၁၉၂၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ႏွစ္တစ္ရာတိုင္ခဲ့ၿပီ

ေအာင္သာ (ပီသံုးလံုး)

ျမန္မာပေဒသရာဇ္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္ဟာ ပေဒသရာဇ္စီးပြားေရးစနစ္သာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားလက္ထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္ဟာ အရင္းရွင္ေျမရွင္စီးပြားေရးစနစ္သာျဖစ္ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ စီးပြားေရးစနစ္ဟာ စနစ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ဟာ စနစ္သစ္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္လာပါတယ္။

အထက္ဗမာ ႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔သိမ္းပိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗမာဆင္းရဲသားလူထုမ်ားဟာ အရင္းရွင္စနစ္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေအာက္သို႔ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာဆင္းရဲသားလူထုႀကီးဟာ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွာေဖြထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး မ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီစနစ္သို႔ (ကုန္သြယ္မႈပံုစံ)လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်တဲ့ဘဝက်ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ထံ အခြန္ ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔ေပးဆက္ရတဲ့ဘဝမွ ကိုလိုနီစနစ္ေခတ္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခြန္ကိုေပးဆက္ရတဲ့ ကိုလိုနီေခတ္ အခြန္ထမ္းလူ တစ္မ်ဳိးတျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္။ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ေခတ္မွာ (၁)ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ အခြန္ထမ္း။ (၂)စစ္တိုက္ဖို႔ အမည္စာ ရင္းပါရင္ စစ္လိုက္တိုက္။ (၃)သမီးကညာ အေခ်ာအလွရွိလို႔ ဘုရင္က ေတာ္ေကာက္လွ်င္ဆက္သ။ ဒါဟာ ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက ဒါပဲရွိပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲ သံုးပြဲ႐ႈံးၿပီးတဲ့ အခါ သိသိမသိသိ လူထုမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္လူမႈ ဘဝမွာ အခြန္၊ အခ၊ အတိုး၊ ေစ်း၊ တရား႐ံုး၊ ပုလိပ္၊ ဥပေဒစတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္သစ္မ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ကိုလိုနီ စနစ္၊ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးစနစ္၊ ႐ံုး၊ ဂါတ္၊ ေထာင္၊ ပုလိပ္၊ ဥပေဒစတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္စတဲ့ လူတန္းစား ဆက္ဆံေရး ပံုစံသစ္ထဲ တျဖည္းျဖည္းဝင္ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ အရင္း၊ အတိုး၊ အျမတ္၊ အခစတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ လူမႈဆက္ ဆံေရး တရားမ်ားကို နာခံလာရတယ္။ တစ္ေန႔တာ ရွာေဖြလို႔ရတဲ့ အခေၾကးေငြဟာအရင္းရွင္စနစ္၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ကိုလို နီေခတ္ The Social Value လူမႈတန္ဖိုးကို ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ ကိုလိုနီစနစ္၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္၊ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ လူ႔တန္ဖိုးဆိုတာကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္နဲ႔ ေစ်းသတ္ထားတာပါ။ အဲဒါကို ၁၉၄၇၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၆၈ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေစ်းသတ္ထားပါ။ အဲဒါကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီလို႔ ပညတ္ထားတာပါပဲ။ ဒီႏိုင္ငံ ေရးတန္ဖိုးကို အမ်ားတကာက ဒီမိုကေရစီလို႔ ပညတ္ထားတာပါ။ ဒီပညတ္ခ်က္မ်ဳိးက ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ၁၉၆၇ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အခု ၁၉၆၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားနဲ႔ ပဋိညာဥ္ျပဳထားတာပါ။ ၆၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီဆိုတာကို ဘယ္ေလာက္ကုိယ္စား ျပဳႏိုင္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔မွတစ္ပါး တျခားထြက္ေပါက္ေပးမထားပါဘူး။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီတဲ့လား။ ဘယ္သူကေျပာပါသလဲ။
၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္က ျပည္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္၊ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ ကြန္ဖရင့္မွာ ဝိုင္အမ္ဘီ ေအျမန္မာ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးဆိုတဲ့ အမည္သစ္တပ္လိုက္ ပါတယ္။ ျပည္ညီလာခံႀကီးမွစၿပီး ဝိုင္အမ္ဘီေအဟာ ဘာသာေရးမွ ႏိုင္ငံေရးသို႔ တျဖည္းျဖည္းေရွး႐ႈလာခဲ့ပါတယ္။ ဝိုင္အမ္ဘီေအကိုစတင္စုဖြဲ႕ၾကတဲ့သူမ်ားဟာ အဂၤလိပ္စာတတ္မ်ားနဲ႔ ကုန္ သည္ပြဲစားလူလတ္တန္းစားမ်ားက လြတ္လပ္မႈဆိုတာကို တျဖည္းျဖည္းကိုယ္စားျပဳလာၾကပါတယ္။ ၁၉၁၅၊ ၁၉၁၇၊ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုးေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ ေပၚထြက္ လာတဲ့ ‘ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးဟာ လက္လႈပ္မွပါးစပ္လႈပ္ရတဲ့ Labouraing People လုပ္သားလူထုမ်ား ဟာသပိတ္ လက္နက္ကို စိတ္ပိုင္းပိုင္းျဖတ္ျဖတ္နဲ႔ ကိုင္စြဲလာၾကတယ္။ ျပည္ကြန္ဖရင့္ႀကီးက်င္းပၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာမွာ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းခြဲ ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာမွ အ႒မကြန္ဖရင့္ ႀကီးအၿပီးမွာ အသင္းခြဲေပါင္း ၈ဝဝဝေက်ာ္အထိ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ နဝမအႀကိမ္ မႏၲေလးကြန္ဖရင့္ ၂၁၊ ၁ဝ၊ ၂၁ ခုႏွစ္မွာ အသင္းခြဲေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္မွ ရဟန္းရွင္လူ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္သိန္းေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ YMBA အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးနဲ႔အတူ ေရနံေျမအလုပ္သမားႀကီးမ်ားက ဆင္ႏႊဲ တဲ့ ေရနံေျမလုပ္သားသပိတ္မ်ားကလည္း ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရနံေျမကို မ႑ဳိင္ျပဳထားတဲ့ ေရနံေျမလုပ္သားသပိတ္မ်ားကလည္း တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုးျဖစ္ေပၚေနခဲ့တယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးရဲ႕ ၁၉၂ဝ R.U. ေက်ာင္းသားထုႀကီးရဲ႕ ကြၽန္ပညာကို သပိတ္ေမွာက္တဲ့ R.U. ေက်ာင္းသား သပိတ္ႀကီး ေပၚထြက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားရဲ႕ ၁၉၂ဝ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သပိတ္ႀကီး မေပၚမီမွာ ၁/၁၉၁၅ ခုႏွစ္ BOC ကုမၸဏီ အေမရိကန္တြင္းတူးဗိုလ္မ်ားရဲ႕ ပထမသပိတ္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေရနံေခ်ာင္း BOC စာေရးမ်ားရဲ႕ သပိတ္နဲ႔ ၁၉၂ဝ သန္လ်င္ BOC ေရနံခ်က္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ သပိတ္မ်ားဟာ ဗမာႏုိင္ငံအလုပ္သမားလႈပ္ ရွားမႈမ်ားဟာ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး အေထြေထြလူထုလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းရဲ႕ အ႐ုဏ္ဦးေရွ႕ ေျပးေရာင္ျခည္မ်ားျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ အဂၤလိပ္ UKနယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားက ျမန္မာလူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကြၽန္ပညာသင္ေပးဖို႔ေလာက္သာ စဥ္းစားတာပါ။ တကယ့္အေျခအေနက ေခတ္နဲ႔အညီလိုက္ေလ်ာတဲ့ အျမင့္ဆံုးပညာသင္ေပးရမယ့္ ေက်ာင္းေတာင္မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေပၚမွာ ရန္ကုန္ေကာလိပ္နဲ႔ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္သာရွိတာပါ။ ဒီေက်ာင္းမ်ားကလည္း တကယ္က ကာလကတၱား ယူနီဗာစတီ ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံေကာလိပ္ ေက်ာင္းခြဲမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း ကာလကတၱားယူနီဗာစတီက စီမံ က်င္းပေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကိုလည္း ကာလကတၱားမွ ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ရန္ကုန္မွာေျဖရတယ္။ အထက္ တန္းပညာဟာ ေျမရွင္အရင္းရွင္လူတန္း စားသားသမီးမ်ားအတြက္သာ သီးျခားစီမံထားသလိုပါပဲ။ ဝိုင္အမ္ဘီေအက ဗမာျပည္အတြက္ သီးျခားတကၠသိုလ္ရွိရမယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ ေတာင္းဆိုထားတာၾကာလွပါၿပီ။ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားက အႀကိမ္ ႀကိမ္ေတာင္းဆို တာကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ပညာမင္းႀကီး မစၥတာမက္သ႐ူးဟန္းတားဦးစီးတဲ့ ယူနီဗာ စတီအက္ဥပေဒေရးဆြဲေရး ကြၽမ္းက်င္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီမွာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ၃ဝနီး ပါးပါဝင္ပါတယ္။ ပညာရွင္ျမန္မာ ေျခာက္ဦးသာပါပါတယ္။ အမ်ားစုက ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရာရွိႀကီးမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ မက္သ႐ူး ဟန္းတားေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီက ေကာလိပ္တစ္ခုတည္းသာပါတဲ့ သိပၸံယူနီဗာစတီတည္ေဆာက္ဖို႔ အႀကံျပဳထားတဲ့ တကၠသိုလ္ဥပေဒ တစ္ရပ္ကိုသာေရးဆြဲၿပီး ၁၉၂ဝ စက္တင္ဘာမွာ ဥပေဒတင္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ဥပေဒမွာ ဗမာႏိုင္ငံ မွာ ယူနီဗာစတီတစ္ခုသာရွိရမည္။ ေကာလိပ္တစ္ခုသာရွိရမယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိရမယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစားမ်ားျဖစ္ရမယ္။ ေက်ာင္းစရိတ္ အနည္းဆံုး တစ္လ က်ပ္ ၆ဝဝ ကုန္က်မယ္။ အဲဒီကာလမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လခဟာ ၃ဝရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ ဆင္းရဲသား သားသမီးမ်ားတကၠသိုလ္မတက္ႏိုင္ပါ။ အဲဒီကာလမွာ ၿမိဳ႕ပိုင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လစာဟာ က်ပ္ ၁၂ဝ သာရွိပါတယ္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ အနိမ့္ဆံုးလစာမွာ ၁၂က်ပ္သာရွိပါတယ္။ ဆင္းရဲသား သားသမီးမ်ားဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ တကၠသိုလ္ပညာမသင္ႏိုင္ပါ။ အဲဒီစဥ္က လက္လုပ္လက္စား၊ ေန႔စား အလုပ္ သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔လုပ္ခ တစ္မတ္ ၅ပဲ။ တစ္က်ပ္မွာ ၁၆ပဲရွိပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျမင့္မားတဲ့ဗမာျပည္မွာ ဆင္းရဲသား သားသမီးမ်ားဟာ ဒီကေန႔ေခတ္မ်ဳိးမွာပင္ ဘယ္လိုေခတ္ပညာတတ္ျဖစ္မွာပါလဲ။ ဥပေဒၾကမ္းထြက္ကတည္းက မီဒီယာ အားလံုးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။ ၂၈-၈-၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ဒုတိယဘုရင္ခံ ဆာရီဂ်င္နယ္ ခရက္ေဒါက္က ၁၉၂ဝ ယူနီဗာစတီအက္ဥပေဒကိုအတည္ျပဳျပ႒ာန္းတဲ့အခါ ျမန္မာအမ်ဳိးသား လူထု တစ္ရပ္လံုး တစ္ေလာ ကလံုးက ပံုသဏၭာန္ေပါင္းစံုနဲ႔ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဘုရင္ခံ ဆာရီဂ်င္နယ္ခရက္ေဒါက္က ယူနီဗာစတီအက္ဥပေဒကို ၂၈-၈-၁၉၂ဝ မွာ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ၁-၁၂-၁၉၂ဝ မွာ ရန္ကုန္ယူနီဗာစတီ ကိုဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသား လူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးက ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားထဲက မျပင္ဆင္ဘဲ တကၠသိုလ္အက္ ဥပေဒကိုဇြတ္ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုပါက ေက်ာင္းသားနဲ႔လူထုႀကီးေပါင္းစည္းၿပီး တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒအတည္မျပဳဖို႔ ေရွ႕တစ္ လွမ္းတိုးၿပီး ကန္႔ကြက္ဟန္႔တားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဘာလုပ္လာၾကမလဲ ဆိုတာကို တစ္မ်ဳိးသားလံုးက ႏိုးႏိုးၾကားၾကားနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ဘုရင္ခံက ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္ ေန႔ကို ေရႊ႕လိုက္ပါတယ္။ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္ေန႔ဟာ သီေပါ အရွင္ႏွစ္ပါး ပါေတာ္မူတဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီမွာ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားႀကီး ၁၁ေယာက္ အဲဒီေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္မွာ ေရႊတိဂံု အေနာက္ေတာင္ေထာင့္၊ စေနေထာင့္၊ ေဗာဓိပင္ေရွ႕မွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ရွစ္နာရီမွ်ၾကာေအာင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾက တယ္။ ဘက္စံုျပည့္စံုစြာစဥ္းစားၾကၿပီးေနာက္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒီကိစၥေအာင္ျမင္ဖို႔ တစ္မ်ဳိးသားလံုး သပိတ္ႀကီးအတြင္း ပါဝင္လႈပ္ရွားလာၾကဖို႔ စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္ရ မယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္အထ ေျမာက္ဖို႔ ၄-၁၂-၂ဝ မွာ ဗဟန္းဦးအရိယ ေက်ာင္းတိုက္မွာ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္ လံုးပါတဲ့ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားရဲ႕ အထူးအစည္းအေဝးႀကီးေခၚယူၿပီး ရွင္းျပဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝး ႀကီးသို႔ ရန္ကုန္ေကာလိပ္နဲ႔ ယုဒသန္ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား ၄ဝဝ ေက်ာ္ဟာဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ ညေန ၅နာရီမွာ ဗဟန္းဦး အရိယေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္လာၾကၿပီး အားလံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔ ျမန္မာ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁ဝ ရက္ေန႔မွာ ၁၉၂ဝ ဒီဇင္ဘာမွာ အစိုးရရဲ႕ ၁၉၂ဝ ယူနီ ဗာစတီအက္ဥပေဒကို အႂကြင္းမရွိ လံုးဝသပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ရွိရွိသမွ် ရန္ကုန္ရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွန္သမွ်မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း (အစ္ကို) R.U. ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားနဲ႔အတူ တစ္ေသြး တစ္သားတည္း သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ၁၉၂ဝ University သပိတ္ထဲပါလာခဲ့ၾကပါတယ္။
မူလ ၁၉၂ဝ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာင္းသားႀကီး ၁၁ ဦးက သပိတ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္အဆံုးတိုင္ ေနာက္မဆုတ္တမ္းတိုက္ပြဲဝင္ၾကဖို႔ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ အမေတသပိတ္ ေကာ္မတီဟာ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေန႔မွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဆံုး ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္နဲ႔ ယုဒသန္ေကာလိပ္မွ ‘သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေရြးခ်ယ္စုေပါင္းၿပီး ယူနီဗာစတီ သပိတ္ေမွာက္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ၂၆ဦးပါ သပိတ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားဟာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္အရ All Burma Federation of The Student’s Union (ပထမ) ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အမႈေဆာင္မ်ား)အျဖစ္ သေဘာထားၾကရမွာပါ။ R.U.S.U ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား သမဂၢဟာ ပထမဖြဲ႕စည္းပံုအရဆိုရင္ ၁၉၃၁ ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္ပါ။ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ All Burma Federation of The Student’s Union ဟာ ၂၆-၂-၁၉၃၆ ပါ။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါ အသက္ရွိေနၾကေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားနဲ႔ ေမးျမန္းေတြ႕ဆံုမွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါတယ္။ မလြတ္လပ္ခင္က ARSU ရန္ကုန္ ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုတာမရွိပါဘူး။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ရန္ကုန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္က်ယ္လာ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား တိုးလာတာေၾကာင့္ All Rangoon Student’s Union ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာပါ။ ခုအခါမွာ တစ္ဘာသာ ကို တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ တိုးတက္မႈတစ္ခုလို႔ ယူဆခ်င္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႀကံ့ဖြံ႕စစ္အုပ္စုရဲ႕ မ႐ိုးေျဖာင့္တဲ့ စီမံခ်က္၊ မ႐ိုးေျဖာင့္တဲ့ႀကံရြယ္ခ်က္ပါ။ ဒီကိစၥ မွာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသိလား မသိလား မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္း သားသမဂၢဆိုတာကို ဘယ္ေလာက္သိထားသလဲ မေျပာႏိုင္ ပါဘူး။ ေအာက္စ္ဖို႔မွာ ဗမာျပည္က ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ေက်ာင္းသားသက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး အသင္းမ်ဳိးသာရွိတာပါ။ ဗမာျပည္က ေက်ာင္းသားသမဂၢက၊ အဂၤလိပ္ေခတ္၊ ဖဆပလအစိုးရေခတ္၊ မဆလစစ္ အစိုးရေခတ္မ်ားအားလံုးမွာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ သခင္ႏုဖဆပလ၊ မဆလစစ္အစိုးရမ်ားနဲ႔ အသက္နဲ႔ရင္းၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရတာပါ။ သခင္ႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဗေဆြ၊ ဗိုလ္ ခင္ေမာင္ေလး၊ ဗမာ ကကခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးဟာ 7th July ကစၿပီး ၇၄-၇၅-၇၆ မွ ရွစ္(ေလး)လံုးအထိ လူထု အံုႂကြမႈမ်ားကို ရန္လိုပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ တကယ့္ပံုရိပ္က ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို 7th July ရွစ္၄လံုး၊ ၇၄-၇၅-၇၆ အင္အားစုမ်ားရဲ႕ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ခဲ့လဲ။ အားလံုးကို စစ္အုပ္စုက ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ။ အလုပ္သမားသပိတ္၊ ရွစ္(ေလး)လံုးလူသတ္ပြဲႀကီးမ်ားကို ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီနဲ႔ အစိုးရက က်ဴးလြန္ခဲ့တာကို ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ မသိႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဖဆပလအစိုးရေခတ္က DSO ဆိုတာ သမဂၢဆန္႔က်င္ေရး အစိုးရေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ပါ။ ရဲေခါင္ ေက်ာင္းသားအင္အားစုဆိုတာဟာ သခင္ႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ တည္ၿမဲ ဖဆပလ အစိုးရက ေမထြးထားတဲ့ ေက်ာင္းသားအစုပါ။ အခု နကသေက်ာင္းသားပါ။ ဒီခ်ဳပ္ေက်ာင္းသားပါ။ ဖဆပလ အမ်ဳိးမ်ဳိးေခတ္၊ စစ္အစိုးရ ေခတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ လမ္းစဥ္လူငယ္ေတဇလူငယ္၊ လူရည္ခြၽန္ ေက်ာင္းသားဆိုတာမ်ား ေမြး၊ ေရြး၊ စံျပလုပ္သားဆိုတဲ့ မဆလ အမာခံမ်ဳိးဆက္မ်ားေမြးၿပီး မဆလတည္တံ့ေရးအတြက္ႀကံဖန္ခဲ့တယ္။ ရွစ္(၄)လံုးမွာပြဲၿပီးသြားပါတယ္။ အခု ဒီခ်ဳပ္လက္ထက္မွာ ဘာသာစံုလူေတာ္ေက်ာင္းသား (ဆိုတာမ်ား ေမြးၿပီး) မ်ဳိးဆက္သစ္ဆိုတာမ်ား ေမြးေရြးၿပီး၊ ဟိုႏိုင္ငံ၊ ဒီႏိုင္ငံကို ပို႔လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးစစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္သူမ်ား သူတို႔ အာဏာရွိသူ ဥစၥာရွိသူ အာဏာရပ္ဝန္းက ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ဟိုပို႔ဒီပို႔ ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ သခင္ႏု ေခတ္က DSO ရဲေခါင္၊ လမ္းစဥ္လူငယ္၊ ဘက္စံုထူးခြၽန္သူဆိုတဲ့ စီမံခ်က္မ်ားကို မဆလ ႀကံ့ဖြံ႕ေခတ္အဆက္ ဆက္မွာလုပ္လာတာ။ ဒါေပမဲ့ ဖဆပလအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မဆလအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပထစအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႀကံ့ဖြံ႕အမ်ဳိးမ်ဳိးဆိုတာ မ်ဳိးေတြလုပ္ခဲ့ လုပ္ဆဲပါပဲ။ တရားရွိရင္ ကူသူမ်ားတယ္။ တရားမဲ့ရင္ ကူသူရွားတယ္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု သတိျပဳမိပါတယ္။ အာဏာရွိသူေတြ၊ အာဏာမဲ့သြားတဲ့အခါ ေလာကပါလတရားကေတာ့ ေနၿမဲပါပဲ။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ဗမာျပည္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ သခင္ႏု ဖဆပလအစိုးရဟာDSO/ The Democratic Students’ Organisation ဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ဖဆပလ သခင္ႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ေခတ္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ တိုးတက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအင္အားစု ဖဆပလအစိုးရဘက္မွ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ D.S.O. ေက်ာင္း သားအစုရွိတယ္။ ဖဆပလ ၅၈မွာ တည္ၿမဲ၊ သန္႔ရွင္းကြဲၾကျပန္တဲ့အခါ အစိုးရဘက္မွ ရဲေခါင္ေက်ာင္းသားမ်ားအစု၊ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ ေက်ာင္းသားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးဆိုတာဟာ ေက်ာင္းသားထုကို ေနာက္ဆံုး ကိုယ္စားျပဳ ခဲ့တာပါ။ ၁၉၆၃၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး Dialogue ပ်က္ၿပီးတဲ့အခါ ဥပေဒတြင္းမွာ ဖမ္းဆီးမႈႀကီး အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လာတယ္။ လူထုလူတန္း စားအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ တခ်ဳိ႕ L.A ဆင္းသြားၾက တယ္။ တခ်ဳိ႕ထင္ရွားတဲ့ လူထုလူတန္းစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တခ်ဳိ႕ L.A ဆုတ္သြားၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ ကိုကိုးကြၽန္းအပို႔ ခံၾကရပါတယ္။ ကိုကိုးကြၽန္းပို႔ရာမွာ ေက်ာင္းသား ၄၁ေယာက္ပါတယ္။ ၁၉၆၃ ႏိုဝင္ဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ၿပီးတဲ့ အခါ ဥပေဒတြင္းႏိုင္ငံေရးဟာ ဓားမိုးအုပ္စိုးမႈေအာက္ေရာက္သြားၿပီး ဒီမိုကေရစီေမွာင္က်သြားခဲ့တယ္။ လႈပ္ရွားမႈ အားလံုးဟာ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ GU ျဖစ္သြားပါ တယ္။ ၁၉၆၃၊ ႏိုဝင္ဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ၿပီးတဲ့အခါ ဥပေဒ တြင္း ဒီမိုကေရစီလႈပ္ ရွားမႈအားလံုးဟာ အေမွာင္ႀကီးက်သြား ပါတယ္။
၁၉၆၃ ႏိုဝင္ဘာၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ၿပီးတဲ့အခါ ဥပေဒတြင္းႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ အားလံုးအေမွာင္ႀကီးက်သြား ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒတြင္းမာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားခဲ့တဲ့ ပမညတမ်ား၊ မလညပမ်ားက ၁၉၆၃ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲပ်က္ရတဲ့ကိစၥကို ဥပေဒတြင္းလက္ဝဲမ်ား Legal-Left မ်ားက ဗကပပါတီအေပၚ အႀကီး အက်ယ္အျပစ္တင္ၾကတယ္။ ၆၃၊ ႏိုဝင္ဘာ Peace-Dialogue ပ်က္ျပားရတဲ့ကိစၥဟာ ဗကပေၾကာင့္ပဲဆိုတာကို ဥပေဒတြင္းမာ့က္စ္ဝါဒီမ်ား ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ကိုယ္စားျပဳသူ ဥပေဒတြင္း မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားကလည္း သခင္သန္း ထြန္းနဲ႔ ပီကင္းျပန္ တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ပဲလို႔ ဗကပ PHQ ကို႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ၾကတယ္။ ပီကင္းျပန္မ်ားကလည္း (ႏွစ္)စုျဖစ္ သြားတယ္။ ပါတီဥကၠ႒နဲ႔အတူ ရပ္သူမရပ္သူမ်ား ႏွစ္စုကြဲသြားပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို အကဲခတ္မိတဲ့ မဆလစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ပါ CPB/PHQ ကို ဒီအေကြ႕မွာ က် ေအာင္ မထိုးႏိုင္ရင္ ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ က်ေအာင္ထိုးႏိုင္မွာ မဟုတ္ ဘူးလို႔ ယူဆသူ မ်ားရွိၾကတယ္။ ဗမာျပည္ႀကီး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာ ၁၉၄၈-၂ဝ၁၇ ဆိုေတာ့ ၆၉-၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ထဲေရာက္ပါၿပီ။ ဒီကေန႔အထိ ဗမာျပည္ဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာေနခဲ့ရတာဟာ ၁၉၄၈-၂ဝ၁၇ ၆၉ ႏွစ္ထဲေရာက္ေနပါၿပီ။ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လူမႈစီးပြား လကၡဏာဟာ ကိုလိုနီတစ္ပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တစ္ပိုင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပါ ပေဒသရာဇ္ေျမရွင္စနစ္ကို မဖ်က္သိမ္းရ ေသးတဲ့ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပါ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္း ရွင္စနစ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းပါ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့ေပမဲ့ တိုင္းျပည္ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရေသးပါဘူး။ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီႀကံ့ဖြံ႕တပ္နဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံေပၚမွာ အာဏာခြဲေဝၾကရဦး မွာပါ။ ႀကံ့ဖြံ႕တပ္က တစ္ကယ္အစစ္အမွန္အေျခခံေပၚမွာ ဒီခ်ဳပ္ကိုအာဏာလႊဲရမွာပါ။ ႀကံ့ဖြံ႕တပ္က ဒီခ်ဳပ္ကို အာဏာမလႊဲဘဲ အာဏာကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတာပါ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔အညီ တပ္ခ်ဳပ္က ဒီခ်ဳပ္ကိုအာဏာ မလႊဲခ်င္လွပါဘူး။ ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းပံုမ်ဳိးနဲ႔ အာဏာလႊဲလႊဲ တကယ္က အာဏာကိုစစ္တပ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာပါ။ ဒါဟာ ပစၥကၡျမန္မာႏိုင္ငံေရး ဘဝအတြင္း စစ္တပ္က တကယ္အာဏာ လႊဲမယ္ဆိုရင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို စစ္တပ္ကထိန္းခ်ဳပ္ထားစရာ မလိုပါဘူး။ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ တကယ္က ေခါင္းနဲ႔ ပန္းပါပဲ။ စစ္တပ္ဟာ ၆၂ ဇူလိုင္ ၇ရက္ ေက်ာင္းသားအေရး ေတာ္ပံုလူသတ္ပြဲႀကီးကို ဆင္ျခင္တရားမဲ့ စြာက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းရာ ခ်ီၿပီး ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရာရွိတစ္ဦး အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့တဲ့ တကသအေဆာက္အအံုႀကီးကို အဆင္ျခင္ တံုတရားမဲ့စြာ ၈-၇-၆၂ နံနက္ ၅နာရီမွ-၆နာရီအၾကား မိုင္းကပ္ၿဖိဳခြဲ ပစ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီးတဲ့ အခါ မဆလစစ္တပ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဆက္ မ်ား စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၇ရက္အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္နဲ႔ တကသအေဆာက္အအံုဝါးတဲ (Shed) ႀကီးကို ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ပီသံုးလံုးဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က စစ္အုပ္စုဟာ တကသအေဆာက္အအံုကို သံုးႀကိမ္ဖ်က္ ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ၂၉-၁၂-၁၉၂ဝ မွာ ဂ်ီစီအီေအအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးက E.C. အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခု က်င္းပၿပီး ဗမာျပည္မွာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား ယူနီဗာ စတီမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားဖြင့္လွစ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၾကတယ္။ ဝိုင္အမ္ဘီေအအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိသမွ်စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးကို အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ၃ဝ-၁၂-၁၉၂ဝ မွာ အထက္ေအာက္ ဗမာျပည္တစ္နံ တစ္လ်ားမွာရွိတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား အားလံုးကလည္း ၿဗိတိသွ်ေက်ာင္းမွန္သမွ် သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အစိုးရ ေက်ာင္းမွန္သမွ် သပိတ္ေမွာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ဗမာျပည္တစ္နံတစ္လ်ားရွိ အစိုးရ ေက်ာင္းမတက္ေရးလႈပ္ရွား မႈဟာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားလူထုႀကီးရဲ႕ ျပတ္သားတဲ့နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး အဇၩတၱကိုထင္ဟပ္ေနပါတယ္။
အဂၤလိပ္ေက်ာင္းမတက္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ကေလးမ်ားပညာသင္မပ်က္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေကာလိပ္ ႀကီးထူေထာင္ေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးေပၚ ေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေကာလိပ္ႀကီးကို ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းနဲ႔ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိတို႔ ဦးစီးၿပီးထူေထာင္ခဲ့တယ္။ ဒီအမ်ဳိးသားေကာလိပ္ႀကီးကို ၁၉၂ဝ ဇြန္လ မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီကာလက အမ်ဳိးသားေက်ာင္းထြက္ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ ‘တန္း’ တစ္တန္းျဖစ္ လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ‘ဘြဳိင္းေကာက္ဋီကာႀကီး သပိတ္ႀကီး’ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္။
ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူထုႀကီးဟာ ၁၉၂၃ ဒိုင္အာခီအေရးေတာ္ပံု သခင္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီး၊ ဆရာစံ ေတာင္သူ လယ္သမားအေရးေတာ္ပံု၊ သခင္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီး ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ စစ္ၿပီး ေခတ္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ဂုိဏ္းကြဲျခင္း ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး A.S. ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး အင္အား စုမ်ားအတြင္း ဗကပ၊ အလံနီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကယား၊ A.S. ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအတြင္း တပ္ေပါင္းစုထူေထာင္လို႔မရၾကျခင္းမွာ ဗမာျပည္ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတား အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ေစတယ္။ ရန္ကုန္အစိုးရေခတ္မွာ ဗကပ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ အလံနီ၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကယားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားမစု စည္းႏိုင္ျခင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအေရးနိမ့္မႈကို ေရွး႐ႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။ ဝံသာႏုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၊ ဆရာစံသူပုန္ႀကီး၊ သခင္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆရာ စံေတာင္သူလယ္ သမားအေရးေတာ္ပံု၊ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ စစ္ၿပီးေခတ္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ ပြဲမ်ား ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲဲ႕အစည္းဟာ ၁၉ ရာစု အကုန္ ၂ဝရာစု ပထမ ၄၈ ႏွစ္(ႏွစ္ ၅ဝ) အတြင္းမွာ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္ အျခာမွာ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံဘဝကို ျပန္လည္ ရယူႏိုင္ခဲ့တယ္။ (၁၉ဝဝ-၁၉၄၈)။ ၁၉၄၈-၄၉ မွ ၁၉၈၈ ႏွစ္ ၄ဝအၾကာမွာ ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ စနစ္လမ္း ေၾကာင္းေပၚ ျပန္တက္လာခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားလက္ထဲသို႔ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္လႊဲအပ္လာခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ႀကံ့ဖြံ႕ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္လက္ထဲ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ဒီမိုကေရစီျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီဟာ တစ္ေနရာထဲမွာေနလို႔မရဘဲ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ေက်ာက္ခ်မလဲ။ ဒီခ်ဳပ္လက္ထက္မွာ ေက်ာက္ခ်မလား၊ လူမ်ဳိးစုမ်ားက ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ေနလို႔ျဖစ္မွာလား။ (၂၁)ရာစုပင္လံု Call က ဒီခ်ဳပ္ Call လား၊ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ Call လား။ (၂၁)ရာစုပင္လံုဆိုတာ ဒီခ်ဳပ္ Call လား။ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ လူမ်ဳိးစု Call လား၊ ႀကံ့ဖြံ႕တပ္က ဘယ္သူနဲ႔ ခ်ိတ္မွာလဲ။ တပ္နဲ႔ တပ္ၾသဇာရွိတဲ့ ဘယ္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္မွာလဲ။ ‘ဝ’လား။ ခ်င္း၊ ကခ်င္လား။ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ျပည္မၾသဇာႀကီးတဲ့ အစုလား။ (၂၁)ရာစုပင္လံု Call ဟာ ျပည္မဒီခ်ဳပ္တစ္ခုတည္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ပါဝါက ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မွာရွိတာ။ တပ္က ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ တြဲမွာလား၊ ခြဲမွာလား။ တပ္ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ႐ိုးေျဖာင့္တဲ့ လူမ်ဳိးစုနဲ႔ သူ႔တပ္မ်ားက