ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ က်ဥ္းလာလွ်င္

ေမာင္ထြန္း

အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးေဘာင္က်ဥ္းလာလွ်င္ စစ္ေဘာင္က်ယ္လာသည္မွာထုံးစံျဖစ္သည္။ ထိုအဆို မွန္ ကန္ေၾကာင္းကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကသက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ စစ္ေဘာင္က်ဥ္းၿပီး အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံ ေရးေဘာင္က်ယ္လာမွသာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈကိုေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အရပ္ ဘက္ႏိုင္ငံေရးေဘာင္က်ယ္လာဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဒီမုိကေရစီ အေလ႔အက်င္႔ မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားကိုျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၿပီးလိုက္နာၾကဖို႔အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါပဲ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး ေဘာင္ခ်ဲ႕ရန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက စစ္ေဘာင္က်ယ္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရးသည္လည္း ဆိတ္သုဥ္းရ မည္သာျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈကိုလည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် တားဆီးရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပဳ လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။

 

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း အရပ္ဘက္နုိင္ငံေရးေဘာင္က်ဥ္းလာၿပီး စစ္ေဘာင္ က်ယ္လာသည္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ သိသာထင္ရွားစြာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရးကို ေလ႔လာၾကည့္မည္ဆိုပါက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ (တစ္နည္း) စစ္ေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာအုပ္စုႏွင့္ အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာလိုေသာအုပ္စုဟူၿပီး အုပ္စုႏွစ္ခုရွိ သည့္အနက္ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ လူထု၏ေထာက္ခံမႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈသည္ ကနဦးကာလတြင္ တျခားအုပ္စုထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနခဲ့ပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ထိုကာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္ နယ္တို႔တြင္ေနထိုင္ေသာသူအမ်ားစုသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကိုသာ ဦးစားေပး ေထာက္ခံ ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ လူထုအေပၚၾသဇာသက္ေရာက္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္စည္း ႐ုံးႏိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားစုျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသီးသီးတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရး ပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ RNDP (Rakhine National Deveiopment) ႏွင့္ ALD (Arakan Deveiopment Party)  သည္ လည္း ANP (Arakan League of Democracy) ဆို သည့္အမည္ျဖင့္ ပါတီတစ္ခုတည္း ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။  ထိုအခ်ိန္အထိရခိုင္ျပည္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေျခစိုက္ႏုိင္မႈမရွိခဲ့သလို ျပည္နယ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲအမ်ားစုကို ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၄င္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုးဦး၊ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီမွ သံုး ဦးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁ဝ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး တစ္ေနရာတို႔ တြင္လည္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အမ်ားဆုံး ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း NLD ပါတီမွ ထိုကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ မဲဆႏၵ အမ်ားဆုံးရသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ကို ယခင္အစိုးရနည္းတူ ျပန္လည္အသုံးျပဳခဲ့သည္။  ဦးညီပုအား ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေနရာ အမ်ားစုကို လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႔စိတ္ႀကိဳက္ လူမ်ားျဖင့္သာဖြဲ႔စည္းခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ NLD ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ဦးညီပုအား ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားဆုံးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီမွ  ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖ ရွာေရး ယဥ္ေက်းမႈ (Dialogue Carlture) တည္ေဆာက္ဖို႔ အားနည္းခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကိုဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါတြင္ လည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည္မ်ားအနက္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းေကာ္မရွင္၏ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ ရခိုင္လူထု၏ ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆုံး ရရွိထားသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးအရပါဝင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစားခဲ့သည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ၄င္းေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား သံုးဦး၊ ႏုိင္ငံသားေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား ေျခာက္ဦးအနက္ ဦးဝင္းျမ (ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒)ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာတင့္ (ရခိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈအဖြဲ႔ – ရန္ကုန္) ကဲ့သို႔ေသာရခိုင္ လူမ်ဳိးမ်ားပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳထားသူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ပါဝင္ႏုိင္မႈစသည့္အခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာလ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ ပုံေပၚ သည္။ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနႏုိင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္အေရး ကိစၥတစ္ခုကို ရခိုင္လူထု၏ ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ပါတီတစ္ခု၏ကိုယ္စား ျပဳမႈကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈခဲ့ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္း (Rulr of tsdhe Game) ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

