႔လိုေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္း စဥ္းစားစရာရိွလာတာက ေျမသိမ္းဖို႔ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ေျမကိုကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၊ သိမ္းဆည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူရဲ႕သေဘာထားကို ရယူေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရရဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ နစ္နာေၾကးေပးမႈေတြ အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာသူက မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ တရား႐ံုးရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္က တရား႐ံုးစရိတ္ကို ဘယ္သူက်ခံေပးမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ေျမသိမ္း ခံရသူေတြအတြက္ တရား႐ံုးစရိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားတာမ်ဳိး မရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ နစ္နာေၾကးေပးမႈေတြအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာသူကမေက်နပ္လို႔ တရား႐ံုးရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူတဲ့အခါ တရား ႐ံုးစရိတ္ကို ဘယ္သူကက်ခံရမယ္ဆိုတာကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားဖို႔လိုပါတယ္။ ေျမသိမ္းခံရသူေတြအေနနဲ႔ သူ႔ဘာသာ သူေနရင္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ အစိုးရက ေျမသိမ္းလို႔ျဖစ္လာရတဲ့ကိစၥဆိုေတာ့ တရား႐ံုးစရိတ္ကို အစိုးရကသာ က်ခံသင့္ပါ တယ္။
အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ အပုိဒ္ ၄ဝ(စ)ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရဆိုရင္ အက်ဳိးနစ္နာသူရဲ႕ ဆႏၵအရလုပ္ငန္းစီမံ ကိန္းမွာ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုပါက ခြင့္ျပဳရမယ္လို႔ဆိုထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေျမသိမ္းခံရသူအေနနဲ႔ သူတို႔ရရိွထားတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေတြမလိုအပ္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြထပ္မျဖစ္ေအာင္ အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမမွာ လုပ္ကိုင္မယ့္စီမံကိန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳမယ့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိး ထည့္ေပးသြင္းေပးႏုိင္ရင္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမသိမ္းေလ်ာ္ ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေတြေပးအပ္တဲ့အခါ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တုန္းကအတိုင္း ေငြသားအခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ေပးၿပီး က်န္ေငြေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ေတြေပးဖို႔နဲ႔ ဒီစာခ်ဳပ္ေတြကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရာမွာ အစုရွယ္ယာေတြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ခြင့္ေပးဖို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ သံသယျဖစ္စရာ အခ်က္တစ္ခုက ဒီဥပေဒၾကမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ အတိုင္းဆိုရင္ ေျမသိမ္းခံရသူဟာ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး၊ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာ ခ်ထားစရိတ္ေတြအျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးတာ၊ လူမႈစီးပြားဘဝျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးတာ စတဲ့ခံစားခြင့္ေတြ အေတာ္ မ်ားမ်ား ေပးထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဒီေလာက္အထိ လုပ္ေပးႏိုင္ ပါ့မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကိုေပးၿပီးျဖစ္လို႔ နစ္နာေၾကးဆိုၿပီး မိသားစုကိုထပ္ေပးဖို႔ မသင့္ဘူးဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြလည္းရိွေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ကတိေပးၿပီး လုပ္မေပးႏိုင္ရင္ ျပႆနာေဟာင္းေတြ မရွင္းႏိုင္ ေသးခင္ ျပႆနာအသစ္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆံုး႐ံႈးသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕အတိုင္းအတာနဲ႔ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာ လုပ္ေဆာင္ပါ
ေျမသိမ္းရာမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ဖို႔၊ ဥပေဒရဲ႕ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုရရိွေစဖို႔၊ ေျမသိမ္းရာမွာ အက်ဳိးစီးပြားနစ္နာ တဲ့ မိသားစုေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး လြတ္လပ္စြာညိႇႏိႈင္းဆံုးျဖတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရိွနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြား မယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ဟာ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ျခင္း၊ ခုိင္မာျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း၊ တိက်ၿပီး အမ်ားဖတ္႐ႈနားလည္ ႏိုင္ျခင္းစတဲ့အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၄(ဃ)ပါ ‘ေျမ သိမ္းယူမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕အား တာဝန္ေပးအပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုး၌ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာ သူမိသားစုမ်ားပါဝင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္’ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ဟာ ေယဘုယ်ဆန္ လြန္းေနတဲ့အတြက္ ဒီထက္ ျပည့္စံုခိုင္မာတဲ့ စာသားေတြနဲ႔ ျဖည့္စြက္သင့္ပါတယ္။
ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ပုဒ္မ ၂(က) ကေန (ပ) အထိ ပုဒ္မခဲြေပါင္း ၂၁ ခုနဲ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကိစၥအဝဝကို ‘ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန’က ကိုင္တြယ္မဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနေတာ့ ဌာနတစ္ခုတည္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပံု မအပ္မထားသင့္ဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ေတြလည္းရိွေနပါတယ္။ ‘ဝန္ႀကီးဆိုသည္ မွာ’ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဥပေဒအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရတဲ့အခ်က္ျဖစ္လို႔ ဒီ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ‘ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕က ဤဥပေဒပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရန္လဲႊအပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနကိုဆိုသည္’လို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့အတိတ္ဆိုးက ပံုရိပ္ေတြရဲ႕ ထင္ဟပ္မႈကို လည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုး
ေျပာရရင္ေတာ့ ‘၂ဝ၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ဟာ စည္းေႏွာင္အားေကာင္းတယ္လို႔ ႐ႈျမင္ေနၾကတဲ့ ‘၁၈၉၄ ေျမသိမ္း ဥပေဒ’မွာ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြရိွလာတာေၾကာင့္ ဥပေဒအသစ္တစ္ခုျပ႒ာန္းဖို႔အထိ ျဖစ္လာတာပါ။ အစိုးရ အဆက္ဆက္ရဲ႕ ေျမသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေရးဆဲြ ထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ားျပည္သူေတြေလ့လာ အၾကံျပဳႏိုင္ေအာင္ အစိုးရ သတင္း စာေတြထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေပမဲ့ ပုဒ္မေတြအမ်ား အျပားပါဝင္ၿပီး နားလည္ရခက္တဲ့ စကားရပ္ေတြရိွေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုေတြအေနနဲ႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ပါ့မလားလို႔ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝဝ၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ လူထုအတြင္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈအားေကာင္းလာေစဖို႔အတြက္ ျပည္သူလူထုၾကားထဲ ခ်ျပရွင္းလင္းတာေတြ၊ သေဘာထားအႀကံ ျပဳခ်က္ေတာင္းခံတာေတြ၊ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္တာေတြကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန႔္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ ‘၁၈၉၄ ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းဥပေဒ’ထက္ပိုၿပီး ျပည့္စံုတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့အတြက္ ဥပေဒပါအားနည္းခ်က္ တခ်ဳိ႕အေပၚျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျပဳျပင္ႏိုင္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျမ သိမ္းဆည္းခံရသူေတြ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
ေမာင္ဒိုး(ကံေပါက္)