ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ျမန္မာ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအေျခအေန

 

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (State-OwnedEnterprice,SOE) ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ က ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (Gross Dolmestic Product, GDP) မွာ SOE ေတြရဲ႕ ထုုတ္လုပ္မႈက ျမင့္ျမင့္မားမား ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ (Free market economy)ကို ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ SOE ေတြလုပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးက႑ေတြကို ပုဂၢလိက ဘက္လႊဲ ေျပာင္းလိုက္တဲ့အတြက္ SOE ရဲ႕ အခန္းက႑က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ လစ္ဘ ရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္မာစြာက်င့္သံုးေနတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာင္ SOE ေတြရွိေနေလေတာ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ SOE ေတြ သူ႔အခန္းက႑နဲ႔သူရွိတယ္ဆိုတာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရွိပါ။

သို႔ေသာ္ အခုအခါမွာ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္တို႔လို ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြအပါအဝင္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအားလံုးလိုလို

လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေလေတာ့ SOE ေတြဟာ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ထဲမွာ သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ပါဝင္ရပ္ တည္ဖိုု႔လိုပါတယ္။ သိုု႔မဟုတ္ရင္ SOE ေတြဟာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ (ကုမၸဏီေတြ) လြတ္လပ္မွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးသူေတြျဖစ္ သြားတတ္တယ္။

SOE ဆိုတာ ဘာလဲ

 

အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရယင္ SOE ဆိုတာ အစိုးရက အျပည့္အဝဒါမွမဟုတ္ ရာႏႈန္းတစ္ခုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းပါ။ SOE ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္မူေတြကို အဖြဲ႔ ဝင္ ၃၄ ႏိုင္ငံပါ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (Origani- zation for Economic Co-operation and Development, OECD) က ျပ႒ာန္းတဲ့ Guideline on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2015 စာတမ္းမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလမ္းၫႊန္မူေတြကို OECD အဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုး ေန ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အဆိုပါလမ္းၫႊန္မူမ်ားကိုေလ့လာၿပီး၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပး ထား တယ္လို႔ OECD မွတ္တမ္းေတြအရသိရပါတယ္။ OECD လမ္းၫႊန္ခ်က္မွာပါတဲ့ SOE ဆိုင္ရာအေရး ႀကီးအခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါမယ္။

SOE တည္ေထာင္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အစိုးရကလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟာ ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးကို အျမင့္ဆံုးေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းေပၚလြင္ရမယ္။ SOE တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းအ ေၾကာင္းျပခ်က္ ကို မၾကာမၾကာ ျပန္လည္သံုး သပ္ေနရမယ္။

ပိုင္ဆိုင္မႈေပၚလစီ (Own ship Policy) ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ထားရမယ္။ ပိုုင္ဆိုင္မႈေပၚလစီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး၊ ျပည္သူလူထုုထံ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ တင္ျပထားရမယ္။ SOEေတြကို အဓိကေမာင္းႏွင္ တာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (corporate governance) ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ထဲမွာ ေပၚလစီပိုင္း လမ္းၫႊန္မႈေပးတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕(Board of Directors) နဲ႔ ေပၚလစီေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ဦးေဆာင္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး (Management) ဆိုၿပီး ႏွစ္လႊာပါဝင္တယ္။ ဒါ႐ိုုက္တာဘုတ္ အဖြဲ႕နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးခန္႔အပ္ျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာမွာ အစိုးရစြက္ဖက္မႈ သုညရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ဖိုု႔ အာမခံရသ လို လက္ေတြ႔မွာလည္း ျပည္သူမ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ား ျမင္သာေအာင္ျပသရတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားမႈ (professionalism) ကို အျမင့္ဆံုးျပသရ မယ့္အျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တိုုင္း ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖိုု႔လိုပါတယ္။

SOE ေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားအတိုင္း အျခား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ (ကုမၸဏီေတြ)နဲ႔ တန္းတူရည္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေျခခံမူျဖစ္တဲ့ ကစား ကြင္းမ်က္ႏွာျပင္ညီမွ်မႈ (level playing field) အတိုင္းသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္ထူးခံမျဖစ္ရပါ။

ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံဟာ စံျပSOE ေတြရွိတဲ့ ႏိုင္ငံလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာ္ေဝး SOE ေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ GDP မွာ ၆ဝရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါဝင္တယ္။ စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး၊ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ေတြမွာ SOE ေတြ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားပါတယ္။ ေနာ္ေဝးမွာ SOE စုုစုုေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အာဏာရအစိုးရက လက္ဝဲယိမ္းလား၊ လက္ယာယိမ္းလားဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး၊ SOE ေတြ မွာ အစိုးရရဲ႕ ရွယ္ယာအေျပာင္းအလဲ လုပ္တာေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံက SOE ေတြဟာ OECD လမ္း ၫႊန္မူမ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္း (good practices) ေတြကို အျပည့္အဝ လိုက္နာက်င့္ သံုးၾကပါတယ္။ ေနာ္ေဝး SOE ေတြ ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္သူမွ ေမး ခြန္းထုတ္စရာ မ ျဖစ္သလို ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ကိုလည္း တစ္စံုတစ္ရာထိခိုုက္မႈ မျဖစ္ေစပါ။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ

အစိုးရဟာ ဒိုုင္လူႀကီးျဖစ္သာတယ္

 

အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးစနစ္ စနစ္တက်ရွင္သန္ေစမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ လို အပ္တာေတြကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိက က႑ (private sector) အားေကာင္း ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္မွာ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူအား လံုးတန္းတူအခြင့္အေရးရေအာင္ စီမံေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ အစိုးရဟာ ဒိုင္လူႀကီးအလုပ္ ကို လုပ္ရပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္ (state – သူ႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အာဏာရအစိုးရ) ဆိုတာ SOE ရဲ႕ ပိုင္ရွင္သာျဖစ္ပါတယ္။ SOE လုပ္ငန္းကို တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မဟုတ္ပါ။ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ကို ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ရတယ္။ အစိုးရစြက္ဖက္မႈ၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ သုညရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေစ်းကြက္မွာ အျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႔ SOE က ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါတယ္။ အစိုးရက SOE ကို တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿပီဆိုရင္ အစိုးရက ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကစားသမားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကစားသမားဝင္လုပ္ေနတဲ့ ဒိုင္လူႀကီးက အဲဒီယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာဘယ္သူ႔ကို မ်က္ႏွာသာေပးမလဲ၊ စဥ္းစားၾကည့္ေပ ေတာ့။

 

ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာသြားေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက SOEမ်ား

 

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုုင္း တပ္မေတာ္အစိုးရ ေပၚလာၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကဘက္ တျဖည္း ျဖည္းလႊဲေျပာင္းလာခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အားသြန္ခြန္စိုုက္ေဖာ္ ေဆာင္လာခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိန္က SOE ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ပုဂၢလိကလႊဲေျပာင္းျခင္း (privatization) ပိုမိုလုပ္လာပါ တယ္။ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေငြေၾကးနဲ႔ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အျခားကုုန္ထုုတ္လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုကို ပုဂၢလိက ဘက္လြဲ ေျပာင္းေနတာ ျမင္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားႀကီးလုပ္စရာေတြရွိေနေသးလို႔ ျမန္မာ့ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (Myanmar Investment Commission, MIC) ကိုဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ထားၿပီး၊ စီးပြားေရး မွာ ပုဂၢလိက က႑ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါ တယ္။ ဒါဟာ တစ္ခ်ိန္ကSOE အျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ေတြကို ပုဂၢလိကက႑ဘက္လႊဲေျပာင္းဖို႔ သြားေနတဲ့ ပ႐ိုက္ေပတိုက္ေဇးရွင္းလားရာ (privatization direction) ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ SOE ေတြထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ရွိေနတုန္းပါ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ မွန္မွန္ကန္ ကန္ က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာပုဂၢလိကက႑က လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကို SOEအျဖစ္ အခုထိထိန္းထားတံုးပါ။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရက SOE အသစ္ေတြကို ထပ္မံတည္ေထာင္ေနတယ္။ အထူး သျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက လုပ္ေနပါတယ္။ YBS လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို စီးပြားေရးပံုုစံေျပာင္းၿပီး လုပ္မယ္လို႔ ေၾကညာထားတယ္။ ေလာင္စာ ဆီေလွာင္ကန္ေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ ျဖန္႔ျဖဴးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါ့အျပင္ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ ဖိုု႔ New Yangon Development Company LTD (NYDC) ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ေၾကညာခဲ့ တယ္။ ယခင္ SOE ေတြကို ပုဂၢလိကဘက္လႊဲေျပာင္း တဲ့  privatization directionကို သြားေန ခ်ိန္မွာ အစိုးရက SOE အသစ္ေတြ ထပ္ေမြးထုတ္တာဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာ တစ္ခုကိုေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီ လားရာကေတာ့ စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ကထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔သြားေနတဲ့ လားရာ (SOE direction) ျဖစ္ၿပီး၊ privatization direction နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။

