ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနရာ

သက္ဇင္
ယေန႔ေခတ္ မဂၢၢဇင္း ၊ ဇြန္လ ၊ ၂၀၁၇ ထုတ္မွ

ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါးျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္၏ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းမွာ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား လိုလားခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု

တည္ေထာင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အဆက္ဆက္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္မွခြဲထြက္ေရးသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ အစဥ္တစိုက္ဆန္႔က်င္ေနခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔၏ဆႏၵႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားၾကား တင္းမာမႈႏွင့္ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔ အစဥ္တစိုက္ယံုၾကည္ခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္သမီး ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား ယံုၾကည္မႈ မ်ားက်ဆင္းေနခဲ့သည္။ ဆိုရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရယူကာ ကာလရွည္ၾကာတည္ရွိေနခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကား အျပန္အလွန္ မယံုၾကည္မႈႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကိုဦးေဆာင္ ေစ႔စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္းျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ဆံုး႐ံႈးေနသည့္ ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရယူကာ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာငၾ္ကဥ္းေပးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာင္တန္းေဒသေန တိုင္းရင္း သားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္မည္ဟူ သည့္ ကတိကဝတ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့သည္။ သို႔ရာ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔ထားရွိခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္ကိုမ်က္ကြယ္ ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ ေလာင္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္တို႔ကို တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက ¤င္းတို႔၏အခြင့္ အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္ခ်က္မထားရွိႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အလွမ္းေဝးခဲ့ရသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ကာလရွည္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ကိုးစားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အားတက္သေရာ ပူးေပါင္းပါဝင္ဝန္းရံ ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းႏိုုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေစ့စပ္သေဘာတူညီၿပီးအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အႏိုင္ရအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွ တစ္ ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ရယူႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါအေျခအေန တြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီ၏ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံမွာ ႏိုင္ငံေရး အရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးပင္ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိÓဥ္ တစ္ခုျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပကာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္သြားေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားအထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို အျပည့္ အဝရယူထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းျပည္တြင္းျဖစ္ပြားေန သည့္ ပဋိပကၡအရပ္ရပ္ကို ၾကားဝင္ေစ့စပ္ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုမူ အားျဖင့္လက္ခံ သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တိုင္း ရင္းသားလူနည္းစုလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနရာႏွင့္တာဝန္ကို ဦးသိန္းစိန္က တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို အားတက္သေရာေထာက္ခံမႈမျပဳဘဲ သတိႀကီးႀကီးထားကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲဲ႔သည္။ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ပထမဆံုး ေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အစိုးရသက္တမ္း ၅ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အင္အားအတန္အသင့္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔ျဖင့္သာ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ က်န္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုတင္ေျမႇာက္ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လို စိတ္ရွိေနခဲ့ၾကသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား က သံုးသပ္ေရးသားၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္း စုမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပမီအခ်ိန္မ်ားမွ စတင္ကာ အစိုးရဖြဲ႔စည္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ မယံုၾကည္မႈမ်ား တစ္စတစ္စတိုးပြားလာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္မည့္ ေပၚလစီတြင္ အစဥ္အလာလက္တြဲခဲ့ သည့္ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ပါတီ မ်ားကို လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရေဟာင္း၏ဦးစားေပး အစီအစဥ္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္း ရင္းသားလူနည္းစုပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ တပ္ေတာ္ၾကား ေစ႔စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရယူကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းစမွာ ေဝဝါးလွ်က္ရွိေနေပ သည္။
တိုင္းျပည္၏ ပကတိျပႆနာသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ က်န္ရွိေနသည့္အရာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ဟု လက္ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားေနသည္။ သို႔ေသာ္အဓိကက်သည့္ အင္အားစုႏွစ္ခုကို ေစ႔စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားျပန္လည္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္မ်ားကိုလည္း လက္လႊတ္ရမည္ျဖစ္ကာ အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားပါ ဆံုး႐ံႈး သြားႏိုင္ေျခ ရွိေနေပသည္။

သက္ဇင္