ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈႈမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒ

 

၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ပင္လံုညီလာခံ၌ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔မွ ဗမာျပည္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍အခ်ဳပ္အျခာကင္းစင္ၿပီးလြတ္လပ္သည့္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုထူေထာင္သြားရန္ႏွင့္ ၁ဝႏွစ္ တိတိ လက္တြဲကာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိလာခဲ့ပါက ခြဲထြက္ခြင့္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတစ္ႏွစ္အၾကာမွာတင္ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္မရရွိျခင္းႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ဘက္မွ မေက်မလည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုစတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွအေျခတည္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ယေန႔တိုင္ မၿပီးဆံုးႏိုင္ဘဲရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထို တိုက္ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရာခ်ီေသာျပည္သူမ်ားပိတ္မိလ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈပြဲမ်ား၊ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရးေတာင္းဆို ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာရြတ္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါဆႏၵျပမႈမ်ားကို အစိုးရက တရားစြဲဆို ထားရေသာအမႈအေရအတြက္မွာ တစ္လအတြင္း ၁၅ မႈအထိရွိလာၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၄၇ ဦး တရားရင္ ဆိုင္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအမႈမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ခုနစ္မႈ၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ သံုးမႈ၊ ပဲခူတိုင္းတြင္ သံုးမႈႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္မႈတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(အသံ) ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေမလ ၁၂ရက္က တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုတည္း မွာတင္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္ ၁၇ဦး တရားစြဲဆိုခံထားရသည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲအတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအတိုင္းႀကိဳတင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၏ ၁၄.၁ဝ.၂ဝ၁၇ ရက္စြဲပါအမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူခရီးသြား လာမႈအေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း စိတ္ၿငိဳျငင္ေစျခင္း၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ နစ္နာေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္းအျပင္ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကအေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ(ၿငိမ္းစုစီကို) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အ တည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒရွိ ပုဒ္မ ၂၇ (ခ)တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုထုတ္ ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုပုဒ္မကိုထည့္ သြင္းေရး ဆြဲထားျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို လိုအပ္သလိုကန္႔သတ္တားျမစ္ပိုင္ခြင့္အား ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား အလံုးစံုေပးအပ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တုန္းက ယင္း ပုဒ္မကိုပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ ေတာ္ဘက္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ားသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ပုဒ္မ၂၇(ခ)အရထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳဘဲတရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီ တန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ျပည္သူတို႔လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ တြက္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္လာပါက အလြယ္တကူ တားျမစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ဥပေဒကေပးအပ္ထား ျခင္းသည္ဒီမိုကေရစီအမည္ခံေသာအစိုးရအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးဟုေၾကြး ေၾကာ္ကာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစြဲအေရးယူခံရသည့္ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ထပ္မံျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

ယခုလႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္(မူၾကမ္း)သည္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုပိုမိုတင္း က်ပ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္(မူၾကမ္း)ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေဝဖန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတည္ရွိဆဲ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒတြင္ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝေပးထားေသာပုဒ္မ ၂၇ကိုပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ ရာတြင္အသံုးျပဳမည့္ အလံ၊ ပိုစတာ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ ပါဝင္မည့္လူဦးေရအေရအတြက္စသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံ ျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္လာမည့္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္ေျမခံရဲစခန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးတင္ျပရန္လို အပ္ျခင္းႏွင့္ ေရွာင္တခင္ျဖစ္ေပၚလာေသာစုေဝးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ျခင္းတို႔ကိုျပင္ ဆင္ရန္ အဓိကလိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္တာေမြၿမိဳ႕နယ္ဆႏၵျပပြဲကိုၿဖိဳခြဲရာတြင္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္သိႏိုင္သည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲကိုလာေရာက္ဟန္႔တားေသာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူတို႔ၾကားလူစုခြဲရန္သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး စတင္လူစုခြဲထြက္ခြာေနခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကအင္အားသံုးၿဖိဳခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ဆႏၵျပသူမ်ားကိုဖမ္းဆီးရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ အမ်ဳိးသား ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အမည္ခံထားေသာလူတစ္စုက ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ ျခင္းကိုတာဝန္ရွိသူမ်ားကခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲအားၿဖိဳခြဲ ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္တာဝန္ရွိသူကို အစိုးရကစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္လိုအပ္ေပသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ ယခင္ကစစ္အစိုးရက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို ‘ေမ့ေဖ်ာက္မရႏိုင္ေပမဲ့ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့သည္’ ဆိုသည့္ အဆင့္သာျဖစ္သင့္သည္။ ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းက်ဴးလြန္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္ကက်ဴးလြန္ သည္ျဖစ္ေစ၊ အရပ္သားအစိုးရဘက္ကက်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္အေရးယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရာတြင္လည္း ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူၿပီး ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အ ေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ေမာင္ေဆာင္းခ