ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖမဟုတ္ေသာ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနိဒါန္း

ခ်စ္ဦးကိုကို
ယေန႔ေခတ္ မဂၢဇင္း ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ထုတ္မွ

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အဓိကက်ၿပီး ယင္းဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လတ္တေလာက်င့္သံုးရင္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုပါ ေပးထားခ်က္ အတိုင္း ျပင္ဆင္ခ်ဲ႕ထြင္ရင္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေရးဟု ေျပာဆိုေနၾကမႈမ်ားရွိပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးစကာလမ်ားက မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထို႔ေနာက္တြင္ လက္ေတြ႕ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနမ်ားေနာက္တြင္ မွန္ကန္မႈမရွိေတာ့ပါ။

ဤေဆာင္းပါး၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားမွာ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာသက္သက္မဟုတ္။ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားမွာ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ မေျပလည္ႏိုင္။ ထိုဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အေရး အတြက္ ေရရွည္တြင္ ေျပလည္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္းမရွိ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ ျပႆနာ မွာ ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိစၥ သာျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္အားလံုးက သေဘာေပါက္ၾကၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ အားလံုးက စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကို မ်က္စိမလွ်မ္းၾကေစရန္ တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (သို႔) ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ၾကမ္းခင္းေစ်း
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား အားလံုး သည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ မွား မည္မထင္ပါ။ ၁၉၈၈ မွစ၍ အဓိကျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္တိုင္ အႏိုင္အ႐ံႈးမေပၚဘဲ အီလည္လိုက္ေနသည့္ အေျခအေနပင္။
ထိုစဥ္က အာဏာရယူထားသည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ကို မျဖစ္ မေန အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ (အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖို႔ လိုသည္ဟု ယူဆရသည့္အေၾကာင္းအရင္းသည္ ဦးသန္းေ႐ႊအနားယူရန္၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခိုေနရသည့္ အေနအထားမွ ႐ုန္းထြက္ရန္၊ က်ပ္တည္း လာသည္ႏွင့္အမွ် လူထုအံုၾ<ြကမႈမ်ား တစ္ ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အေန အထားမွ ေရွာင္လဲႊရန္ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ဂု႐ုမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္)
ထိုသို႔ျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ၾကမ္းခင္းေစ်းအျဖစ္ (တစ္ဖက္ သတ္ေပးေစ်းဟုလည္းဆိုႏုိင္) ထား၍ ေရြး ေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ၾကရန္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ပို၍ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈကို ဖန္တီးရန္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု မ်ားထံကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ကမ္းလွမ္းသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဗဟိုျပဳေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ လက္ထဲက ငွက္တစ္ေကာင္ (ၿခံဳပုတ္ထဲက ငွက္ႏွစ္ေကာင္ထက္ ပိုမိုတန္ဖိုးရွိ)ဟု ႏိုင္ငံ ေရးအင္အားစုအခ်ဳိ႕က သေဘာထားခဲ့ၾက သည္။ လတ္တေလာတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ႀကိဳက္သည္ မႀကိဳက္သည္ အသာထား၊ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္၊ ဤေရြး ေကာက္ပဲြတြင္လည္း တပ္မေတာ္ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပါတီသာ အသာရမည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာ စာသစ္တြင္ မ်က္ႏွာဖံုးအသစ္ႏွင့္ပဲြထြက္လာ မည္၊ ထိုအခ်က္ေတြအားလံုးကို က်န္ႏိုင္ငံ ေရး အင္အားစုမ်ားက သိရွိၿပီး လက္ခံသည္၊ သို႔ေသာ္ ထို ၂ဝဝ၈ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲမွပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဒီမို ကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ယူမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ေရြး ေကာက္ပဲြ ဝင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ထိုစဥ္က ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ႀကိဳက္လြန္းလွခ်ည္ရဲ႕ ဟူ၍ မဟုတ္သလို တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သူတို႔ ေရးဆဲြထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ျပင္ကို ျပင္ဆင္ရမည္ဆိုသည္ ကိုလည္း လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ပင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ျခင္းဆိုသည့္ ပုဒ္ထီး ပုဒ္မမ်ားလည္း တပ္မေတာ္အႀကိဳက္ ထည့္သြင္း ေရးသား ထားခဲ့သည္။
