ျမန္မာ့ အခ်ဳပ္အျခာ ျမန္မာပိုင္ရဲ႕လား

 

၁၉၈၈အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း တက္လာသည့္ နဝတ၊ နအဖအစိုးရလက္ထက္တစ္ေလွ်ာက္လုံး မည္သည့္စာ အုပ္ထုတ္ေဝသည္ျဖစ္ေစ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို စာအုပ္၏ေရွ႕ဘက္တစ္ေနရာရာတြင္ မေဖာ္ျပမေနရ ေဖာ္ျပေပးရပါ သည္။ ယင္းတို႔ မွာအားလုံးသိၾကသည့္ –

၁။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး- ဒို႔အေရး

၂။ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး- ဒို႔အေရး

၃။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ ၿမဲေရး- ဒို႔အေရးဟူေသာ အခ်က္ ၃ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးအရပ္သားတစ္ပိုင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္ လာၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၂ ၾသဂုတ္လ တြင္ စာေပစိစစ္ေရးကို ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ သည့္ေနာက္ပိုင္းတခ်ဳိ႕က ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ထုတ္ေဝသည့္ စာ အုပ္တြင္ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုကမေဖာ္ျပၾကေတာ့ပါ။ ဒို႔တာဝန္အေရး သုံးခ်က္စလုံးသည္  အမွန္တကယ္ေကာင္း မြန္ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္  မျဖစ္မေနရွိေနရမည့္ တည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်က္ ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္ကို ေခတၱဖယ္၍ တတိယအခ်က္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲေရးဆိုသည့္ အခ်က္ကိုစဥ္းစား ၾကည့္ၾက ပါစုိ႔။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆိုသည္ကိုဘယ္ သို႔သတ္မွတ္မည္နည္း။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲမႈဟူသည္ အဘယ္ နည္း၊ ျမန္မာေတြ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တကယ္ပိုင္ရဲ႕လားဆိုေသာ ေမးခြန္းသုံးခ်က္ကို ႀကိဳးစားေျဖၾကည့္မိပါ သည္။ ပထမအခ်က္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုသည္မွာဘာလဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈တြင္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ ခံဘဝမွလြတ္ေျမာက္လာၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးလက္ဝယ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ၿပီလား။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုေသာစကားစပ္တြင္အခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ အာဏာဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ေနပါသည္။ အဂၤလိပ္ေဝါ ဟာရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ (Sovereign State) ၏ အဓိပၸာယ္ကို- ပထဝီနယ္ေျမ ေဒသတစ္ခုေပၚတြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္စုိး၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္က ကိုယ္စားျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဝန္းအဝိုင္းကို ဆုိလို သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ တည္ၿငိမ္ေသာလူဦးေရ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ရွိၿပီး တျခား အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိရၿပီး တျခားေသာအင္အား (သို႔မ ဟုတ္) ႏုိင္ငံကို မွီခိုျခင္း၊ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္  သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ေသာ္၊ ျမန္မာ့လူဦးေရသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရကို ႏွစ္အတန္ၾကာသည္ထိ သန္း ၆ဝဟု အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုသုံးစြဲခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳသည့္အခါ  ျမန္မာလူဦးေရကို ၅၇၅ဝ၄၃၆၈ ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ေသာအခါ ၅၁သန္းသာရွိေနေပရာ ၇ သန္းနီးပါးကြာဟေနပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၉ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းျပန္ ေကာက္ေနျပန္ရာမည္သို႔ အေျဖထြက္လာမည္ မသိရေသးေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရးႀကဳံလာတိုင္း အထူးသျဖင့္  ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနသည္၊ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ ျဖတ္ေနသည္စသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားႀကဳံလာတိုင္း ႏုိင္ငံ့အ လယ္တြင္ ျမန္မာသည္ ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ၿပီး မိမိဘာသာမေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားထံမွ ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ကာ ကြယ္ေပးသည္ကို ယူခဲ့ရသည္မွာ  ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ၿမဲသည္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။  အစိုးရတစ္ဖြဲ႕သည္ တုိင္းျပည္၏ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး ဒုကၡေတြ႕မည့္အေရးျမင္၍ ‘တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲမည့္အေရးျမင္၍ မျဖစ္မေန အာဏာကို ယူလိုက္ပါသည္ဆိုေသာ  အစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ မ်က္ေမွာက္၌ပင္  မည္သို႔ဇာတ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္ကို အားလုံးအ သိ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ အာဏာကို အင္အားရွိေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူယူခဲ့ႏုိင္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ စီးပြား ေရးတိုးတက္ေစရန္  မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အျပင္ ကမၻာႏွင့္ျမန္မာကို အဆက္ျဖတ္ၿပီး အလြန္ညံ့ဖ်င္းသည့္ အေတြးအေခၚ အျမင္အယူမ်ားသာရွိသူမ်ားက ႏုိင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုနီးပါး ထုဆစ္ပုံေဖာ္လိုက္ျခင္းသည္ မေအာင္ျမင္႐ုံသာမက၊ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ အလယ္တြင္လည္းေကာင္း ေအာက္က် ေနာက္က် ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးျဖစ္လာျခင္းဟူ သည့္ရလဒ္သာ အဖတ္တင္က်န္ရစ္ပါသည္။ ကယ္တင္မည္ဆိုသည့္ လူမ်ားလက္ဝယ္ အာဏာမတည္ၿမဲခဲ့ပါ။ အာဏာပိုင္ သူ အစစ္အမွန္ ျပည္သူ႔ထံလည္း ျပန္မေပးဝ့ံဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအားကိုးျဖင့္ ထြက္ေပါက္ရွာၿပီး သြယ္ဝိုက္အာဏာ ယူထားျခင္း သည္ အာဏာတည္ၿမဲမႈ ဟုတ္,မဟုတ္ တိက်သည့္အေျဖမရေပ။

ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျမန္မာတို႔ တကယ္ပိုင္ေနၾကပါရဲ႕လား။ ပိုင္သည္ဆိုလွ်င္ ပင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာပိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္  အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကသက္ေသခံေနပါသည္။ ယေန႔ ျမန္ မာတို႔ မစည္းလုံးမညီၫြတ္ ႏုိင္ျခင္းမွာအဖြဲ႕ အစည္းအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈမႈအားႀကီးျခင္း၊  အာဏာပိုင္လိုျခင္း (လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလိုျခင္း) ဟူေသာ အေၾကာင္း မ်ားစြာပါဝင္ေနပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း ခ်ည့္နဲ႔ေစရန္၊ မေအာင္ျမင္ေစရန္ တတ္ႏုိင္လွ်င္ လက္လႊတ္ရေစရန္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းသူမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ အထူးသ ျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္မလိုလားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္းထင္ရွားစြာ ျမင္သိေနရေပသည္။ အဆုိပါ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အထက္ပိုင္းအရာရွိမ်ားအားလုံး ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနၾကၿပီး ေအာက္ ေျခအၾကပ္ တပ္သားရဲေဘာ္မ်ားကား ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခအၾကပ္ တပ္ သားရဲေဘာ္မ်ားအနက္ ေနရာေကာင္း ရထားသူမ်ားသည္ အေနေခ်ာင္အစား ေခ်ာင္ၾကပါသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏွစ္ၾကာလာျခင္းႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္  ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနိမ့္က်သူ မ်ားျပားလာပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းဒဏ္ကို  သည္းမခံႏုိင္ဘဲ နည္းလမ္းမွားမ်ားျဖင့္ ထြက္ေပါက္ရွာသူမ်ား ျပားလာပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက် ဆင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ေပ်ာက္ ဆုံးကုန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြယူ၍ဘဂၤါလီကို ခိုးသြင္းသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ကိုေျမအငွားခ်သူမ်ား၊ တ႐ုတ္က ထန္းပင္ တစ္ပင္ေငြတစ္ေသာင္းမွ်ေပးသည္ကို ေက်နပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ တ႐ုတ္မ်ားအတြက္ အမည္ခံၿပီး လယ္ေျမ ၿခံဝယ္ေပးသူ မ်ား၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္မယားအျဖစ္ ျမႇဴဆြယ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူမ်ား ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္းဒဏ္ကို မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ကိုယ္က်င့္တရားကို ေရာင္းစားသည့္နည္း၊ အမ်ဳိးဂုဏ္, ဇာတိဂုဏ္ကို ေရာင္းစားေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းလာၾကသည္။ ထန္းပင္အျမစ္မ်ားသည္  မိုးနည္းေသာ အညာေဒသ၏ ေျမႀကီးကိုထိန္း သိမ္းေပး ေၾကာင္း အသိမရွိၾကသျဖင့္ ထန္းပင္တက္သူရွားပါးလာျခင္း၊ ထန္းရည္ခ်၍ အသက္ေမြးသူ နည္းပါးလာျခင္းကိုအ ေၾကာင္း ျပဳကာ ေလာေလာလတ္လတ္ရသည့္ ေငြတစ္ေသာင္းကိုမက္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾက သည္။

