ၿငိမ္းမိုးရြာေသာ ႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔ သြားရမည့္လမ္း

ယေန႔ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု၏အစသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖစ္ဆိုသည္ကို ေလ့လာဖူးသူတိုင္း သိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဟိုးယခင္ ျမန္မာဘုရင္ေတြလက္ထက္တုန္းက ထီးနန္းစိုက္ရာ ေဒမ်ားကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ ေတာင္ငူ၊ အမရပူရ၊ မႏၲေလး စသည့္ေနရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုကာလေခတ္ၿပိဳင္တြင္ မြန္တို႔၊ ရခိုင္တို႔က လည္း မင္းစဥ္မင္းဆက္မ်ားျဖင့္၊ ေနျပည္ေတာ္မ်ားျဖင့္သီးျခားစီ ရွိခဲ့သည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကယား… စသည္တို႔ကလည္း သူတို႔႐ိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ားျဖင့္ သီးျခားစီရွိခဲ့ၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အဂၤလိပ္လက္ ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္မကသီီးျခား၊ ရွမ္း, ကခ်င္, ခ်င္း ေဒသေတြကလည္း သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သီးျခားဥပေဒ) ျဖင့္ရွိခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းရန္ အေျခအေန ျဖစ္လာ ေသာအခါတြင္မွသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကၿပီး စုေပါင္းညီၫြတ္ေရးရယူကာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ဖို႔ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္။

ျပည္ေထာင္စု တကယ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလား

ယခုဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲစည္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္ မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾက သည္မွာ (၇၂)ႏွစ္ပင္ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ စကားလံုးသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အႏွစ္သာရျပည့္ဝေသာျပည္ ေထာင္စုတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးသလားဆိုသည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္သင့္တာကိုျပင္၊ ေျပာင္းသင့္တာကိုေျပာင္း၍ ျဖည့္စြက္သင့္တာကို ျဖည့္စြက္ဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ ၇၂ႏွစ္ဆိုသည္မွာ ၾကာျမင့္လွေသာကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေကာင္းလာဖို႔အတြက္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ဆိုလွ်င္ ေနာက္က်လြန္းလွၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ေနာက္မက်ေသး ပါဘူးဟု ဆိုရန္ပင္ရွိပါေတာ့သည္။ မေကာင္းေသာ ၇၂ ႏွစ္ကို ေကာင္းလာဖို႔ပင္မဟုတ္ပါလားဟု အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေပးရန္သာရွိသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကစဥ္က တိုင္းရင္း သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ဦးပါဝင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)-၁ ဦး

ရွမ္းေစာ္ဘြားႏွင့္ ရွမ္းလူထုကိုယ္စား လွယ္- ၁၄ ဦး

ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္ -၅ ဦး

ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ -၃ ဦး

တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ မြန္၊ ကရင္၊ ရခိုင္၊ ကယား… စေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အေျခခံေပၚမွရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္

၁၉၄၈၊ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ စာပိုဒ္ေပါင္း ၆ပိုဒ္ပါဝင္သည္။ စာပိုဒ္(၄)တြင္ပါရွိေသာ  မူရင္းစာသားအတိုင္းမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။

”ငါတို႔သည္တမ်ဳိးဘာသာ တစိတ္တေဒသ၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကိုမလိုလား ေက်ာသားရင္သား၊ သူ ကားငါကား ခြဲျခား ျခင္းကိုအလိုမရွိ”

ဤေရးသားခ်က္က စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ေနတုန္းပင္။ စာပိုဒ္(၅)တြင္ပါရွိေသာ စာသားေတြကိုဖတ္ၾကည့္ ပါဦး။

”ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတစ္ ဦးတေယာက္၊ တဖြဲ႔တသင္း၏ အေမြအႏွစ္ မဟုတ္”

”မည္သူတဦးတေယာက္ တဖြဲ႔တသင္း ကခ်ဳပ္ကိုင္ အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ ေသာႏိုင္ငံမဟုတ္”

”တူညီေသာတရား၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ေသာ ငွာ လူအေပါင္း တို႔၏ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ”

ဤလြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းႏွစ္ ေပါင္း ၇၁ႏွစ္ျပည့္ၿပီးခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ႀကီး၏အေျခအေနက လြတ္လပ္ေရးေၾကညာ စာတမ္းထဲက သေဘာထား၊ ခံယူခ်က္မ်ား မွမည္မွ်အထိ ေရြ႕ေလ်ာသြားခဲ့ပါၿပီလဲ။ မည္ သည့္အဖြဲ႔အသင္းက အေမြစားအေမြခံျဖစ္သြားပါၿပီလဲ။ မည္သည့္အဖြဲ႔အသင္းက ခ်ဳပ္ကိုင္အႏိုင္သိမ္းယူၿပီး အ က်ဳိးခံစားခြင့္ ရယူထားပါၿပီလဲ။ လူအေပါင္းလူအားလံုး (ႏိုင္ငံသားအားလံုး)၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကမျဖစ္ ေတာ့ ဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႔အသင္း၏ဆႏၵသာလွ်င္ အခရာက်သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနပါၿပီလဲ။ ေမးစရာေမးခြန္း မ်ားက အစီအရီထြက္လာခ်ိန္မွာ ရွိေနေလၿပီ။

အပိုင္း(၆)တြင္လည္း ဤသို႔ေရးထား သည္ကို ဖတ္ရသည္။

”တိုင္းရင္းသား အေပါင္းတို႔ ေသြးစည္း ညီၫြတ္္လ်က္ အခြင့္အေရး၊ အဆင့္အတန္း တန္းတူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမတ ႏိုင္ ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ”

”လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ ႏွင့္အညီတပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ေလးစားေစာင့္ စည္းမည္။”

”ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္”

ဤသည္တို႔ကား လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းထဲမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ”တိုင္းရင္း သား အားလံုး ေသြး စည္းညီၫြတ္လ်က္  အခြင့္အေရး၊ အဆင့္ အတန္းတူညီေသာ ျပည္ေထာင္စု” ဆိုသည္ကား လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္မလာသည့္အတြက္  ယေန႔အထိရွိေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း အခြင့္အေရး၊ အဆင့္အ တန္းတူညီေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာေရး ေတာင္းဆိုခ်က္၏ ထင္ဟပ္႐ိုက္ခတ္မႈပင္ မဟုတ္ပါလား။

လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ၏ပန္းတိုင္မ်ား..တဲ့

၁၉၄၈၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္မွာ အဲဒီကာလက ယာယီသမၼတ ေစာ(စဝ္)ေရႊသိုက္က ”လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပန္းတိုင္ မ်ား” ဆိုၿပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ပါ လီမန္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုပန္းတိုင္ မ်ား ထဲတြင္ ဤသေဘာထားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ဖတ္ရသည္။

”ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ  တဦးကိုတဦး ေၾကာက္ ရြံ႕ရျခင္း၊ တဦးကိုတဦး ႏွိပ္စက္ျခင္းမွစ၍ မေကာင္းေသာအေလ့ဆိုးမ်ားကို လံုးဝဖ်က္ပစ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္၏ အစိုးရက ရည္ရြယ္သည္”

ကိုလိုနီကြၽန္ျပဳခံ ဘဝမွလြတ္ေျမာက္လာခါစ အစိုးရ၏သေဘာထားရည္ရြယ္ခ်က္က ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၈၄ရက္ၾကာေသာ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ထိုအစိုးရကပင္လွ်င္ အတိုက္အခံ ပါတီ အျဖစ္ရပ္တည္ေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေတာထဲသို႔ေမာင္းခ်လိုက္ သည့္အျဖစ္အပ်က္က ေပၚလာ သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းပင္။

လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ

ထိုေခတ္ကာလက တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ အစိုးရသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လြတ္လပ္ေရး ေၾက ညာစာတမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ၏ ပန္းတိုင္မ်ားတို႔တြင္ပါရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္၊ သေဘာထား ရပ္ တည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဥေပကၡာျပဳခဲ့သည္ဟုပဲ သံုးသပ္ရေတာ့မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဝါဒေရးရာအေျခ ခံေသာေတာ္လွန္ေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရေရး အေျခခံေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးပါတီမ်ားေပၚေပါက္ ပ်႕ံႏွ႔ံလာျခင္းေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္း စဥ္းစားၾကည့္ပါက ေျပလည္ေအးေဆးေသာ အေျခအေနရွိလွ်င္၊ ကိုယ္ပိုင္ရပိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေဆြေႏြးေတာင္းဆို၍ ရေနလွ်င္ဘယ္သူကမွ် ေတာ္လွန္ေရးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾက လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္က အသက္ကိုရင္းၿပီးလုပ္ရေသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း သည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အေပ်ာ္တမ္း အသက္ေပးေၾကး ေလာင္းကစားပြဲမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္းကို စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ, လူမ်ဳိးေရးအရ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား မရသည့္အျပင္ ဖိႏွိပ္၊ အႏိုင္က်င့္၊ ေစာ္ကားခံေနရေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ မလႊဲသာမေရွာင္သာဘဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည့္ နည္းလမ္းမွာ လက္နက္ကိုင္ခုခံျခင္းမွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း မရွိတတ္ေၾကာင္းကို သိျမင္ဖို႔၊ နားလည္ဖို႔၊ သ ေဘာထားႏိုင္ဖို႔ လိုမည္ထင္သည္။ ဤသို႔ သိျမင္နားလည္ သေဘာထားႏိုင္တတ္ၾကမွသာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုႀကီးကို ညီၫြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ဖို႔ အေတြးတစ္စရမည္ထင္သည္။

တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုက ဘာေျပာေနသလဲ

ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝေက်ာ္ကာလတြင္ လက္နက္ကိုင္ခုခံေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနဆဲ (ေဆြးေႏြး ေနဆဲ) တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဒီမိုကေရစီတန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုသာ ေျပာေန ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ကို သတိျပဳမိၾကမည္ထင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ၊ ယဥ္ေက်း မႈအရ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္ အဝရရွိဖို႔ ေတာင္းဆိုေနေျပာေန ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

ယေန႔ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အားလံုးနီးပါးကခြဲထြက္ေရးကိုမေျပာ ၾကေတာ့ပါ။ ခြဲမထြက္ခ်င္ေလာက္ေအာင္၊ ခြဲထြက္လိုစိတ္မ ျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ (တည္ေထာင္) ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကိုသာလို လားလ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို  အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ (တိုင္း) အလိုက္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (State Constitution) ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ကိုသာ အေလးေပး ေတာင္း ဆိုေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု)ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေရးကို အာမခံ ခ်က္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အျခခံ ဥပေဒေရဒဆြဲ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ျဖစ္သည္။ ယခုရွိေနေသာ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပံုကို ရည္ၫြန္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳမိၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဤကိစၥကို ျမန္မာ(ဗမာ)လူမ်ဳိးအမ်ားစုတို႔က နားလည္ႏိုင္မည္မထင္ပါ။ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ဳိး ငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနၾကရေသာ ခံစားမႈမ်ဳိးကိုခံစားဖူးလိမ့္မည္မထင္ပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကေတာ့ ခံစားဖူး၊ နားလည္ဖူး၊ နာက်င္ခဲ့ဖူးၾက႐ံုသာမက ယေန႔အထိလည္း နာနာက်င္က်င္ ခံစားေနၾကရတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္အေရး ႀကီးသည့္အခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား(ဗမာလည္းတိုင္းရင္း သားပါ) မ်ား၏ခံစားခ်က္ကို  အျပန္အလွန္နားလည္ဖို႔၊ စာနာတတ္ဖို႔၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႔ လိုအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ (ျမန္မာ(ဗမာ)ေတြလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အဖိႏွိပ္ခံတုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ရ၊ ျဖစ္ေန ရသည့္အေၾကာင္းကို  ရွင္းျပဖို႔ လိုအပ္မည္ မထင္ေသာေၾကာင့္ရွင္း မျပေတာ့ပါ။)

ညီၫြတ္မွၿငိမ္းခ်မ္း ဆိုတာ

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွ ျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို လက္ခံယံု ၾကည္ထားဖို႔လိုမည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းသမွ်၊ စစ္ပြဲေတြရွိေနသမွ် တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သံုးရမည့္ေငြေတြက စစ္စရိတ္ထဲ သို႔ သာ ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ဆိုလွ်င္ ညီၫြတ္ေရးရွိမွျဖစ္ မည္ဆိုသည္က ျငင္း၍မရ။ ညီ ၫြတ္ေရးဆိုရာ၌လည္း က်ားႏွင့္ႏြား၏ ညီၫြတ္ေရးမ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စိတ္ကို ျဖစ္ေစေသာ တန္းတူမႈမရွိေသာ အေပၚယံ ညီၫြတ္ေရးမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ က်ားသနား မွႏြားခ်မ္းသာရမည့္ ညီၫြတ္ေရးမ်ဳိး မျဖစ္ ဖို႔လိုသည္။

အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ နားလည္မွရင္းႏွီး၊ ရင္းႏွီးမွခ်စ္ၾကည္၊ ခ်စ္ၾကည္မွညီၫြတ္၊ ညီၫြတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။  လူထုေဒၚအမာ ေရးသားခဲ့ေသာ စကားျဖစ္ သည္ဟု ထင္သည္။

