ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရားရံုး

 

 

ရာဇဝတ္တရား႐ံုး (criminal court)၊ တရားမတရား႐ံုး (civil court) မ်ား ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ ေရွးမဆြကတည္းက ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား (administrative courts)ကိုမူ ေနာက္ပိုုင္းမွ လိုအပ္ခ်က္အရ ေဖာ္ေဆာင္တည္ ေထာင္လာၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား ေပၚလာသည္မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ေစာသည္။ အာရွ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာေတာ့ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုုႏွစ္အနည္းငယ္ကမွ ေပၚလာသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုး မရွိေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား လည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးေနသည့္ အခ်က္မ်ားခိုင္မာစြာျဖစ္ေပၚေနရာ မရွိေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အေႏွးႏွင့္ အျမန္ေဖာ္ေဆာင္လာေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္လည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုး ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ခ်က္ သိသိသာသာႀကီးရွိေနသည္။

 

စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ

ႏိုင္ငံတိုုင္းတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေသာ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးအလိုက္ ဥပေဒမ်ဳိးစံုရွိၾကသည္။ ဥပမာ အေကာက္ခြန္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒစသျဖင့္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိုဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရသည္။ ဥပမာ အခြန္ဥပေဒကို အေကာက္ခြန္ ဌာန၊ အခြန္ဦးစီးဌာနမ်ားက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုုးရသည္။ အစိုုးရဌာနမ်ား လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရအရ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲေရး (public administration)ဟု ေခၚသည္။ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရသည့္ ဥပေဒအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (administrative law)ဟုေခၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒဟုေျပာလွ်င္ အစိုးရဌာနေပါင္းစံုက လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ ဥပေဒအမ်ားအျပားကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ား (duties)၊ ခံစားခြင့္မ်ား (rights)၊ နစ္နာမႈျဖစ္ပါက ကုုစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ (public law) တစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေသာကိစၥမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ ဥပေဒတစ္မ်ဳိးျဖစ္ သည္ဟုလည္း ပညာရွင္တခ်ဳိ႕ကဆိုသည္။

 

စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုး

စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးဆိုသည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ က်င့္သံုုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားနာရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ တရား႐ံုးျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို အစိုးရဌာနမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းက နစ္နာမႈရွိသည္ဟုခံစားရပါက စီမံ ခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထား တရားစြဲဆိုုႏိုင္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမ်ား ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ရွိသည္။ သိုု႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒရွိတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားရွိ သည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမရွိသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးတည္ေထာင္ ဖို႔ တြန္းအားျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုမွာ ျမင့္တက္လာေနသည္။ ထိုုအထဲတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရး စနစ္ပီပီျပင္ျပင္ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးဆိုုသည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္သည္။

ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားရွိသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ စသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ တစ္ျပည္ ေထာင္ (unitary)၊ ဖက္ဒရယ္ (federal) စသည့္ အာဏာျဖန္႔ၾကက္မႈဆိုုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ပါလီ မန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရ (parliamentary type of government)၊ သမၼတဦးေဆာင္ အစိုးရ (presidential type of government) စသည္တို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ အစိုးရစနစ္၊ ဗဟိုုမွထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စီမံကိန္းစီးပြားေရး (planned economy)၊ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရး (market economy) စသည့္ စီးပြားေရးစနစ္၊ Common Law, Civil Law စသည့္ ဥပေဒစနစ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ား တည္ေထာင္ထားပံုႏွင့္ အာဏာက်င့္သံုးပံုမွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံျခားနားမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုး မ်ား

ဂ်ာမနီ၊ ေနာ္ေဝး၊ ဆီြဒင္၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီ အပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုး မ်ားကို အဆင့္သံုးဆင့္ထား၍ တည္ေထာင္ထားသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မူလၾကားနာသည့္ ေအာက္ အဆင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုး (local administrative court)၊ ထို႐ံုး၏ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံႏိုင္သည့္ အယူခံစီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုး (appeal administrative court)ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးခ်ဳပ္ (supreme adminis trative court)ဟူ၍ သံုးဆင့္ျဖစ္သည္။ ဖင္လန္၊ ပိုလန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ေအာက္အဆင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးႏွင့္ အယူခံစီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုး ဟူ၍ ႏွစ္ဆင့္သာထားရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္မူ အစိုုးရဌာနမ်ားအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးအျငင္း ပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္မည့္ ထ႐ိုင္ဗ်ဴနယ္ (tribunal) မ်ားကိုဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ထို ထ႐ိုုင္ဗ်ဴနယ္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မေက်နပ္၍ အယူခံမည္ဆိုပါက သာမန္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ဂ်ာမနီ ႏွစ္ႏိုင္ငံကြဲသြားခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ အေရွ႕ဂ်ာမနီတြင္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ သည့္ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ စီးပြားေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိစၥ အားလံုုးကို ဗဟိုက ဆံုးျဖတ္ၿပီး၊ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း မည္သူမွ်အန္တု၍မရႏိုင္ပါ။ စီမံ ခန္႔ ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားသည္ ဘူဇြာမ်ား၏ ယႏၲရားဟုဆိုကာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္ သိမ္းလိုက္သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပန္ေပါင္းစည္းၿပီးေသာအခါ အေရွ႕ဂ်ာမနီေဟာင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာ သည္။ ဆိုုလိုသည္မွာ ဆိုုရွယ္လစ္ စီမံကိန္း စီးပြားေရးစနစ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားကို စနစ္အရပင္ မလိုအပ္ေပ။

 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား ေပၚလာပံုု

ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈ဝ အထိ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား ေပၚလာျခင္းသည္ စီမံကိန္းစီးပြားေရး စနစ္မွ လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ စပ္ေနသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ သျဖင့္ ဗဟိုကထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ က်င့္သံုးသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးၿပီးေနာက္ ပုုဂၢလိကအခန္းက႑က ေတာင္းဆို၍ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အရာကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ တည္ဆဲ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ဌာနခြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္လာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိေရာက္မႈ မရွိဟု ေဝဖန္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ စံမီၿပီး လြတ္လပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ဳိးကသာ ၾကားနာသင့္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမိုးမႈရွိေနဆဲ တရား႐ံုးမ်ားက မလုုပ္ႏိုင္၍ျဖစ္သည္။

၁၉၈ဝ ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အရွိန္ေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ဥပေဒစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္ ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုုႏွစ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္း၍ လက္ရွိအာဏာတည္ေနေသာ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားကို ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တစ္သီးပုဂၢလ အခြင့္အေရး အမ်ားအျပားကို အာမခံထားသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထား သည္။ ၁၉၈၂ ႏွင့္ ၁၉၈၈ အၾကား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ၁၃ဝေက်ာ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (Supreme People’s Court) လက္ေအာက္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒမ်ားကို အဓိကကိုင္တြယ္မည့္ ဌာနခြဲမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုး ၁၄ဝဝ ေက်ာ္ကိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ျဖစ္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးက်င့္ထံုး ဥပေဒ (Administrative Procedure Law) ကိုျပ႒ာန္းၿပီး၊ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္း က က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အရာရွိမ်ားကို အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစိုုးရဝန္ထမ္းခန္႔ အပ္ေရးဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ (State Civil Servant Provisional Regulations) ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ နစ္နာေၾကးဥပေဒ (State Compensation Law) ကို ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးျပစ္ဒဏ္ဆိုင္ရာဥပေဒ (Admi- nistrative Penalties Law) ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက်က်င့္သံုုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒစနစ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးက်င့္ထံုးဥပေဒ (Admini- strative Procedure Law) မွာ အလြန္ အေရးပါသည္။ အစိုုးရဌာန တစ္ခုခု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ နစ္နာမႈျဖစ္ရေသာအခါ နစ္နာသူ ႏိုင္ငံသား မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တရားစြဲႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအေသးစိတ္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ နစ္နာမႈျဖစ္ေစသည့္ အစိုးရဌာနကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းကိုလည္းေကာင္း တရားစြဲႏိုင္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္ျငား ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အရွိန္ျမႇင့္က်င့္သံုးလာသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည္ႏွင့္အညီ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဌာန မ်ားက ပိုၿပီးထိစပ္၊ လုပ္ကိုင္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာရသည္။ အစိုးရဌာနမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေက်ာ္ျခင္း၊ တလြဲဆံုး ျဖတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑ဘက္က နစ္နာမႈျဖစ္၍ တင္ျပလာမႈမ်ားျပားလာသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပိုမိုု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေလေလ၊ ပုုဂၢလိက က႑ကိုျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္ေပးရသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားမ်ားလုပ္ရေလျဖစ္သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မတိုင္မီက စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို နစ္နာသူမ်ားက တင္ျပလာသည့္အခါ သက္ဆိုုင္ရာ ဌာနက ဌာနတြင္း ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား (admini strative reviews) ျပဳလုပ္သည္။ တခါတေလ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ဳိးရွိ သလို တခါတေလ မူလအတိုင္းထားလိုက္သည္လည္းရွိသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အစိုးရဌာနကပင္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမွာ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိသည့္သံုးသပ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားက လက္ခံလာၾကသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ လက္ရွိတရား႐ံုးစနစ္ထဲတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရားေရးဌာနမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာသည္။ ေအာက္အဆင့္တရား႐ံုး (district court) မ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရားေရးဌာန သီးသန္႔မထားဘဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားကို သီးသန္႔ၾကားနာမည့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးစီ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးထားသည္။ အထက္အဆင့္ျမင့္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္မူ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရားေရးဌာန သီးသန္႔ထားရွိသည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ လြတ္လပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္က ေတာင္းဆိုု၍ ျဖစ္လာရေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုေတာ့ သိသိသာသာ တံုု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုုင္းႏိုင္ငံ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ တစ္ဆင့္စီသြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ စြမ္းေဆာင္မႈအျပည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္း တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျခားနားသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အရင္ ကတည္းက က်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား တည္ေထာင္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ထိုုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ားသည္ အျခားတရား႐ံုးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး အျခားတရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္ တူအဆင့္အတန္းရွိသည္။

ထိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းက ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္သည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ က်င့္သံုးေစရန္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား စီရင္ႏိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုုင္ရာနစ္နာမႈ မ်ားအေၾကာင္းကို အတိုခ်ဳပ္တင္ျပလိုပါသည္။

-အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာတစ္ဖက္သတ္ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ နစ္နာ မႈမ်ား၊

-စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံျဖစ္ေပၚရေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊

-အစိုးရအရာရွိမ်ား အလုပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ ႏိုင္ငံသား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ား (ဥပမာ လိုင္စင္သက္တမ္း အခ်ိန္မီတိုးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ခ်ေပးသင့္သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို အခ်ိန္မီ မခ်ေပးျခင္း)၊

-အစိုးရဌာန၊ အရာရွိမ်ား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း မလုပ္ ေဆာင္၍ ျဖစ္ေပၚရေသာ နစ္နာမႈမ်ား၊

– ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ အျခားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊

ထိုင္းႏိုင္ငံ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ မူလ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုး (Administrative Court of First Instance)ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (Supreme Administrative Court) တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ မူလစီမံခန္႔ခြဲ ေရးတရား႐ံုးကို အမႈတန္ဖိုး၊ သေဘာသဘာဝအရ ခြဲျခားၾကားနာႏိုင္ရန္ေဒသအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုး (Regional Administrative Court)ႏွင့္ ဗဟိုစီမံခန္႔ခြဲ ေရးတရား႐ံုး (Central Administrative Court) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးထပ္ခြဲထားသည္။ ထိုႏွစ္မ်ဳိး စလံုးမွာ မူလမႈမ်ားကို ၾကားနာသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးခ်ဳပ္သည္ မူလတရား႐ံုးၾကားနာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခံေသာ အမႈမ်ားကို ၾကားနာသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အတိတ္က ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ေဟာင္းကို စြန္႔ခြာေနသည္။ သိုု႔ေသာ္ တည္ရွိေနေသာ ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ တရား႐ံုးစနစ္မ်ားမွာ အတိတ္ကရွိခဲ့ေသာစနစ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေဖာ္ေဆာင္ ထားေသာ စနစ္မ်ား သာျဖစ္ေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ခ်ီတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္သစ္ႏွင့္ လိုက္ ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ တရား႐ံုးစနစ္ျဖစ္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲရေပေတာ့မည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမ်ားကိုက်င့္သံုးကာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားမွာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားမွာလည္း သာမန္လူသားမ်ားျဖစ္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို က်င့္သံုုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႐ိုး႐ိုးသားသားျဖစ္ရေသာ အမွားမ်ား၊ အဂတိတရား တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ အမွားမ်ားပါဝင္ ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

အစိုုးရဌာနမ်ား လြဲမွား ဆံုုးျဖတ္ျခင္း၊ လုပ္ပိုုင္ခြင့္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပညာျပျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ တခ်ဳိ႕က ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ပံုုစံမ်ဳိးစံုုႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ျပသေနၾကသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ား မရွိသည့္ အတြက္ ထိုနစ္နာမႈမ်ားကို ကုစားႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တရားမမႈ စြဲဆိုမည္ဆိုပါကလည္း အေျဖရႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ ျမန္မာ့ တရား႐ံုးမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ တရားမမႈမ်ား ၾကားနာစစ္ေဆးမႈက ႏွစ္ခ်ီၾကာတတ္ရာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားက အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ထိုမွ်အခ်ိန္ယူေနဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏုညာတ ခံု႐ံုးမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ အႏုညာတခံု႐ံုးသည္ ယာယီသေဘာေဆာင္သည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ပါဝင္ေနရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လြတ္လပ္မွ်တစြာ သံုးသပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုး အဆင့္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝမသြားမီ အလားတူ ယာယီေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္လုပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးမ်ား လုပ္ထံုး လုပ္နည္းကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးက်င့္ထံုးဥပေဒ (Administra- tive Procedure Law) လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္ေအာင္ျမင္ ေအာင္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနၿပီး ၎တို႔ကို အျမန္ဆံုုးေဖာ္ ေဆာင္ရေပမည္။

ခင္ေမာင္ဝင္း