ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ လြဲမွားလွ်င္

 

လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔ႏွင္႔ တန္းတူ ညီမွ်ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ခိုင္မာသည္႔ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေတြရွိပုံမရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တေန႔ထက္တေန႔ ႀကီးထြားလာသည့္ လက္နက္ကိုင္ႏုိင္ငံ ေရးပဋိပကၡေတြမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႀကီးသထက္ႀကီး လာပါသည္။  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားႀကီးမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ ခ်က္အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ပိုမ်ားလာတယ္ဆိုသည့္အဆိုကို ေထာက္ ခံေပးေနတဲ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ – ၁ ။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲအမ်ားစုကို ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီမွ အႏိုင္ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၉ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးပါတီမွ ၃ဦး အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁ဝေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၂ေနရာႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္း သားေရးရာဝန္ႀကီး ၁ေနရာတို႔တြင္လည္း အႏိုင္ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆုံး ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင္႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြး ရန္ႀကိဳးစားခဲ႔ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၂၄ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္  ေဒၚခင္ေစာေဝထံ ဦးဝင္းထိန္းမွတဆင့္ ဖိတ္ၾကားၿပီး ႏွစ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ¤င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥမ်ားအနက္ ဘဂၤလီမူစလင္အေရးကိစၥ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ်ား မ်ားျပားလာမႈကိစၥႏွင္႔ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကိစၥစသည့္ အေရးကိစၥသုံးခုသည္ အဓိကလတ္တေလာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ မည့္ကိစၥ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊၄င္းအေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ တစ္ခုတည္းအေနျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင္႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင္႔ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ လိုေၾကာင္းေဆြး ေႏြးခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူမအေနျဖင္႔ ၄င္းအေရးကိစၥအားလုံးကို သိရွိေၾကာင္းႏွင္႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္၄င္းအေရးကိစၥမ်ားကိုေအာင္ ျမင္စြာေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေစာမွ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ RFA ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔တြင္ မဲဆႏၵအမ်ားဆုံးရသည္႔  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါ တီ၏သေဘာထားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အား နည္းခ်က္ကို ယခင္အစိုးရနည္းတူ ျပန္လည္အသုံးခ်ခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဝင္  ဦးညီပုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ကာ ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးေနရာအမ်ားစုကိုလည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႔စိတ္ႀကိဳက္လူမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ NLD အစိုးရ၏ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚထားသည့္သေဘာ ထားကို လွစ္ျပလိုက္သလိုျဖစ္လာပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင္႔  ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားဆုံးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ  ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့သလို ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုကိစၥသည္ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး၏ အ ႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးယဥ္ေက်းမႈ (dialogue culture)ကို အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အခ်င္းခ်င္းၾကား တည္ေဆာက္ဖို႔ အားနည္းျခင္း၏ အစပထမ ျဖစ္လာခဲ႔ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ -၂ ။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးေရး-ဘာသာေရးပဋိပကၡကို စုံစမ္းရန္အတြက္ ကိုဖီအာနန္ဦး ေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါတြင္လည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။  ကန္႔ကြက္ခဲ႔ရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းေကာ္မ ရွင္၏ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ ရခိုင္လူထု၏ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံးရရွိထားသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကိုထည့္သြင္း မစဥ္းစားခဲ့သည့္ အခ်က္လည္း အဓိက အခ်က္တခ်က္အေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။   ၄င္းေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၅ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ ျခားသား ၃ဦး၊ ႏုိင္ငံသား ၆ဦး စုစုေပါင္း ၉ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္း ခဲ႔ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား ၆ဦးအနက္ ဦးဝင္းျမ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ) ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာတင့္  (ရခိုင္စာေပႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ – ရန္ကုန္) ကဲ႔သို႔ေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ စားျပဳထားသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရတခုျဖစ္သည္႔ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ပါဝင္ႏုိင္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦး ေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင္႔ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈခဲ႔ပုံေပၚပါသည္။ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားလည္း ရွိေနႏုိင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည္႔ အေရးကိစၥတခုကို ရခိုင္လူထု၏ ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ပါတီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို လ်စ္ လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္း  (Rule of the Game) ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈတခုပင္ ျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုရမည္္ျဖစ္ပါသည္။

