ႏိုင္ငံေရးေအာက္လမ္းနည္းမ်ားက ေပးမည့္ရလဒ္

 

ႏိုင္ငံေရးသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ မြန္ျမတ္ေကာင္းမြန္သည့္ အရာျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးမွ တစ္ဆင့္ေပၚေပါက္လာ သည့္ အာဏာကို ရယူလိုၾကရာမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ညစ္ပတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေအာက္တန္းက်ေသာ နည္းလမ္း မ်ားသုံး၍ အာဏာႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ နာမည္ပ်က္ရေပသည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ သုံးသည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမဆို ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္ ညစ္ပတ္ျခင္း၊ေအာက္ တန္းက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသုံးျခင္းတုိ႔ကို ကမ္ၻာ့သမိုင္း, ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ထိလည္း ေတြ႕ရွိေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

အျမစ္တြယ္ေနသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကိုၿဖိဳဖ်က္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ျမန္မာလူထုသည္ ႏွစ္၅၀ေက်ာ္ၾကာ အျမစ္တြယ္ လာသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသြင္ေျပာင္းလိုက္သည့္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၁၉၆၂မွ ယေန႔ထိတိုင္ အသက္ေသြးေခၽြးဘ၀မ်ား ေပးဆပ္၍ တုိက္ဖ်က္ေနခဲ့ၾကရပါသည္။ ၂၀၁၆တြင္ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရတက္လာသည္ ဆိုေစကာမူ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကေပးခဲ့သည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးဆိုးေမြမ်ားသည္ ပုံစံမ်ဳိး စုံျဖင့္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ လက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူအရ တပ္မေတာ္ကိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ အေလွ်ာ့ေပးဆက္ဆံေနသည္ ဟု အားမလို အားမရ ျဖစ္ၾကသူမ်ားရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါးနပ္လွ၍သာ အရပ္သားအစိုးရ ယခုထိသက္ ဆိုးရွည္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကိစ္ၥမ်ားက သက္ေသခံလာပါသည္။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အာဏာျပန္ရလိုသူမ်ားဘက္က မေသခ်ာမေရ ရာသည့္ အေျခအေနကို ထိုသူမ်ား ေကာင္းစြာနားလည္လာ ပုံရပါသည္။ သို႔ျဖင့္တစ္ဖက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၌ ၅၉(စ)ကဲ့သို႔ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအျပင္ ဗဟိုအစုိးရလက္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ရရွိထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္ကတင္သြင္းလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကပါသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္  အာဏာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ တစ္ေန႔ မည္သည့္အစိုးရ တက္လာသည္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ပါတီ တက္လာသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔အတြက္ ေနာက္ေက်ာလုံမႈကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ၾကည့္ တတ္ျမင္တတ္ပါက အထင္းသားျမင္ရပါ မည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအားထားရသည့္ႏိုင္ငံမွ လယ္ေျမမ်ား အမ်ားစုသိမ္း ယူထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံ ထူေထာင္ထားၿပီး ထိပ္ပိုင္းအာဏာရွင္မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ ျပည္တြင္ ေျမႏွင့္ေငြကို အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးသည့္အျပင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ တခ်ဳိ႕ေသာ အာဏာမ်ားကိုလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ရရွိထားသည္။ သည္ လိုအေနအထားတြင္ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ရပ္တည္ရသည့္ မည္သည့္အစိုးရ ျဖစ္ေစ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္လမ္းေပၚေလွ်ာက္ ေနရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရအေနျဖင့္ တခ်ဳိ႕ မွားယြင္းေသာ လူေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အားနည္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ားက ထပ္ေႏွာင့္ လိုက္သည့္အခါ အစိုးရ၏႐ုပ္လုံး ႂကြတက္မလာဘဲ ႐ုပ္ပုံေသသဖြယ္ ရွိမွန္းပင္မသိရသည့္ အစိုးရဟု တခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္လာ သည္ထိ ႏႈတ္ဆိတ္သည့္အစိုးရ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္ကိစ္ၥႏွင့္ ဦး၀ီရသူကိစ္ၥ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရ ကိုင္တြယ္ပုံကတစ္ဆင့္ ပါးနပ္ေသာ အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္းျပသခဲ့ပါသည္။