အေျခခံလူတန္းစားထက္ ပိုေဖာက္ျပန္သူမ်ားက ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားကိုကိုယ္ က်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ၊ မိမိတို႔ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအလို႔ငွာ ေအာက္ေစ်းျဖင့္ေရာင္း ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ အထက္,အလယ္,ေအာက္ လူတန္းစား သုံးမ်ဳိးစလုံးတိုင္း ျပည္မ်က္ႏွာ၊ လူမ်ဳိးမ်က္ႏွာမေထာက္ဘဲ ကိုယ္က်ဳိးရွာလ်က္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကို အင္ အားရွိသည့္ အိမ္နီးခ်င္းက မေလးစားေတာ့ေပ။ ထိို႔ေၾကာင့္သာ ၂ဝ၁၉၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ျပန္စေတာ့မည္ဟူေသာ စာမ်ဳိးကိုတ႐ုတ္သံ႐ုံးက ပမာမခန္႔ထုတ္ျပန္ရဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာ အစိုးရ သည္ တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ ျမစ္ဆုံျပန္စ မည္ဟူေသာ ထုတ္ျပန္စာအေပၚ ဘာ            တစ္ခြန္းမွ် လူသိရွင္ၾကား မတု႔ံျပန္ခဲ့ပါ။

ျမစ္ဆုံျပန္စမည္ဟု စာထုတ္ျပန္ၿပီး ၁၆ရက္အၾကာ ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာနယ္စပ္ ေက်ာက္တိုင္အ မွတ္ ( BP ၁၄၄/၃) ႏွင့္ ( BP ၁၄၄/၄) ၾကားရွိ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ စည္းမ်ဥ္းအနီးတြင္ စိုက္ထူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလံကို တ ႐ုတ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝဦးကဝင္ ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေစာ္ကားခံရ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္အား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကေခၚယူေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တခ်ဳိ႕သတင္းစာမ်ားက သတင္းေဖာ္ ျပခဲ့ပါသည္။ ေခၚယူသတိေပးလိုက္သည္ဟု မည္သည့္ ျမန္မာသတင္းစာကမွ် မေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ေနာက္အခက္အခဲေတြ႕ရသူမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာမင္းထံခစားခဲ့သူမ်ား ေရွ႕ဆုံးကပါ ဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ ဘုရင္ကေပး သနားခ်ီးျမွင့္သည့္ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္ျဖင့္  ရပ္တည္ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ရာ အရွင္ မ်ားပင္ နန္းက်ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ သူတို႔ဘဝရပ္တည္ေရးကို ခက္ခက္ခဲခဲ႐ုန္းကန္ၾကရပါသည္။ ဘုရင့္ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း သြန္သင္ရသူမ်ားကို အႀကီးေတာ္ဟုေခၚၾကပါသည္။ သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ အႀကီး ေတာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ သူတစ္ဦးကို အဂၤလိပ္အစိုးရက ေဝလမင္းသားဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ ေရးေပးရန္ေတာင္းဆိုဖူးပါသည္။ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ရမည္ျဖစ္သည္။ လာေရာက္ေျပာဆိုသူ ဝန္ထမ္းက အဂၤလိပ္ဝန္႔ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး၏ ”ေဝလမင္းသား ဘုန္းေတာ္ ဘြဲ႕ေရးေပးလိုက္ပါတဲ့” ဟုအထက္စီးသံျဖင့္ ေျပာသည္ကိုမႀကိဳက္၍ အႀကီးေတာ္က ပညာရွင္မာနျဖင့္ခံျပင္းသည္။  ထုိမွ် သာမက၊ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းေနေစကာမူ အဂၤလိပ္အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္သူေဝလမင္းသားဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ေရးမွရမည့္ေငြကို မယူလိုဟူသည့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ဇာတိမာန္ျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးပါ။ ကြင္းဆက္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြား ေရးကို သိသိသာသာ ျမင့္မားလာေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးပါ။ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမရွိ ဆင္းရဲမြဲေတေနဆဲ ႏုိင္ငံဘဝျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တျခားတိုင္းျပည္မ်ားအားမွီခိုေနျခင္း အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ ကိုမ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲ ၾကည့္ေပါင္း၊ ၾကည့္ေျပာၾကည့္ေနရျခင္းဘဝမွ ယခုတုိင္ မလြတ္ၾကေပ။ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ျမန္မာတကယ္ ပိုင္ဆုိင္လိုပါက ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလုံး အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ မ်ားျပန္လည္ႏုိးၾကားလာၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ဒဏ္ကို အတူလက္တြဲခံႏိုင္ရည္ရွိလ်က္ တိုင္းျပည္၏ ျပႆနာဗရပြကိုေျဖရွင္း ႏိုင္ပါမွသာ စာရြက္ေပၚကအခ်က္ ၃ခ်က္ အမွန္တ ကယ္ အသက္ဝင္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခင္ႏွင္းဦး