 

လက္ရွိ privatization direction ကို လည္ျပန္ၾကည့္ျခင္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံSOEေတြကို ပုဂၢလိကလႊဲေျပာင္းရာမွာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳတာ ကိုခံရတဲ့ က႑ကေတာ့ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္း က႑ (telecommunication sector) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑ အတြက္ အစိုးရက နည္းမွန္လမ္းမွန္လုပ္ခဲ့လို႔ ရလဒ္ေကာင္း ေတြရခဲ့တယ္။ telecommunication sector မွာ လုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ကုမၸဏီေတြ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရတယ္။ ရလဒ္က ဖုုန္း၊ အင္တာနက္နဲ႔ ဆက္စပ္က႑မွာ ထိုက္သင့္တဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈကို အၿပိဳင္အဆိုင္ကမ္းလွမ္းတဲ့အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရဲ႕ရလဒ္ အက်ဳိးေက်းဇူး ကို ျပည္သူလူထုု လက္ေတြ႔ခံ စားေနရတယ္။ ဒါ့အျပင္ telecommunication နဲ႔ဆက္စပ္လုပ္ေနရတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ် လုုန္ငန္းလည္ပတ္မႈမွန္ကန္၊ ျမန္ဆန္လာၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို သိသိသာ သာႀကီး အေထာက္အကူျပဳ ေနတယ္။တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ အျခားအေရး ႀကီး က႑ေတြကို privatization

လုပ္ရာမွာ ပံုပန္းမက်တာေတြကိုလည္း ေတြ႔ေနရ တယ္။

ေလေၾကာင္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑ (aviation sector) တစ္ခ်ိန္ကSOE အျဖစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁ဝဝ လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ပုဂၢလိကဘက္လႊဲေျပာင္းတယ္။ ျမန္မာ့အမ်ဳိး သားေလ ေၾကာင္း (MNA Myanmar National Airlines) ကို SOE အေနနဲ႔ လည္ပတ္ေနေပမဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားစြာ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ စီးပြားေရးအရြယ္အစား GDP ဟာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ အ ဆမ်ားစြာငယ္ေပမဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းအေရအတြက္မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံထက္မ်ားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ၁၂လိုင္းရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၁ဝ လိုင္းရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ခဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေလေၾကာင္း လိုင္းေတြထက္ ေစ်းႀကီးတယ္။ ရန္ကုုန္-ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ဟာ NOK Air, AirAsia တို႔နဲ႔ ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ထက္ပိုေစ်းႀကီးတယ္ဆိုတာ သြားဖူးသူတိုင္းသိတယ္။ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြက ႏိုင္ငံျခားသားဆို ေစ်းပိုယူတာပါ ထည့္ေျပာရင္ အင္မတန္ေစ်းႀကီးတဲ့ ဝန္ ေဆာင္မႈပါ။ ဘာ demand  မွ မရွိဘဲ ေစ်းႀကီးေနတဲ့ ျပႆနာပါ။ ဝန္ေဆာင္ခ ေစ်းႀကီးယူ ေသာ္ျငား ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းအမ်ားစု အ႐ံႈးေပၚေနတယ္။ ဒီလိုပံုစံနဲ႔ ဆက္သြားေနရင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းတခ်ဳိ႕ ေဒဝါလီခံရႏိုင္တယ္။ ခရီးသြားျပည္သူေတြကေတာ့ အ႐ံႈးေပၚ ေနတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရဲ႕ လည္မ်ဳိညႇစ္တာကိုခံေနရတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေရာ စားသံုးသူပါ မက်ဳိးမရွိတဲ့အ ေနအထားပါ။

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ (banking sector)  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘဏ္အေရအတြက္ ၂၈ ခုရွိၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၂ဝ ရွိ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဏ္ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔စာရင္ အေတာ္နိမ့္က်ေနေသးတယ္။ အျခား ႏိုင္ငံေတြမွာ ဘဏ္ေငြစာ ရင္းဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ATM, Credit Card, Debit Card ေတြ အလိုအေလ်ာက္တြဲပါ လာၿပီး လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ IT နည္းပညာနဲ႔ တြဲထားၿပီး၊ လူေတြလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြကို နည္းပညာနဲ႔ ေပါင္းစပ္လုပ္သြားေတာ့ တိက်၊ မွန္ကန္၊ ျမန္ဆန္တယ္။ လူေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုတာ သုညအဆင့္ကို ေရာက္သြားတယ္။

ျမန္မာ့ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ယံုၾကည့္ စိတ္ခ်ရမႈ (reliable) မျဖစ္ေသးတာက လည္းအမ်ားႀကီး။ ATM မွာ ေငြထုတ္ေနရင္း ေငြထြက္မလာဘဲ ျပႆနာတက္ရတာ၊ Credit card ေပ်ာက္လို႔ အေၾကာင္းၾကား တဲ့အခါဘဏ္ ေတြက ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္ေနၿပီး ေနာက္ဆံုး customer ပဲ အနစ္ နာခံလိုက္ရတာ၊ ဘဏ္ကထုတ္လာတဲ့ ေငြ ထုပ္ေတြမွာအရြက္ေရေလ်ာ့ေနတာ၊ တန္ဖိုးငယ္တဲ့ အရြက္ေတြ ေရာထည့္ထားတာစတဲ့ျပႆနာေတြ မၾကာခဏၾကားေနရ တယ္။

ဝန္ေဆာင္ခက်ေတာ့ ကမၻာမွာစံတင္ေလာက္တယ္။ စာေရးသူ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ဘဏ္မွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားတယ္။ Visa နဲ႔ တြဲထားတဲ့ ATM ကတ္ရွိတယ္။ အဲဒီကတ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြထုတ္ရင္ အမ်ားဆံုး တစ္ႀကိမ္ က်ပ္သံုးသိန္း (အခုေငြ လဲႏႈန္းနဲ႔ဆို ဘတ္ ၇ဝဝဝ ခန္႔) ထုတ္လို႔ ရတယ္။ ဝန္ေဆာင္ခက (——) ဘဏ္ ဆိုယင္ က်ပ္ ၆၅ဝဝ (ဘတ္ ၁၅ဝ) ယူတယ္။ (—–) ဘဏ္ဆိုယင္ က်ပ္ ၅ဝဝဝ (ဘတ္ ၁၂ဝ) ယူတယ္။ အဲဒီ ATM နဲ႔ အေနာက္ ႏိုင္ငံဘဏ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးတစ္ႀကိမ္ ဘတ္တစ္သိန္းအထိ ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဝန္ ေဆာင္ခက ဘတ္ ၁ဝဝ (တစ္ရာ) သာ ေပးရတယ္။