အာဏာျပန္ရရန္ အားထုတ္သူဘက္ကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ပါတီေခါင္းေဆာင္ခ်င္း အရည္အေသြး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ စြမ္းမရွိေပ။  လူထုယုံၾကည္ ေထာက္ခံမႈတြင္လည္းမယွဥ္ ႏုိင္ျပန္ေပ။ သို႔ျဖင့္ ပညာအရ၊ လူ႔အရည္အ ေသြးအရ၊ လူထု ေထာက္ခံမႈအရ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေအာက္လမ္းနည္းသုံးရန္မွအပ တျခားမရွိၿပီ။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးမႈိင္းေလာက္ကိုေတာ့ လူထုက ေနာေက်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က ျပသေပးခဲ့သည့္တိုင္  အာဏာေအာက္လမ္းနည္းသမားမ်ား နားလည္ပုံမရဟုထင္လွ်င္ တက္တက္စင္မွားပါလိမ့္မည္။ နားလည္ပါသည္။ နားလည္၍သာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးနည္းကို ဆက္သုံးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ဒဂုံတြင္ အစ္ၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ဥပုသ္လျဖစ္၍ သူတို႔ယုံၾကည္ရာ ဘာသာေရးအရ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္း ျခင္း၊ ဥပုသ္ေျဖျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္ကို ပလီေဆာက္ေတာ့မည္ဟု ဟစ္ေႂကြးလ်က္ မိုက္ကယ္ ေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕က ညဘက္ျပႆနာလုပ္သည္။ အစ္ၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားဘက္က ေခါင္းငုံ႔ခံလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဆက္ၿပီးျပႆနာ ရွာမရေတာ့ ေပ။ ထို႔ျပင္ရပ္ကြက္လူထုက မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္တို႔ကို လက္မခံ။ အကယ္၍ တစ္ဖက္ဘာသာ၀င္မ်ားက ေဒါသ ျဖင့္တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါက ထိုညသည္ ေတာင္ဒဂုံတြင္ႀကီးမားသည့္ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး ပဋိပက္ၡႀကီးအျဖစ္ အသင့္ေစာင့္ေနမည့္ မည္သည့္အရပ္က ေရာက္လာမွန္းမသိရ သည့္ လူစုႀကီးေရာက္လာမည္။ ႐ုိက္ၾက၊ ႏွက္ၾက၊ ၀တ္ျပဳမည့္ ေနအိမ္မ်ားကို ၀င္ ေရာက္ ဖ်က္ဆီးၾကလုပ္မည္။ ရပ္ကြက္ထဲမွ ဘုမသိဘမသိ၀င္ပါမည့္ ႐ုိးသားေသာ လူငယ္မ်ားကို ဆူပူဖ်က္ဆီးသူမ်ား အျဖစ္ ဖမ္းမည္။ မည္သည့္အရပ္က ေရာက္လာမွန္း မသိရသူမ်ားက ကိုယ္ေယာင္ ေဖ်ာက္သြားမည္။ အကယ္၍ သည္ အစီအမံသာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ျပည္ တြင္းျပည္ပမွ ေ၀ဖန္အျပစ္တင္မႈမ်ဳိးစုံကိုေျဖ ရွင္းရေပမည္။ ဤတြင္ ၁၀ပါတီအဖြဲ႕က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၅ပါတီအဖြဲ႕က ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ရွိအစိုးရသည္ တိုင္းျပည္လုံၿခဳံ ေရးကို တာ၀န္မယူႏိုင္ေတာ့ ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ကာ/လုံေခၚပါ။ ျပည္သူမ်ား ဆက္အားမကိုးသင့္သည့္ အစိုးရ ျဖစ္၍ ၂၀၂၀တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မဲျပန္ေပးပါ…စသည့္ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာေပမည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး မီးေမြးေနသူမ်ားသည္ ျမန္မာလူထုမဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါးနပ္႐ုံသာမက လက္မည္းတို႔၏ လက္စလက္နကို ေကာင္းစြာသိေနသည့္ ျမန္မာလူထုက အစ္ၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ႏွင္းဆီျဖဴကမ္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျပဳလုပ္လိုက္ ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္ အမွဴးျပဳသည့္ မီးေမြးသူမ်ားအဖြဲ႕ ပက္လက္လန္ သြားရ ျပန္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီးသည့္ အခါ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္ ေျခရာေဖ်ာက္ ထြက္သြားေလၿပီ။

ဦး၀ီရသူသည္ သကၤန္း၀တ္ထားေသာ္လည္း ဗုဒၶတရားႏွင့္ လားလားမွ် မဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို လူထုေဟာ ေျပာပြဲမ်ားအျဖစ္ ေဟာေျပာခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ မည္သည့္အမႈ က်ဴးလြန္မွ ရဟန္းဘ၀မွ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ၀ိနည္းအရ ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ျခင္းသည္ ဖ႐ုသ၀ါစာ (႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာစကား) ကိုဆိုျခင္း မွ်သာျဖစ္ၿပီး ရဟန္းသိကၡာပုဒ္မက်ဳိးမေပါက္ေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ ဒကာမႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းမွားေန ပါက ေမတၱာျဖင့္ ေထာက္ျပ ဆုိဆုံးမခြင့္ရွိပါသည္။ သူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အမူအရာမ်ားကို သိမ္သိမ္ဖ်င္းဖ်င္းပုံစံျဖင့္ မည္သည့္ရဟန္းမွ် လူပုံအလယ္တြင္မိန္႔ၾကားမည္ မဟုတ္ပါ။