တစ္ဖန္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို လက္မခံဘဲ ေရြး ေကာက္ပဲြ မဝင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အင္အား စုမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ယင္း တို႔၏ ဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကလည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာ မွန္သည္။ ထိုမွန္းဆ ခ်က္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ရလွ်င္ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂ဝ၁၂ တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခဲ့သည္။ က်မ္းက်ိန္စာသားအခ်ဳိ႕မွလဲြ၍ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ရန္မလိုခဲ့ပါ။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ ကတည္းက ဝင္ခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္က ေပး သေလာက္သာရမည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ဝင္ခဲ့သည့္ အခါတြင္ ထိုစဥ္က အေတာ္အတန္ အရွိန္ ရေနၿပီျဖစ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္အစိုးရမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍ မရေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ ေဆာင္ က်ဥ္းမႈဟု ဆိုရမည္။ ထိုသို႔ ခ်ည္္ၿပီးတုပ္ၿပီး အေနအထား ျဖစ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေစ်းတစ္ မ်ဳိးျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုျဖင့္ ၾကမ္း ခင္းေစ်းစခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၊ ထိုေစ်းျဖင့္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ ေရြး ေကာက္ပဲြဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်မွ ေနာက္ေစ်းတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား အားလံုးသည္ စကတည္းကပင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတိုင္း စခန္းသြားၾက မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးမရွိခဲ့ၾကဟု သံုးသပ္လိုပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မေျပမလည္ျဖစ္ေနၾကေသာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား ဆက္လက္ စခန္းသြားႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ဘက္က တင္ ခဲ့ေသာ ၾကမ္းခင္းေစ်း (တပ္မေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္မ်ားစြာ ေတာင္းထား ေသာ ၾကမ္းခင္းေစ်း)သာ ျဖစ္ၿပီး ထို ၾကမ္းခင္းေစ်းကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား ထပ္မံေစ်းညိႇၾက မည့္ ညိႇေစ်းကသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အတြက္ အဓိက က်လာမည္ကို ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုးက သေဘာေပါက္ခဲ့ ၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ဤ ေဆာင္းပါး က ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ ျပႆနာမွာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရွိ သည့္ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ အဓိက ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးသေဘာ တူညီမႈ မရရွိျခင္းဆိုသည့္ ျပႆနာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု မ်ားအၾကား အေက်အလည္ေဆြးေႏြးထား သည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရလွ်င္ သိၾကားမင္းကိုယ္တုိင္ဆင္း၍ ေရးဆဲြေပး ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥေပဒ ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကား ေျပလည္လိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။
ထပ္၍ ဆိုပါဦးမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ ရန္မ်ားစြာ လိုပါေသးသည္။ ယေန႔ေျပာေန သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိရန္သာ အဓိကျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုသည့္ ကိစၥမွာ ေနာက္တစ္ဆင့္သာျဖစ္ေလ သည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား (သို႔) ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီး ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအလံုး စံုသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အား စုမ်ားအၾကားသာမဟုတ္။ လြတ္လပ္ေရးရ ၿပီးတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း စစ္ႏွင့္လည္း မ်ားစြာသက္ဆိုင္သည္။ တစ္ ဖက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာင္းဆိုမႈ ျမင့္မားစြာရွိေနသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ တစ္နည္း ဖက္ဒရယ္အေရး ေတာင္းဆိုမႈကလည္းရွိေန သည္။ ဖက္ဒရယ္ကိစၥတြင္ အာဏာခဲြေဝ ျခင္း၊ ဘ႑ာအခြန္ေငြခဲြေဝျခင္း၊ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအားထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း စသည္ ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကိစၥမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာ မွာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအား တိုင္း ရင္းသားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရ၊ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကို ကိုယ့္လူမ်ဳိးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရပါမွ ကိုယ့္ယဥ္ ေက်းမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ဟူေသာ အစဲြ အလမ္းက လတ္တေလာပိုႀကီးေနသည့္ ကိစၥလိုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား ဦးစြာက်င္းပႏိုင္ရန္လိုသည္။ ထိုေရြးေကာက္ခံမ်ားကတစ္ဆင့္ မိမိ ျပည္နယ္အလိုက္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း ေျပာရလွ်င္
(၁) ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အနည္းဆံုး အစိုးရအလႊာႏွစ္ရပ္ ေပၚ ေပါက္ရၿပီး ထုိအစိုးရႏွစ္လႊာအၾကား အာဏာခဲြေဝမႈသည္ မည္သူက မည္သူ႔ကို ေပးသည္မဟုတ္ဘဲ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ျဖစ္ရျခင္း။
(၂) အစိုးရအလႊာအသီးသီးသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း။
(၃) ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္လာပါက ဘက္မ လိုက္သည့္ ၾကားဒိုင္ (ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒခံု႐ံုး (သို႔) အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း)ရွိျခင္း။
သို႔ျဖစ္ရာ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရွိလာၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရန္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရး ေစ်းညိႇရေတာ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအင္ အားစုမ်ားတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြဝင္လို ေသာအင္အားစုႏွင့္ မဝင္လိုေသာ အင္ အားစုရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။ သူတို႔လည္း ႀကိဳက္ေစ်းႏွင့္ ဝင္သူက ဝင္၊ မဝင္သူက မဝင္၊ ျပည္မမွာလိုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒကို မယံုၾကည္။ အကယ္၍ ယံုၾကည္ သည္ထားဦးေတာ့ လက္နက္ကိုင္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္။ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အစည္းက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြသာ အႏုိင္ရေန ေတာ့မည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ မဆန္ေတာ့။
သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း မ်ားအေနႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ရ႐ိုးလား။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာသည္ တစ္ဖက္တည္းက တစ္ဖက္သတ္ေရးဆဲြထား ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို အားလံုးက ေခါင္းညိတ္လိုက္ၿပီး ထိုအတိုင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ရန္ မရွိ။ ၿပီးသြားတာ ၾကာလွၿပီဟု ဆိုရမည္။
တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ၾကည့္လွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မဆုိထားႏွင့္ အမ်ားညီေရးဆဲြခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပင္ လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက တြန္းပို႔လိုက္ သည့္အခါ ပစ္ပယ္ခံလိုက္ရသည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခရာ ျဖစ္ ခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ပင္လွ်င္ တကယ္ တမ္း ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာအာမခံခ်က္မွ် မေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကိုလည္း မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ ယံုၾကည္ႏုိင္ပါေတာ့ မည္နည္း။ သို႔ျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း လက္နက္ျဖဳတ္၊ ေရြး ေကာက္ပဲြမဝင္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံ။
ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာ လုပ္စရာ တစ္ခုသာရွိေတာ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕ စည္းပံုအရ တိုင္းျပည္တြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းဟူ၍ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း သာရွိရမည္ဟု ဆိုထားေလရာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို အျပဳတ္တုိက္မည္ေလာ။
ထိုစဥ္က ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အစိုးရျဖစ္လာေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ တပ္္မေတာ္ကလည္း ထိုအတိုင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကိုင္ ၍ အျပဳတ္တိုက္ေရးလုပ္၍ မျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္း ျပည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေန တစ္ခုသို႔ တြန္းတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ျဖစ္ စဥ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အရွိန္ ျမင့္သြားလွ်င္ ေပါ့ေစလို၍ ေၾကာင္႐ုပ္ထိုးမွ ေဆးအတြက္ေလး ျဖစ္ေတာ့မည္။
ဒီမိုကေရစီကိုသြားလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ ေျဖရွင္း၍ မရ၊ အေက်အလည္ ေစ့စပ္ေဆြး ေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူမွသာရမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား အဓိက ျပႆနာမွာ အေက်အလည္ေစ့ စပ္ ေဆြးေႏြးေရးသာျဖစ္သည္ဟူေသာ ကိစၥမွာ ရွင္းသည္ထက္ ရွင္းလာသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔မွာ ထိုျပႆနာအ႐ႈပ္အေထြးကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို တစ္ဖက္သတ္ ကိုင္စဲြျခင္းမျပဳေတာ့။ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ ¤င္းတို႔ ၾကမ္းခင္းေစ်း ရယူထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို တစ္ဖက္သတ္မကိုင္စဲြ။ ညိႇေစ်းတစ္ခုေတာ့ လုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ပင္ အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္လာသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ကနဦး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ထားခြင့္ကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ေပးထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္တည္းသာရွိရမည္မဟုတ္ပါေလာ၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္က လက္ေတြ႕ အလုပ္သာျဖစ္ရာ စာခံေနလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္။ သို႔ျဖင့္ လက္ေတြ႕က် ရာကို ေရြးရင္းျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာ အထက္ကဆိုခဲ့သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈကာလအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ရွိ မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္ရၿပီျဖစ္ရာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ထိုစဥ္တည္းက ပင္ ေဘးေရာက္သြားၿပီဟုဆိုရမည္။
ဤတြင္ ဥပမာတစ္ခုေပးလိုသည္။ ၾကားထဲတြင္ ၁၇ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တည္ၿမဲခဲ့ေသာ ေကအိုင္ေအႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား တိုက္ပဲြ မ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို သိၾကပါ လိမ့္မည္။ ထို အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ မွာ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ယူထားခဲ့ ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရေအာက္တြင္ ခ်ဳပ္ ဆိုျခင္းျဖစ္၍ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္မႈသာ ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မပါ။ တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရသည့္ အခါ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရယူ မထားသည့္ ၁၇ ႏွစ္ေလာက္ခံခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လည္း က်ိဳးပ်က္သြားေခ်ၿပီ။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္ အပစ္ရပ္စာ ခ်ဳပ္ေသာ္မွ် မခိုင္မာလွ်င္ တစ္ဖက္တည္းက ေရးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လည္း ယံုၾကည္ရန္ မရွိၿပီ။ သို႔ျဖစ္ရာ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကလည္း ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတိုင္း လက္နက္စြန္႔၊ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ ဆိုသည့္ကိစၥကို ျငင္းဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြရမွသာ လက္နက္္ စြန္႔မည္ဟု ရပ္ခံသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ကို လက္ေတြ႕က်က် ရယူရန္အတြက္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ လိုလာသည့္အခါ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေက်ာ္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ေဘး ခ်ထားလိုက္ရၿပီ။ တစ္နည္း ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္သြားမည္ဆို သည့္ တပ္မေတာ္သည္ လတ္တေလာတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အသာထား၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ တည္ရွိမႈကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီ။
၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္တပ္မေတာ္
၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရက ဦးေဆာင္ေရး ဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို အမ်ားသိၾကၿပီးျဖစ္ သည္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံတြင္ မည္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မည္သို႔ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္ဟု ဆိုေစကာမူ အားလံုးမွာ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရယူထား သည့္ တပ္မေတာ္၏ လုိလားခ်က္ကို အဓိ ကထားေရးဆဲြခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။
အခန္း (၁၅) ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၅၇ ခု ပါဝင္ေရးဆဲြထားသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒသည္ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ အ ေတာ္ရွားရွားပါးပါး ထူထဲၿပီး ပုဒ္မအမ်ား ဆံုးဟုပင္ ဆုိရေပလိမ့္မည္။ ကမာၻ႕ အရွည္ ဆံုး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟု ဆိုထားသည့္ အိႏိၵယ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ပင္ လွ်င္ မူလက ပုုဒ္မ ၃၅၉ ခုရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၄၄၉ ခုသာရွိေသး သည္။ သို႔ေသာ္ ဇယား ၂၅ ခု၊ အပိုင္း ၂၅ ပိုင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ၅ ခုဆိုေသာ ကိန္း ဂဏန္းအရ ကမၻာ့အရွည္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ဆက္လက္ေအာင္ပဲြခံ ေနေသးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆိုရလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ လိုအပ္သည္ထက္ပင္စံုေနေအာင္ ေရးသားထားေသာ အခ်က္မ်ားပါေသး၏။ သို႔ေသာ္ မလိုအပ္ဘဲ တမင္ရွည္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ားလည္းပါေသး၏။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခဲြေဝျခင္း ဆိုသည့္ကိစၥမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားက တစ္ဆင့္ လာ ရမည္သာျဖစ္သည္။ (ယခုလည္း ထို လမ္း ေၾကာင္းအတိုင္းသာ သြားေနျခင္းျဖစ္ သည္)။
နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာခဲြေဝျခင္း၊ ေဒသႏၲရ အစိုးရသတ္ မွတ္ျခင္းတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ နည္း ပညာဆုိင္ရာ (Governance and Technical) ကိစၥသာျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္ရသည္မွန္ ေသာ္လည္း သီအိုရီႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး႐ႈ ေထာင့္မွသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရသည္။ သို႔မွသာ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္၏ အႏွစ္သာရမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သက္သက္သာမက အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးကလည္း အေရး ပါသည့္ ကိစၥတခုျဖစ္သည္။ အဓိကမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈျဖစ္သည္။ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္းေဆြးေႏြးရင္းျဖင့္ နည္းအသစ္ေတြေပၚ လာသည့္အေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရတာေတြရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမျပင္အေျခအေနအရ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ရတာေတြလည္းရွိႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဗဟိုက ယူထားေသာကိစၥကို ျပည္နယ္သို႔ ေပးရမည္ရွိသလို ျပည္နယ္အေနႏွင့္လည္း ရရွိထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုကို တစ္ခ်ိန္ တြင္ ဗဟိုသို႔ ျပန္အပ္ျခင္းက အက်ဳိးမ်ား မည္ဟု ယူဆေကာင္း ယူဆႏိုင္စရာျဖစ္လာ သည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္တြင္ အေရးႀကီး သည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာ အာဏာခဲြေဝရာ တြင္ ဗဟိုက ျပည္နယ္ကို ဒီေလာက္ယူဟု ေပး၍ မရသလို ျပည္နယ္ကလည္း ဗဟိုကို ဒါေတြယူဆိုၿပီး ေပး၍မရ။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတိုင္းသာျဖစ္ရသည္။ ထို သို႔ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအတိုင္း ခဲြေဝ ရန္ရွိသည့္အခါတြင္ ယင္းဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ေရးဆဲြထားသည့္ ဥပေဒလားဆိုသည္ကို ေစာေၾကာရန္ရွိလာသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး ထိေရာက္မႈ အရေရာပါ ၾကည့္ လွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေသး သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးက ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေျပာ ဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကိုယ္၌ ကပင္ လံုးဝမျပင္ဟု ရပ္ခံျခင္း မရွိ။
စာေရးသူ၏ အေတြးအျမင္သက္သက္ အရဆိုလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အေၾကာင္းအျခင္း (၃) ရပ္သာရွိသည္။
၁။ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃)ပါး။
၂။ ၁၉၈၈မွ ၂ဝ၁ဝ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူျခင္း မျပဳ ရန္။
၃။ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တြင္ တပ္မေတာ္အား အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္ေစရန္ (ဤကိစၥ က်ယ္ျပန္႔ပါသည္၊ တပ္မေတာ္သား ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သက္ဟု မထင္မွတ္ေစ လို၊ ထိုထက္ ပို၍ ဆိုရလွ်င္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားကိစၥျဖစ္သည္၊ အက်ဳိးစီးပြားဆို၍ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ ေသာ စကားလံုးဟုလည္း မထင္မွတ္ေစလို။ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္တိုင္းတြင္ အက်ဳိးစီး ပြားရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ဤကားစကား ခ်ပ္)
ဤ အဓိကအခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ျပည့္ ျပည့္ဝဝ အာမခံခ်က္ေပးလွ်င္ တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ က်န္ကိစၥမ်ားမွာ အပရိက အေန ျဖင့္သာ စဥ္းစားဖြယ္ရွိပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမိုင္းပံုရိပ္ ထင္ဟပ္ လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္က အဓိကက် ေသာ ေနရာ (၃) ေနရာကို ယူထားသည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ ေရးလႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းမႈကာလ၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အကဲြ အၿပဲ၊ တစ္ဖန္ ဖဆပလ အခ်င္းခ်င္း အကဲြ အၿပဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားအျပင္ တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား စသည့္ သမိုင္း ေနာက္ခံမ်ားေၾကာင့္ဟု တစ္နည္းဆိုႏိုင္ သည္။ ျပည္ထဲေရးေရာ၊ ေထြအုပ္ေရာ၊ ကာကြယ္ေရးေရာ တပ္မေတာ္ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနျခင္း၊ ေရာက္မေနျခင္း ကိစၥမွာ လည္း အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အာမခံခ်က္ အေနႏွင့္ ယူထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ႀကီးမားသည္မွာ လည္း ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာရန္ကိုလည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ား ရွိၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ၿပီး ယင္းကိုယ္တိုင္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ အေရးပါေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ထိုင္ေနရၿပီဟု ယံုၾကည္ သြားလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ မည္သည့္အခ်က္ကိုမွ အျပင္းအထန္ ေစာဒကတက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ သည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (သို႔) ေနာက္ထပ္ တံခါးအသစ္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ စပါၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ပင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဘးခ်ထားလိုက္ ရၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အာဏာရ အစိုးရ၏ မူဝါဒအတိုင္းသာျဖစ္ရာ ဦးသိန္း စိန္အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ပင္ ႀကိဳးပမ္း သည္။ ထုိသုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အတားအဆီးျဖစ္ေနႏုိင္ သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းသည္။ အမ်ားသိၾကသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ ငန္း ဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Center- MPC) ပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္သာ တိုင္း၍ လုပ္ေနရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကို ေျပး တင္ျပလိုက္၊ သေဘာမတူလိုက္၊ ေဆြးေႏြး လိုက္၊ ပယ္ခ်လိုက္ႏွင့္ပင္ ထိုစဥ္က ရရွိ ခဲ့ေသာ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈအတုိင္းအတာ ကို ရႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပြတ္တိုက္မႈ မရွိေအာင္ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေသာ သီးျခားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႕ကို ထူေထာင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ခ်ီးမြမ္းမႈနည္းနည္း ေဝဖန္မႈ မ်ားမ်ားၾကားမွ အမ်ားမထင္မွတ္ေသာ အဆင့္တစ္ဆင့္ကိုေတာ့ ေရာက္ရွိေအာင္ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့သည္သာျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ေရးဆဲြ ရန္ပင္ ေတာင္းဆိုေသာ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ ပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့ ရသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ (၁) ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ (၂) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (၃) ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္း ဆို သည့္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ညိႇရင္းႏိႈင္းရင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းအားလံုးပါဝင္ေသာ တစ္ ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အေၾကာင္းဖန္ လာသည္။
မူလက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ေသာ NCA သည္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကတိကဝတ္ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစာခ်ဳပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။ ၿဃဗ အေၾကာင္း အမ်ားသိၾကၿပီးျဖစ္၍ ဤေနရာတြင္ အက်ယ္မခ်ဲ႕လိုေတာ့။ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးပါ က ျပည္ေထာင္စု ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးလိုလားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇ ႏိႈင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ၾကမည္။ လိုအပ္ပါက ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ၾကမည္ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္က ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လူကေရးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူကျပင္လွ်င္ ရမည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္း မဟုတ္ပါေလာ။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္သာမက အမ်ား သေဘာ ပါသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ပါ ေပၚထြက္ေကာင္း ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ လိုအပ္ေနသည္ကလည္း အမ်ားညီသည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုရရွိေရးပင္မဟုတ္ပါေလာ။ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးက အမ်ား ညီ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚ ေပါက္လာမည့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္လာ မည္ေလာ။
ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံႏွင့္အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
အမ်ားသိၾကၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္းပင္၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အႏိုင္ရ၍ အစိုးရအေျပာင္း အလဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ လည္း အစိုးရသစ္၏ မူဝါဒအတိုင္းသြားရန္ ျဖစ္လာသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံအသစ္ေပၚ ေပါက္လာသည့္တုိင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရွာေဖြ ရန္ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကိုမူ ေဘးဖယ္ မထားခဲ့ပါ။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟု ေခၚေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ယခင္စိုးရလက္ထက္ကကဲ့သို႔ပင္ အမ်ား သေဘာတူညီႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရွာေဖြၾကရန္သာျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ မူလ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ျဖစ္စဥ္လည္း ျဖစ္ သည္။
ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ဆိုရလွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္ မွာ ဗမာမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား သက္သက္သာ မဟုတ္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ၾကားက သင့္ျမတ္ေရး မဟုတ္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ ကိစၥသည္ အမ်ားသိၾကၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္ လည္းျဖစ္သည္။ ပို၍ သိသာထင္ရွားလာ သည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားပါတီမ်ား အၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား သိသိသာ သာ ထင္ရွားလာသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကာလက မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပင္ ခပ္တန္းတန္း ျဖစ္ လာသည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား အႏိုင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔ျခင္းကိစၥအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ျဖစ္မလာသည့္အခါတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား လူထုမ်ား ထံက ေဝဖန္သံေတြထြက္လာသည္။ ထို အထဲတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေခ်ာင္းဆံုတံတားလို ကိစၥရပ္မ်ဳိးက ေပၚလာသည့္အခါ တိုင္းရင္း သားျပည္နယ္မ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈက တစ္မ်ဳိး ျဖစ္လာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥတြင္ အမ်ားစု အႏုိင္ရသည့္ပါတီက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာမရ (ဤကိစၥသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားႀကီးမႈ ကို ျပလိုက ျပႏိုင္သည့္ကိစၥ)၊ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ကိစၥတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရထား သည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကို မတိုင္ပင္၊ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူၾကားတြင္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က အစိုးရက မရပ္ တည္ဟု ခံစားရသည့္ကိစၥ စသည္ျဖင့္ သေဘာကဲြလဲြၾကသည္မွာလည္း အမ်ားအ ျပား။ ဆိုရလွ်င္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈက သိသိသာသာႀကီး ျဖစ္သည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ အင္အားႀကီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ အျခား ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လက္မွတ္ထိုး၍ ကာလံုေခၚရန္ ဖိအားေပးသည့္ ကိစၥႏွင့္ လည္းႀကံဳရသည္။ (အမ်ဳိးသားေရးကိစၥကို ေခါင္းစဥ္တင္ၾကသည္)
အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္မွာ အစိုးရတက္ ကာစ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေနပါသည္ ဆိုေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား တျဖည္းျဖည္းေဝးကြာလာသည္ဟု ယူဆ စရာမ်ား ရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥ ေတြက ဖံုးဖိစရာ ကိစၥလည္းမဟုတ္ေပ။ အက်ယ္မခ်ဲ႕ေတာ့ၿပီ။
ဤေနရာတြင္ စာေရးသူတင္ျပလိုသည္ မွာ ပါတီမ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ကစားမႈေတြမဟုတ္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အေၾကာင္းမဟုတ္။ လံုးဝထင္ရွားေစလို သည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအင္အား စု၏ အဓိက ေက်ာ႐ိုးႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ အျခားႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားအၾကား သေဘာထားကဲြလဲြ သည့္ကိစၥမ်ား လံုးဝ တည္ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာၿပီျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္။ တစ္နည္းအမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္။
နိဂံုး
ဤေဆာင္းပါး၏ အဓိက ေျပာလိုရင္း မွာ ယေန႔ အမ်ားသူငါ ေျပာေနၾကသလို ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ လိုအပ္ခ်က္မဟုတ္။ ဤသည္ကို တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးက သေဘာ ေပါက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက လိုအပ္ေနသည္မွာ အားလံုးပါႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး စနစ္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ထို ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္မွာလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ေကာင္အားလံုးက ဘယ္ေနရာက ပါရမည္ဟု ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ ေရးတြင္ အင္အားစု တစ္စုကို ခ်န္ခဲ့မည္ ဆိုပါက ထိုသို႔ခ်န္ထားခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုက ရွိသည့္အားႏွင့္ တံု႔ျပန္သည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ အဆံုး တြင္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးၿပိဳကြဲတတ္သည္ကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကတည္းက ယေန႔အထိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ျဖစ္ရပ္ေတြက သက္ေသခံလ်က္ရွိသည္။