ဘယ္သူနဲ႔ Co-op လုပ္မွာလဲ (၂၁) ရာစုျဖစ္စဥ္မ်ား၊ တကယ္ေရြ႕လာေရႊ႕လာမွာပဲ။ ေၾသာ္ ‘ဝ’၊ ကိုးကန္႔၊ ရွမ္းဆိုတာေတြက ဒီလိုပါလားလို႔ သိလိုက္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပၚလစီက ခ်ိန္းသြားၿပီ ျဖစ္မွာ ပါ။ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရဲ႕ တကယ့္အတြင္းသေဘာ ကို ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သိတာဟာ ျပည္မကဆိုရင္ ႀကံ့ဖြံ႕တပ္နဲ႔ ဗကပပဲရွိပါတယ္။ (၂၁) ရာစုပင္လံုဟာ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုလား။ တစ္ခုခု တကယ္ျဖစ္လာတဲ့ အခါ Strategic မဟာဗ်ဴဟာ အေရးနိမ့္မႈ Loss မျဖစ္ဖို႔ သတိျပဳႏိုင္ေလေကာင္းေလပါပဲ။ ဒီအခ်က္ ဒီပြဳိင့္ကို အေကာင္း ဆံုးဖမ္းႏိုင္တဲ့သူအစုဟာ ဗကပနဲ႔ စစ္တပ္ပါပဲ။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္ သံဟာနိမ့္ေပမဲ့ ဗမာတစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ ရင္ကိုထိေစတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေႂကြးေၾကာ္သံဟာ ဝံသာႏု အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ ခ်က္က်တဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ေႂကြးေၾကာ္သံက ၃ဝ-၅-၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီးက ပထမ ဆံုးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ေႂကြး ေၾကာ္သံက ‘သခင္မ်ဳိးေဟ့ တို႔ဗမာ’ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္တယ္။ ဒို႔ဟာသခင္ေတြ၊ ကြၽန္ေတြမဟုတ္ဘူးဆို တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕က်ဳိးေနတဲ့ အငံု႔စိတ္ကိုေျပာင္းျပန္လွန္ထားတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ပါတယ္။ သခင္အစ ဘေသာင္းကလို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ၾက ပါတယ္။ သခင္ဘေသာင္း၊ သခင္လွေဘာ္၊ ျမန္မာျပည္စာအုပ္အသင္းမွ သခင္သိမ္းေမာင္၊ ဦးအုန္းခင္ (ေျခလ်င္)တို႔ ပါဝင္ၾကပါတယ္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီးရဲ႕ ခ်က္ၾကတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံက ‘တို႔ဟာ သခင္ ေတြ ကြၽန္ေတြမဟုတ္ဘူး’ဆိုတဲ့ လႈံ႔ေဆာ္မႈဟာ ခ်က္က်တဲ့ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖစ္ပါတယ္။
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ စီးပြားရွိျခင္းသည္ အားတည္း။ စီးပြားသည္ အႀကီးဆံုးလက္နက္ တည္း။ ဓနသည္ တန္ခိုးမည္၏။ ဓနကိုရွာၾကေလာ့လို႔ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့တယ္။ သခင္လူငယ္မ်ားဟာ ဓနရွင္ အမ်ဳိးသား ေရးဝါဒ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ တို႔ဗမာဝါဒသာျဖစ္ပါတယ္။ တို႔ဗမာဝါဒဆိုတာ ျပင္းထန္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးပါပဲ။ ဝိုင္အမ္ဘီဆရာတင္ မႏၲေလးနဲ႔တိုင္ပင္ၾကၿပီး တို႔ဗမာသီခ်င္းကို ေရးစပ္ခဲ့ၾက တယ္။ ၁၉-၇-၁၉၃ဝ စေနေန႔ညမွာ သထံုေဆာင္ သဟာယနဲ႔ စာဖတ္အသင္းခန္းမမွာ တို႔ဗမာသီခ်င္းကို ပထမ ဆံုးသီဆိုတင္ဆက္ၾကပါတယ္။ တို႔ဗမာသီခ်င္းကို R.U. ႏွစ္လယ္မဂၢဇင္းမွာထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ၂ဝ-၇-၁၉၃ဝ ညေန ၅နာရီမွာ ဦးစံထြန္းတန္ ေဆာင္းသစ္ႀကီးမွာ လူထုကိုပထမဆံုးအႀကိမ္သီဆိုတင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းကို ဂီတစာဆို ဝိုင္အမ္ဘီ ဆရာတင္က အားမာန္အျပည့္နဲ႔ သီဆိုတင္ဆက္ခဲ့တယ္။ သီခ်င္းစာသားကို တစ္ရြက္တစ္ပဲ နဲ႔ေရာင္းခ်ရာ ခဏခ်င္းကုန္သြားပါတယ္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီးအတြက္ အေကာင္းဆံုးဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရး လက္နက္ ေကာင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းကို ဝိုင္အမ္ဘီဆရာတင္ကေရးစပ္ခဲ့တာပါ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မဂၢဇင္းမွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ တို႔ဗမာသီခ်င္း တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အတြက္အေကာင္းဆံုး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလက္နက္ ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
၁၉၂ဝ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သပိတ္ႀကီး၊ သခင္မ်ဳိးေဟ့ ‘တို႔ဗမာ’လို႔ ေႂကြးေၾကာ္မာန္တင္းထားတဲ့ ‘တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုးႀကီး ဆရာစံေတာင္သူလယ္သမား သူပုန္ႀကီး၊ ျမင္းခြာတစ္ခ်က္ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစရမယ္’ ဆိုတဲ့ သခင္ဗဟိန္းရဲ႕တိုက္ပြဲေခၚသံ ဆရာစံလယ္သမားသူပုန္ႀကီး အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကိုေစာင့္ ေရွာက္ဆို တဲ့ ဝံသာႏုအေရးေတာ္ပံုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံ တို႔ဟာသခင္ေတြ၊ ကြၽန္ေတြမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုးရဲ႕မာန္တင္းသံ ဒီေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ထြက္လာတဲ့ လူတန္းစား မာန္တင္းသံေတြေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ ၁၉၃၈၊ ၁၃ဝဝျပည့္အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အထြတ္တင္လိုက္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ၊ ဖဆပလအမ်ဳိးသားတပ္ေပါင္းစုႀကီးစုဖြဲ႕ျခင္း ရဲေဘာ္ (သံုး)က်ိပ္နဲ႔ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး၊ စစ္ၿပီးေခတ္လူထုတိုက္ ပြဲမ်ား ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ စစ္ၿပီးေခတ္ လယ္ေဝး လယ္ သမားသူပုန္ႀကီး၊ ၄၆ စက္ တင္ဘာအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီး၊ (ဗကပ မပါေတာ့တဲ့) ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အဂၤလိပ္ အစိုးရတို႔အၾကားက အာဏာနဲ႔ ဥစၥာဓနအေပးအယူမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ ဆိုျခင္း ၄၈လြတ္လပ္ေရး အာဏာ အာဏာအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရနဲ႔ ဖဆပလ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာခ်ဳပ္ႀကီး ေျခာက္ခုနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးအာဏာကို အေပးအယူလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ လြတ္လပ္ေရး အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီး ၈၁ရက္အၾကာမွာ ဒီကေန႔ အထိျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ကို သခင္ႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဗေဆြတို႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရတဲ့ ဗဆပလ အစိုးရက ၄၈ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာ ၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာစခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ မီးအေၾကာင္း ေပါင္းစံုနဲ႔ ေလာင္ၿမိဳက္ခဲ့တာ ဒီကေန႔အထိပါပဲ။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက (၂၁) ရာစုပင္လံု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး စစ္ရပ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနပါတယ္။ (၂၁)ရာစုပင္လံု Call ဟာ ဒီခ်ဳပ္လူ မ်ဳိးစံုအမ်ဳိးသားအင္အားစုမ်ားအၾကား ဘယ္နည္းဘယ္ပံုနဲ႔မ်ား (၁)ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ (၂)အမ်ဳိးသားဥစၥာဓန National Wealth တို႔ကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ မ်ားခန္႔ခြဲစီမံၾကမွာပါလဲ။
၁၉၂ဝ မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးက ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားအခြင့္ အာဏာ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္မႈနဲ႔ တကယ့္အာဏာရွိမႈ အမ်ဳိးသား အာဏာကို (၁)အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ (၂)လူမ်ဳိးစံုအမ်ဳိးသားအင္အားစုမ်ား၊ (၃)စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ႏိုင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား အာဏာ ခြဲေဝမႈကို ဘယ္ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔စီမံခန္႔ခြဲၾကမွာပါလဲ။