ဒီကိစၥကို ဥပမာယူရင္ ျမန္မာ့ဘဏ္ ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ခဟာ ထိုင္းဘဏ္ေတြ ထက္ ၁၅ ဆ- အဆ ၂ဝ ထိ ေစ်းႀကီးေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုး ဒီႏႈန္းထား အတိုင္း ေစ်းႀကီးေနတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါ။  ျမင္သာေအာင္ စာေရးသူ ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳ ရတာကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဝန္ေဆာင္ခ ေစ်းႀကီးျခင္း ဟာ စားသံုးသူေတြကို လည္မ်ဳိညႇစ္ျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္႐ံုမက ဘဏ္လုပ္ငန္းကို မွီခိုအားထားရတဲ့ ဆက္ စပ္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္ လည္း ႀကီးမားတဲ့အဟန္႔အတားျဖစ္ေနရတယ္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို privatization လုပ္ရာမွာ နည္းလမ္းမက်တဲ့ အတြက္ အထက္က တင္ျပခဲ့သလို ဝန္ေဆာင္ခေတြအဆမတန္ ေစ်းႀကီးေနတာေတြျဖစ္ရတယ္။ အဲလိုျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းေတြ ထဲမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးရာမွာ တိုုင္းျပည္စီးပြားေရးအရြယ္အစားနဲ႔အခ်ိဳးညီ ခ်ေပးသင့္တဲ့ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုခ်ေပးျခင္းဟာလည္း တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္တယ္။

 

အစိုးရမီဒီယာဟာ လံုးဝမရွိသင့္တဲ့ SOE

 

လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ မီဒီယာကို ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတယ္။ တခ်ဳိ႕ကဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ လည္ပတ္ တဲ့ မီဒီယာေတြရွိတာကို ေထာက္ျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရမီဒီယာရွိတာဘာမွားလို႔လဲလို႔ ေစာဒကတက္ႏိုင္ တယ္။ ဒီကိစၥၾကားျဖတ္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာ၊ အခြန္အခေတြနဲ႔လည္ပတ္တဲ့ အသံလႊင့္မီဒီယာေတြရွိပါတယ္။ သူတိုု႔ကို ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္ အသံလႊင့္ လုပ္ငန္း (Public Service Broadcasting, PSB) လို႔ေခၚတယ္။ စကင္ဒီေနးဗီးယားႏိုင္ငံေတြဟာ အေအာင္ ျမင္ဆံုး PSB ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလို႔ေျပာႏိုင္ပါ တယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူကေပးတဲ့ မီဒီယာ (TV & radio) အခြန္နဲ႔ PSB

ကိုလည္ပတ္တယ္။ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ လံုးဝယူခြင့္မရွိပါဘူး။ PSB ကို စီးပြားေရး အတြက္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ ေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရတဲ့ အလုပ္သက္သက္ ရာခိုင္ႏႈန္း၁ဝဝ လုပ္ဖို႔ တည္ေထာင္ထားတာပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေတာ့ ယစ္မ်ဳိးခြန္ (sinta) နဲ႔ Thai Public Service Broadcasting (Thai PSB) ကိုလည္ပတ္ပါတယ္။ စီးပြား ေရးေၾကျငာ (commercial) လံုးဝယူခြင့္မရွိပါ။ PSB ေတြဟာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ အခြန္အခနဲ႔ လည္ ပတ္ၿပီး ပုဂၢလိက မီဒီယာ (private media) ေတြသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ မီဒီယာေစ်း ကြက္ထဲဝင္ခြင့္ မရွိပါ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံ ေတြမွာ ပုဂၢလိ ကမီဒီယာ ေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို မထိခိုက္တဲ့ အတိုင္းအတာ အထိ PSB ေတြ ေၾကာ္ျငာယူခြင့္ ျပဳထား တာေတာ့ရွိတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔လည္ပတ္ေနတဲ့ အစိုးရမီဒီယာေတြဟာ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ေစ်း ကြက္မွာလည္းေနရာယူထားတယ္။ ေစာင္ေရသံုးသိန္းေက်ာ္နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုျဖန္႔ခ်ိႏိုင္တဲ့ အစိုးရသတင္းစာ ေတြကို ရန္ကုန္မွာပဲပံုႏွိပ္ၿပီး ရန္ကုန္မွာပဲျဖန္႔ေဝရတဲ့ ေစာင္ေရေသာင္းဂဏန္းသာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္မွာ ဘယ္လိုမွယွဥ္လို႔မရပါဘူး။ ရလဒ္က ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ ေစ်းကြက္မွာ အသတ္ခံရ ျခင္းပဲ။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔လည္ပတ္ေနတဲ့ အစိုးရအသံလႊင့္မီဒီယာကလည္း စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာေတြ ရယူေန တယ္။ အစိုးရဟာ ပုဂၢလိကအသံလႊင့္ဌာနေတြထံက အသံလႊင့္လိုင္စင္ေၾကးရယူၿပီး ပုဂၢလိကအသံလႊင့္ ဌာန ေတြ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္မွာ မွ်မွ်တတ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးကို အာမခံမယ့္ဒိုင္လူႀကီး အလုပ္ကိုသာလုပ္ရမွာပါ။ အခု ေတာ့ ဒိုင္လူႀကီးလည္းလုပ္၊ ကစားသမားအေနနဲ႔ လည္း ပုဂၢိကမီဒီယာေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတယ္။ အစိုးရ SOE တစ္ခုက ပုဂၢလိကမီဒီယာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာက အစိုးရ မီဒီ ယာေတြ ကို PSB အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္မွာ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြကိုသာယွဥ္ၿပိဳင္ေစဖိုု႔ပါ။

