ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား

 

ဗမာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္အစကို ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းခံ ၂မ်ဳိးျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး (တခ်ဳိ႕က ခုခံစစ္ဟုသံုးသည္)မ်ား ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၀ါဒေရးရာႏွင့္ တန္းတူခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (ဖက္ဒရယ္ေရးရာ)မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၀ါဒေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခုခံစစ္ (ေတာ္လွန္ေရး)မ်ားက ထိုအခ်ိန္က အာဏာရ အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေၾကာင့္ အတိုက္အခံပါတီကို  ေတာထဲ ေမာင္းခ် (အတင္းလိုက္ဖမ္း)ရာမွ ေပၚလာ ခဲ့သည္ဟု ေျပာ၍ရၿပီး ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ခုခံစစ္(ေတာ္လွန္ေရး)မ်ားကေတာ့ အာဏာ =ရအစိုးရ၏ ပင္လံုကတိက၀တ္ကိုခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ဥေပက္ၡာ ျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚလာခဲ့ရ သည္ဟု ေယဘုယ်ေျပာ၍ ရသည္။

ယခု ၂၀၂၀ မတ္လတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ က ႏွစ္ေပါင္း ၇၂ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေပၚေစခဲ့ေသာ သမိုင္းတရားခံမ်ားလည္း မရွိၾက၊ ကြယ္လြန္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္က ဆက္၍ ရွိေနတုန္း။ ၀ါဒေရးရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စစ္ပြဲမ်ားက လတ္တေလာကာလတြင္ မရွိ ေတာ့ဟု ေျပာ၍ရေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္ပြဲမ်ားက ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေနတုန္းရွိေသးသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ရပ္သြားလိုက္၊ ျပန္စ လိုက္ႏွင့္ ေရွ႕သို႔မေရာက္သည့္ အေျခအေန ကို ေတြ႕ေနရသည္။ ၿပီးေတာ့ အားလံုးပါ၀င္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အခင္းအက်င္းကို လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မေတြ႕ရ၊ မျမင္ရ ေသးေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္း မႈျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ျမင္ေနရေသးသည္။

ဤအေျခအေနေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ ေနရသလဲဆိုသည့္ကိစ္ၥကို အေၾကာင္းရွာ၍ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးဖို႔ မရည္ရြယ္ ေသာ္လည္း လက္ရွိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခံေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေနၾကေသာ ဘက္သံုးဖက္မွ တာ၀န္ ရွိၾကသူမ်ားအေပၚတြင္ ေမးစရာ ေမးခြန္း မ်ားေတာ့ရွိသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားက ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။ ေမးစရာေမးခြန္းမ်ားက ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံု (ဘက္ေပါင္းစံု)တြင္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ေမးခြန္းမ်ားကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သေဘာထား ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႀကိဳ တင္အသိေပးခ်င္ပါသည္။

ေမးထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားက ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ၏ အဆက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံ ထားႏုိင္ပါၿပီလား။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္း ျဖင့္ ေျဖရွင္းခြင့္မရွိ (ဥပမာ-BCP)၊ ေျဖရွင္း ခြင့္မရ (ဥပမာ-တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ ေရး အဖြဲ႕မ်ား)၊ ေျဖရွင္း၍မရေသာေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားေပၚခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္၇၀၀န္းက်င္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ ဖက္ အျပဳတ္မတိုက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေရးဘက္သို႔ ဦးလွည့္လာသည္။

တကယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကပါ့မလား၊ တကယ္ေျဖရွင္းခ်င္ၾကပါရဲ႕လား ဟူေသာ ေမးခြန္းကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ ၀င္စားသူအားလံုး၏ ရင္ထဲတြင္ရွိေနၾကၿပီး သိခ်င္ေနၾကေသာ ေမးခြန္းလည္းျဖစ္သည္။

 

၂။ ေဆြးေႏြးဖက္ေတြ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကို တကယ္လိုခ်င္စိတ္ ရွိေနၾကၿပီလား။