၁၉၂ဝ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးဟာ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားႏိုးၾကားတဲ့ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ရဲ႕ ပထမဆံုး ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ေခတ္သစ္ အမ်ဳိးသားပညာေရး အယူအဆကို ေပါက္ဖြားေစခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားထူေထာင္ေရး အိုက္ဒီယိုလိုဂ်ီ ဟာနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရး အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ႏိုးၾကားတဲ့ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး National Cause ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ Home Rule ရေရးဟာ ျမန္မာမ်ဳိး ခ်စ္မ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ျမန္မာ့ Home Rule ေတာင္းဆိုခ်က္ကို နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔တိုက္ခဲ့တယ္။ တူသာသင္းဂုိဏ္းက ၿဗိတိသွ်ေပးတဲ့ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြင္း ဝင္သြားၾကတယ္။ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားက တူသာသင္း လူရာမသြင္းလို႔ စာခ်ဳိးခဲ့တယ္။ ဝံသာႏု အေရးေတာ္ပံု ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘုရင္ ခံအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီေခတ္စတဲ့ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားအတြင္း ရာထူး အာဏာလစာရိကၡာနဲ႔ ျမႇဴဆြယ္မႈကိုေတာင့္မခံတဲ့သူမ်ားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဂၤလိပ္ေမြးထားခဲ့တဲ့ လစ္ဘရယ္ ဓနရွင္လူမႈအစုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူမႈအစုဟာ ၄၈ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ရတဲ့ ေခတ္အသီးသီးမွာ ဒိုင္အာခီ ၁၉၂၃ ခြဲေရး တြဲေရး ၉၁ဌာန လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ၁၉၄၆ -၄၇ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ တခ်ဳိ႕ဟာ ရာထူးအာဏာလစာတို႔နဲ႔ ျမႇဴဆြယ္ဖဲ့ထုတ္တဲ့အခါ တခ်ဳိ႕ပါသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီကေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ တခ်ဳိ႕ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္မ်ားမွာ ရထူး၊ အာဏာ၊ လစာေငြေၾကးတို႔နဲ႔ လႈပ္/ နဲ႔မႈကို မခံႏိုင္တဲ့သူတခ်ဳိ႕ဟာ အညံ့ခံတဲ့ လမ္း ေၾကာင္းေပၚကို ကိုယ္က်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ‘အႏွဲ႔ခံရလို႔’နဲ႔ သြားတဲ့သူေတြအေၾကာင္း မၾကားခ်င္အဆံုးပါပဲ။ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ ေငြေၾကးဥစၥာအာဏာ ရာထူးတို႔နဲ႔ ဂိုဏ္းခြဲမႈ ဂိုဏ္းမႈရာထူးအာဏာ သားသမီး ဟိုနားဒီနားသြား လိုမႈကစေပါက္ေစ်းေတြနဲ႔ပါ။ ဒီကေန႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးဆိုတာဟာ ဘူဇြာႏိုင္ငံေရးပါ။ လစ္ဘရယ္ဓနရွင္လူတန္း စားမွာ လူကိုလိုက္ၿပီး ေၾကးအမ်ဳိးရွိတယ္ဆိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ႏိုင္ငံေရးက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးျဖစ္တာေၾကာင့္ က်င့္ဝတ္ႏိုင္ငံေရးလို႔ ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဘူဇြာႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ေၾကးနဲ႔လုပ္ၾကတာလို႔ ေျပာၾကတာကိုၾကားဖူးပါ တယ္။ ေၾကးဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီမ်ားနဲ႔ ဆက္ေနတာပါ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာကလည္း ကိစၥလိုက္ၿပီး ေၾကးရွိတယ္ဆိုပါတယ္။
ဗမာျပည္လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ ဗီဇေကာင္းပါတယ္။ အဂၤလိပ္ထံကရတာပါ။ အဂၤလိပ္ထံကရတဲ့ ဒီမိုကေရစီက ၁၉၄၈၊ ဇန္နဝါရီ ၄ရက္ကစခဲ့တာပါ။ ဗမာက အဂၤလိပ္ကြၽန္အျဖစ္ ၁၈၂၄ ႏွစ္ကစရင္ ၁၂၄ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ ၁၉၆၂၊ မတ္လ ၂ရက္ေန႔ကစၿပီး ဗမာျပည္မွာ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီကြယ္လြန္ခဲ့တာ ၂-၃-၆၂ မွ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီကြယ္လြန္ခဲ့တာ ၂ဝ၁၇-၁၉၆၂ ၅၅ ႏွစ္ရွိၿပီ။ အခု ဗမာျပည္မွာ က်င့္သံုး ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီက အဂၤလန္ဗီဇပါတဲ့ ဒီမုိကေရစီပါ။ ၄-၁-၄၈မွာစခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီက ၂-၃-၆၂ မွာ ဒီမိုကေရစီ ကံကုန္ပါတယ္။ ဒီကေန႔တရားဝင္အတည္ျပဳထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီက တကယ့္ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံု ဒီမိုကေရစီက ဒီမိုကေရစီအတုပါ။ ၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုက အဂၤလန္ဗီဇပါ ဖြဲ႕စည္းပံု ပါ။ အခုျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုက ၇၄မွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ။ ပါတီစံုအတုဖြဲ႕စည္းပံုပါ။ အခုက်င့္ သံုးတယ္လို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုက ၇၄ဖြဲ႕စည္းပံုပါ။ ဒီခ်ဳပ္ကလဲ အေၾကာင္းေပါင္းစံုနဲ႔ ၇၄ကိုကိုင္ထားတာ ပဲလို႔ဆိုရ မွာပါ။
ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားဟာ လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ Liberal Ideology ကို အဂၤလိပ္နယ္ ခ်ဲ႕မ်ားထံမွရတာပါ။ အဂၤလိပ္က ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ ၁၉၂၃ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၁၉၃၅၊ ၉၁ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာ ဘုရင္ခံအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၁၉၄၇ ခု ဖြဲ႕စည္းပံု မ်ားနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးစာခ်ဳပ္ႀကီး ေျခာက္ခုကို အေျချပဳထားတဲ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မ်ားနဲ႔ ဗမာကို လစ္ဘရယ္ဇာတ္သြင္းခဲ့တာပါ။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားက ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို (၁)၁၉၂၃ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ (၂)၉၁ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၊ (၃) ၄၆ဘုရင္ခံအတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ (၄) ၄၇ ပထမဖြဲ႕စည္းပံုအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားနဲ႔ ဂိုဏ္းခြဲခဲ့တဲ့အတြက္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၁၉၂၃ ခြဲေရးတြဲေရး ၉၁ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၁၉၃၅ ၄၆ဘုရင္ခံ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားနဲ႔ ထိုးခြဲခဲ့တဲ့အတြက္ လက္ေဝခံဓနရွင္မ်ား Comprado Bourgeoisie မ်ားက ရာထူးအာဏာလစာရိကၡာ၊ ဘြဲ႕အမည္ အရည္မ်ားရယူခဲ့တာေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား ဂိုဏ္းကြဲခဲ့ရပါတယ္။ မ်ဳိးခ်စ္လက္ယာဂိုဏ္းက ဗကပကို ၁၁-၁ဝ-၄၆မွာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒သခင္ေအာင္ဆန္းက သူတစ္ဦးတည္းရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွထုတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉မွာ ဖဆပလၾကား ျဖတ္အစိုးရလုပ္ႀကံခံရၿပီး သခင္ႏုဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ သခင္ႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဗေဆြ၊ (ကကခ်ဳပ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းတို႔ ၄ဦးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ ၄၈ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့တာလို႔ မွတ္တမ္းမ်ားမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၁၉၄၈-၅၈ ဖဆပလအစိုးရ ၅၈ ဇြန္၊ သခင္ႏု၊ ဖဆပလသန္႔ရွင္းအစိုးရ ပထစ သခင္ႏုအစိုးရ၊ ဗုိလ္ေနဝင္းအိမ္ေစာင့္ အစိုးရ၊ ၆၂ မဆလစစ္အစိုးရ၊ ၈၉ ဗိုလ္ေစာ ေမာင္စစ္အစိုးရ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ နအဖ အစိုးရ၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႕ အစိုးရစတဲ့ အရပ္သားစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အစိုးရအားလံုးဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ (၁)အျပဳတ္တိုက္ေရး၊ (၂) ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးစံုနဲ႔လက္နက္ခ်ေရး၊ အညံ့ခံေရး၊ အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးပါပဲ။ ဒီကေန႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ေကာ (၂၁)ရာစုပင္လံု ေၾကြးေၾကာ္ထားေပမဲ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ လူမ်ဳိးစံုေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕နဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲကလည္း ဆက္ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ တပ္ကလည္း သူ႔သေဘာနဲ႔သူပဲဆိုရင္ တပ္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအၾကားဆက္ဆံ ေရးကဘာလဲ။ ဘုရားကားေအာက္ ေမ်ာက္ကားအထက္လား။
လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ၄၂ႏွစ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ၁၉၂ဝ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ ပထမဆံုး ဒီသပိတ္ႀကီးဟာ ဝံသာႏုအေရးေတာ္ပံုႀကီး နဲ႔ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းၿပီး၊ ပထမျမန္မာ့တပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္တဲ့ GCBA အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကိုေပၚထြန္းလာေစခဲ့တယ္။ ၁၉၃ဝ ေမလအတြင္းမွာ တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုးႀကီးကို သခင္ဘြဲ႕ခံတကၠသိုလ္ပညာ တတ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ တို႔ဟာ သခင္ေတြ၊ ကြၽန္ေတြမဟုတ္ဘူး။ သခင္မ်ဳိးေဟ့ တို႔ဗမာဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံဟာ ျမန္မာမ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ကို ဦးေမာ့လာေစခဲ့တယ္။ တို႔ဗမာသီခ်င္းဟာ အဲဒီကာလက က်ဳိးေနတဲ့ ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကို တံခြန္ထူေပးခဲ့တယ္။ သခင္ႏုဟာ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားထိခိုက္ေစတဲ့ ေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳမႈ၊ တကသ အမႈေဆာင္ အိုးေဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာကိုေအာင္ဆန္းက သူတာဝန္ခံထုတ္ေဝတဲ့ အိုးေဝမဂၢဇင္းမွာပါတဲ့ ငရဲေခြးႀကီးလြတ္ေနၿပီဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးဟာ တကၠသိုလ္အာဏာ ပိုင္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ကိုသေရာ္တဲ့စာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရးသူကိုေဖာ္ထုတ္ေပး ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ တကသဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ သခင္ႏုနဲ႔ အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔ကို ေက်ာင္းထုတ္ပစ္လိုက္တဲ့အတြက္ ၁၉၃၆ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၅-၂-၁၉၃၆ ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား ၇ဝဝေက်ာ္ပါ ေက်ာင္းသားမ်ားစုစည္းၿပီး သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာရွိတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ သပိတ္ စခန္းကို ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ ေပၚမွာ ဖြင့္လိုက္ၾကတယ္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးမ်ားက ဗဟိုေက်ာင္းသား သပိတ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၅ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားရာေထာင္ခ်ီၿပီး သပိတ္ထဲပါခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရရင္ဆက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၾက တယ္ဆိုပါတယ္။ ဒီသပိတ္ႀကီးရဲ႕ ႏိုးၾကားမႈနဲ႔ The All Burma Students’ Union ကို စုဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (၁၅-၂-၃၆)။
ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးမွာ The All Burma Federation of Students’ Union ‘ဗမာတစ္ႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၅-၂-၃၆ မွာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ ဒီ ၁၉၅၁ ႏွစ္ထဲမွာ ARUS All Rangoon Students’ Union ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကိုပါ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ တိုးတက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအင္အားစု The Rangoon University Students’ Progresive Force ဆိုတာရွိလာပါတယ္။ တိုးတက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အင္အားစုလို႔ သံုးႏႈန္းပါတယ္။ အမ်ားၾကားမွာ တိုးတက္လို႔ေခၚပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာ ဖဆပလအစိုးရက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီး ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ The Democratic Students’ Oraganisation ‘D.S.O.’ ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားအင္အားစုလည္းရွိလာပါတယ္။ ဝန္ႀကီး ဝန္ကေလးမ်ားနဲ႔ အစိုးရ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ တည္ၿမဲဖဆပလရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကစုဖြဲ႕ထား တာပါ။ လက္ဝဲဂုိဏ္းေက်ာင္းသားဆိုသူမ်ားကို တကၠသိုလ္ကေမာင္းထုတ္ဖို႔ပါတဲ့။ ၁၉၅၃ တကသေရြးေကာက္ပြဲ မွာ DSO မ်ားက မဲ႐ံုအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းၿပီးမဲခိုးလို႔ တကသေရြးေကာက္ပြဲပ်က္သြားပါတယ္။ ၁၉၅၃ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းတစ္လပိတ္ရက္ကို စာသင္ခ်ိန္နည္းလို႔ဆိုၿပီး ဖဆပလအစိုးရက ၁၅ရက္ပဲ ေက်ာင္းပိတ္ ဖို႔လုပ္လာတာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းတစ္လပိတ္ေရး ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တယ္။ အင္းဝ ေဆာင္သပိတ္စခန္းကို ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဒုဝန္ႀကီး၊ မစၥတာရာရွစ္၊ တကသဥကၠ႒ေဟာင္းကိုယ္တိုင္ပါၿပီး အင္းဝ ေဆာင္သပိတ္စခန္းကို မ်က္ရည္ယိုဗံုး၊ အားျပင္းတဲ့မီးသတ္ပိုက္မ်ားနဲ႔ပက္ၿပီး ၿဖိဳခြဲေခ်မႈန္းခဲ့တယ္။ ေက်ာင္း သားမ်ား ရာခ်ီၿပီး အေဆာင္မွထုတ္၊ ေက်ာင္းမွ ႏွစ္အကန္႔အသတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ တယ္။ အေဆာင္ေနခြင့္မေပးဘဲထားခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကေပးတဲ့ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကို သခင္ႏု ဖဆပလအစိုးရက ကန္႔သတ္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားရာခ်ီၿပီး အေဆာင္ေနခြင့္ ေက်ာင္းေနခြင့္ပိတ္ဆို႔ခံခဲ့ၾကရ ပါတယ္။
သခင္ႏုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကာလမ်ားအတြင္းမွာ ၁၉၅၆ သတၱမတန္းစာေမးပြဲမွာ ဘာသာစံုေမး ခြန္းေပါက္ၾကားမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲမွာ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ဟယ္ရီတန္ အသက္ေပးခဲ့ရတယ္။ ၁၉၅၆ ေအာက္တိုဘာထဲမွာ သခင္ႏုဖဆပလအစိုးရက ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ေက်ာင္းပရိဝုဏ္ထဲမွာ မရွိရလို႔ သခင္ႏု ဖဆပလအစိုးရက ဖိႏွိပ္လာတဲ့အတြက္ တစ္ျပည္လံုးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားက သမဂၢပိတ္ပင္မႈဆန္႔ က်င္ေရး တိုက္ပြဲဆင္ခဲ့လို႔ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္ သမဂၢမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ရာခ်ီၿပီး ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ၾကရတယ္။
၁၉၆ဝ-၆၁ မွာ တန္းခြဲတန္းခ်တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ၁၉၆ဝ-၆၁ မွာ ၁ဝတန္းမေအာင္သူ ၉တန္း ဆင္းရမယ္ဆိုတာေၾကာင့္ ထိုင္ေနရင္း တစ္တန္းက် တစ္တန္းအခ်ခံရတာေၾကာင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား က ဆင္ႏႊဲတဲ့ ‘တန္းခြဲတန္းခ် ဖ်က္သိမ္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား’ ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။
၁၉၅၉ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ပညာေရးႏွီးေႏွာဖ လွယ္ပြဲႀကီး က်င္းပခဲ့တယ္။ စာတမ္းေပါင္း ၁၇ေစာင္တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုက တည္ခင္း တဲ့ ညစာစားပြဲမွာ ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ တင္သြင္းတဲ့ စာတမ္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုထံေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာ ေရးဟာ Popular အမ်ားအတြက္ျဖစ္ရမယ္။ 1. National အမ်ဳိးသားလကၡဏာရွိရမယ္။ 2. Scientific သိပၸံနည္း က်ရမယ္။ 3.Popular ျဖစ္ရမယ္ အမ်ားေတာင္းဆိုတာရွိရမယ္။ Freedom ရွိရမယ္။ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိရ မယ္။ စစ္တမ္းဖိုင္တြဲကို ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုထံလႊဲ အပ္ခဲ့တယ္။