photo by internet

ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနျဖစ္သျဖင့္ လုံၿခဳံေရး တိုးျမႇင့္ခ်ထားေရးအဆိုကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ လုံၿခဳံေရးစိုးရိမ္စရာမရွိဟု တုံ႔ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး အဆိုအားအေလးထားေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထို႔အတူ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ ေမာင္ေတာေဒသကိုင္းႀကီးေက်းရြာမွ ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ရွစ္ဦး အသတ္ခံရၿပီးေနာက္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔က သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေမာင္ေတာေဒသလုံၿခဳံေရး ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အေရးႀကီးအဆိုကို အသီးသီးတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ခ်က္ခ်င္းေဆြး ေႏြးခြင့္ မရခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ ေန႔တြင္ တပ္မတစ္ခုအား ေစလႊတ္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္မွသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတင္ သြင္းသည့္အဆိုကို လႊတ္ ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထို အဆိုကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရပါသည္။ ၾသဂုတ္ လ ၂၅ ရက္ေန႔ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၏ တိုက္ခိုက္မႈခံခဲ့ရၿပီးေနာက္မွသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းသည့္အဆိုကို ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုတိုက္ခိုက္မႈမျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသလို ေတြ႔ႀကဳံရမည္သာ ျဖစ္ပါ သည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံးရရွိ ထားသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ျပည္နယ္၏ ေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရရွိျခင္း (၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒပါ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္)၊  ျပည္နယ္၏ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ လက္ရွိအာဏာရပါတီမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ သေဘာမထားဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခံရျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔အေပၚတြင္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔တြင္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ အသံမ်ားကိုတင္ျပေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းစသည္တို႔သည္ ဒီမုိကေရစီ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္စႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းေန ေသးသည့္အခ်ိန္ရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးေဘာင္အေပၚ ယုံၾကည္အားကိုးမႈ က်ဆင္းလာသည္မွာမထူးဆန္းေပ။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရး အေလ့အထအေပၚ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေပၚ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လက္ခံယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အတြက္လည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားနည္းခဲ့သလို အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက လည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိ ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ေသာ အခ်ိန္၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အားကိုးေလ်ာ႔နည္းလာသည့္ အခင္းအက်င္းတြင္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ ေပၚထြန္းလာမႈ၊ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္လူထုအတြင္း ငုပ္လွ်ဳိးေနသည့္ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံလူထုအတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ လမ္းစဥ္ အေပၚ တိမ္းၫႊတ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာပါသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္အတြင္း ရခိုင္လူထုအတြင္း ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွာ ULA\AA (United League for Arakan\Arakan Army) ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ULA ၏ ဥကၠ႒ တာဝန္ႏွင့္ AA ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္က တာဝန္ယူၿပီး ULA အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ႏွင့္ AA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ၫုိထြန္းေအာင္ကတာဝန္ယူထားပါသည္။ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က လူအင္အား အနည္းငယ္ျဖစ္သာရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းၿပီးရွစ္ႏွစ္အတြင္း အင္အားေထာင္ခ်ီခဲ့သည္။ လက္ရွိစစ္သည္အင္အား ၃၅ဝဝ ခန္႔ရွိသည္ဟု န္႔မွန္းထားၿပီး ပလက္ဝေဒသတြင္ အင္အား ၈ဝဝ မွ ၁ဝဝဝ အထိေရာက္ရွိ အေျခစိုက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကားၾကသည္။ AA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခမစိုက္ ေစရန္အတြက္လည္း တပ္မေတာ္မွစစ္သည္အင္ အားအလုံးအရင္းျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာကို ဆက္လက္က်င္႔သုံးေနသည့္အတြက္  တပ္မေတာ္အေပၚ လူထု၏အျမင္ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ရကၡိဳင္႔တပ္မေတာ္ အေပၚေထာက္ခံမႈမ်ား တိုးပြားလာေစ ျပန္သည္။

photo by internet

ဥပမာအေနျဖင့္ နတလ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္စိစစ္ရာတြင္ မိမိ၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပေစရာတြင္ အလယ္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ရခိုင္ကေလး ငယ္အမ်ားစုက မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မွာ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္က စစ္သားႀကီး လုပ္ရန္ျဖစ္သည္ ဆိုၿပီး ေရးသားေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားကိုေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။  ထို႔အတူ ဆယ္တန္းေအာင္စ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေျဖဆိုရန္အတြက္ မိဘမ်ားက ေျပာဆိုမႈတြင္ ထိုကေလးငယ္က မိမိအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ရကိၡဳင္႔တပ္မေတာ္တြင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတြက္ ဗမာစစ္တပ္၏ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းတြင္ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ဆႏၵမရွိေၾကာင္း မိဘ မ်ားအားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္မွာ လူႀကီး လူငယ္မ်ားတြင္ သာမက ကေလးမ်ားအထိ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မိမိတို႔၏အနာဂတ္၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ ေဒသအတြက္ လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ သာအေျဖရွာလို႔ရသည္ဟု ရခိုင္လူထုအတြင္း သေဘာထားအျမင္မ်ား မ်ားျပားလာမႈသည္ စစ္ေဘာင္က်ယ္ လာၿပီး အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးေဘာင္က်ဥ္း လာသည့္သေဘာပင္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အရပ္ ဘက္ႏုိင္ငံေရးေဘာင္ က်ဥ္းလာပါက ဒီမိုကေရစီအေရးသည္လည္း ေမွ်ာ္ေလေဝးေလသာ ျဖစ္ေနပါေတာ့မည္။

photo by internet

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔ ညဦးပိုင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင့္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာက်႐ႈံးသည့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကို ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ရာကုန္းေတြျပဳလုပ္ရန္အတြက္ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကခြင့္ျပဳခ်က္မေပးမႈ၊ ထိုအေရးကိစၥေၾကာင့္ ဆႏၵျပ လူစုအားလက္နက္အင္အားသုံးကာ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္း သားခုနစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး အမ်ားအျပားဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္းေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရး ဆရာေဝဟင္ေအာင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ တရားစြဲမႈစသည့္ ဆက္တိုက္နီးပါးျဖစ္ပြားလာသည့္ကိစၥမ်ား သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ က်ဥ္းသထက္က်ဥ္း ျခင္းကိုေဖာ္ျပထားသည့္ သက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္ ေနသည္။

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သည္ ပါတီတစ္ခု၊ ပညာရွင္တစ္စုတစ္ဖြဲ႔၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာလႊမ္းမိုး ရာခ်ဳပ္ကိုင္ရာ ေျပာဆိုရာနယ္ပယ္မဟုတ္၊ အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ အားလုံးအတြက္ Open to all ျဖစ္သည္။ Open to all လည္းျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေၾကာင္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ယုံၾကည္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ က်င္႔သုံးခြင့္ သဘာဝအားျဖင့္ အခြင့္အေရးအညီအမွ်ကိုယ္စီ ရွိသည္။ ထိုသူသည္ ပညာတတ္သည့္အတြက္ ပိုမိုေျပာခြင့္ရွိၿပီး ထိုသူသည္ ပညာမတတ္သည့္အတြက္ ပညာတတ္သူေလာက္ ေျပာခြင့္မရွိဟု မည္သူမွ် ပိတ္ပင္ခြင့္မရွိ။ ပိတ္ပင္လို႔လည္းမရ။ပိတ္ပင္သူသည္ ႏုိင္ငံေရးအာပတ္သင့္တတ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသေဘာသဘာဝ ပုံစံစနစ္တုိင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေရာ၊ ေနာက္လိုက္ေရာ၊ ပညာတတ္ေရာ၊ လက္လုပ္လက္စားေရာ၊ လယ္သမားေရာ၊ မည္သူမဆိုအက်ဳံးဝင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ဆရာေမာင္စူးစမ္း စကားျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပထဝီဆိုသည္အလ်ားလိုက္ေရာ လူတန္းစားဆိုသည့္ ေဒါင္လိုက္ေရာ အက်ဳံးဝင္ေနဖို႔လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ေတာေနအုံၾကားသာမက ၿမိဳ႕ေပၚေန အီလစ္မ်ား အထိ ပါဝင္ခြင့္၊ ယုံၾကည္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ကိုျပန္ခ်ဲ႕ရန္လိုပါသည္။ ပထမ ဆုံးအေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အင္အားစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈကို တန္းတူတန္ဖိုးထားဖို႔လိုသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ႀကီးဖို႔လိုပါသည္။  ၄င္းတို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိမွာသာ တိုင္းျပည္အေရးကိုေျဖရွင္းႏုိင္မည္၊ မိမိတုိ႔ ပါတီတစ္ခု တည္း၊ အင္အားစုတစ္ခုတည္းျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္က်ိတ္ဝါဒျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အေျဖမထြက္ႏုိင္ဆိုသည္ကို လက္ခံဖို႔လိုပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္အေရးကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ အသံ၊ အႀကံ`ဉာဏ္တို႔ကို အလႊာအသီးသီးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုသည္။

ထို႔အတူ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္းလက္ခံရဲဖို႔လိုသလို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားကိုလည္းယုံၾကည္ လက္ခံဖို႔လိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ႔တပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုစစ္ေရးမွသည္ ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ တန္းတူေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ႏုိင္ငံေရး ေဘာင္မ်ား က်ဥ္းသထက္က်ဥ္းလာၿပီး စစ္ေဘာင္မ်ား က်ယ္လာကတစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ဂယက္ အတြင္း သာျပန္လည္သက္ဆင္းရဖို႔ ရွိေနပါေတာ႔သည္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္လည္း သဲထဲ ေရသြန္သာ ျဖစ္ေနပါေတာ့မည္။

ကိုးကား

၁။ ေမာင္ေမာင္စိုး၊ ေျမာက္ဦးစစ္တမ္း၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၇။

၂။ သန္းစိုးႏိုင္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ေရး အေတြ႔အႀကဳံမ်ား၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊၂ဝ၁၇။