၁၉၄၈ ကတည္းကစျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မွသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၾကားကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တစ္ဖြဲ႕ ခ်င္းစီႏွင့္ေရာ၊ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားလုပ္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေပါင္း အေတာ္ မ်ားမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ၁၉၆၃၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္တြင္လုပ္ ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ သည္ အတိတ္သမိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုးပြဲဟု ေျပာ၍ရသည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္ ေသာေၾကာင့္ မရခဲ့ျခင္းဟုပင္ေျပာရပါမည္။ ဤႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံ ေရးမ်က္လွည့္ျပပြဲမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်က္ လွည့္ျပပြဲမ်ားရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို သမိုင္းေလ့ လာဖူးသူတိုင္းသိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤေမးခြန္းမ်ဳိးေပၚ လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကို တကယ္ပဲ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ၊ စြဲစြဲလမ္းလမ္း လိုခ်င္စိတ္ေတြက ထက္သန္ျပင္းျပေနၾက ပါၿပီလားဟု။

 

၃။ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားၾကားတြင္ အျပန္ အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါ ၿပီလား။

ရန္ဘက္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားၾကားတြင္ ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ ခက္ခဲ မွန္း၊ အခ်ိန္ယူရမွန္း၊ ၾကာတတ္မွန္းသေဘာ ေပါက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာသလိုလုပ္မည့္ သူဟု၊ ေပးထားေသာကတိကို ေစာင့္ထိန္း တတ္သူဟု အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္၊ ယံုၾကည္လာႏိုင္ၾကမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္တတ္ေလ့ရွိပါ သည္။ ဤအတြက္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ျခင္း (Formal Dialogues)ေရာ၊ လိုအပ္ လွ်င္ လိုအပ္သလိုၾကားေပါက္ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးျခင္း (informal Dialogues) ပါ ျပဳလုပ္ ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ဘက္ႏွစ္ဖက္ (သံုးဖက္လည္းျဖစ္မည္) ၾကားတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်ိန္ အႀကိမ္ အေရအတြက္မ်ားလာေလေလ၊ ေဆြးေႏြး ဖက္ အခ်င္ခ်င္းၾကားတြင္ နားလည္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေလေလ ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈမ်ားပါ တိုး တက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေလေလ ျဖစ္ေလ့ရွိ သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ယံုၾကည္မႈေတြ အျပန္အလွန္ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းက ေျဖာင့္တန္းလိမ့္မည္ ဟု ယူဆပါသည္။ ယံုၾကည္မွ ခ်စ္ၾကည္၊ ခ်စ္ၾကည္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္မဟုတ္ေလာ။

 

၄။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္ရွိေနၿပီလား။

ႏွစ္၇၀ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုခ်ဳပ္ၿငိမ္း ဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ စိတ္ကူးရမွ၊ ထူးျခားေသာ ကိစ္ၥေပၚလာမွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိးကို ထလုပ္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရည္ မွန္းခ်က္တိုးတက္ေအာင္၊ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ေအာင္၊ ေကာင္းသည့္ဘက္သို႔ ပို၍ပို၍ ေရာက္လာေအာင္ အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္လာ ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (Peace Process)ကို အခ်ိန္ယူ၊ အခ်ိန္ေပး၊ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈရွိရွိျဖင့္ (တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္ျဖင့္) လုပ္ေနႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေနသူသည္ အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး တာ၀န္ခံႏိုင္႐ံုသာမက ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္ႀကီးကို တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္၊ ရည္ မွန္းခ်က္အတိုင္း နီးကပ္လာသည္ထက္ နီး ကပ္ေအာင္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရွာ ေဖြႏိုင္ စြမ္းရွိသူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုသည္။

ဤအေျခအေနမ်ဳိး ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆို လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံကာ လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္ထဲတြင္ အခ်ိန္ေပးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ သီးျခားယႏ္ၲရားေကာင္း ေကာင္းရွိေနဖို႔ လိုအပ္သည္။ ဤယႏ္ၲရားမ်ဳိး တြင္ စိတ္၀င္စားၿပီး ကၽြမ္းက်င္ကာ၊ လိုအပ္ လွ်င္လိုအပ္သလို လႈပ္ရွားသြားလာ၊ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သင့္သည္။ ဤယႏ္ၲရားကို တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊ တခ်ဳိ႕လူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္တြင္ “၀န္ႀကီးဌာန”ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ထို၀န္ႀကီးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံႏိုင္စြမ္းရွိသူလည္း ျဖစ္ရပါလိမ့္ မည္။

 

၅။ ေဆြးေႏြးေနၾကခ်ိန္တြင္ အေလွ်ာ့ အတင္းလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးရွိၾကရဲ႕လား။

ျပည္တြင္းစစ္ အစပိုင္းကာလသည္ ႏိုင္ငံေရးမေျပလည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လည္း စစ္ပြဲကာလရွည္ၾကာေသာအခါ ေနာက္ထပ္ျပႆနာသစ္မ်ားက တစ္ခုၿပီး တစ္ခုေပၚလာသည္။ ထိုျပႆနာသစ္မ်ား ထဲတြင္ လူမ်ဳိးေရးအရ အမုန္းမ်ား၊ အၿငိဳး အေတးမ်ား၊ အာဃာမ်ားအျပင္ စစ္ပြဲသက္ တမ္းရွည္ႀကီးထဲတြင္ စစ္ေဘးဒုက္ၡသည္ (IDP)ကိစ္ၥ၊ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား (ရြာမ်ား)၏ ေျမယာပိုင္ ဆိုင္မႈကိစ္ၥ၊ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားက တိုးခ်ဲ႕ေန ရာယူထားေသာ နယ္ေျမကိစ္ၥမ်ဳိးအပါအ၀င္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားက တျဖည္း ျဖည္း တိုးပြားမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ဤလိုကိစ္ၥမ်ဳိးေတြကို ေဆြးေႏြးဖက္ မ်ားၾကားတြင္ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ကာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရသည့္အခါ ေဆြး ေႏြးဖက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္လာသည္။ မူကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ အေျခအေန မ်ဳိးထက္ မွန္ကန္မွ်တၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားထားတတ္ေသာ ေဆြးေႏြးဖက္ေကာင္း ေတြျဖစ္မွ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ NCA တြင္ အေျခခံ မူအျဖစ္ အားလံုးက သေဘာတူလက္ခံထား ၿပီးသားျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ကိစ္ၥ (တန္းတူ ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္)ေပၚတြင္ ထပ္မံ ေစ်းဆစ္တာမ်ဳိး၊ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ဖို႔ မလိုအပ္ေသာ္လည္း တျခား ျပႆနာမ်ားတြင္ေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ ေသာ တရားမွ်တမႈ အေျခခံေပၚမွေန၍ အေလွ်ာ့အတင္း (ညိႇႏႈိင္းမႈ)ရွိဖို႔ေတာ့ လို အပ္သည္။

စစ္ပြဲသဘာ၀တြင္ သူျပဳတ္ကိုယ္ျပဳတ္ (သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္)တိုက္ၾကေလ့ရွိရာ ကိုယ့္ ဘက္ျခမ္းမွ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းေအာင္စိတ္ (အႏိုင္ရယူလိုစိတ္)ျဖင့္ တိုက္ခဲ့ၾကေလ့ရွိ ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲတြင္ ေတာ့ သူလည္း ၅၀၊ ကိုယ္လည္း ၅၀ရာခိုင္ ႏႈန္း အေျခခံေပၚတြင္ရပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ရင္း အေျဖရွာၾကရသည့္ သဘာ၀ရွိသည္။ ဤအခါတြင္ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ရလဒ္ထြက္လာဖို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေလွ်ာ့အတင္းေတြက မျဖစ္မေနလုပ္ရ ေလ့ရွိသည္။

 

၆။ လခစားႏိုင္ငံေရးသမား စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား(ေဆြးေႏြး)ေျပာေန ၾကတာလား။

လခစား၀န္ထမ္း၏ စိတ္သဘာ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒဂုန္တာရာက ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ေရးဖူးသည္။ တစ္သက္လံုးမွာ သူ႔အေနျဖင့္ လခစား၀န္ထမ္းမလုပ္ခဲ့ဖူး သည့္အေၾကာင္းကိုေျပာရင္း လခစားသည္ သူ႔အထက္ကလူ၊ ပိုင္ရွင္၊ လခေပးထားသူ က ခိုင္းတာကိုပဲလုပ္တတ္သည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ တီထြင္ခ်င္စိတ္၊ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ခ်င္သည့္ စိတ္မ်ဳိးမရွိေၾကာင္း၊ သူ႔စိတ္ ထဲတြင္ရွိသည့္အတိုင္း လုပ္ဖို႔မ၀ံ့ရဲ(မလုပ္ရဲ) တတ္သည့္အေၾကာင္းကို ေရးခဲ့ဖူးသည္။ ေခတ္စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ စိတ္သေဘာထားမ်ဳိး ရွိသူေတြဟု ေျပာ၍ရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လုပ္ၾက၊ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကရသူမ်ားသည္ ေခၚရင္လာ၊ ခိုင္းတာလုပ္ၿပီး အထက္ကၫႊန္ၾကားထား သည့္အတိုင္းမဟုတ္ေသာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ ထိုက္သည့္ ကိစ္ၥမ်ဳိးကိုပင္ မဆံုးျဖတ္ရဲသူ မ်ား၊ တာ၀န္မခံရဲသူမ်ား မျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ သည္။ အေမမွာသည့္ ဆန္တစ္ခြဲကို ဆန္ တစ္အိတ္ႏွင့္ မလဲရဲသူေတြ မျဖစ္ဖို႔ လိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိလာ မည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တရားေသဆုပ္ ကိုင္ၿပီး မွာထားသည့္အတိုင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္မည့္သူမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

 

၇။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ မွာ ဘံုတူညီခ်က္ရွိလာၾကၿပီလား။

ဤေမးခြန္းကေတာ့ အခ်က္ (၂)တြင္ ေမးထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္စိတ္သက္ သက္ကိုသာရည္ၫႊန္းျခင္းမဟုတ္သလို NCA ေပၚတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ တူညီေန ၾကျခင္းကိုလည္း ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

အဆင့္တစ္ခုတြင္ စစ္ပြဲေတြရပ္ဆိုင္း (ခ်ဳပ္ၿငိမ္း)သြားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚသို႔ ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးပြား ေကာင္းစားေရး၊ ဘ၀အေျခအေန တိုးတက္ ျမင့္မားလာေစေရးတို႔၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြခ်င္းမွာပါ တူညီေသာ အေျခအေနသို႔ ရွိလာ၊ ရလာ၊ ရွိေနရေနၾက ၿပီလားဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖက္ အား လံုးကို ေမးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေမးခြန္း ကိုေမးဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆ၍လည္း ျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕ လူပုဂ္ၢဳိလ္(သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ ျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္သြားခ်င္စိတ္ေတာ့ရွိသည္။ (တကယ္ ရပ္ခ်င္တာလား၊ အေျခအေနႏွင့္အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္လားဟု ထပ္မေမးေတာ့ပါ။)သို႔ေသာ္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးခ်င္စိတ္၊ လႊမ္းမိုးထိန္း ခ်ဳပ္ထားခ်င္စိတ္ကိုေတာ့ မရပ္ခ်င္တာ၊ မရပ္ႏိုင္တာမ်ဳိးေတြရွိေနၾက၊ ေတြ႕ေနျမင္ ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းက ေပၚလာ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၈။ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ လူမ်ဳိးငယ္၀ါဒကို စစ္မွန္သည့္ ျပည္ ေထာင္စုအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားလိုခ်င္စိတ္ေတြ ရွိေနၾက ၿပီလား။