ဤအခ်က္ကိုလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုးက သေဘာေပါက္ၾကပါ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ကိစၥေတြ ျပည္ဖံုးကားခ် ရန္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္ၾကမည္ကို အားလံုး က ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကရန္လည္း အားလံုး က သေဘာေပါက္ၾကပါသည္ (သေဘာ ေပါက္ၾကသည္ဟုလည္း ထင္ပါသည္)။ ထို ကိစၥေတြသည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုတြင္ အေျဖ ရွာ၍ မရ၊ ထိုဖဲြ႕စည္းပံုကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ မရႏိုင္သည္ကိုလည္း အားလံုးက လက္ခံ ထားၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေဘးခ်၍ ၿဃဗ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသလို ပင္လံုလမ္းျဖင့္ သြားရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္သာျဖစ္ ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး ေၾ<ြကးေၾကာ္ခ်က္ျဖင့္ အစိုးရျဖစ္ လာသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ သည္ပင္လွ်င္ ယခုအခါ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို မ်ားစြာ မေျပာေတာ့ ပါ။ ျပင္ဆင္ျခင္းထက္ ပင္လံုညီလာခံမွတစ္ ဆင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ဟန္တူပါသည္။
စာေရးသူအေနႏွင့္ အခ်က္အနည္း ငယ္ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုပါသည္။
၁။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာအားလံုးကို ေျပ လည္သြားေစႏိုင္သည့္ လက္စဲြက်မ္းမဟုတ္ ပါ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ျပႆနာအားလံုး သည္လည္း ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ထဲတြင္ မရွိပါ။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကလိုအပ္ေန သည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးသည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲ တြင္ မရွိဘဲ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းကသာ သြားႏိုင္ ပါသည္။
၃။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ကိစၥအတြက္ မည္သည့္အေျဖမွ မရွိပါ။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမိုက ေရစီ မဆန္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္ေန သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားလည္းပါဝင္ေနပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ မတူကဲြျပားေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားေနထိုင္ၾက သည့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လူမ်ဳိးစုတိုင္းက မိမိတို႔၏ သ႐ုပ္လကၡဏာႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္စီ ရင္ႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ျပည္နယ္အေရးကို စီမံခန္႔ခဲြ ခြင့္ရွိေသာ အာဏာခဲြေဝမႈကို မိမိတို႔ ရရွိ ေနသည္ဟုယံုၾကည္ႏုိင္ေသာ အာဏာခဲြေဝ ေပးမႈလိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္သယံဇာတႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္လည္း လက္ေတြ႕က် ၿပီး ထိေရာက္ အက်ဳိးရွိေသာ စနစ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္၍ မရႏိုင္ပါ။ အားလံုးပါဝင္ေသာေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ (လက္ရွိ ၂၁ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ ကဲ့သို႔ေသာ) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မွသာရ ႏိုင္သည္။
၄။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္၊ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အလုပ္မျဖစ္သည့္ကိစၥကို သေဘာေပါက္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ေထ့ေငါ့၍ ဆိုရလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ မလိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္ထိုးထား ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ အျငင္းပြားခ်င္သည့္ အခ်ိန္က်မွ ဖုန္ခါ၍ စာအုပ္ဖြင့္႐ြတ္ၿပီး ျငင္းစရာ အျဖစ္ေလာက္ သာ သေဘာထားၾကေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။
၅။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မ်ား၏ အေျဖမွာ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥေပဒမဟုတ္သလို၊ ထိုဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို က်င္သံုးရင္း၊ ျပင္ဆင္ရင္း၊ ခ်ဲ႕ ထြင္ယူရင္းျဖင့္ ရႏိုင္မည့္ကိစၥလည္း မဟုတ္ ေပ။ အဓိကလိုရင္းျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးကတစ္ဆင့္ အသစ္ေပၚ ေပါက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ပံုေဖာ္မည့္ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥေပဒ အသစ္တစ္ရပ္ေပၚ ေပါက္လာေရးသည္သာ အေျဖျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမွာ ဖဲြ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျပႆနာသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ စာမ ခံဘဲ လက္ေတြ႕က်သည့္ အလုပ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္ အားလံုးသည္လည္း ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး လက္ေတြ႕က်မႈကို ေရွး႐ႈခ်ီတက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခ်စ္ဦးကိုကို