ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း၏ အေျခခံ

 

ၾကည့္ျမင္သုံုးသပ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တည္ေဆာက္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုအတြင္း အေျခခံလိုအပ္သည္မွာ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းအား မည္သုိ႔ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္မည္ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ပုံ တူညီသည့္ အေျခခံေပၚတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းကိုတည္ေဆာက္ပါမွ အဆိုပါအင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ အားရွိေသာေတာင့္တင္းေသာ အေျခခံေပၚတြင္ရပ္ တည္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုရမည္။

မ်ားျပားလွေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒမ်ား၊ သီအိုရီမ်ား၊ ကမၻာ့အျမင္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားအနက္ မည္သုိ႔ၾကည့္ျမင္ စဥ္းစားမည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံက်သည့္ အျမင္တစ္ခုကို ဦးစြာတည္ေဆာက္ရန္လိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာအဆို ပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းရွိ ျပႆနာမ်ားကို မည္သုိ႔ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္မည္ဆိုသည့္ အေျခခံအျမင္တစ္ရပ္ရွိရန္လိုသည္။ လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ၌ မ်ားျပားလွေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္အယူအဆမ်ားစြာရွိေနသည့္ကာလတြင္ အေျခခံက်သည့္ ၾကည့္ျမင္မႈတစ္ရပ္ကို ကိုင္ စြဲထားၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အေျခခံက်သည့္ ၾကည့္ျမင္မႈအျဖစ္ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ တည္ရွိေနေသာ လက္ေတြ႔အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံ စုံမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ရာတြင္ တည္ရွိေနေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးစြာမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ျပဳသည့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အ ေၾကာင္းအရာအားလည္း အေပၚယံသက္သက္ၾကည့္ျမင္မႈသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ မိမိလိုရာဆြဲ ယူၾကည့္ျမင္ျခင္း သည္လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ပကတိတည္ရွိ ေနေသာအေၾကာင္း အခ်င္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ၾကည့္ျမင္ရန္လိုသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ဘက္အားလုံးအား ေသခ်ာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္လိုသည္။ ထိုျပင္ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေန သည္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ထည့္သြင္းအသိမွတ္ျပဳၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ပကတိတည္ရွိ ေနေသာ ျပႆနာအား တစ္ကယ္ တမ္းသိရွိဆုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ဆိုလွ်င္ မိမိကိုင္တြယ္ၾကည့္ျမင္ သုံးသပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၏ ျဖစ္စဥ္သမိုင္းေၾကာင္း အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမဆို မိုးေပၚက က်လာသည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအ ေၾကာင္းအရာျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည့္ သမိုင္းဇစ္ျမစ္ရွိသည္။

ျဖစ္ေပၚလာေစသည္သည့္ ေစ့ေဆာ္သည့္ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားရွိသည္။ ထိုသမိုင္းဇစ္ျမစ္ကိုလည္း ထည့္ သြင္းသုံးသပ္ၾကည့္ျမင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ႔၏သမိုင္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ ၾကည့္ျမင္ပါက ျပည့္စုံလုံေလာက္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထိုအေၾကာင္းအရာ မည္သုိ႔ျဖစ္တည္လာသည္ကို သေဘာေပါက္ႏိုင္ လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုကို လက္တြဲတည္ေဆာက္ပုံေဖာ္ၾကမည္သူမ်ားအတြက္ တူညီေသာအျမင္တစ္ခု အျဖစ္ မိမိတို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပကတိတည္ရွိေနေသာ လက္ေတြ႕ဘဝအ ေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း၊ ထိုအေၾကာင္း အရာမ်ား၏သမိုင္းဇစ္ျမစ္ကို ထည့္သြင္းသုံးသပ္ျခင္းကို အ ေျခခံက်သည့္ ၾကည့္ျမင္မႈအျဖစ္ထားရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ၾကည့္ျမင္မႈေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းအေၾကာင္း အရာ တစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအခ်င္း အရာမ်ားစြာကို ၾကည့္ျမင္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ရန္အတြက္ ထိုမွတစ္ဆင့္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ေပသည္။ ထိုၾကည့္ျမင္မႈ အေျခခံေပၚမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းကို တည္ေဆာက္ရန္လိုေပသည္။ အေျခခံက်သည့္ ၾကည့္ျမင္မႈ မတူညီေသာ လူမ်ားစုစည္း၍ ညီၫြတ္၍ အင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ခက္ခဲေပသည္။