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဗမာအပါအဝင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၾကဖို႔ဆိုလွ်င္ သူ႔ခံစားခ်က္၊ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကို အျပန္အလွန္နားလည္ေပးႏိုင္ေသာ အေျခခံစိတ္ရွိမွျဖစ္မည္။ အေပၚစီးယူၿပီး အသာစီးရခ်င္ေသာစိတ္ျဖင့္ ဆို လွ်င္ေတာ့ တကယ့္ညီၫြတ္ေရးရမည္မဟုတ္။ တကယ့္ညီၫြတ္ေရးမျဖစ္လွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လည္း ေဝးေနဦးမည္ပင္ ေသခ်ာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ျခင္းသည္ ရန္သူကိုမိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ”ဒဂုန္တာရာ”ကေရးခဲ့ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတကယ္ရလာၿပီဆိုလွ်င္ ရန္သူေတြဘဝမွ မိတ္ေဆြဘဝသို႔ ေျပာင္းျဖစ္လာမည္မွာေသ ခ်ာ သည္။ မိတ္ေဆြစစ္ေတြျဖစ္လာလွ်င္ ခ်စ္ခင္ရင္ႏွီးစိတ္အေျခခံျဖင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးကို ပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ႏိုင္မည့္ ေရခံေျမခံေကာင္းေတြရွိလာ၊ ေပၚလာမည္။ အမုန္းေတြ အၿငိဳးေတြေျပလာမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ေဆာင္ျခင္းတြင္ အမုန္းအၿငိဳးအာဃာတေတြကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး တရားမွ်တမႈ အေျခခံမွ ေျပလည္ေက်ေအး ေရးဆီသို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူရေအာင္လုပ္ ယူရျခင္းလည္းပါသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္လိုအပ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီဟု ယူဆရသည္။

လတ္တေလာရွိေနေသာ NCA သည္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္သာျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာ ခ်ဳပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ကို ေလ့လာဖူးသူတိုင္းသိၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔ တံခါးေပါက္တစ္ခ်ပ္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ မ်ားကေျပာခဲ့ၾကသည္။ NCA  စာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔သားမ်ားအၾကားမွာ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ား ဆံုးရရွိထားေသာစာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးေတာ့မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္ တြင္ ေခ်ာေမြ႔ပါ့မလားဟု စိုးရိမ္မိေၾကာင္းေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ ၂ဝ၁၅၊ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စိုးရိမ္သလို ျဖစ္လာေနျခင္းကိုေတြ႔ရသည္။ အတားအဆီးမ်ားကို ဖြင့္ဖို႔၊ ေက်ာ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနရင္းမွာပင္ ထပ္၍ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္လာေနတုန္း။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၁ႏွစ္ေက်ာ္လာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုလံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္အ သစ္ တစ္ခုရွိေနဖို႔လိုအပ္သည္။ ဤႏိုင္ငံေရး သေဘာတူခ်က္ကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ေကာင္းကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နာၾကည္းေၾကကြဲစရာေကာင္းခဲ့ေသာ စစ္အနိ႒ာ႐ံုအတိတ္ဆိုးကို ေျပာင္းလဲ ခ်ဳိး ဖ်က္ႏိုင္မည္ဟု အေလးအနက္ ယံုၾကည္မိပါသည္။

အႏွစ္သာရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုသို႔

စကာားလံုးအရသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာရွိေနခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏အႏွစ္အရသာကို မခံစားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္က ယခုထိမခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ ေသးရျခင္းကလည္း ျပႆနာ၏အစျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကိုေျပလည္ေက်ေအးေအာင္ မေျဖရွင္း ႏိုင္ေသး ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးျခယ္လွယ္ခ်င္ေသာ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒသေဘာထား အျမင္မ်ားႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးငယ္ဝါဒသေဘာထား အျမင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္စြန္႔လႊတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ တန္းတူခြင့္ရွိေသာ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ စုေပါင္းအားထုတ္ဖို႔လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာတိုင္းျပည္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေရးအတြက္ ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္း ေဆာင္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ရွိေန႐ံုမကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာ၊ တိုင္း ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးကပါ ဝိုင္းဝန္း၍ ဖိအားေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြကာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လိုအပ္သည္။ ထိုဖိအားေပးမႈမ်ားကသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ အျမန္ ေရာက္ႏိုင္ေသာ တြန္းအားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ေနာင္ေက်ာ္