ဤတိုင္းျပည္တြင္ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ျဖစ္ ေနခဲ့ေသာ၊ ျဖစ္ေနေသးေသာ သေဘာထား ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ဤေမးခြန္းကိုေမးဖို႔ လိုအပ္လာသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ၾကဖို႔ ႏိုင္ငံ ေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေနၾကခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ၊ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူလူထုပါ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးငယ္၀ါဒကို ဖယ္ ရွားႏိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒီမ်ားဘက္က တန္းတူခြင့္ အျမင္ သေဘာထားေတြကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မ်ားမွာပါ တကယ္ က်င့္သံုးႏိုင္ပါမွ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးငယ္၀ါဒကို ဖယ္ရွားေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။

“ခင္ဗ်ားမွာ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒအေတြး အေခၚေတြရွိသလား”ဟု ေမးလွ်င္ လူမ်ဳိး ႀကီးထဲပါ ေနသူအမ်ားစုက ျငင္းဆန္ၾကမည္ မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုင္ရာ သေဘာထားတြင္ ရွိရမည့္ကိစ္ၥရပ္ တစ္ခုခ်င္းအေပၚမွာ ထိုသူက ဘယ္လို႐ႈ ျမင္သလဲ၊ ဘယ္လို သေဘာထားသလဲ ဆို တာကို သူ႔တံု႔ျပန္မႈေပၚမွာ အကဲခတ္ ၾကည့္ မွသာ သူသည္လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒရွိသူ၊ သူသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးငယ္၀ါဒရွိသူ၊ သူသည္ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္၊ သူသည္ ႏြားလို တစ္ဘို႔တည္းရွိေသာလူစားမ်ဳိးဟု ျမင္ရ, သိရတာမ်ဳိး ရွိတတ္သည္။

မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုစည္းေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုထဲ တြင္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းသည္ တန္းတူခြင့္ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိလွ်င္ ထိုတိုင္းျပည္ကို ျပည္ေထာင္စုဟု သတ္မွတ္၍မရပါ။

၉။ ရွိေနသည့္ NCA ကို အေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ဘက္ သံုးဖက္စလံုးက သႏိ္ၷ႒ာန္ခ်ၿပီး သားတကယ္ရွိၾကၿပီးလား။

လက္ရွိကာလတြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေန ၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို အေျခခံအျဖစ္ထားၿပီး ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္သည္။ အေျခခံအျဖစ္ က်င့္သံုးေနေသာ NCA သည္ပင္လွ်င္ေဆြး ေႏြးၾကသည့္ စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ တိုးျဖည့္ သေဘာတူရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ထပ္ေလာင္း ၿပီး အျပန္အလွန္ အာမခံခ်က္ယူရဦးမွာ ေတြက ေပၚလာ၊ ေတြ႕လာႏိုင္ပါေသးသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ဆို႔ရပ္ဆိုင္း သြားေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ “ခြဲမထြက္ေရး”ကိစ္ၥသည္ NCA အခန္း (၁)က တြင္ပါရွိၿပီးေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖစ္သည့္ “ဒို႔တာ၀န္အေရး (၃)ပါး”ႏွင့္ပင္ ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္ေနပါသည္။

“တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္”ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA အခန္း-(၁)(ဂ)တြင္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုင္ ရာ ကိစ္ၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို တိုင္းရင္း သားတပ္ေတြႏွင့္ ဘယ္လိုပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း ၾကမလဲ။ High Command ဟုဆိုေသာ ဗဟို အမိန္႔ေပးအဖြဲ႕လိုေနရာမ်ဳိးတြင္ ဘယ္လို စုဖြဲ႕ၾကမလဲ။ ေရရွည္အတြက္ တရားမွ်တၿပီး သမာသမတ္ က်ေသာေပါင္းစပ္စုစည္းမႈကို ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ဆိုသည္ေတြက အခ်ိန္ ယူၿပီး ညိႇႏႈိင္းၾကရလိမ့္မည္ထင္သည္။ ႏိုင္ငံ ေရးအေျခခံေသာ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္ေတြမရေသးခင္၊ မၿပီးျပတ္ေသးခင္ အလ်င္စလို ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစ္ၥမဟုတ္ဟု ယူဆသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း(၇)၊ အေထြေထြ တြင္ပါရွိေသာ ပုဒ္မ ၂၇တြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပ ထားသည္။

““ဤစာခ်ဳပ္က လႊမ္းၿခံဳျခင္းမရွိေသာ ကိစ္ၥရပ္မ်ားရွိလာပါက တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ ႏွင့္ သီးျခားစီ ေဆြးေႏြး၍ စာခ်ဳပ္၏ မူမ်ား ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲျခင္းမရွိေစဘဲ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္၍ သေဘာတူညီမႈရယူႏိုင္ သည္။””

ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကလည္း တိုးျဖည့္ သေဘာတူရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ အက်ဳံး၀င္ေနလိမ့္မည္ထင္သည္။

ျပည္းတြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလာဖို႔၊ ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္လာဖို႔အတြက္ လက္ရွိေဆြးေႏြးဖက္ မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ စားပြဲ၀ိုင္းသို႔ ေရာက္မလာၾကေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကိုပါ မျဖစ္မေနပါ၀င္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေရး သည္ ဘက္ သံုးဖက္စလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိပါ သည္။ သို႔မွသာ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး”ဟူေသာ စကားလံုး၏ အသက္၀င္မႈကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီး အဓိပ္ၸာယ္ရွိ ပါလိမ့္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဘက္ သံုးဖက္မွ ေဆြးေႏြးဖက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အသီးသီးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စိတ္ရွည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ သမာသမတ္က် ေသာ အေပးအယူအေလွ်ာ့အတင္းမ်ားလုပ္ ျခင္းျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကရင္းမွာပင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ ေကာင္း စားေရးအတြက္ သႏိ္ၷ႒ာန္တကယ္ခိုင္မာ ေနၾကသည့္အဆင့္(ကာလ)အထိ ေရာက္ေန ၾကၿပီဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ေမးခဲ့သည့္ ေမးခြန္း မ်ဳိးေတြကို ေမးဖို႔လိုေတာ့မည္ မထင္ပါ။

ယခုအခါ ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္း သည္ ၇၂ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားထဲတြင္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္အား “ကမ္ၻာေပၚတြင္အရွည္ ၾကာဆံုးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနသည့္ တိုင္းျပည္””ဟု ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားတတ္ၾကမည့္ လူစားမ်ဳိးေတြ မပါ၀င္ၾကပါေစေၾကာင္း ေမတ္ၱာေရေလာင္းခ်င္ပါသည္။

၁၉၆၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလ တုန္းက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ကိုယ္ စားလွယ္ရဲေဘာ္ေဌး ေျပာခဲ့ေသာ စကားက ေတာ့ ယခုအထိမွန္ကန္ေနတုန္းပင္။ ဤ စကားကိုေဒါက္တာစိန္ျမင့္၏ စာအုပ္ (စာ-၈၆)တြင္ ဖတ္ရသည္။

“ဘယ္အစိုးရဘဲ တက္တက္၊ တကယ္ သာ တန္းတူရည္တူေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ စိတ္ထားသာ ႐ိုး႐ိုးသားသားထားရွိၾကၿပီး အေပးအယူနဲ႔ တရားမွ်တစြာလုပ္ၾကမယ္ဆို လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္ ပါတယ္” …..တဲ့။

ေနာင္ေက်ာ္

ကိုးကား

ေဒါက္တာစိန္ျမင့္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၁၉၆၃-၁၉၈၈)