ဦး၀ီရသူသည္ စာခ်ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၊ ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္တတ္ေျမာက္သူဘုန္းႀကီး တစ္ပါးျဖစ္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားအဆုံးအမ တရားေတာ္မ်ားကို သိနားလည္သူ ရဟန္းတစ္ပါးက ဤသို႔ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ လူထုေရွ႕ေမွာက္ထြက္လာ ေလသနည္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႏွင့္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ဦး၀ီရသူအေရးကို ကိုင္တြယ္ သည္ဟု အကဲခတ္ရပါသည္။ လူထုလိုခ်င္သည္က ဦး၀ီရသူကိုခ်က္ခ်င္းဖမ္း၊ အ၀တ္လဲ၊ ပုဒ္မတပ္ တရားစြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္လွ်င္ တစ္ဖက္၏အႀကိဳက္ခြင္ထဲသို႔ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ၀င္သြားျခင္းမည္ပါသည္။

မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ဦး၀ီရသူကို မည္သူေတြႀကိဳးဆြဲေနေၾကာင္း အစိုးရေကာင္းစြာ သိပုံရပါသည္။ အာဏာသုံး၍ သူတို႔ႏွစ္ဦးကိုဖမ္းလွ်င္ ေထာင္ထဲထိ ႀကိဳးဆြဲေနသည့္ လက္မ်ားကပါလာဦးမည္။ သူတို႔ကို အမႈစစ္ရန္ ႐ုံးထုတ္သည့္ေန႔တိုင္း သူတို႔ကို ေထာက္ခံသူ၊ ၀န္းရံသူဆိုသူမ်ားက တရား႐ုံး၀န္းက်င္သို႔ ေရာက္လာကာေမႊၾက ေႏွာင့္ၾကဦးမည္။ သည္ေတာ့ သူတို႔ဆရာ လက္မည္းႀကီးမ်ားက ႀကိဳးဆြဲခံတပည့္ ႏွစ္ေယာက္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာသို႔ ပို႔ေပးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ ဆြဲေပးလိုက္သည္။ အမႈတည္ေဆာက္ေန သည္ဟု ဟ, ေပးလိုက္သည္။ သည္ေနာက္ တကယ္ဖမ္းဟန္ျပဳခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဦးစလုံး လစ္ေလသတည္းဟု ဇာတ္လမ္းကို လူထု ေရွ႕ခ်ျပလိုက္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ထိတိုင္ သည္ႏွစ္ဦး လူထုေရွ႕ထြက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္။ ထြက္လာပါကလည္း စြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မ မ်ားအရ ေထာင္နန္းစံၾကရေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေႏွးေကြးရန္ေကာဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရကို အျပစ္ ျမင္ေနသူမ်ား အစိုးရက မည္သို႔ အစသတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ၾကည့္ ၾကပါကုန္။

သည္ျဖစ္ရပ္က လူထုမေက်နပ္မႈ ျမင့္တက္ေနေသာ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ “ညစ္ပတ္တဲ့ အက်င့္မေပ်ာက္၊ ေအာက္လမ္းနည္းသုံးတဲ့ အက်င့္မေပ်ာက္ သူေတြကို ဘယ္လို လုပ္မဲျပန္ေပးရမွာလဲ””ဆိုသည့္ လူထုအသံထြက္လာပါသည္။ ၂၀၁၅တြင္ အန္အယ္လ္ဒီမဲႏုိင္ရန္ တစ္ဖက္ကသုံးသည့္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာဗ်ဴဟာက မ်ားစြာပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုလည္း အာဏာငမ္းဖမ္းေနသူမ်ားက ဘာသာသာ သနာႏွင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ ဖက္ရွင္၊ ဆံပင္၊ ပန္း၊ ဖိနပ္စသည္တုိ႔ကို ေအာက္တန္းက်က် ထုတ္သုံးလာျခင္းက ၂၀၂၀တြင္ အန္အယ္လ္ဒီအသက္႐ွဴေခ်ာင္ေစရန္ လမ္းေဖာက္ေပးျခင္းႏွင့္ အလားတူေၾကာင္း သိျမင္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ခင္ႏွင္းဦး