 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုုး

 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (administrative law) ဆို တာရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းရွိတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရရင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒဆိုတာ ရာဇဝတ္ ဥပေဒလည္းမဟုတ္၊ တရားမဥပေဒလည္းမဟုတ္၊ အထူးဥပေဒလည္းမဟုတ္ဘဲ အစိုးရဌာနေတြနဲ႔ လူတစ္ဦး ခ်င္း (စီးပြားေရးကုမၸဏီအပါအဝင္)ရဲ႕ ၾကားက ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒပါ။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရး (administration) ကို လုပ္ရတာဟာ အစိုးရဌာနေတြျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာနေတြရဲ႕လုပ္ရပ္၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြဟာလည္း အမွားေတြပါတတ္တယ္။ အဲဒီအမွားေတြကို ျပန္လည္ခုခံ၊ ကုစားဖို႔အတြက္တရား႐ံုး ေတြ သီးသန္႔တည္ေထာင္ထားတယ္။ အဲဒီ တရား႐ံုးေတြဟာ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုး (administrative court) ေတြျဖစ္တယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ Digital TVလိုင္းသစ္ ၂၈ လိုင္းကို commercial ႐ုပ္သံလိုင္းေတြအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးတာကို တာဝန္ခံႀကီးၾကပ္ရတဲ့ အစိုးရဌာနကေတာ့ National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) ျဖစ္တယ္။ အသစ္ဝင္လာသူေတြ လူေဟာင္းေတြရရွိထားတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ တန္းတူရရွိ ေအာင္ NBTC က လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အသစ္ဝင္လာသူေတြကလည္း အသံလႊင့္လိုင္ စင္အတြက္ အခေၾကးေငြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ႀကီး NBTC ကို ေပးေဆာင္ထားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ NBTC ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေတြဟာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးစဥ္က အာမခံထားတဲ့အတိုင္း မျပည့္မီတဲ့အတြက္ အသစ္ဝင္လာတဲ့ digital TV အသံလႊင့္လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕က စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုုးမွာ NBTC ကို တရားစြဲၿပီး နစ္နာမႈကို ကုစားဖို႔ ေတာင္း ဆိုေနၾက တယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႀကီးေတြကို အစိုးရက ထိန္းညႇိမႈျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ လိုလုပ္ရာမွာ အစိုးရမွာ ေစတနာေကာင္းရွိတယ္ဆိုတာသံသယမရွိပါ။ အစိုးရထိန္း ညႇိမႈေတြ ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ နစ္နာမႈမ်ားစြာျဖစ္ရပံုုကိုပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနၾကတယ္။ အျခား စီးပြားေရးက႑ေတြမွာလည္း အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ နစ္နာမႈေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးတရား႐ံုးသာရွိရင္ နစ္နာရတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အဲဒီမွာေလွ်ာက္ထားၿပီးကုစားႏိုင္မဲ့နည္း လမ္းကို ရွာၾကမွာပါ။ အခုေတာ့ နစ္နာမႈကို ႀကိတ္မွိတ္ခံေနရတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို ခ်ီတက္ေနတုန္းကမလိုအပ္ေပမဲ့ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ရဲ႕ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာတဲ့ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးတရား႐ံုးေတြ တည္ေထာင္လာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ကို သြားေနၿပီမိုု႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးေတြ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနပါတယ္။ NYDC အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကို လိုက္နာဖိုု႔လို NYDC လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြနဲ႔ အံေခ်ာ္မႈ ရွိမရွိသံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေရး ႀကီးအခ်က္တခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ NYDC Board of Directors မွာ ပညာရွင္နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါတယ္ဆိုေပမဲ့ Board of Directors ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြက ဦးေဆာင္ပါတယ္။ OECD လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြအရ SOE ေတြရဲ႕ corporate governanceခန္႔အပ္မႈမွာ အစိုးရပါဝင္ ပတ္သက္မႈ လံုးဝကင္းရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။ NYDC ရဲ႕ Board of Directors ခန္႔အပ္မႈကို အစိုးရကတိုက္႐ိုက္ ျပဳလုပ္႐ံုမက ဝန္ႀကီးေတြကိုယ္တိုုင္ ပါဝင္ေနျခင္းဟာ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြနဲ႔ အံေခ်ာ္ပါ တယ္။

ဒိုင္လူႀကီး၊ ကစားသမား  အစိုးရ မီဒီယာက SOE အေနနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးလည္းလုပ္၊ ကစားသမားလည္းလုပ္လို႔ အျခားယွဥ္ ၿပိဳင္ဘက္ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြကို ေစ်း ကြက္မွာသတ္သလိုျဖစ္ခဲ့တယ္။ NYDC ကို ရန္ကုန္တိုုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက ရာခိုင္ႏႈန္း ၁ဝဝ ပိုင္ဆိုင္ကာ ကုမၸဏီေတြသာလုပ္သင့္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ (constructon sectior) မွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ ဒိုင္လူႀကီးလည္းလုပ္၊ ကစားသမားလည္း လုပ္သလိုျဖစ္ ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြနဲ႔ အံေခ်ာ္ပါတယ္။

ႀကိဳးနီစနစ္ေက်ာ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္ထူးခံ- NYDC လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မယ္ လို႔ေျပာပါ တယ္။ NYDC ကေတာ့ ႀကိဳးနီမယ့္စနစ္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး SOE မဟုတ္တဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေတာ့ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔ ခ်ည္တုပ္ထားမယ့္ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ အျခားကုမၸဏီေတြ မရတဲ့ အထူးအခြင့္အေရးမ်ဳိးကို NYDC ကို ေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြနဲ႔ အံေခ်ာ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္မွာ ရွိေနတဲ့ SOE ေတြကို privatization လုပ္ေနတာ ပံုပန္းမက်ေသးပါဘူး။ ဒါေတြကို ျပင္ရဦးမယ္။ ဒါ့အျပင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးတရား႐ံုးေတြမရွိလို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ နစ္နာမႈကုုစားႏိုင္ခြင့္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနပါေသးတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြအတိုုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိတဲ့ SOE ေတြ ထပ္မံတိုးလာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ေစ်း ကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ပိုၿပီး ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ပုဂၢလိက က႑ကလုပ္ရမယ့္စီးပြား ေရးက႑ေတြ မွာ အစိုးရဝင္လုပ္တာမ်ား လာရင္ တိုင္းျပည္ကစြန္႔ခြာလာတဲ့ စီမံကိန္း စီးပြားေရးစနစ္ planned economy ဆီကို ျပန္သြားသလိုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ခ်င္သပဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ SOE ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္း ေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးေအာင္စီမံၿပီး၊ ေစ်းကြက္မွာ SOE မဟုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ခင္ေမာင္ဝင္း