 

ျဖစ္စဥ္ – ၃ ။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာင္းေတာေဒသအတြင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနျဖစ္သျဖင္႔ လုံၿခဳံေရး တိုးျမႇင္႔ခ်ထားေရးအဆိုကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ လုံၿခဳံေရးစိုးရိမ္စရာမရွိဟု တုံ႔ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး အဆိုအား အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။  ထို႔အတူ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာမွ ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ၈ ဦး အသတ္ ခံရၿပီးေနာက္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင္႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ လုံၿခဳံေရး ပိုမိုတိုးျမႇင္႔ ေပးရန္ အေရးႀကီးအဆိုကိုအသီး သီးတင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ခ်က္ခ်င္းေဆြးေႏြးခြင့္ မရခဲ့ပါ။  ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ ဆုံခြင္႔ေတာင္းခဲ့ ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔ တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး  ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မတစ္ခုအား ေစလႊတ္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္မွသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆိုကို လႊတ္ ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထိုအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရပါသည္။ ၾသဂုတ္ လ ၂၅ ရက္ေန႔ ARSA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔၏ တိုက္ခိုက္မႈ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္မွသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းသည့္ အဆိုကို  ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ ထိုတိုက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ႀကဳံခဲ႔ရသလို ေတြ႔ႀကဳံရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ကို သုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကား ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ ခ်က္၊ သေဘာထားႏွင့္ အျမင္မ်ားကြဲလြဲမႈကို ႏုိင္ငံေရးေဘာင္အတြင္းက အေျဖရွာခြင့္မေပးျခင္း၊ အေျဖရွာဖို႔ မၾကိဳးစားၾကသည့္အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ စစ္တပ္ကို အခန္းက႑ႀကီးလာေစၿပီး  စစ္ေဘာင္က်ယ္ လာရန္အတြက္ လမ္းစျဖစ္လာခဲ႔ပါသည္။

 

ျဖစ္စဥ္ – ၄ ။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔ ညဦးပိုင္းျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ ရခိုင့္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ က်႐ံႈးသည့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကို ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ရာကုန္းေတြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးမႈ၊ ထိုအေရးကိစၥေၾကာင့္ ဆႏၵျပ လူစုအား လက္နက္အင္အားသုံးကာ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၇ဦးေသ ဆုံးၿပီး အမ်ားအျပားဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ႔ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္စသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္  ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တရားမဲ့ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား၊ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကား မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ formal politicsကို ျပည္သူလူထုေတြ၊ အထူးသျဖင္႔ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေတြကို အယုံအ ၾကည္ကင္းမဲ့ေစပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးရာဇဝတ္မႈမ်ဳိးတြင္ က်ဴးလြန္သူေတြကို ျပင္းထန္စြာ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး၊ ထိခိုက္ခံစားရတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ေတာင္းပန္တာမ်ဳိး၊ ယုတ္စြအဆုံး ဝမ္းနည္း စကားေတာင္မေျပာဆိုပဲ အေထမဲ့ျမင္ျပဳတာေတြကို ေဒသခံျပည္သူလူထုကို အမ်က္ထြက္ေစပါတယ္။  ထို႔အ ျပင္ ယခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ ခံမႈအမ်ားဆုံးရရွိထားသည့္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ျပည္နယ္၏ေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ ျပည္နယ္၏ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ လက္ရွိအာဏာရပါတီမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖက္အ ျဖစ္သေဘာမထားပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခံရျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေပၚတြင္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အခြင္႔အလမ္းမရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္လည္း ေဒသခံ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အသံမ်ားကို တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင္႔အလမ္းနည္းပါးျခင္း စသည္တို႔သည္ ဒီမုိကေရစီအင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေဆာက္စ ႏုိင္ငံရွိျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အေလ႔အထ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအားနည္းေနေသးသည့္ အခ်ိန္ရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ ႏုိင္ငံေရးေဘာင္အေပၚ ယုံၾကည္အားကိုးမႈ က်ဆင္းလာသည္မွာမထူးဆန္းေပ။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး အေလ႔အ ထအေပၚ၊ ႏိုင္ငံေရး စနစ္အေပၚ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လက္ခံယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ ငံေရး ေရခ်ိန္ျမႇင္႔တင္ေပးရန္အတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးမွ အားနည္းေနဆဲ အေျခအေနတြင္  အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးေပၚ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွ အားကိုးမႈယုတ္လာလာၿပီး ေဒသခံလူထုအတြင္း လက္ နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ လမ္းစဥ္အေပၚတိမ္းၫႊတ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရဖိႏွိပ္ခံရ၊ အႏွိမ္ခံ ရသည့္အတြက္ေၾကာင္႔ ထြက္ေပၚလာသည့္သည္ လူထု၏ အမ်က္ေဒါသမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ပိုအားေကာင္းလာေစဖို႔အတြက္ ေရခံေျမခံျဖစ္လာပါသည္။

 

ျဖစ္စဥ္- ၅ ။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔မွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း (၄)ခုကို ရကိၡဳင္႔တပ္မေတာ္က အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွာ တာဝန္က်ရဲသား ၁၃ဦးက်ဆုံးခဲ့ၿပီး ၉ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၃ဦးကိုဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္သြားေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပါတ္ သတ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ေန႔မွာ ေနျပည္ ေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အတုိင္ပင္ခံနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အစည္းအေဝးထုိင္ၿပီး ရကၡိဳင္႔တပ္မေတာ္ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ေၾကျငာခဲ့သလို AA ကို ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ တပ္အင္းအား ေတြ အသုံးျပဳၿပီး တိုက္ဖို႔အတြက္ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တပ္မေတာ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ ရကိၡဳင္႔တပ္မေတာ္သည္ သူတို႔ရဲ႔ ကိုယ္ ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ေရးစသည့္ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေန တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အားလုံးက လက္ခံထားသလို ၄င္းတို႔အေနျဖင့္လည္း အရပ္သားမ်ားႏွင့္က အရပ္ဘက္ ေနရာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္တာ၊ သတ္ျဖတ္တာမ်ဳိးေတြ မရွိေသးပါ ဘူး။ ႏုိင္ငံေရး မေက်လည္ျဖစ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ႏုိင္ငံေရးအ ရေျဖရွင္းဖို႔၊ အေျဖရွာႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္ရန္အားမထုတ္ပဲ ¤င္းတို႔ကို အင္အား သုံးၿပီးဖိႏွိပ္ဖို႔ ၿဖိဳခြဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းဟာ တစ္ခ်ိန္ေသာအခါက ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ‘တုတ္ တုတ္ခ်င္း၊ ဓါးဓါးခ်င္း’ ဆိုတဲ့ စကားကို ျပန္ လည္အမွတ္ရေစပါသည္။

ျဖစ္စဥ္- ၆။

ရခိုင္မွာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ႏွင့္ အရပ္ ဖက္ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ ျပန္လည္အား ေကာင္းလာဖို႔ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔မွာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အဲဒီေကာ္မတီမွာ ဦးေအးသာ ေအာင္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ) ကို ေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး ထင္ရွားသည့္ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။  သို႔ေပေသာ္လည္း ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းသည့္ အခါတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းမည့္ လူေတြျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမတို႔ကို ၾကိဳတင္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေဘာတူ ညီခ်က္ရယူျခင္းမရွိပဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မတီ၏ Mandate နဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ရွင္းရွင္း လင္း လင္းလည္းမရွိ၊ ပါဝင္သူအားလုံးႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အခန္း က႑ကို မေလးစားျခင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔သိုႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးစားသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္းရင္း သားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအကဲဆတ္မႈကို အေလးထားဖို႔ လိုပါသည္။

အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တစစမ်ားျပားလာ သည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား အကူအညီေပးရန္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေရးေပၚရန္ပုံေငြမ်ားထဲမွ က်ပ္ေငြ ၃ဘီလီယံကို က်ခံသုံးစြဲေပးရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ၄င္းအတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရမွက်ခံသုံးစြဲမႈ မရွိေသးျခင္းသည္လည္း ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အစိုးရအေပၚယုံၾကည္အားကိုးမႈကို က် ဆင္းေစပါသည္။ ထို႔အတူ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔ညတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္း ပစ္ခတ္မႈ တြင္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းျခင္း သည္လည္း အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေပၚလူထု၏ တိမ္းၫႊတ္မႈကို အားနည္း ေစၿပီး ေဒသခံလူထုအား လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံမႈ မ်ားသထက္မ်ားလာ ေစပါသည္။

ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမား၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ထုတ္ Identity Politics ( ဝိေသသလကၡဏာအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရး)  ဆို သည့္စာအုပ္တြင္ Identity Politics ၏ ပင္မအေၾကာင္းအရင္းမွာ လူသား၏ စိတ္ဝိဥာဥ္ထဲမွာရွိသည္႔ Thymos (သိုင္းမို႔စ့္)ေၾကာင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကေဆြးေႏြးထားပါသည္။ သိုင္းမို႔စ္ဆိုသည္မွာ အသိအမွတ္ျပဳ ခံလိုစိတ္ လို႔အ ၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႔ရမည္ထင္၏။   သိုင္းမို႔စ္တြင္  isothymia (အုိင္ဆိုသိုင္းမီးယားနဲ႔) နဲ႔ megalothymia ( မက္ဂလိုသိုင္းမီးယားစ္) ဆိုၿပီး အုပ္စုကြဲ ႏွစ္ခုရွိၿပီး  isothymia က အျခားသူေတြနဲ႔ တန္းတူ အသိအမွတ္ျပဳခံ လိုျခင္ ျဖစ္ျပီး megalothymia ကေတာ႔ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ ခံလိုျခင္း (recognized as superior) ျဖစ္ ပါသည္။  အခုေခတ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ isothymia လို႔ေခၚသည့္တန္း တူအသိ အမွတ္ျပဳေပးမႈကိုေတာင္ တခ်ဳိ႕ခြဲျခားဖိႏွိပ္ခံရတဲ႔ သူေတြအေပၚ တန္းတူညီတူေပးအပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနခဲ႔ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တန္းတူညီတူ အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔အတြက္ ေနရာအႏွံ႔မွာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တုိက္ပြဲဝင္ ေနခဲ႔ၾကပါသည္။  ထိုသေဘာတရားကို တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးတန္းတူညီမွ်မႈ လႈပ္ရွားမႈကို ေျဖရွင္း တဲ့အခါတုိင္း ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားအေန ျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ ထက္မွာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္အလြဲမ်ား၊  အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြား သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာတယ္လို႔ ဆိုရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။  အျခားျပင္ပအေျခ အေနေတြျဖစ္တဲ့ ေဒသတြင္းအားၿပိဳင္မႈနဲ႔ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ရဲ႕ အင္အားခ်ိန္ ခြင္လ်ာတည္ေဆာက္မႈ၊ ေဒသတြင္း အရပ္ဖက္ထက္ စစ္ဘက္ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားဆဲ အေျခအေနေတြဟာလည္း ရကၡိဳင့္လက္ နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဖို႔ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။  သို႔ေပမယ့္လည္း ဒီမိုကေရစီေဖာ္ ေဆာင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ေပၚထြက္လာတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အခုဆို ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြမ်ားလာၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈေတြ ႀကဳံေတြ႔ေနရတာကေတာ့ အားလုံး မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

 

ေမာင္ထြန္း

ကိုးကား

၁။ ဦးဦးလွေစာႏွင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ RFA ၊ မတ္ လ၊ ၂ဝ၁၉။

၂။ ေမာင္ေမာင္စိုး၊ ေျမာက္ဦးစစ္တမ္း၊ ဒီဇင္ဘာလ၊၂ဝ၁၇။

၃။ Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, September 11, 2018