 

 

ရပ္တည္မႈ

ပကတိလက္ေတြ႕ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း၊သမိုင္း ဇစ္ျမစ္ကို ထည့္သြင္းသုံးသပ္ျခင္း သည္ ျပႆနာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း အတြက္အေျခခံျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေၾကာင္းအခ်င္း အရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လမ္းစဥ္၊ နည္းနာတိ႔ုကိုစဥ္းစားရန္တြင္ ထပ္မံလိုအပ္ေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုမွာ ရပ္တည္မႈႏွင့္ အနာဂတ္ကိုၾကည့္ျမင္မႈ ျဖစ္သည္။ ရပ္တည္မႈဆိုသည္မွာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းအား တည္ ေဆာက္သူတိ႔ုအေနႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းတြင္ မည္သည့္ဘက္မွရပ္တည္သနည္း ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ လူအဖြဲ႔အစည္းအ တြင္းရွိ လူအမ်ားစုႀကီးဘက္က တကယ္တမ္းရပ္တည္မႈ ရွိမရွိဆိုသည္မွာ လြန္စြာအေရးပါ သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အနာ ဂါတ္ကိုၾကည့္ ျမင္မႈဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအ တြင္းအေဟာင္းတို႔သည္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ အသစ္အသစ္တို႔သည္ အၿမဲတေစျဖစ္ထြန္းတိုး တက္ေနသည္ဆိုသည့္ အနာဂတ္ကို ေရွး႐ႈသည့္ သမိုင္းအျမင္ကိုထားရွိဖို႔ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္းရွိ လူအမ်ားစုႀကီးဘက္မွရပ္တည္မႈႏွင့္ တိုးတက္သည့္ အနာဂတ္ကိုေရွး႐ႈသည့္ သမိုင္းအျမင္ အေျခခံေပၚတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ပကတိလက္ေတြ႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း၊ သမိုင္းဇစ္ျမစ္ကို ထည့္သြင္းသုံးသပ္ျခင္းစသည့္ ၾကည့္ျမင္မႈႏွင့္ေပါင္းစပ္ပါက ထိုအေၾကာင္းအခ်င္းအရာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အ တြက္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လမ္းစဥ္၊ ေပၚလစီ၊ နည္းပရိယယ္တိ႔ုကိုမွန္ကန္ စြာသုံးသပ္ေရးဆြဲႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 

မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေပၚလစီ

သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ကာလ၌ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ား၊ ကမၻာ့အျမင္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာေထြးယွက္ ႏြယ္ေနေပရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုကိုထူေထာင္ မည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ တူညီေသာၾကည့္ျမင္မႈဆိုသည္ကို ဦးစြာသေဘာ တူညီမႈရယူရန္ ခက္ခဲေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ားသည္ တူညီသည့္ ကမၻာ့အ ျမင္ (ဝါ) ျပႆနာအား ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္သည့္အေျခခံေပၚတြင္ စုစည္းမႈမျပဳၾကေပ။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား တူညီေသာႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္စုစည္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိ႔ုသုိ႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ တူညီေသာ ကမၻာ့အျမင္ေပၚတြင္ စုစည္းသည္ထက္ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေပၚ တြင္ စုစည္းျခင္းျဖစ္ရာ တဖက္ကေျပာလ်င္ လက္ေတြ႕က်သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။သုိ႔ေသာ္ တဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန႐ႈပ္ေထြးလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျခအေနမ်ားအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္စတီက်ဴး ရွင္းအတြင္း မတူကြဲျပားေသာအျမင္မ်ား ေပၚထြက္ျခင္းအား ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေပ။

ဤသုိ႔ အေျခခံက်သည့္ ၾကည့္ျမင္မႈ သုံးသပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တူညီမႈရရွိသည့္ အေပၚမွေန၍ အင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚမွေန၍ အင္စတီက်ဴးရွင္းတည္ေဆာက္သည္ျဖစ္ေစ ေနာက္တ ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္မွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအား ဦးစီးဦးရြက္ျပဳမည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ မူဝါဒ မ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ အေျခခံက်သည့္အျမင္တူညီသည္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္း ခ်က္တူညီသည္ဆိုေစကာမူ လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ကြဲလြဲမႈ ရွိတတ္သည္ကိုေတာ့ ေရွာင္လႊဲ၍မရေပ။