၁၉၂၃ -၅၄ ခုႏွစ္မွာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ ကုကၠဳိင္း ကေဝဠဳဝန္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမွာ က်င္းပခဲ့တယ္။ ညီလာခံက အစ္ကိုေက်ာင္းသားသမဂၢႀကီးမ်ားက ဆင္ႏႊဲတဲ့ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္း တစ္လပိတ္ေရး တရားမွ်တတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးတာ ေက်ာင္းမွ ထုတ္တာကိုကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတုတၴကြန္ဂရက္ကို တကသ မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီး ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၊ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးထြန္းတင္၊ ဆရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာဆင္ဖိုးနဲ႔ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားပါဝင္ၾကတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ႀကီးက IPCT က ျပည္တြင္းစစ္ပြဲကို သူမနာကိုယ္မနာတဲ့နည္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကဖို႔ ပန္ၾကားေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ၾကတာကိုေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၆၃၊ ဇြန္လအတြင္း မဆလတပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ေတြ႕ဆံုၾကရာမွာလည္း တရားမွ်တတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တစ္ေနရာ တည္းမွာ စုေပးရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေတာင္းဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ၁၄-၁၁-၆၃ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားပါ တယ္။ အဲဒီေန႔က ဆူးေလဘုရား ၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမ၊ ဗႏၶဳလပန္းၿခံ သံုးပြင့္ဆိုင္ေနရာ မွာ လူထု သံုးသိန္းေက်ာ္ပါတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခာက္ ခ႐ိုင္လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးဆႏၵျပ က်င္းပေနတာပါ။
၁၉၆၃ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ မွာ မဆလစစ္ အစိုးရနဲ႔ ဗကပအပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားနဲ႔ မဆလစစ္ အစိုးရတို႔ ၆၃ ဇြန္-ဇူလိုင္လဆန္းရက္မ်ားအတြင္းမွာ က်င္းပခဲ့ၾကတဲ့ ၆၃ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ မ်ားပ်က္ျပားသြားခဲ့ရတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ပ်က္ျပားသြား ရတဲ့ေန႔ ညဥ့္ဦး ၆နာရီကစၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးဟာ Reign of terror အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာဝါသ တစ္ခုေအာက္ကို က်ေရာက္သြားခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ရက္ေန႔ ညတစ္ညလံုးမွာ ရန္ကုန္မွာစၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိရွိသမွ် လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏိုးၾကားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အနည္းဆံုးလူ ၃ဝဝဝ ေလာက္ကို တစ္ျပည္လံုးမွာ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္ဆိုပါတယ္။ ဒီဖမ္းဆီးမႈႀကီးအတြင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ပမညတနဲ႔ လက္ဝဲ ႏြြယ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားအားလံုးကို အဲဒီ ၁၄၊ ၁၁ ညမွစၿပီး တစ္ျပည္လံုးတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ႏိုးၾကားတက္ၾကြတဲ့ လူ ၃ဝဝဝ အနည္းဆံုးအဖမ္းခံၾကရတယ္လို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက သတင္း မ်ားေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ၆၂-မတ္လ အာဏာသိမ္းပြဲနဲ႔ မဆလလမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံ၊ ဇူလိုင္ ၇ရက္ ေက်ာင္းသားသတ္ ျဖတ္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ မဆလစစ္ အစိုးရကို ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ ေမာင္၊ ဦးဘၿငိမ္ (ၿငိမ္းမဟုတ္) ဦးေအာင္ ဘန္း၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ အျဖဴ/အဝါမ်ား၊ မလညပမ်ားစတဲ့ ဥပေဒတြင္း မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ား၊ Legal Marxists ဟာ ၆၂ မဆလအာဏာသိမ္းပြဲနဲ႔ ဇူလိုင္ ၇ရက္ေက်ာင္းသား သတ္ျဖတ္မႈႀကီးကို ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ ပမညတ၊ မလညပမ်ား အားလံုးက ဗကပေၾကာင့္ Peace Talks ပ်က္ျပား ရတာျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဇူလိုင္ ၇ရက္ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံုဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ကိုဆန္႔က်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက မလညပ၊ ပမညတစတဲ့ ဥပေဒတြင္း မာ့က္စ္ဝါဒီႀကီးမ်ားကို ေငြသံုးေသာင္း၊ ဂ်ပန္ကားေလးဘီးတစ္စီး၊ ကပစ ထုတ္ T.V. တစ္လံုး၊ တစ္လကိုအနည္းဆံုး ေငြ ၃ဝဝဝ ဝင္တဲ့ကုန္ဝယ္စာအုပ္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္လက္မွတ္တစ္ခု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တယ္။ ဇူလိုင္ ၇ရက္သတ္ျဖတ္မႈ တကသကို မိုင္းခြဲမႈစတဲ့ ဖက္ဆစ္အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၊ ဦးထြန္းတင္စတဲ့ လူႀကီးမ်ားက ဇူလိုင္သတ္ျဖတ္မႈတကသ အေဆာက္ အအံုအေဟာင္းနဲ႔ အသစ္တို႔ကိုပါၿဖိဳဖ်က္မႈစတဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တကသ၊ တပ္ဦး၊ ေက်ာင္းသားအခြင့္ အေရးကာကြယ္မႈေကာ္မတီ၊ သဟာယနဲ႔ စာဖတ္အသင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ R.U. အႏုပညာအသင္းႀကီးက မဆလစစ္အစိုးရရဲ႕ ဖက္ဆစ္အျပဳအမူမ်ားအတြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဥကၠ႒လုပ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ဥကၠ႒လုပ္တဲ့ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဂါပကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕က ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဥကၠ႒လုပ္တဲ့ I.P.C. ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕က လူမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းျပည္ ရဲ႕မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ၿပီး သူမနာကိုယ္မသာတဲ့နည္းနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၾကဖို႔ ဆရာႀကီးနဲ႔အဖြဲ႕က အားလံုး ကိုေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၁၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ရက္ေန႔မွာ သိန္းခ်ီတဲ့ ေျခာက္ခ႐ိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပလူထုဟာ ညေန ၄နာရီမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ ဆူးေလေစတီေတာ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ဧရိယာ အတြင္းမွာ ပဲခူး၊ ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ ေမွာ္ဘီ၊ ဧရာဝတီ၊ မအူပင္၊ ဟံသာဝတီစတဲ့ ခ႐ိုင္မ်ားမွ သိန္းခ်ီတဲ့ လူထုဟာ ဆူးေလေစတီေတာ္ရဲ႕ ပရိဝုဏ္အတြင္း သိန္းခ်ီတဲ့ ေျခာက္ခ႐ိုင္လူထုဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵကို ေခြၽးသံတ ရႊဲရႊဲနဲ႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
၁၄-၁၁-၆၃ ရက္ေန႔ ဒီဘိတ္မွာ မဆလတပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက က်ဳပ္က ေအးေအးေဆးေဆး ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔စကားစျမည္ ေျပာၾကၿပီး စစ္ရပ္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တာ။ ခုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔က က်ဳပ္တို႔ကို လူထုနဲ႔ဆိုင္ေပးတာေပါ့။ ေကာင္းပါတယ္။ က်ဳပ္ေဆြးေႏြးပြဲရပ္လိုက္ၿပီ’လို႔ေျပာၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဒိုင္ယာေလာ့ အခန္းထဲက ထြက္သြားပါတယ္တဲ့။ ပံုျပင္ ေလးက ဒါပါပဲ။ ၁၉၄၈ ကစခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ အခု (၂၁)ရာစု ပင္လံုနဲ႔ေတြ႕ၾကရျပန္ပါၿပီ။ ပံုျပင္ေလးက ဘယ္နည္းဘယ္ပံုနဲ႔မ်ား ေရႊဖလားႏႈတ္ခမ္းသပ္ရမွာပါလဲ။ ၁၉၂ဝ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သပိတ္ႀကီး ႏွစ္တစ္ရာ (၉၇ႏွစ္) နီးလာပါၿပီ။ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ထားစရာေနရာတစ္ခုခုေတာ့ ရွိေကာင္းပါရဲ႕လို႔ ဆိုရပါေတာ့မယ္။

ေအာင္သာပီသံုးလံုး