ဤတြင္ေတြ႔ရသည္မွာ  အေျခခံၾကည့္ ျမင္သုံးသပ္ပုံတူညီပါက ညိႇႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ရန္ လြယ္ကူေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေျခခံၾကည့္ျမင္ပုံ သုံးသပ္ပုံမတူပါက ညိႇႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တူညီပါက လည္း မတူညီမႈမ်ားကို ညိႇႏႈိင္း၍ရႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ညိႇႏႈိင္းႏိုင္မႈမ်ားသည့္ အကန္႔အသတ္မဲ့ေတာ့မဟုတ္။ အ ကန္႔အသတ္ရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္  မူဝါဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သည္ အေရးပါေသာေနရာတြင္ရွိသည္။ အေျခခံက်သည့္ ကမၻာအျမင္ျပႆနာအားေရွာင္လႊဲ၍ တူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္ မွန္းခ်က္ျဖင့္ စုစည္းသည္ျဖစ္ေစကာမူ တူညီေသာမူဝါဒႏွင့္ ေပၚလစီကို ေရွာင္လႊဲ၍မရေပ။  အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုသည္ မူဝါဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရေပမည္။ ထို မူဝါဒမ်ားေပၚလစီမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ကာလတြင္ မူဝါဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားသည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ကာလ၌ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးအားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံမွာတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လမ္းစဥ္၊ ေပၚလစီတို႔ အား အဆိုပါအင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္မည္သူတိ႔ုက ေရးဆြဲႏိုင္ေရးျဖစ္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ေရးဆြဲထားေသာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအား ေမာင္းႏွင္ၾကသည္။

ထိုသုိ႔အေျခခံေပၚတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအား တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ကနဦးလိုအပ္သည္မွာ အဆိုပါ အင္စတီ က်ဴးရွင္းအား ေခါင္းေဆာင္မည့္သူမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ ေပၚလစီမ်ားကို ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သူမ်ား သည္ အဆိုပါမူဝါမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားကို အာမခံ ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္၍ ေျပာရလွ်င္ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ အဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ယူၾကသူမ်ားသည္ မိမိအင္စတီက်ဴးရွင္း၏ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နား လည္ၿပီး ထိုမူဝါဒမ်ားအတိုင္းရပ္ခံႏိုင္ရမည္။ ထိုေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ရွိရေပမည္။ သုိ႔မွသာ အဆိုပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ မူဝါဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္။

သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔တည္ေဆာက္ထားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေသာအခါ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္၊ ေပၚလစီမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္လာေသာအခါ အသစ္ခ်မွတ္မည့္မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္၊ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ တခါတရံ ထိုသုိ႔ေသာအ ျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းပင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ၾကည့္ ျမင္ပုံမတူၾက၍ ေစ့စပ္မရေအာင္ ကြဲလြဲ သြား၍ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္း ခ်က္တစ္ခုေပၚတြင္ စုစည္းေသာ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ထိုသုိ႔ေသာ ျပႆနာကို အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ ၾကည့္ျမင္ သုံးသပ္မႈ အေျခခံေပၚတြင္ စုစည္းသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရမႈနည္းသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ ျခင္းသည္ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုကိုေရွး႐ႈသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားမႈရွိသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ၾကည့္ျမင္ သုံးသပ္ပုံေပၚတြင္အေျခခံရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ပုံေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းသည္သာလွ်င္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနႏွင့္အမီလိုက္ႏိုင္ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္း ညီၫြတ္မႈ ကိုေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္ငင္း အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေပၚလစီမ်ားလိုအပ္သည္မွမွန္ေသာ္လည္း အေျခခံအက်ဆံုးအရာမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား ၾကည့္ျမင္သုံး သပ္ပုံျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ကာလ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကား လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေပၚ အေျချပဳသည့္ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္၊ ေပၚလစီမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ေနသည္ကေတာ့ ယေန႔ ကာလ၏ အရွိတရားဟု ဆိုရပါမည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး